Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"страница7/7
Дата07.08.2018
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1

2

3

4

5

6
5

Опитвам се и успявамРитам топка

Естественоприложна двигателна дейност

Има умения за строяване, престрояване в колона, редица, кръг и обратно.


Здрави и силни

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възпроизвежда овладени елементи от футболната игра.


Ах, тези игри!

Игрова двигателна дейност

Овладява набор от подвижни игри за усъвършенстване на техниката на естествените движения.6

Опитвам се и успявамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Има умения за строяване и престрояване със смяна на посоката и темпа.


Ах, тези игри!

Спортноподготвителна двигателна дейност

Проявява стремеж към коопериране в различни по вид игри.


Здрави и силни

Физическа дееспособност

Комплексно развива двигателното качество сила.
XI

7

Всяка сутринВсяка сутрин

Естественоприложна двигателна дейност

Възприема метроритъм чрез галопни стъпки и полка.


Хвърлям топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Овладява елементи на хандбалната игра.


Всяка сутрин

Игрова двигателна дейност

Овладява музикално-двигателни народни и забавни игри.8

Всяка сутринБягам и скачам

Естественоприложна двигателна дейност

Изпълнява насрещно бягане с разминаване в редица.


Хвърлям топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема двигателни умения за водене с една ръка и хандбално подаване на гумена топка.


Бягам и скачам

Физическа дееспособност

Развива взривната сила на долните крайници чрез подскоци и прескоци.9

Бягам и скачамБягам и скачам

Естественоприложна двигателна дейност

Обогатява и разширява беговата си моторика.


Хвърлям топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Проявява стремеж към спортни постижения в спортно-подготвителни игри и упражнения.


Бягам и скачам

Физическа дееспособност

Развива комплексна проява на различни форми на качеството бързина.10

Бягам и скачамБягам и скачам

Естественоприложна двигателна дейност

Има умения за бягане през ниски препятствия.


Ритам топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема двигателни умения за водене на топка с крак и удар към цел.


Бягам и скачам

Физическа дееспособност

Развива скоростно-силовите качества на долните крайници чрез бегови упражнения.
XII

11

Опитвам се и успявамВсяка сутрин

Естественоприложна двигателна дейност

Придвижва се чрез маршируване и спазва точно устни указания.


Хвърлям топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Комбинира хандбални двигателни действия с водене, ловене, подаване.


Опитвам се и успявам

Игрова двигателна дейност

Усъвършенства приложните движения в подвижни игри.12

Опитвам се и успявамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Има умения за скок в дълбочина със засилване в цел.


Хвърлям топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема елементи от баскетболната игра.

Има умения за подаване на топка по двойки.
Здрави и силни

Физическа дееспособност

Развива двигателното качество силова издръжливост.13

Бягам и скачамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Има умения за придвижване чрез ходене по тясна повърхност с изпълнение на равновесни стоежи.


Играя и пораствам

Игрова двигателна дейност

Усъвършенства техниката на естествените движения, като участва в подвижни игри.


Опитвам се и успявам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема двигателни умения за водене с една ръка на топка и стрелба в кош.
I

14

Бягам и скачамБягам и скачам

Естественоприложна двигателна дейност

Има умения за скачане с въженце с два крака на място.


Хвърлям топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема двигателни умения за водене с една ръка на топка и стрелба в кош.


Ах, тези игри!

Игрова двигателна дейност

Усъвършенства овладените приложни движения чрез подвижни игри.15

Опитвам се и успявамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Овладява умения за опорен свит лицев прескок на пейка със засилване.


Хвърлям топка

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема изпълнение на елементи от баскетбола в комбинация.


Ах, тези игри!

Игрова двигателна дейност

Овладява набор от подвижни игри за комплексно развиване на двигателните способности.16

Опитвам се и успявамВсяка сутрин

Естественоприложна двигателна дейност

Възприема метроритмичен усет и специфична координация на движенията, като овладява ръченична стъпка.


Здрави и силни

Спортноподготвителна двигателна дейност

Развива двигателното качество взривна сила на ръцете чрез многократно хвърляне на топка.


Всяка сутрин

Игрова двигателна дейност

Усъвършенства двигателните си качества чрез музикално-двигателни игри и танци.17

Бягам и скачамБягам и скачам

Естественоприложна двигателна дейност

Възприема основите на техниката на скок на дължина със засилване.


Опитвам се и успявам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Придвижва се чрез ходене равновесно по тясна повърхност с изпълнение на равновесни стоежи, обръщане, пресечни стъпки.


Здрави и силни

Физическа дееспособност

Повишава физическата си дееспособност чрез комплексно развиване на бързина.
II

18

Бягам и скачамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Овладява умения за катерене с кръстосана координация по диагонал на гимнастическа стена/катерушка.


Внимавам и отгатвам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Има диференцирани представи за видове спорт в зависимост от използвания уред.


Кой ще победи?

Игрова двигателна дейност

Проявява стремеж към постижения и себедоказване в различни спортноподготвителни игри и упражнения.

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика при игрова двигателна дейност.

19

Опитвам се и успявамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Възприема умения за кръстосана координация при хвърляне със засилване.


Опитвам се и успявам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема умения за елементарни отскоци от греда до полуклек.


Здрави и силни

Физическа дееспособност

Развива двигателното си качество сила чрез катерене.20

Опитвам се и успявамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Катери се на гимнастическа стена/катерушка и овладява умения за изпълнение на вис.


Здрави и силни

Спортноподготвителна двигателна дейност

Усъвършенства и обогатява моториката си чрез спортноподготвителни игри и упражнения.


Ах, тези игри!

Игрова двигателна дейност

Проявява стремеж към коопериране в подвижни игри.21

Здрави и силниОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Придвижва се чрез лазене от свита стояща опора странично и в кръг.


Опитвам се и успявам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема умения за изпълнение на коленно-опорна везна.


Ах, тези игри!

Игрова двигателна дейност

Сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.
III

22

Здрави и силниБягам и скачам

Естественоприложна двигателна дейност

Възприема двигателни умения и специфична координация за изпълнение на скачане с въженце на един крак.


Играя и пораствам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема елементи от гимнастиката.


Здрави и силни

Физическа дееспособност

Изпълнява закалителни процедури.23

Кой ще победи?Опитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Има умения за изтегляне на тялото по наклонена пейка (срещу наклона).


Бягам и скачам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Натрупва индивидуален двигателен опит чрез участие в игри с поставени задачи от различни спортове.


Кой ще победи?

Игрова двигателна дейност

Познава и спазва духа на честната игра в подвижни игри.24

Кой ще победи?Бягам и скачам

Естественоприложна двигателна дейност

Възприема двигателни действия със смесена биомеханична структура – циклична (засилване) и ациклична (скок на височина).


Опитвам се и успявам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Възприема двигателното действие „подаване по двойки над въже“.


Здрави и силни

Физическа дееспособност

Подобрява координационното си развитие.25

Отивам на екскурзияОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Има овладени умения за провиране чрез изтегляне от лицев и тилен лег.


Отивам на екскурзия

Спортноподготвителна двигателна дейност

Познава правилата и организацията за провеждане на туристически излет.


Здрави и силни

Физическа дееспособност

Подобрява кондиционното си развитие.
IV

26

Отивам на екскурзияОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Възприема техниката на опорен свит лицев прескок на пейка.


Отивам на екскурзия

Спортноподготвителна двигателна дейност

Има диференцирани представи за различни видове туризъм.


Кой ще победи?

Игрова двигателна дейност

Овладява набор от щафетни игри.27

Внимавам и отгатвамИграя и пораствам

Естественоприложна двигателна дейност

Усъвършенства овладени естествено-приложни движения.


Здрави и силни

Спортноподготвителна двигателна дейност

Има диференцирани представи за игри с топка на терен.


Здрави и силни

Физическа дееспособност

Подобрява функционалните способности на детския организъм.28

Внимавам и отгатвамОпитвам се и успявам

Естественоприложна двигателна дейност

Има елементарни умения за опорен свит лицев прескок на пейка.


Внимавам и отгатвам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Разпознава и назовава видове спорт в зависимост от броя на играчите.


Кой ще победи?

Игрова двигателна дейност

Познава и спазва духа на честната игра в подвижни игри.
V

29

Играя и пораствамИграя и пораствам

Естественоприложна двигателна дейност

Комплексно развива двигателните си качества.


Играя и пораствам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Натрупва индивидуален двигателен опит чрез участие в състезания с поставени задачи от познати видове спорт.


Внимавам и отгатвам

Спортноподготвителна двигателна дейност

Разпознава и назовава видове спорт в зависимост от условията, в които се провеждат (зимни, водни и други).30

Играя и пораствамИграя и пораствам

Естественоприложна двигателна дейност

Комплексно развива двигателните си качества.


Ах, тези игри!

Спортноподготвителна двигателна дейност

Има овладени елементарни умения за игри с топка на терен.


Играя и пораствам

Игрова двигателна дейност

Владее набор от подвижни игри с общо и насочено въздействие (за разгряване, дихателни, успокоителни и други).31

Знам и могаЗнам и мога

Физическа дееспособност

Оценка на двигателното качество бързина.


Знам и мога

Физическа дееспособност

Оценка на взривната сила на долните крайници.


Знам и мога

Физическа дееспособност

Оценка на силовата издръжливост на долните крайници.32

Знам и могаЗнам и мога

Физическа дееспособност

Оценка на взривната сила на ръцете.


Знам и мога

Игрова двигателна дейност

Оценка на усвоените умения за овладените през годината спортно-подготвителни игри.


Знам и мога

Физическа дееспособност

Оценка на аеробната издръжливост.


Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница