Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часастраница2/5
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5

Ее (с. 17)

Затвърдяване

Чете срички с буква е. Чете изречения с междуметия.

Описва комуникативноречева ситуация по картина. Съставя изречения по модел.


Свързване на пъзели от два елемента, съдържащи двусрични думи с буква е. Четене на изречения с междуметията Е? и Еее! и разказване на случката, в която те са използвани. Съставяне на изречения по модел, в който два пъти е използвана формата на глагола съм за 3 л. ед. ч., сегашно време (е).

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
29

5

Писане на главната ръкописна буква Е (УТ2, с. 7)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на главната ръкописна буква Е и връзките между тях. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише съчетания на буквата Е с изучени ръкописни букви и с елементи на ръкописни букви.

главна ръкописна буква Е

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на главната ръкописна буква Е с изучени букви и елементи на други ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
30
Запознаване със звук и буква Мм (с. 18)

Нови знания

Разпознава особеностите на звук [м]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива звук [м] в състава на думи, в които той е в различни позиции.

Разграничава звук [м] от буква Мм. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Чете срички и думи с буква м. Използва устна диалогична реч.малка печатна буква м, главна печатна буква М

Откриване на звук [м] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Мм. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [м] в различни позиции. Допълване на буква м в думи.

Четене на думи и изречения и устно разказване на комуникативноречевата ситуация, в която те са използвани. Създаване на диалогична реч между приказни герои.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
31
Писане на малката ръкописна буква м (УТ2, с. 8)

Нови знания

Изписва графически правилно ръкописната буква м. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и думи с буквата м.

малка ръкописна буква м

Звуков анализ на думи със звук [м]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на малката ръкописна буква м с други ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
32
Звук и буква Мм (с. 19)

Затвърдяване

Чете срички с буква м. Чете изречения в диалогична реч. Описва комуникативноречева ситуация по картина.
Свързване на пъзели от два елемента, съдържащи двусрични думи с буква м. Четене на изречения от диалог, като се описва словесно комуникативноречевата ситуация, в която те са използвани. Лабиринт със срички, сред които учениците търсят колко пъти е написана думата мама.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
33
Писане на главната ръкописна буква М (УТ2, с. 9)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на главната ръкописна буква М и връзките между тях. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и буквосъчетания с буквата М.

главна ръкописна буква М

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на главната ръкописна буква М с изучени ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
34
Запознаване със звук и буква Нн (с. 20)

Нови знания

Разпознава особеностите на звук [н]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива звук [н] в състава на думи, в които той е в различни

позиции. Разграничава звук[н] от буква Нн.

малка печатна буква н, главна печатна буква Н

Откриване на звук [н] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Нн. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [н] в различни позиции. Допълване на буква н в думи. Четене на думи и изречения и обясняване на комуникативноречевата ситуация, в която те са използвани.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Чете срички, думи и изречения с буква н. Използва устна диалогична реч.
Създаване на диалогична реч между герои.35
Писане на малката ръкописна буква н (УТ2, с. 10)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на малката ръкописна буква н и връзките между тях. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и буквосъчетания с буквата н.

малка ръкописна буква н

Звуков анализ на думи със звук [н]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на малката ръкописна буква н с други ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
36

6

Звук и буква Нн

(с. 21)


Затвърдяване

Чете срички с буква н. Чете думи и изречения. Описва комуникативноречева ситуация по картина. Съставя изречения по модел.
Свързване на пъзели от два елемента, съдържащи двусрични думи с буква н. Четене на изречения и словесно описване на ситуацията, в която те са използвани – кой, на кого и защо говори. Съставяне на изречения по модел, в който е използвана частицата за отрицание не.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
37
Писане на главната ръкописна буква Н (УТ2, с. 11)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на главната ръкописна буква Н и връзките между тях. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата Н.

главна ръкописна буква Н

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с главната ръкописна буква Н.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
38
Запознаване със звук и буква Оо

(с. 22)


Нови знания

Разпознава особеностите на звук [о]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива звук [о] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [о] от буква Оо. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Използва устна диалогична реч.

малка печатна буква о, главна печатна буква О

Откриване на звук [о] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Оо. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [о] в различни позиции. Допълване на буква о в думи. Четене на срички и думи, съдържащи буквата о. Търсене на думи със звук [о] в звукова картина.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
39
Писане на малката ръкописна буква о (УТ2, с. 12)
Изписва графически правилно малката ръкописна буква о. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и буквосъчетания с буквата о.

малка ръкописна буква о

Звуков анализ на думи със звук [о]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на малката ръкописна буква о с други ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
40
Звук и буква Оо

(с. 23)


Затвърдяване

Чете срички и думи с буква о. Чете изречения с изучените букви. Описва комуникативноречева ситуация по картина. Съставя изречения по модел.
Свързване на пъзели от два елемента, съдържащи двусрични думи с буква о. Четене на изречения с изучените букви. Разказване по картина на ситуацията, в която са използвани изреченията. Съставяне на изречения по модел на сложно съчинено изречение със съюза но. Запомняне на запетаята пред този съюз.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
41
Писане на главната ръкописна буква О (УТ2, с. 13)

Нови знания

Изписва графически правилно главната ръкописна буква О. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и буквосъчетания с буквата О.

главна ръкописна буква О

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички и буквосъчетания с главната ръкописна буква О.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
42
Запознаване със звук и буква Ии (с. 24)

Нови знания

Разпознава особеностите на звук [и]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива звук [и] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [и] от буква Ии. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Използва устна диалогична реч.

малка печатна буква и, главна печатна буква И

Откриване на звук [и] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Ии. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [и] в различни позиции. Допълване на буква и в думи. Четене на срички и думи, съдържащи буквата и. Търсене на думи със звук [и] в звукова картина.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
43

7

Писане на малката ръкописна буква и (УТ2, с. 14)

Нови знания

Изписва графически правилно малката ръкописна буква и. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и буквосъчетания с буквата и.

малка ръкописна буква и

Звуков анализ на думи със звук [и]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на малката ръкописна буква и с други ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
44
Звук и буква Ии (с. 25)

Затвърдяване

Чете срички и думи с буква и. Чете изречения с изучените букви. Описва комуникативноречева ситуация по картина. Съставя изречения по модел.
Свързване на пъзели от два елемента, съдържащи двусрични думи с буква и. Четене на изречения с изучените букви. Разказване по картина на случката, в която са използвани тези изречения. Съставяне на изречения по модел, в който два пъти е използван съюзът и като съчинителна връзка между думи в изречението.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
45
Писане на главната ръкописна буква И (УТ2, с. 15)

Нови знания

Изписва графически правилно главната ръкописна буква И. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата И.

главна ръкописна буква И

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на главната ръкописна буква И с други ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
46
Запознаване със звук и буква Рр

(с. 26)


Нови знания

Разпознава особеностите на звук [р]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи със звук [р]. Открива звук [р] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [р] от буква Рр. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Чете срички, думи и изречения с буква р. Ориентира се в комуникативноречева ситуация.

малка печатна буква р, главна печатна буква Р

Откриване на звук [р] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Рр. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [р] в различни позиции. Допълване на буква р в думи. Четене на срички и думи, съдържащи буквата р. Разказване по картина на комуникативноречева ситуация – кой с кого общува и за какво разговарят.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
47
Писане на малката ръкописна буква р (УТ2, с. 16)

Нови знания

Изписва графически правилно малката ръкописна буква р. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата р.

малка ръкописна буква р

Звуков анализ на думи със звук [р]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с малката ръкописна буква р.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
48
Звук и буква Рр

(с. 27)


Затвърдяване

Чете срички, думи, изречение и текст с букви р и с другите изучени букви. Разказва история по картини.
Свързване на пъзели с двусрични думи, съдържащи буква р. Сричкосливащо четене на думи с изучените букви. Четене на текст и разказ на историята, разказана в четивото. Четене на изречение и устно съчиняване на разказ по него.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
49
Писане на главната ръкописна буква Р (УТ2, с. 17)

Нови знания

Изписва графически правилно елементите на главната ръкописна буква Р. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата Р.

главна ръкописна буква Р

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с главната ръкописна буква Р.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
50

8

Запознаване със звук и буква Лл

(с. 28)


Нови знания

Разпознава особеностите на звук [л]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива звук [л] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [л] от буква Лл. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Чете срички, думи и изречения с буква л. Ориентира се в комуникативноречева ситуация.

малка печатна буква л, главна печатна буква Л

Откриване на звук [л] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Лл. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [л] в различни позиции. Допълване на буква л в думи. Четене на срички и думи, съдържащи буквата л. Разказване по картина на комуникативноречева ситуация – кой с кого общува и за какво разговарят.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
51
Писане на малката ръкописна буква л (УТ2, с. 18)

Нови знания

Изписва графически правилно малката ръкописна буква л. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата л.

малка ръкописна буква л

Звуков анализ на думи със звук [л]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с малката ръкописна буква л.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
52
Звук и буква Лл

(с. 29)


Затвърдяване

Чете срички, думи, изречение и текст с буква л и с другите изучени букви. Разказва история по картини.
Свързване на пъзели с думи, съдържащи буква л. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с изучените букви. Четене на текст и преразказване на прочетеното. Четене на изречение и устно съчиняване на разказ по него.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
53
Писане на главната ръкописна буква Л (УТ2, с. 19)

Нови знания

Изписва графически правилно главната ръкописна буква Л. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата Л.

главна ръкописна буква Л

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с главната ръкописна буква Л.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
54
Запознаване със звук и буква Ъъ (с. 30)

Нови знания

Разпознава особеностите на звук [ъ]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива звук [ъ] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [ъ] от буква Ъъ. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Използва устна диалогична реч.

малка печатна буква ъ, главна печатна буква Ъ

Откриване на звук [ъ] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Ъъ. Звуков анализ на думи със звук [ъ] в различни позиции. Допълване на буква ъ в думи. Четене на срички и думи, съдържащи буквата ъ. Търсене на думи със звук [ъ] в звукова картина.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
55
Писане на малката ръкописна буква ъ (УТ2, с. 20)

Нови знания

Изписва графически правилно малката ръкописна буква ъ. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и думи с буквата ъ.

малка ръкописна буква ъ

Звуков анализ на думи със звук [ъ]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички и буквосъчетания с малката ръкописна буква ъ.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
56
Звук и буква
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница