Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часастраница1/5
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
  1   2   3   4   5

УТВЪРДИЛ


Директор: ............................................................................

(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет български език и литература за 1. класПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предбуквен етап (3 седмици): продължителност – съобразно планирането на учителя

1

1

Текст – Първият учебен ден (с. 4, 5)

Обобщение от подготвителна група

Умее да отговаря и да задава въпроси по илюстрацията. Съставя кратък устен разказ по картина. Съчинява устно продължение на история, представена чрез серия картини.

текст

Включване на учениците в конкретна ситуация на речево общуване – кой говори, на кого, защо. Разказване по картина на история за първия учебен ден с героите на буквара – джудже и двама първокласници.

Устна проверка
2
Готовност за писане, за четене и за създаване на текст (УТ1,

с. 2, 3)


Диагностика на входно ниво

Познава печатни букви. Записва личното си име с печатни букви. Умее да защрихова. Умее да продължи започнати линии с различни конфигурации. Ориентира се в последователността на епизодите в история, представена чрез серия картини.
Писане на печатни букви, които са усвоени в предучилищна възраст. Защриховане със спазване на наклона и плътността. Дорисуване на линии. Проследяване на серия картини по предложена история и номериране на епизодите в правилен ред.

Тестова писмена проверка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3
Писане на елемент (УТ1,
с. 4)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки и по тройки.

ред – тесен и широк, елементи на ръкописните букви

Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
4
Устен преразказ на приказка по серия картини – Лисица и щъркел

(с. 6, 7)Обобщение от подготвителна група

Определя последователността на епизодите в приказка. Създава устен текст по серия картини.

приказка

Разказване на приказка по серия картини. Разглеждане и словесно описание на всяка картина последователно. Цялостно устно преразказване на приказката по картините.

Устна проверка
5
Писане на елемент (УТ1,
с. 5)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки и по тройки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
6
Писане на елемент (УТ1,
с. 6)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата графична форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
7
Изречение, думите в изречението – Сред природата (с. 8)

Обобщение от подготвителна група

Съставя съобщителни и въпросителни изречения по даден модел. Разпознава точка и въпросителен знак. Разделя изречението на думи.

изречение, дума, съобщително изречение, въпросително изречение

Съставяне на изречения по картина и по модели. Спазване на интонацията при изговор на съобщителни и въпросителни изречения. Устно разказване по картина. Включване в диалози на различни теми. Съставяне на изречения по модел според броя на думите в него.

Устна проверка
8

2

Писане на елемент (УТ1,
с. 7)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки и по тройки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
9
Писане на елемент (УТ1,
с. 8)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише елемента по двойки и по тройки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
10
Думи и срички – Горско училище (с. 9)

Обобщение от подготвителна група

Умее да отделя сричките в думата. Определя техния брой в думата.

сричка

Откриване на думи в сюжетна картина. Отделяне на срички в думи и определяне на техния брой – едносрични, двусрични, трисрични думи. Устно разказване по картина. Съставяне на изречения по части от картина.

Устна проверка
11
Писане на елемент (УТ1,
с. 9)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки и по тройки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
12
Писане на елемент (УТ1,
с. 10)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки и тройки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата графична форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
13
Звуковете в думата –
В зеленчуковата градина, (с. 10)

Обобщение от подготвителна група

Умее да отделя звуковете в състава на думата и да определя техния брой.

звукове

Съпоставяне на изображение със звуковия модел на съответната дума. Определяне на броя на звуковете в думи. Устно разказване по картина. Съставяне на изречения по части от картина. Отделяне на думите в съставените изречения. Определяне на броя на сричките в дума.

Устна проверка
14
Писане на елемент (УТ1,
с. 11)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки и по тройки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
15

3

Писане на елемент (УТ1,
с. 12)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви. Пише свързано елемента по двойки и тройки.
Оцветяване на елемента във фигури, в които той се съдържа. Дорисуване на елемента в изображения, които са с неговата графична форма. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане на елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
16
Гласни и съгласни звукове – Във фермата (с. 11)

Нови знания

Разграничава гласни и съгласни звукове.

гласни звукове, съгласни звукове

Определяне на вида на звуковете в звуков модел на дума. Изобразяване на звукови модели на думи с оцветяване на гласните и съгласните с червен и със син цвят. Устно разказване по картина.

Съставяне на изречения по части от картина. Отделяне на думи от картина и определяне на броя на сричките и на звуковете в тях.Устна проверка
17
Писане на елементи (УТ1,
с. 13)

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Изписва графически правилно елемент на ръкописни букви.
Оцветяване на два елемента във фигури, в които те се съдържат. Дорисуване на двата елемента в изображения, които са с тяхната графична форма. Умаляване на двата елемента до размера на реда. Писане на двата елемента в графичната мрежа.

Копирен метод, писмена проверка
18
Писане на изучени елементи

(УТ1, с. 14)Затвърдяване

Изписва графически правилно изучени елементи на ръкописни букви.
Решаване на ребус чрез звуков анализ на думи. Писане на елементи, които се съдържат в най-голям брой ръкописни букви.

Копирен метод, писмена проверка
19
Текст, изречение, дума, звукове

История с балони (с. 12, 13)Обобщение

Съставя устно текст по серия картини. Създава диалог. Разграничава съобщително и въпросително изречение. Отделя думи в изречение. Определя броя на сричките и на звуковете в думата. Разграничава гласните и съгласните звукове.
Съставяне на текст по серия картини. Театрализирани дейности за създаване на диалог между изобразените герои в картините. Определяне на видовете изречения. Разграничаване на думи в изречение. Определене на сричките и звуковете в думи. Изобразяване на модели на звуковия състав на думи с означаване на гласните и съгласните звукове в тях.

Устна проверка
20
Писане на изучени елементи на буквите (УТ1, с. 15)

Затвърдяване

Изписва графически правилно изучени елементи на ръкописни букви.
Писане на изучени елементи на ръкописни букви. Решаване на гатанка чрез звуков анализ на думи.

Копирен метод, писмена проверка
21
Писане на изучените елементи на буквите (УТ1,
с. 16)

Затвърдяване

Изписва графически правилно всички изучени елементи на ръкописни букви.
Писане на всички изучени елементи.

Писмена проверка
Буквен етап (до 25 седмици): продължителност – съобразно планирането на учителя; 3,5 ч. четене и 3,5 ч. писане

Първа група – буквите на гласните звукове и на сонорните съгласни

22

4

Запознаване със звук и буква Аа
(с. 14)

Нови знания

Разпознава особеностите на звук [а]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива

звук [а] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [а] от буква Аа. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Използва устна диалогична реч.малка печатна буква а, главна печатна буква А

Откриване на звук [а] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Аа. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [а] в различни позиции. Допълване на буква а в думи. Търсене на думи със звук [а] в звукова картина.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
23
Писане на малката ръкописна буква а (УТ2, с. 4)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописната буква а и връзките между тях. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата.

малка ръкописна буква а

Звуков анализ на думи със звук [а].

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на малката ръкописна буква а с изучени елементи на други ръкописни букви.Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
24
Звук и буква Аа (с. 15)

Затвърдяване

Чете срички с буква а. Чете изречения с междуметия.

Описва комуникативноречева ситуация по картина.

Съставя изречения по модел.

Свързване на пъзели от два елемента, съдържащи двусрични думи с буква а. Четене на изречения с междуметията А! и Ааа! и разказване на случката, в която те са използвани.

Съставяне на изречения по модел на сложно съчинено изречение със съюза а. Запомняне на запетаята пред този съюз.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
25
Писане на главната ръкописна буква А (УТ2, с. 5)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на главната ръкописна буква А и връзките между тях. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише думи с буквата А.

главна ръкописна буква А

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на главната ръкописна буква А с изучени елементи на други ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
26
Запознаване със звук и буква Ее

(с. 16)


Нови знания

Разпознава особеностите на звук [e]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива

звук [e] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [e] от буква Ее. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатни. Използва устна диалогична реч.малка печатна буква е, главна печатна буква Е

Откриване на звук [e] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Ее. Звуков анализ на думи със звук [e] в различни позиции. Допълване на буква е в думи. Търсене на думи със звук [e] в звукова картина.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
27
Писане на малката ръкописна буква е (УТ2, с. 6)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописната буква е и връзките между тях. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата.

малка ръкописна буква е

Звуков анализ на думи със звук [e].

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на малката ръкописна буква е с изучени елементи на други ръкописни букви.Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
28
Звук и буква
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница