Людмил Тодоров ЦанковДата04.02.2017
Размер215.65 Kb.автобиография

Лична информация
Име
Людмил Тодоров Цанков

Адрес
Софийски Университет, Физически факултет, бул. Дж.Баучер 5, 1164, София

Телефон
служ.(02)8161704

ФаксE-mail
ludmil@phys.uni-sofia.bg
Националност
българинДата на раждане
07 септември 1951
Трудов стаж• Дати (от-до)
01.2002-

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
доцент, ръководител катедра

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа, ръководство на катедра Ядрена техника и ядрена енергетика


• Дати (от-до)
01.1991-12.2001

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
доцент

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1988-12.1990

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
научен сътрудник I степен

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1986-03.1988

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
научен сътрудник II степен

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1983-03.1986

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
научен сътрудник III степен

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1980-03.1983

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
физик

• Основни дейности и отговорности
научно-изследователска и преподавателска работа
Преподавателски опит

(може и в приложение)
• Дати (от-до)
1977-

• Учебно заведение
СУ "Св.Климент Охридски"

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Електричество и магнетизъм (лаб. практикум)

Оптика (лаб. практикум)

Атомна и ядрена физика (лаб. практикум)

Статистическа обработка на експериментални данни (лекции)

Практически анализ на резултати от изследвания (лекции и упр.)

Планиране на експеримента и обработка на експериментални данни (лекции и упр.)

Вероятности и физическа статистика (лекции и упр.)

Увод в ядрените технологии (лекции и семинар)

Съвременни експериментални методи (лаб. практикум)

Увод в ядрената енергетика (лекции)

Научни публикации
Приложение 1Образование и обучение
• Дати (от-до)
04.1977-03.1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ "Св.Климент Охридски"

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Ядрена физика, Ефект на Мьосбауер

• Наименование на придобитата квалификация
доктор по Физика (1981)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Научна специалност 01.03.04


• Дати (от-до)
09.1969-06.1974

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ "Св.Климент Охридски"

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Физика

• Наименование на придобитата квалификация
Физик със специализация по атомна физика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

английски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
добронемски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
доброруски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
добро
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Ръководство и участие в множество национални и международни научно-изследователски и научно-приложни проекти
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
работа с компютри: програмиране на Fortran, Delphi в Windows среда

работа с ядрено-физични прибори и друго експериментално оборудване


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Свидетелство за управление на МПС
категория ВПриложения
Приложение 1 - списък на научните публикацииAnnex 1

List of scientific publications of Ludmil T. Tsankov
I. Papers published in journals and monographs:
1. M.D.Kumanova, L.T.Tsankov:

The Influence of the Peripheral Groups on the Heme Asymmetry

Compt.Rend.Acad.Bul.Sci. 29 (1976) 643-4.
2. L.Tsankov, Ts.Bonchev:

On the Shape of the Mossbauer Emission Line in the Presence

of an External Periodic Perturbation

Bulg.J.Phys. 5 (1978) 149-54.


3. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of the Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating Crystals

Nucl.Instr.Meth. 160 (1979) 195-7.
4. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of the Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating Crystals.II

Bulg.J.Phys. 6 (1979) 163-71.
5. Л.Цанков, Кл.Бурин:

Метод контроля закона движения Мессбауэровских вибраторов

ПТЭ #5 (1979) 57-8.
6. S.Ormandjiev, D.Vasilev, P.Kamenov, E.Vapirev, L.Tsankov:

A Radiation Device for Measuring Layer Thicknesses

Bulg.J.Phys. 6 (1979) 638-43.
7. L.Tsankov:

The Spectrum of the Mossbauer Radiation Passed through a Vibrating Resonant Medium

J.Phys. A13 (1980) 2959-67.
8. L.Tsankov:

Resonant and Non-Resonant Amplitude Modulation of Mossbauer Gamma Quanta

J.Phys. a13 (1980) 2969-74.
9. S.Ormandjiev, T.Semova, L.Tsankov:

On some Aspects of Design Optimization of a Mossbauer

Spectrometers Vibrator with Velocity Feedback

Bulg.J.Phys. 7 (1980) 529-34.


10. Б.Манушев, И.Манджуков, Б.Манджукова, Т.Бошкова, Л.Цанков,

И.Кожухаров:

Контроль загрязнения природных вод гамма-радиоактивными

изотопами прямым измерением гамма-спектров

в сб.: Взаимодействие атмосферы, гидросферы и литосферы...

София (1980) 308-14.


11. L.Tsankov:

Experimental Observations on the Resonant Amplitude Modulation of Mossbauer Gamma-Rays

J.Phys. a14 (1981) 275-81.
12. Б.Манушев И.Манджуков, Е.Вапирев, Б.Манджукова, Т.Бошкова, В.Гурев, Д.Василев, Л.Цанков, И.Кожухаров:

Възможности за директно гама-спектрометриране на природни води

Год. СУ 74 (1981) 105-24.
13. N.I.Ognjanov, L.T.Tsankov, P.V.Ivanov:

An Electrostatic rf Modulator for Mossbauer Gamma-Rays

Nucl.Instr.Meth. 204 (1982) 621-3.
14. N.I.Ognjanov, L.T.Tsankov:

On the Theory of the Coherent Ultrasonic Modulation of Mossbauer Gamma-Rays

J.Physique 44 (1982) 859-64.
15. N.I.Ognjanov, L.T.Tsankov:

Phase and Distance Effects in rf Modulation of Mossbauer Gamma Radiation under Stationary Conditions

J.Physique 44 (1982) 865-70.
16. B.Manouchev, T.Boschkova, L.Tsankov, V.Gurev, I.Kojucharov,

G.Grosev:

On the Possibilities of the Direct Gamma-Spectrometry in Natural Waters

Isotopenpraxis 19 (1983) 387-90.


17. B.Manouchev, I.Mandzhukov, L.Tsankov, T.Boschkova, V.Gurev,

B.Mandzhukova, I.Kojucharov, G.Grosev:

In-situ Gamma Spectrometric Measurement of Natural Waters

in Bulgaria

Bulg.J.Phys. 10 (1983) 410-5.
18. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating

Crystals. III. Influence of Statistical Errors on the Solution

J.Phys. D17 (1984) 1511-20.


19. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating

Crystals. IV. An Approach to Incoherent Ultrasonic Vibrations

J.Phys. D17 (1984) 1521-9.


20. О.Захариева-Пенчева, Л.Т.Цанков, Цв.Бончев:

Влияние внешнесферного катиона на Мессбауэровские и инфракрасные спектры

Коорд.Химия 10 (1984) 776-9.
21. L.T.Tsankov:

A Method for Studying Dynamical Effects in Mossbauer Spectroscopy

J.Phys. D18 (1985) 1645-53.
22. L.T.Tsankov:

Integral Properties of the Mossbauer Gamma-Radiation

Physica 136a (1986) 215-32.
23. L.T.Tsankov, N.I.Ognjanov, R.P.Chakurova:

Time Dependence of Mossbauer Radiation Transmitted through a rf Vibrating Resonant Medium

phys.stat.sol.(a) 94 (1986) 131-8.
24. Shopov Y.Y., Tsankov L.T.:

A New Universal Portable Spectrograph.-

Exped. Ann.Sofia Univ. (1986) v.2, p.112-122.
25. E.I.Vapirev, K.I.Bourin, I.D.Christoskov, L.T.Tsankov, P.S.Kamenov:

Random Motion Studied by Time Delayed Mossbauer Spectroscopy

phys.stat.sol.(b) 142 (1987) 279-85.
26. L.T.Tsankov:

Time Behaviour of Recoilless Gamma-Radiation Scattered by

RF-Induced Substates in Mossbauer Crystals

phys.stat.sol.(a) 114 (1989) 341-53.


27. Shopov Y.Y., Balabanski D.L., Burin Kl., Tsankov L., Gurev V.N.:

Direct Radiometric measurements in a Himalayan Glacier

а) Expedition Annual of Sofia University, v3/4,

pp.6-13 (1989).

b) Proceedings of XVth Regional Congress of IRPA "The Radioecology of Natural and Artificial Radionuclides", Visby, Sweden, 10-14 September (1989).
28. Shopov Y.Y, Georgiev L., Tsankov L., Dermendjiev V, Buyukliev G.:

Methods for Research of Luminescence of Cave Minerals and Speleothem Records of the Paleoclimate and Solar Activity in the Past

IGCP 299 Newsletter, v2 (1989), p.52-58.
29. Shopov Y.Y., Petrov S.L., Nenova P.I., Burin Kl.I., Tsankov L.T.:

Genesis and Mineralization of two Himalayan Caves. (In nonkarstic rocks)

a) IGCP 299 Newsletter, v3 (1989)48.

b) Exped. Ann. of Sofia University, v3/4, pp.20-27 (1989)


30. A.V.Hristova, E.I.Vapirev, L.T.Tsankov, V.Jordanov:

Compton Edge Energy Calibration of Organic Detectors

Appl.Radiat.Isot. 41 (1990) 887-9.
31. R.Chakarova, P.Kamenov, L.Tsankov:

Computer Simulation of Radiation Fields when Designing and Using Gamma-Irradiation Facilities

Radiat.Phys.Chem. 38 (1991) 165-8.
32. E.I.Vapirev, L.T.Tsankov, I.D.Christoskov:

Time-Dependent Resonant Scattering of Chopped Gamma-Rays

Bulg.J.Phys. 18 (1991) 281-92.
33. L.Tsankov:

A Method for Comparison of Discrete Spectra

J.Phys.III France 3 (1993) 1525-30.
34. M.Stefanova, S.Sevov, G.Georgiev, P.Penev, L.Tsankov:

X-Ray Fluorescent Analysis of Copper-containing Materials

in the Process of Copper Ore Enrichment

Anal.Lab. 4 (1995) 189-92.

35. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y. Damyanov, D.C. Ford, C.J.Yonge, W. MacDonald, H.P.R.Krouse: Speleothems as Natural Climatic Stations with Annual to Daily Resolution, in:


 1. "Climatic Change- the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen, KWI, Bergen (1996), p.150-151.

 2. Proc. of 12th UIS Congress, La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17 August (1997), v1, 105-106

 3. Сб. Доклади на 3-тата Нац.Конф. по "Основни проблеми на слънчево-земните въздействия", 27-28 юни (1996), София, с107-109.

 4. Abstracts of IGCP374, IUGS, UNESCO conference “Ultra- High Resolution Sediment Records of Environmental Change”- 14-15th October (1996) at the Royal Society, UK, p.20- 21.

 5. Сб. резюмета на нац. научна конф. по “Нови постижения и актуални проблеми на карстологията и сп. в България”, София, 25-28 март (1999), 13- 15.

36. Shopov Y.Y., A.Damyanova, Y. Damyanov, L.Tsankov, C.J.Yonge, J. Bland, D.C. Ford:

Speleothem Records of Processes Beyond the Solar System Supernova Eruptions), in:


 1. "Climatic Change- the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI , Bergen, (1996) p.152.

 2. Proc. of 12th UIS Congress, La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17 August (1997), v1, 111

 3. Сб. Доклади на 3-тата Нац.Конф. по "Основни проблеми на слънчево-земните въздействия", 27-28 юни (1996), София, с110-111.

37. Shopov Y.Y., A.Damyanova, Y. Damyanov, L.Tsankov:

Speleothems Luminescence Proxy Records of Geomagnetic Field Intensity

in: "Climatic Change-the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI , Bergen, (1996) p.153.


38. Shopov Y.Y., L.Tsankov, M. Buck, D.C.Ford:

Time Resolved Photography of Phosphorescence- A New Technique for Study of Thermal History and Uplift of Thermal Caves

in: "Climatic Change-the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI, Bergen (1996) p.154.
39. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y. Damyanov, E. Marinova, D.C. Ford, C.J.Yonge, W. MacDonald, H.P.R.Krouse:

Speleothem Luminescence proxy Records of Annual Rainfall in the Past. Evidences for "The Deluge" in Speleothems

in: "Climatic Change- the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI, Bergen (1996) p.155-156.
40. Shopov Y., Ludmil.T.Tsankov, Leonid.N.Georgiev, Elena Marinova, Derek.C.Ford, Chas.J.Yonge:

Quantitative Annual Speleothem Records of Temperature and Precipitation in the past – A new tool for Reconstruction of past karst denudation rates, in: 1. “Karst Studies and Problems: 2000 and Beyond”, Ed. by B.P. Onac and T.Tamas, Presa Universitara, Cluj, (1999),

pp.117-119 ISBN 973-8095-22-0

 1. Proceedings of the XIIIth UIS Congress. Brazil (1999), pp. 187-189

 2. Extended abstracts of the International Workshop “Cave climate and Paleoclimate-Best Record of the Global Change”, Stara Zagora, Bulgaria, 24-27 September (2002), pp. 44-46.

41. Y.Y.Shopov, D.Stoykova, M.Sanambria, L.Tsankov, D.Ford, L.Georgiev, D.Georgieva:

Significance of Luminescent speleothem records for determination of orbital variations, glaciations and timing of termination-II, in:


 1. Contribucion del estudio cientifico de las cavidades karsticas al conocimiento geologico, B.Andreo, F.Carrasco, J.J.Duran (Eds), Patronato de la Cueva Nerja (1999) Nerja (Malaga), pp.135-42.

 2. “Karst Studies and Problems: 2000 and Beyond”, Ed. by B.P. Onac and T.Tamas, Presa Universitara, (1999) Cluj,pp.120-122 ISBN 973-8095-22-0

 3. Proceedings of the XIIIth UIS Congress, Brazil, (1999) s1, 217-219.

 4. Сб. резюмета на нац. научна конф. по “Нови постижения и актуални проблеми на карстологията и сп. в България”, София, 25-28 март (1999), 15-16.

41. Y.Y.Shopov, D.A.Stoykova, D.Ford, L.N.Georgiev, L.Tsankov, D.Georgieva:

Influence of the Earth's Orbit and Solar Luminosity on the Sea Level Changes

Publ. Astronomy Observatory Belgrade, v.64 (1999), pp.95-102 ISSN 0373-3742.


42. Y.Y.Shopov, D.Stoykova, L.Tsankov, M.Sanabria, J. Lunberg, L.Georgiev,P. Forti, D. Georgieva:

Verification of the Causes of Glaciations and Sea Level Changes Using the Records of Calcite Speleothems- International Journal of Speleology, (2000) pp. 71-75. ISSN 0392-6672


43. T.Woike, U.Dörfler, L.Tsankov, G.Weckwerth, D.Wolf, M.Wöhlecke, T.Granzow, R.Pankrath, M.Imlau, W.Kleeman:

Photorefractive properties of Cr-doped Sr0.61Ba0.39Nb2O6 related to crystal purity and doping concentration

Applied Physics B72 (2001) 661-6.
44. Y.Y. Shopov, D.A. Stoykova, G.Tenchov, L.Tsankov, M.Sanambria, L.N. Georgiev, D.C. Ford:

Correlation Between Luminescent Speleothem Records of Solar Insolation and Paleotemperature Records

in: “Karst Processis and the Carbon Cycle” ed. by Y.Daoxian & Z. Cheng, Geological Publishing House, Beijing, China, IGCP379 (2002), pp. 136-144. ISBN 7-116-03655-5
45. Shopov Y., Ludmil Tsankov, Albena Damyanova, Yasen Damyanov, Leonid Georgiev, Elena Marinova, Chas Yonge, Derek Ford:

Quantitative Annual Speleothem Records of Temperature, Precipitation and Solar Insolation in the past – A Key for Characterisation of past climatic systems, in: 1. Il Quaternario, Italian Journal of Quaternary Sciences ISSN 0394-3356 (in press).

 2. Proceedings of the XIIIth UIS Congress, Brazil (2001)s.1, 188-191

 3. Extended abstracts of the International Workshop “Cave climate and Paleoclimate- Best Record of the Global Change, Stara Zagora, Bulgaria, 24-27 September (2002), pp. 40-43.

46. Shopov Y., D. Stoykova, L. Tsankov, M. Sanabria, D. Georgieva, D. Ford, L. Georgiev:

Influence of Solar Luminosity over Geomagnetic and Climatic Cycles as Derived from Speleothems

International Journal of Speleology, 33 (2004) 19-24.

ISSN 0392-6672.
47. L.T. Tsankov, M.G. Mitev and Ch.B. Lenev:

LC circuit as a pulse-height analyser for NaI gamma spectrometry

Nucl.Instr.Meth.Phys.Res. A533 (2004) 509-515.
48. L. Tsankov, D. Pressyanov, K. Mitev, S. Georgiev and I. Dimitrova:

Automatic counting of chemically etched tracks by means of a computer scanner

Radiation Measurements, 39 (2005), 557-559.
49. D. Schaniel, Th. Woike, L. Tsankov and M. Imlau:

Evidence of four light-induced metastable states in iron-nitrosyl complexes

Thermochimica Acta, 429 (2005), 19-23.
50. V. Rusanov, Sv. Stankov, V. Gushterov, L. Tsankov, A.X.Trautwein:

Determination of Lamb-Moessbauer Factors and Lattice Dynamics in some Nitroprusside Single Crystals

Hyperfine Interactions, 169 (2006), 1279-1283.
51. Shopov Y., Stoykova D., L.T.Tsankov, E. Marinova, Sauro U., Borsato A., Cucchi F., Forti P., Piccini L., D. C. Ford, C..J. Yonge:

Past Annual Variations of the Karst Denudation Rates. – In book: Karst, Climate Change and Groundwater (Eds. J.J. Durán, B. Andreo Y, F. Carrasco). Publicaciones del Instituto Geologico y minero de Espana. Serie: Hidrogeología y aguas subterráneas, nº 18, Madrid, Spain, (2006),pp.487- 494.

ISBN: 84-7840-628-X
52. L.T.Tsankov, M.G.Mitev:

A Simple Method for Stabilization of Arbitrary Spectra

Proceedings of the Technical University - Sofia, Vol.7,

book 2 (2007) 148-153.

53. Stoykova D. A., Y.Y. Shopov, L.T.Tsankov, C.J. Yonge:

Origin of the Climatic Cycles from Orbital to Sub-Annual. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70 (2008) 293-302.


54. Shopov Y.Y., D. A. Stoykova, K. Stoitchkova, L.T.Tsankov, A. Tanev, Kl. Burin , St. Belchev, V. Rusanov, D. Ivanov, A.Stoev, P. Muglova, I. Iliev:

Structure and Interactions of the Solar Dust Corona with the other Coronal Components.

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70 (2008) 356-364.

II. Papers published only in Proceedings of Conferences (in full text):
1. L.Tsankov, Ts.Bonchev:

The Spectrum of the Mossbauer Radiation Passed through a Vibrating Resonant Medium

J.Physique, Colloq.C1, 40 (1980) C1-475-6.
2. А.Антонов, Ил.Белоконски, Цв.Бончев, В.Босевски, Е.Вапирев,

И.Горинов, В.Йорданов, Ц.Каменова, К.Костадинов, В.Мавродиев,

Б.Манджукова, И.Манджуков, Л.Минев, С.Радев, Т.Семова, И.Узунов, П.Узунов, А.Христова, Л.Цанков, Я.Янев:

Върху проблема "горещи частици" след аварията в Чернобилската АЕЦ

Симпозиум "Радиационни поражения и радиационни проучвания"

16-18 декември, София (1987) Част 1, с.119-32.


3. Л.Минев, П.Узунов, И.Узунов, Е.Вапирев, Л.Цанков, И.Горинов,

А Христова, И.Манджуков, Б.Манджукова, С.Радев, В.Босевски,

И.Белоконски:

Полеви измервания за оценка на радиоактивното замърсяване след аварията в Чернобил. Откриване, повърхностна плътност и препариране на горещи частици

Симпозиум "Радиационни поражения и радиационни проучвания"

16-18 декември, София (1987) Част 2, с.209-18.


4. Е.И.Вапирев, А.В.Христова, И.Н.Горинов, В.Т.Йорданов, Л.Т.Цанков:

Анализ на бета-радиоактивни продукти на делене

Симпозиум "Радиационни поражения и радиационни проучвания"

16-18 декември, София (1987) Част 2, с.255-61.


5. A.Antonov, I.Belokonski, T.Bonchev, V.Bosevski, I.Gorinov,

A.Hristova, T.Kamenova, K.Kostadinov, V.Mavrudiev, B.Mandzhukova,I.Mandzhukov, L.Minev, S.Radev, T.Semova, L.Tsankov, I.Uzunov, P.Uzunov, E.Vapirev, Y.Yanev:

Studies on Micro-uniformity of the Radioactive contaminations,Hot Particles and Homogeneous Radioactivity

Bergbau- und Industriemuseum Theuern 16 (1988) 131-40.


6. Shopov Y.Y., Georgiev L.N., Burin Kl.I., Tsankov L.T.:

A Color Slide Spectrophotometrical Investigation of the Color Variations of the Moon During Lunar Eclipses

Astro-Spectroscopy Post CSI International Symposium, 7-9 July (1989), Rozhen. Abstracts of XXVI CSI, IV, 114.
7. Shopov Y.Y., L.Tsankov, C.J.Yonge, H.P.R.Krouse, A.J.T. Jull:

Influence of the Bedrock CO on Stable Isotope Records in Cave Calcites

Proc. of 12th UIS Congress, La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17 August (1997), v.1, pp.65-68.
8. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y.Damyanov, E.Marinova, D.C.Ford, C.J.Yonge, W.MacDonald, H.P.R.Krouse:

Evidences for "The Deluge" in Speleothems."- Proc. of 12th UIS Congress, La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17 August (1997), v.1, pp.107-110.


9. Y.Y.Shopov, D.A.Stoykova, A.I.Tanev, D.Petrov, T.Ostromsky, K.Burin, L.Tsankov:

Determination of the Spectral Distribution of the Infrared and Visible Light in the Solar Corona, in: 1. Proceeding of the VI-th National Conference of the Solar- Terrestrial Influences, 18-19 November (1999), Sofia, pp.22-25 (in Bulgarian).

 2. Abstracts of International Conference “First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 11-15 sept.(2000), Varna, p.7.

10. Y.Y.Shopov, L.Tsankov, St.Belchev, St.Stoev, D.Kokotanekov, J.Kokotanekova, A.Stoev, D.A.Stoykova, A.Tanev, D.Petrov, K.Burin, T.Yalamov, I.Momcheva, L.Vrigazov, A.Krumov, V.Rusanov, D.Ivanov, M.Tsvetkov, Ch.Lukarski, L.Ivanova, A.Paneva, T.Ostromsky and P.Delchev:

Correlated Photometric Observations of the National Programme for Research of the Total Solar Eclipse (on August, 11, 1999)

Proceeding of the VI-th National Conference of the Solar- Terestrial Influences, 18-19 November (1999), Sofia,

pp. 26-28 (in Bulgarian).
11. Y.Y. Shopov, D.Petrov, L.T.Tsankov, Kl.Burin:

Registration of the Far Solar Corona (over 25 radius) from Mig-21

Proceeding of the VI-th National Conference of the Solar- Terestrial Influences, 18-19 November (1999), Sofia,

pp.15-18 (in Bulgarian).


12. Ленев,Ч.Б., М.Митев, Л.Цанков, С.Табаков:

Измерване мощността на дозата на локален гама-фон.

ХХII колоквиум “Физиката в опазването на човека и околната му среда”, с.47–51, Гьолечица, 23-25 юни (2000).

13. L.T.Tsankov, M.G.Mitev, Ch.B.Lenev:

Determination of the absorbed dose rate of weak gamma-radiation fields by a logarithmic spectral analyser

Proc. of the IXth Scientific and Applied science Conference "Electronics ET'2000" September 20-22 (2000) Sozopol, book 2, pp.103-9.


14. Tsankov L.T., M.Mitev, Tch.Lenev:

A Device for local Gamma-rays Dose Rate Measurements.

Eighth National Conference on Biomedical Physics and Engineering, pp.29-33, Sofia, 12-14 october (2000).
15. Y. Shopov, D.Stoykova, L. Tsankov, M.Sanabria, D.Georgieva, D.Ford, J.Lundberg, L.Georgiev, P.Forti:

Intensity of Prolonged Solar Luminosity Cycles and Their Influence Over Past Climates and Geomagnetic Field, in:

a) Proceedings of the XIIIth UIS Congress, Brazil (2001),

pp.216-218.

b) Problems of Solar-Terrestrial Interactions, 6–7 Dec. (2001), Sofia, pp.99-102.
16. Y.Shopov, D.Stoykova, L.Tsankov, M.Sanabria, D.Georgieva, D.Ford, J.Lundberg:

Influence of Solar Luminosity Variation on Glaciations – Past Climate Variability Through Europe and Africa

Aix-en-Provence, France, 27–31 August (2001), pp.145–146.
17. Mitev M.G., T.B.Lenev, L.T.Tsankov:

An Improved Resonant Charge-Code Transducer

Tenth International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET‘2001”, book 1, рp.111-124, Sozopol,

September 26-28 (2001).


18. Стаменов,Й., Ч.Ленев, М.Митев, Л.Цанков:

Дълговременни наблюдения на естествения гама-фон.

ХХIV колоквиум “Физиката в опазването на човека и околната му среда”, с. , Велинград, 21-23 юни (2002).
19. Митев,М., Л.Цанков, Ч.Ленев:

Система за натрупване на данни от многоканални амплитудни селектори с използване на микроконтролер.

Eleventh International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET‘2002”, book 4, рp.72-77,

Sozopol, September 25-27 (2002).


20. Yavor Shopov, Diana Stoykova, L.Tsankov, M.Sanabria, L.N.Georgiev:

Influence of the Solar Luminosity on Glacier Melting, Precipitation and Sea Level Changes

Extended abstracts of the International Workshop “Cave climate and Paleoclimate - Best Record of the Global Change”, Stara Zagora, Bulgaria, 24-27 September (2002), pp. 48-49.
21. Y.Shopov, D.Stoykova, L.Tsankov, M.Sanabria, D.Georgieva, D.Ford, J.Lunberg, L.N.Georgiev:

Solar Luminosity Influence Over Geomagnetic Field, Past Climates, Glaciations and Time Shifting of Termination-II derived from speleothems

Extended abstracts of the International Workshop “Cave climate and Paleoclimate- Best Record of the Global Change”, Stara Zagora, Bulgaria, 24-27 September (2002), pp. 53-56.
22. Diana Stoykova, Yavor Shopov, L.Tsankov, M.Sanabria, L.N.Georgiev:

Using of Speleothem Luminescence for Quantitative Reconstruction of Variations of the Solar Luminosity and the Effective Temperature of the Sun

Extended abstracts of the International Workshop “Cave climate and Paleoclimate- Best Record of the Global Change, Stara Zagora, Bulgaria, 24-27 September (2002), pp. 56-59.
23. L.T.Tsankov, M.G.Mitev, Ch.B.Lenev:

A Mobile System for Detecting Gamma-Radiation Sources:

Part I. Physical and Statistical Background

Proc. XIX Int. Symposium on Nuclear Electronics and Computing NEC-2003, Varna, 15-20 September (2003) 267-271.


24. M.G.Mitev, L.T.Tsankov, Ch.B.Lenev:

A Mobile System for Detecting Gamma-Radiation Sources:

Part II. Design and first experiments

Proc. XIX Int. Symposium on Nuclear Electronics and Computing NEC-2003, Varna, 15-20 September (2003) 203-208.


25. M.G.Mitev, L.T.Tsankov, Ch.B.Lenev:

A spectral analyser with a logarithmic energy-code characteristic - nature, features, advantages and drawbacks

Proc. of the XIIth Scientific and Applied science Conference "Electronics ET'2003", Sozopol, book 2, pp.30-35, September 24-26 (2003) ISBN 954-438-375-1.
26. M.Mitev, L.Tsankov, Ch.Lenev:

Automatic Station for Continuous Monitoring of Environmental Radiation.

Proceedings of the XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, (ICEST 2004), Vol.1 pp.45–48, Bitola, Macedonia, june 16–19 (2004).
27. Tsankov,L., M.Mitev, Ch.Lenev:

Automatic Station for Continuous Monitoring of Environmental Radiation

Proceedings of the 13 International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET‘2004”, book 1, рp.32–38, Sozopol, September 22-24 (2004) ISBN 954-438-445-6.
28. M.G.Mitev, L.T.Tsankov:

Optimization of a RLC Shaping Circuit for NaI(Tl) Scintillation Detectors

Proceedings of the 14 International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET‘2005”, book 2, рp.199-204, Sozopol, September 21-23 (2005) ISBN 954-438-518-5.
29. L.T.Tsankov, M.G.Mitev:

Response of a NaI(Tl) Scintillation Detector in a Wide Temperature Interval

Proceedings of the 15 International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET‘2006”, book 2, рp.138-143, Sozopol, September 20-22 (2006) ISBN 954-438-567-7.
30. Shopov Y.Y., D. A. Stoykova, K. Stoitchkova, L.T.Tsankov, A.Tanev:

Plasma Interactions in the Far Solar Corona: Latest Experimental Data. Proceedings of BG-URSI School and Workshop on Waves and Turbulence Phenomena in Space Plasmas. 1–9 July, (2006), Kiten, Bulgaria, pp.129-142.


31. L.T.Tsankov, M.G.Mitev:

A Simple Method for Stabilization of Arbitrary Spectra

Proceedings of the 16 International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET‘2007”, book 3, рp.3-8, Sozopol, September 19-21 (2007) ISBN 1313-1842.

III. Papers published only in Abstracts of Conferences:
1. Л.Цанков, Цв.Бончев:

Мессбауэровский спектр излучения при наличии периодического

внешнего возмущения произвольной формы

Proc.Int.Conf.ME-Spectr. Bucharest (1977) v.1, 357-8.


2. Цв.Бончев, Т.Семова, П.Иванов, Б.Костадинчева, Л.Цанков:

О возможности экспериментального разделения фазовой и амплитудной модуляции в модуляционной Мессбауэровской спектроскопии

Proc.Int.Conf.me-spectr. Bucharest (1977) v.1, 359-60.
3. Shopov Y.Y., Tsankov L.T.:

An attempt for Increasing the Sensitivity of Moessbauer Spectroscopy of Inclusions in Minerals.-

Abstracts of International Conference on the Applications of the Moessbauer Effect, 4-8 September (1989), Budapest, Hungary; 4pp.
4. Shopov Y.Y., Georgiev L.N., Burin Kl.I., Tsankov L.T.:

A Color Slide Spectrophotometrical Investigation of the Color Variations of the Moon During Lunar Eclipses.- Astro- Spectroscopy Post CSI International Symposium, 7-9 July (1989), Rozhen. Abstracts of XXVI CSI, v.IV, p.114.


5. Shopov Y.Y., L.T.Tsankov, M.E.Sanambria, S.Georgiev, Al. Benderev, D.C. Ford, J. Lundberg, A.J.T. Jull,L.N.Georgiev, R.Dukov:

Quantitative Reconstructions of Variations of Karst Denudation Rates during the last 1 Myrs.

Abstr. Forth International Conf. on Geomorphology, Bologna, Italy, 28 August (1997), p.28.
6. Shopov Y, D.Stoykova, D.C.Ford, M-E.Sanambria, L.T.Tsankov:

Earth's Orbital Variations and their significance for the Global Climate

Abstracts of the XXIV-th National Youth Astronomical Conference, 1-3 April (1998), p.2. (in Bulgarian).
7. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A. Damyanova, Y.Damyanov, D.Ford, C.J. Yonge:

Speleothems as natural climatic stations with annual to daily resolution

Abstracts of the 1st IGBP Past Global Change Open Science Meeting, 20-23 April (1998), London, UK, pp.117-118.
8. Shopov Y.Y.,D. A. Stoykova, D.Ford, L.N.Georgiev, L.Tsankov:

Powerful Millenial-Scale Solar Luminosity Cycles in an Experimental Solar Insolation Record and their Significance to the Termination-II

Abstracts of AGU Chapman Conference on Mechanisms of Millennial- Scale Global Climate Change, June 14-18 (1998), Snowbird, Utah, p.25.
9. D.A.Stoykova, Y.Y.Shopov, D.Ford, L.N.Georgiev, L.Tsankov.:

Powerful Millenial- Scale Solar Luminosity Cycles and their Influence Over Past Climates and Geomagnetic Field

Abstracts of AGU Chapman Conference on Mechanisms of Millennial- Scale Global Climate Change, June 14-18 (1998), Snowbird, Utah, p.26.
10. Shopov Y.Y., C.J.Yonge, L.T.Tsankov, S.Georgiev, L.N.Georgiev, D.C.Ford:

Potential of Quantitative Paleoclimatic Reconstructions of Past Carbonate Denudation Rate Variations

Abstracts of International Geological Correlation Program, Project 379 Meeting, Bowling Green, US, 23-25 September (1998), p.23.
11. Shopov Y, D.Stoykova, D.C.Ford, M-E.Sanambria, L.T.Tsankov:

Earth's Orbital Variations and their significance for the Global Climate

Abstracts of the XXIV-th National Youth Astronomical

Conference, Varna 1-3 April (1998), 2. (in Bulgarian).


12. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y.Damyanov, D.Ford, C.J. Yonge:

Speleothems as natural climatic stations with annual to daily resolution

Abstracts of the 1st IGBP Past Global Change Open Science Meeting, 20-23 April (1998), London, UK, pp.117-118.
13. Shopov Y.Y., C.J.Yonge, L.T.Tsankov, S.Georgiev, L.N.Georgiev, D.C.Ford:

Potential of Quantitative Paleoclimatic Reconstructions of Past Carbonate Denudation Rate Variations

Abstracts of IGCP Project 379 Meeting, Bowling Green, US, 23-25 September (1998), p.23.
14. Y.Y.Shopov, L. Tsankov, St.Belchev, V.Rusanov, D.Ivanov, A.Stoev, St.Stoev, D.Petrov, A.Savcheva, L. Vrigazov, D.Kokotanekov, J.Kokotanekova, M.Tsvetkov, Ch.Lukarski, A.Nikolov, P.Delchev:

Registration of the Remote Eclipse Solar Corona in Infrared Light

Abstracts of International Conference “First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 11-15 sept. (2000), p.10.
15. Y.Y.Shopov, L.Tsankov, St.Belchev, St.Stoev, D.Kokotanekov, J.Kokotanekova, A.Stoev, D.A.Stoykova, A.Tanev, D.Petrov, K.Burin, T.Yalamov, Momcheva, L.Vrigazov, A.Krumov, V.Rusanov, D.Ivanov, M.Tsvetkov, Ch.Lukarski, L.Ivanova, A.Paneva, T.Ostromsky and P.Delchev:

Results of Photometric Observations in the Frame of the National Programme for Research of the Total Solar Eclipse. Abstracts of International Conference “First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 11-15 sept. (2000), p.12.


16. Y.Y.Shopov, D.Petrov, L.T.Tsankov, Kl.Burin:

Registration of the Remote Solar Corona from a Hyper-Sonic Sky Faighter Mig-21

Abstracts of International Conference “First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 11-15 sept.(2000),

pp.11-15.


17. Shopov Y.Y., D.Petrov, L.T.Tsankov, K.Burin:

Registration of the Remote Solar Corona from a Hyper-Sonic Sky Fighter Mig-21.

Abstracts of the International Conference “First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 11-15 Sept. (2000), p.13
18. Mitev M.G., L.T.Tsankov, Tch.B.Lenev:

An Improved Resonant Charge-Code Transducer

Abstracts of the 10th International Conference "Electronics ET'2001", September 26-28 (2001) Sozopol, Bulgaria, p.61.
19. Stamenov J., L.Tsankov, Tch.Lenev, L.Staykov:

A Method for Estimating the Calibration Factor for SBN-90 Gamma-Radiometer in the Low Values Interval

Abstracts of the 10th International Conference "Electronics ET'2001", September 26-28 (2001) Sozopol, Bulgaria, p.62.
20. Mitev M., L.Tsankov, Ch.Lenev:

A Microcontroller-Based Data Acquisition System for Multichannel Amplitude Selectors

Abstracts of the 11th International Conference "Electronics ET'2002", September 25-27 (2002) Sozopol, Bulgaria, p.87.
21. Stoykova D., Shopov Y., Tsankov L., Borsato A., Cucchi F., Forti P., Piccini L., Sauro U., Tuccimei P., Zini L.:

High- Resolution luminescence speleothem records of Late Quaternary environmental changes from Grotta Savi (Trieste karst, N-Italy)

Proceedings of “Climate Changes: The Karst record-III”, ed. by M. Bakalowicz, Ch. Causse, D. Genty, 3rd International Conference, Montpellier, France, 11-14 May (2003), p.161.
22. Shopov Y., L.Tsankov, A.Damyanova, Y.Damyanov, L.Georgiev, E.Marinova, C.Yonge, D.Ford:

Quantitative Annual Speleothem Records of Temperature, Precipitation and Solar Insolation in the Past

XVI INQUA Congress, Programs with Abstracts, 23-30 July (2003), Reno, Nevada, p.172
23. Shopov Y., D.Stoykova, D.Garbeva, L.Tsankov, M.Sanabria, D.Ford, L.N.Georgiev:

Influence of the Solar Luminosity on the Glaciations, Earthquakes and Sea Level Changes as Derived from Paleoluminescence of Speleothems

Abstracts of the International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems, June 3-6, (2003) Bowling Green, KY, US; http://karst.wku.edu/2003/abstracts/
24. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y.Damyanov, D.C.Ford, C.J.Yonge:

Geological data about unprecedented rainfalls in Bulgaria at 7500 b.p. and an astronomical theory for their explanation as a possible result of collision of a big asteroid with the Sun (invited paper)

Abstracts of Varna workshop on “Assesment of the Black Sea Sedimentary System Since the Last Glacial Extreme”, Assemblage Project of EC, 23-26 October (2004), Ed. by D.Solakov, p.26.

IV. Patents
1. Б.Манушев, Л.Цанков:

Метод за подготовка на данни за калибриране на детектори на гама-лъчение

Авт.Свидетелство НРБ Х27995 (1980).
2. Л.Т.Цанков, Я.Й.Шопов:

Фотографично устройство за луминесцентен анализ

Авт.свидетелство НРБ Х71525 (1985).


 1. Shopov Y.Y., Tsankov L.T.:

Spectrograph for Luminescent Analysis.

(B. Patent 40438 from 30 Aug. 1985)

Bull. of the Inst. of Inventions and Rationalizations, v.12, Dec. (1986), 6pp.
4. Я.Й.Шопов, Л.Т.Цанков:

Спектрограф за луминесцентен анализ

Авт.свидетелство НРБ Х71603 (1985).


 1. Shopov Y.Y., Tsankov L.T.:

A Photographic Apparatus for Luminescent Analysis (B. Patent 40439 from 30 Aug. 1985)

Bull. of the Inst. of Inventions and Rationalizations, v.12, Dec. (1986), 7pp.

стр.


Автобиография

Людмил Тодоров Цанков


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница