М и н и с т е р с т в о н а п р а в о с ъ д и е т о з а п о в е дДата13.01.2018
Размер51.76 Kb.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

З А П О В Е Д
№ ЛС-04-690/11.04.2013 г.
На основание чл.393, ал.2 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл.180, ал.4 от Закона за МВР, т.1 на раздел А.ІІІ, т.5 на раздел Б.ІІ от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” към Министерство на правосъдието и т.5 от Заповед № ЧР-06-20/19.02.2013 г. на министъра на правосъдието,

НАРЕЖДАМ:
1.Назначавам комисия за провеждане на конкурсна процедура за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Охрана” за заемане на 45 /четиредесет и пет/ щатни бройки за мъже за длъжността “Сътрудник по охраната I - II степен”, категория “Е” със специфично наименование “Полицай” в Областна дирекция „Охрана - София” към Главна дирекция “Охрана” в следния състав:

Председател:. комисар Васил Миладинов – директор на Областна дирекция „Охрана – София” към Главна дирекция „Охрана”;

Заместник председател: – главен инспектор Красимир Бекяров – началник на сектор „Конвоиране” в Областна дирекция „Охрана – София”;

Членове на комисията:

- главен инспектор Росен Дойчинов – началник на сектор „Охрана на сгради” в Областна дирекция „Охрана – София”;

- главен инспектор Александър Манчев – началник на сектор „Призоваване и принудително довеждане” в Областна дирекция „Охрана – София”;

- главен инспектор Николай Тодоров – началник на сектор „Охрана на магистрати” в Областна дирекция „Охрана – София”;

- главен инспектор Павлина Иванова – инспектор III степен – юрисконсулт в сектор „ПНООП”;

- инспектор Каролина Милева – инспектор III степен – човешки ресурси в Областна дирекция „Охрана – София”;

- началник на съответното структурно звено за което е обявен конкурса.

Работата на комисията да се организира и ръководи от нейния председател, а в негово отсъствие – от заместник - председателя.

Техническите функции по провеждането на конкурса да се изпълняват от члена на комисията по т.1 инспектор Каролина Милева – инспектор III степен – човешки ресурси в Областна дирекция „Охрана – София”
2.Определям експертни групи за провеждане на отделните етапи на конкурса, както следва:

2.1. Експертна група за провеждане на първи етап “Изследване на физическата годност” в състав:

1. инспектор Александър Арабаджийски - инспектор III степен охрана магистрати;

2. инспектор Емил Русев – инспектор IV степен конвоиране;

3. полицай Елеонора Милушева – сътрудник по охраната I степен;

4. полицай Лъчезар Пламенов Алексиев – сътрудник по охраната II степен.

2.2.Експертна група за провеждане на втори етап “Изследване на интелектуалните способности и езиковата култура” в състав:

- инспектор Божидар Кехайов – инспектор IV степен - психолог в Главна дирекция “Охрана”;

- инспектор Валерия Гюрова – инспектор IV степен - психолог в Главна дирекция “Охрана”;

- инспектор Каролина Милева – инспектор III степен – човешки ресурси в Областна дирекция „Охрана – София”.

2.3.Експертна група за провеждане на трети етап “Психологическо изследване” в състав:

- инспектор Божидар Кехайов – инспектор IV степен - психолог в Главна дирекция “Охрана”;

- инспектор Валерия Гюрова – инспектор IV степен - психолог в Главна дирекция “Охрана”;

- комисар Емил Маджаров – заместник-главен директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Тотю Боев – главен инспектор в „Психологическа лаборатория” към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Ангел Топкаров – старши инспектор в сектор „Психологическа лаборатория” към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Радослав Ангелов – инспектор в сектор „Пробация”, гр. София-град към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Тони Тончева – главен експерт в сектор „НПУД” към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”;

- Нели Георгиева – главен инспектор в сектор „Психологическа лаборатория” към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Ценка Джонева – началник сектор „Пробация” на ОСИН, гр. София към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Сергей Куртев – началник група – психолог в Затвора – гр. София към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Десислава Георгиева – инспектор в сектор „Пробация”, гр. София-град към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Стефка Бонева – инспектор в сектор „Пробация”, гр. София-град към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- Ели Бойчева – главен технически сътрудник в „Психологическа лаборатория” към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;

- инспектор Каролина Милева – инспектор III степен – човешки ресурси в Областна дирекция „Охрана – София”.

3.Определям следните срокове за провеждане на отделните етапи от конкурсната процедура:

3.1.Допускането на кандидатите до участие в конкурсната процедура и обявяване на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати на общодостъпното място в Главна дирекция “Охрана” се извърши от комисията по т.1 в срок до 23.04.2013 г.

3.2 Изследването по първия етап “Изследване на физическата годност” да се проведе на 29.04.2013 г. и 30.04.2013 г. от 10.00 часа на стадион „Раковски”, гр. София.

Протоколите с резултатите на кандидатите, явили се на изследването да се обработят от експертната група и да се предадат на комисията по т. 1 от настоящата заповед в срок до 07.05.2013 г.

Класирането от първия етап да се извърши от комисията по т.1 в срок до 09.05.2013 г. Резултатите да се обявят на общодостъпно място в Областна дирекция „Охрана – София” и на електронната страница на Министерство на правосъдието.

3.3.Изследването по втори етап “Изследване на интелектуалните способности и езиковата култура” да се проведе на 14.05.2013 г., на 15.05.2016 г. и 16.05.2013 г. в сградата на Съдебна палата, гр.София, ул.”Витоша” № 2.

Протоколите с резултатите на кандидатите, явили се на изследването да се обработят от експертната група и да се предадат на комисията по т.1 от настоящата заповед в срок до 20.05.2013 г.

Класирането и обявяването на резултатите от втория етап да се извърши от комисията по т.1 в срок до 22.05.2013 г. на общодостъпното място в Областна дирекция „Охрана – София” и електронната страница на Министерство на правосъдието.

3.3.Изследването по третия етап “Психологическо изследване” да се проведе на 27.05.2013 г., 29.05.2013 г., 31.05.2013 г., 03.06.2013 г., 05.06.2013 г. и 07.06.2013 г. в сградата на Главна дирекция “Охрана”, гр.София, ул.”М-р Г. Векилски” № 2.

Протоколите с резултатите на кандидатите, явили се на изследването да се обработят от експертната група и да се предадат на комисията по т.1 от настоящата заповед в срок до 17.06.2013 г.

Класирането и обявяването на резултатите от третия етап да се извърши от комисията по т.1 в срок до 19.06.2013 г. на общодостъпното място в Областна дирекция „Охрана – София” и в електронната страница на Министерство на правосъдието.

3.4.Четвъртия етап “Заключително интервю” да се проведе от комисията по т.1 от 24.06.2013 г. до 27.06.2013 г. в сградата на Съдебна палата, гр.София, ул.”Витоша” № 2.

Класирането и обявяването на резултатите от четвъртия етап да се извърши от комисията по т.1 в срок до 01.07.2013 г. на общодостъпното място в Областна дирекция „Охрана – София” и в електронната страница на Министерство на правосъдието.

Обявяването на резултатите за крайно класиране да се извърши от комисията по т.1 в срок до 08.07.2013 г. на общодостъпното място в в Областна дирекция „Охрана – София” и в електронната страница на Министерство на правосъдието.

Препис от заповедта да се връчи на определените в нея лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник - министър и главния директор на Главна дирекция “Охрана”.


МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: /П/

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница