Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часастраница5/5
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5

Литература
Аз съм българче – Иван Вазов
(Ч, с. 6; ТЧ, с. 4)

Нови знания

Разпознава стихотворението.

Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. Умее да рецитира наизуст кратки стихотворения. Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваната литературна творба.стихотворение

Изразително четене на стихотворение. Отговаряне на въпроси по съдържанието. Изясняване на значението на непознати думи.

Устна проверка
177
Български език Правилно писане на изречения (ТБЕ, с. 4, 5)

Нови знания

Знае знаците за край на въпросително и съобщително изречение. Подрежда думи в изречения. Пише изреченията с начална главна буква.
Съставяне на изречения с предложени думи. Поставяне на знаци за край на изречение. Образуване на въпросителни изречения.

Писмена проверка
178
Литература

Родино мила

– Георги Веселинов


(Ч, с. 7; ТЧ, с. 5)

Затвърдяване

Разпознава стихотворението. Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
Изразително четене на стихотворение. Отговаряне на въпроси по съдържанието. Четене на двойките думи, които се римуват.

Устна проверка
179
Общуване и текст

Устно и писмено общуване

(ТБЕ, с. 30, 31)


Нови знания

Прави разлика между устно и писмено общуване. Ориентира се в конкретни комуникативни ситуации. Участва в диалог.

общуване

Обсъждане на няколко ситуации на речево общуване, представени чрез илюстративен материал. Разграничаване на случаите, когато общуването може да бъде само в писмена форма. Пише отговор на есемес.

Устна и писмена проверка
180
Общуване и текст

Учтивите думи при общуване


(ТБЕ, с. 32, 33)

Нови знания

Използва речевия етикет в устното речево общуване.
Театрализиране на диалози между различни участници в общуване. Избор на подходящ поздрав за различни комуникативни ситуации от детското ежедневие.

Устна проверка
181
Литература

В гнездото Ангел Каралийчев

(Ч, с. 6, 7)Нови знания

Разграничава разказ от стихотворение. Чете правилно и с разбиране. Умее да се ориентира в случката, мястото и героите.

разказ

Четене на разказ. Кратки отговори на въпроси с думи от текста. Устен преразказ на текста с опора на серия картини и по заглавия на епизодите.

Устна проверка
182
Български език Правилно писане на изречения (ТБЕ, с. 6, 7)

Затвърдяване

Знае знаците за край на въпросително и съобщително изречение. Подрежда думи в изречения. Пише изреченията с начална главна буква.
Определяне на границите на изречения в редица от смислово свързани думи, написани без главни букви и знаци за край на изречение. Съставяне на въпрос върху основата на предложен отговор. Решаване на тестова задача.

Писмена проверка
183

27

Литература

Най-добрата люлка – Петя Йорданова

(Ч, с. 10; ТЧ, с. 6)Затвърдяване

Разпознава стихотворението.

Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. Умее да рецитира наизуст кратки стихотворения или откъси от стихотворения.


Изразително четене на стихотворение. Отговаряне на въпроси по съдържанието. Четене на двойките думи, които се римуват.

Устна проверка
184
Български език Употреба на главни букви (ТБЕ, с. 8, 9)

Нови знания

Пише с главна буква имена на хора, градове, реки и планини.
Писане на собственото име и на имена на близки хора. Добавяне на главна буква към лични имена. Преписване на текст, съдържащ съществителни собствени имена на град, река, планина, държава.

Писмена проверка
185
Литература Мама – Валери Петров (Ч, с. 11; ТЧ, с. 7)

Затвърдяване

Разпознава стихотворението. Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. Умее да рецитира наизуст стихотворение или откъси от стихотворение.
Изразително четене на стихотворение. Отговаряне на въпроси по съдържанието. Четене на двойките думи, които се римуват. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора.

Устна проверка
186
Извънкласно четене Стихотворения Леда Милева
(Ч, с. 14, 15)

Нови знания

Знае името на автора. Запомня заглавия на негови книги. Прави разлика между детска художествена книга и учебник.

книга

Разглеждане на книги от Леда Милева, осигурени от учителя или донесени от учениците. Четене на стихотворение и гатанка от книга на Леда Милева. Запознаване със заглавия на книги от авторката. Обсъждане на проект за създаване на класна библиотека.

Устна проверка
187
Общуване и текст

Текст и заглавие (ТБЕ, с. 34, 35)Нови знания

Разграничава текст от изречение. Умее да озаглавява текст или да избира подходящо заглавие от няколко възможни.

текст, заглавие

Устен преразказ на позната приказка по серия картини. Свързване на картините със съответните им изречения. Подреждане на предложените изречения в писмен текст.

Устна и писмена проверка
188
Литература

Двама другари – българска народна приказка

(Ч, с. 12, 13)Нови знания

Разпознава приказка. Чете правилно и с разбиране. Съпреживява историята. Умее да влиза в ролята на герой от приказка.

приказка,
устен преразказ

Четене на приказка. Кратки отговори на въпроси с думи от текста. Преразказване на приказката по серия картини и с опора на въпроси към всяка от картините. Избор на пословица, подходяща за приказката.

Устна проверка
189
Български език Употреба на главни букви (ТБЕ, с. 10, 11)

Затвърдяване

Пише с главна буква имена на хора, градове, реки и планини.
Допълване на текст със съществителни собствени имена, употребявани често в собствената речева практика на ученика. Преписване на имена на герои от приказките. Тестова задача.

Писмена проверка
190

28

Литература

За кого какво е училището – Петя Кокудева (Ч, с. 18; ТЧ, с. 8)

Затвърдяване

Разпознава стихотворението. Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. Умее да отговаря на въпроси с думи от текста.
Изразително четене на стихотворение. Четене на двойките думи, които се римуват.

Устна проверка
191
Български език Пренасяне на част от думата на нов ред (ТБЕ,
с. 12, 13)

Нови знания

Умее да пренася правилно част от дума на нов ред.
Въвеждане на образци за правилно пренасяне на думи. Откриване на неправилно пренесени думи. Преписване на текст.

Писмена проверка
192
Литература Мързелив, но досетлив – Елин Пелин (Ч, с. 19; ТЧ, с. 9)

Затвърдяване

Разпознава приказка. Чете правилно и с разбиране. Ориентира се в случката. Умее да влиза в ролята на герой от приказка.
Четене на приказка. Кратки отговори на въпроси с думи от текста. Избор на пословица, подходяща за приказката. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора.

Устна проверка
193
Общуванеи текст
Чудното гнездо – съчинение по серия картини (ТБЕ, с. 36)

Нови знания

Умее да отговаря кратко на въпроси по картините. Може да съчинява по картините кратък устен текст от три-четири изречения.

съчинение по серия картини

Разглеждане на серията картини за първоначална ориентация в историята. Отговаряне на въпроси към всяка от картините. Устно преразказване на историята.

Устна проверка
194
Общуване и текст
Чудното гнездо – съчинение по серия картини (ТБЕ, с. 37)

Затвърдяване

Умее да възпроизвежда историята като последователност от събития по картинен план. Създава кратък писмен текст по серия картини.
Четене на предложени опорни думи и изрази. Съставяне на изречения с тези думи и изрази. Писане на текста като последователност от съставените изречения.

Писмена проверка
195
Литература
Ти гониш – Лиляна Стефанова
(Ч, с. 20; ТЧ,
с. 10)

Затвърдяване

Разпознава стихотворението. Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. Умее да отговаря на въпроси с думи от текста.
Изразително четене на стихотворение. Четене на двойките думи, които се римуват. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора.

Устна проверка
196
Български език Пренасяне на част от думата на нов ред (ТБЕ,
с. 14, 15)

Затвърдяване

Умее да пренася правилно част от думата на нов ред.
Разделяне на думата на срички за възможно пренасяне на нов ред. Диктовка на текст. Тестова задача.

Писмена проверка
197

29

Литература Знаменитият валеж – Джани Родари (Ч, с. 21; ТЧ, с. 11)

Затвърдяване

Чете правилно и с разбиране. Открива в текста отговор на поставен въпрос. Измисля собствени истории по темата на текста.
Четене на текста и отговаряне на въпроси, свързани със съдържанието на прочетеното. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора. Измисляне на истории по подобие на авторовата – дъжд от ягоди, от цветя и т.н.

Устна проверка
198
Български език Гласните звукове и техните букви (ТБЕ, с. 16, 17)

Нови знания

Разграничава гласните звукове. Добавя липсваща буква в дума, като се ръководи от предложена му дума за правописна проверка.
Писане на двойките гласни. Добавяне на пропуснати гласни в думи. Преписване на текст с правописни особености при гласните с цел да се запомни написването на тези думи.

Писмена проверка
199
Литература Какъв ще стана ли? – Андрей Германов
(Ч, с. 22; ТЧ,
с. 12)

Затвърдяване

Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. Умее да отговаря на въпроси с думи от текста. Съставя кратки въпроси във връзка със съдържанието на прочетеното.
Изразително четене на стихотворение. Четене на двойките думи, които се римуват. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора.

Устна проверка
200
Извънкласно четене Стихотворение – Дора Габе

(Ч, с. 24, 25)Нови знания

Знае името на автора. Запомня заглавия на негови книги. Разбира значението на корицата като елемент на книгата.

корица

Разглеждане на книги от Дора Габе. Четене на стихотворения от книга на Дора Габе. Запознаване със заглавия на книги от авторката.

Устна проверка
201
Общуванеи текст
Чудното гнездо – съчинение по серия картини

Затвърдяване

Прави поправка на написания текст. Сравнява написани думи в своя текст с предложени му правилно написани думи. Преписва текст, поправен с помощта на учителя.
Откриване на грешки в написания текст чрез сравняване с правилно написаните думи в лявото поле на страницата. Поправяне на грешките с помощта на учителя. Преписване на текста на отделен лист. Добавяне на собствена рисунка към текста. Поставяне на листа в папка, за да се оформи като книжка.

Писмена проверка
202
Литература
Карлсон на рожден ден – Астрид Линдгрен (Ч, с. 23; ТЧ,

с. 13)Затвърдяване

Ориентира се в съдържанието на литературно произведение. Умее да чете наум и на глас кратък художествен текст и да задава кратки въпроси към съдържанието.
Четене на текста и отговаряне на въпроси относно случката и поведението на героите. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора. Писане на поздравителна картичка за рожден ден по предложен образец.

Устна проверка
203
Български език Гласните звукове и техните букви (ТБЕ, с. 18, 19)

Затвърдяване

Разграничава гласните звукове. Добавя липсваща буква в дума, като се ръководи от предложена му дума за правописна проверка.
Писане на думи, съдържащи еднакви гласни (по подобие на предложен образец). Решаване на кръстословица. Преписване на гатанка, съдържаща думи с правописни особености при гласните. Тестова задача.

Писмена проверка
204

30

Литература Лазарска песен – българска народна песен; Цветница – Иван Цанев (Ч, с. 28; ТЧ, с. 14)

Нови знания

Разграничава стихотворна реч от нестихотворна. Знае за някои от пролетните празници. Разбира значението на непознати думи в контекста на изучавания текст.
Изразително четене на стихотворна реч. Споделяне на личен опит, свързан с познат пролетен празник. Четене на гатанки за пролетта.

Устна проверка
205
Български език Съгласните звукове и техните букви (ТБЕ, с. 20, 21)

Нови знания

Разграничава съгласните звукове. Пише правилно техните ръкописни букви. Допълва пропуснати съгласни в думи, като се ръководи от предложени му думи за проверка.
Свързване на звучните съгласни по двойки с беззвучните им съответници. Добавяне на пропуснати звучни съгласни в края на думи, които се проверяват чрез формата за множествено число. Преписване на изречения, съдържащи думи с правописни особености при съгласните.

Писмена проверка
206
Литература Майски Великден – Елисавета Багряна (Ч, с. 29; ТЧ, с. 15)

Затвърдяване

Разграничава стихотворна реч от нестихотворна. Знае за обичаи, свързани с великденските празници. Разбира значението на непознати думи в контекста на изучавания текст.
Изразително четене на стихотворението. Писане на поздравителна картичка с последните два стиха от изучаваната литературна творба. Свързване на думи с еднакъв край (римувани думи).

Устна проверка
207
Общуване и текст

В зоопарка – съчинение по серия картини (ТБЕ, с. 38)

Затвърдяване

Умее да отговаря кратко на въпроси по картините. Може да съчинява по картините кратък устен текст от три-четири изречения.
Разглеждане на серията картини за първоначална ориентация в историята. Отговаряне на въпроси към всяка от картините. Устно преразказване на историята.

Устна проверка
208
Общуване и текст

В зоопарка – съчинение по серия картини (ТБЕ, с. 39)

Затвърдяване

Умее да възпроизвежда историята като последователност от събития по картинен план. Създава кратък писмен текст по серия картини.
Четене на предложени опорни думи и изрази. Съставяне на изречения с тези думи и изрази. Писане на текста като последователност от съставените изречения.

Писмена проверка
209
Литература Пързалка за облаче – Радой Киров (Ч, с. 30, 31)

Затвърдяване

Чете правилно и с разбиране. Отговаря на въпроси към текста. Коментира поведението на героя.
Четене на текста. Устно преразказване по серия картини и с опора на въпроси към всеки от епизодите.

Устна проверка
210
Български език Съгласните звукове и техните букви (ТБЕ, с. 22, 23)

Затвърдяване

Разграничава съгласните звукове. Пише правилно техните ръкописни букви. Допълва пропуснати съгласни в думи, като се ръководи от предложени му думи за проверка.
Преписване на думи с правописни особености при съгласните. Добавяне на липсващи съгласни в думи. Тестова проверка на наученото.

Писмена проверка
211

31

Литература Стърчиопашка – Добри Жотев (Ч, с. 32; ТЧ, с. 16)

Нови знания

Чете стихотворение и енциклопедичен текст с едно и също заглавие. Разграничава художествен от нехудожествен текст.
Изразително четене на стихотворение. Четене с разбиране на текст от енциклопедия. Сравняване на двата текста с цел да се определи в кой от тях птицата е представена с човешки качества и в кой от тях се дава информация за този вид птица.

Устна проверка
212
Български език

И или Й (ТБЕ,


с. 24, 25)

Нови знания

Разграничава употребата на и и й в края на съществителни нарицателни имена от мъжки род.
Проверка на правописа чрез думите един или много. Добавяне на букви й или и в края на думи в зависимост от граматическото число. Преписване на текст, съдържащ думи с й в средата, за да се запомни тяхното написване.

Писмена проверка
213
Литература

Кой е по-силен? – българска народна приказка (Ч, с. 33; ТЧ,
с. 17)

Затвърдяване

Разпознава приказка. Чете правилно и с разбиране. Открива разлики в поведението на героите.
Четене на приказка. Избиране на пословица, подходяща за приказката. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора.

Устна проверка
214
Извънкласно четене
Приказки за Хитър Петър и Настрадин Ходжа (Ч, с. 36, 37)

Нови знания

Знае за книги, съдържащи народни приказки. Разказва за прочетени приказки. Ориентира се в страниците на малка по обем детска книга.

страница

Разглеждане на книги с български народни приказки. Четене на кратки приказки от книгите или на предложените в читанката текстове. Обсъждане на любими книги. Коментар относно разликата между книгите на хартия и електронните книги, които се четат на таблет или на компютър.

Устна проверка
215
Общуване и текст

В зоопарка – съчинение по серия картини

Затвърдяване

Прави поправка на написания текст. Сравнява написани думи в своя текст с предложени му правилно написани думи. Преписва текст, поправен с помощта на учителя.
Откриване на грешки в написания текст чрез сравняване с правилно написаните думи в лявото поле на страницата. Поправяне на грешките с помощта на учителя. Преписване на текста на отделен лист. Добавяне на собствена рисунка към текста. Поставяне на листа в папка, за да се оформи като книжка.

Писмена проверка
216
Литература Кирил и Методий – Стоян Михайловски
(Ч, с. 34, 35; ТЧ,

с. 18)


Нови знания

Разпознава химна. Рецитира го наизуст и може да пее части от песента. Разбира значението на непознати думи в контекста на произведението. Знае за създателите на азбуката.
Четене на текста и преписване на части от него. Разказване за празника – как е преминал или каква е подготовката за предстоящото тържество. Четене на гатанки за буквите и за книгите.

Устна проверка
217
Български език

ЙО или ЬО (ТБЕ, с. 26, 27)Нови знания

Разграничава употребата на йо и ьо в думи.
Допълване на буквосъчетанието ьо в думи с коментар относно позицията му. Избор на йо или ьо в конкретна дума. Диктовка на текст с думи, съдържащи изучаваната правописна особеност.

Писмена проверка
218

32

Литература Лисицата и котката – Братя Грим (Ч, с. 38, 39)

Затвърдяване

Разпознава приказка. Чете правилно и с разбиране. Открива разлики в поведението на героите. Преразказва устно кратка приказка.
Четене на приказка. Кратки отговори на въпроси с думи от текста. Преразказване на приказката по серия картини и с опора на заглавията на епизодите.

Устна проверка
219
Български език

Трудности при писане – подготовка за изходно ниво (ТБЕ, с. 28)Обобщение

Умее да пише главни букви в началото на изречение и при съществителни собствени имена. Поставя правилно знаците точка и въпросителен знак. Пренася правилно част от думата на нов ред.
Добавяне на пропуснати букви и пунктуационни знаци за край на въпросително и съобщително изречение. Преписване на думи с правописни особености при гласните и съгласните.

Писмена проверка
220
Литература Сърне – Цанко Лалев (Ч, с. 40; ТЧ, с. 19)

Нови знания

Чете изразително стихотворение. Отговаря на въпроси с думи от текста. Чете гатанки и ги разграничава от стихотворението.

гатанка

Четене на стихотворението с подходяща интонация. Коментар върху поведението на героя. Проверка на разбирането чрез тестов въпрос с множествен избор на отговора. Четене на гатанки за животни.

Устна проверка
221
Общуване и текст

Игра – съчинение по серия картини (ТБЕ, с. 40)

Затвърдяване

Умее да отговаря кратко на въпроси по картините. Може да съчинява по картините кратък устен текст от три-четири изречения.
Разглеждане на серията картини за първоначална ориентация в историята. Отговаряне на въпроси към всяка от картините. Устно преразказване на историята.

Устна проверка
222
Общуване и текст

Игра – съчинение по серия картини (ТБЕ, с. 41)

Затвърдяване

Умее да възпроизвежда историята като последователност от събития по картинен план. Създава кратък писмен текст по серия картини.
Четене на предложени опорни думи и изрази. Съставяне на изречения с тези думи и изрази. Писане на текста

като последователност от съставените изречения.Писмена проверка
223
Литература Градината на народите – Йосиф Нунев (Ч, с. 41; ТЧ, с. 20)

Затвърдяване

Чете правилно и с разбиране. Ориентира се в случката и героите. Дава примери за нетолерантно поведение към хора от етническите малцинства. Изразява мнение относно различията между хората.
Четене на текста и беседа относно съдържанието и идеята. Преписване на откъс от текста („народът е като цветята в градината – в пъстротата е неговата хубост“).

Устна проверка
224
Български език

Какво знаем в края на първи клас? (ТБЕ, с. 42,

43)


Диагностика на изходно ниво

Умее да чете правилно и с разбиране и да отговаря на тестови въпроси относно съдържанието на прочетеното. Оформя правилно границите на изреченията. Пише с главна буква съществителните собствени имена. Спазва графичната правилност при писане на думи, изречения и текст.
Четене на текст с проверка на разбирането чрез тестови задачи. Диктовка на текст без думи с правописни особености, като от значение е правилното оформяне на изреченията и правилното възпроизвеждане на графичната форма на буквите.

Писмен тест


Използвани съкращения:


УТ1 – учебна тетрадка към буквара № 1

УТ2 – учебна тетрадка към буквара № 2

Ч – Читанка

ТБЕ – Тетрадка по български език

ТЧ – Тетрадка по четене

РАЗРАБОТИЛ: ............................................................................(Име, фамилия, подпис)

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница