Машиностроене и уредостроенеДата02.02.2018
Размер106.37 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”

Утвърдил,

Декан:...............................

/доц. д-р К. Киров/У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

по дисциплината: CAD/CAE/CAM СИСТЕМИ

включена в учебния план на специалносттa: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И

ТЕХНОЛОГИИ

Специализация: КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИВ МАШИНОСТРОЕНЕТО

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР

Професионално направление: МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО


Катедра: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Габрово

2003 г.
I. Извадки от учебния план
Вид на обучението

Редовно

Задочно

Форма на обучението

Семестър

Хорариум, часа

Семестър

Хорариум, часа

седмично

общо

седмично

общо

А. Лекции

II

3

45

II

7

22

Б. Лабораторни упражнения

II

3

45

II

8

23

Текуща оценка

II-Изпит

-IIОбщо
6

90
15

45


II. А Н О Т А Ц И Я


Целта на дисциплината е да разшири познанията на студентите в областта на системите за автоматизираното проектиране, инженерни изчисления и подготовка на производството. Изясняват се съвременните методи за инженерни изчисления и моделиране на сложни детайли и автоматизираното изготвяне на управляващи програми за машини с ЦПУ. Изучават се и методите за сглобяване в CAD среда, включително при работа в екипи.

В лабораторните упражнения обучаемите задълбочават получените преди тази дисциплина знания практически умения за работа със съвременни CAD/CAE/CAM системи и разработват задачи, свързани с проектирането и подготовката за производство на типични машиностроителни изделия.

Дисциплината се базира на върху знанията от дисциплините Автоматизация на проектирането в машиностроенето, CAD/CAM системи в машиностроенето, Приложна геометрия и инженерна графика, Програмиране, настройване и експлоатация на металорежещи машини с ЦПУ, Технологични процеси за механична обработка в машиностроенето, Технологическа екипировка и др. специализирани дисциплини и е основа за бъдещата реализация на завършващите студенти в практиката.


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАТеми на лекциите и упражненията

Вид на обучението

РО

ЗО

1

2

3

4

1.1

1.2Модул I: CAD/CAE СИСТЕМИ

Лекции – 30(15)часа, Лабораторни упражнения - 30(15) часа.А. ЛЕКЦИИ

Съвременни методи и подходи при компютърното проектиране. Вариантно проектиране. Генеративно проектиране. Комплексно проектиране чрез пресмятане на елементи от конструкциите и генериране на параметрични модели. Моделиране на детайли със сложни геометрично неописваеми повърхнини. Асоциативност на моделите, документите и останалите проектни решения. Интегриран продуктово-информационен модел (IPDM). Управление на проектирането посредством бази от знания (KBE). Управление на жизнения цикъл на изделията (PLM).

Разширение на понятието „компютърно моделиране”. Моделиране на детайли със сложна геометрия. Повърхнинни модели, базирани на NURBS – технология. Хибридни модели. Възможности за параметризация и редактиране. Конвертиране на моделите.


60

2

4

30

1

2
1.3
1.4

1.5
1.6


1.7

1.8


2.1
2.2
2.3

2.4


2.5

2.6
2.7Използване на бази знания. Основни понятия. Приложение. Функции.

Изделия от листов материал. Заварени конструкции. Тръбопроводи.

Структура и основни функции на подсистемите за инженерни изчисления. Методология на работа. Модули - заваръчни съединения, резбови съединения, пресови съединения, гърбици, спирачки, задвижващи винтови двойки, зъбни и червячни предавки, ремъчни и верижни предавки, лагери, шпонкови и шлицеви съединения, пружини, греди, валове и др.

Графични библиотеки. Локални и библиотеки в Интернет. Стандартни и потребителски библиотеки.Проектиране на сборни конструкции-индивидуално и в екип. Управление на проекта. Вариантност и асоциативност. Използване на общи бази данни и стандартни библиотеки. Контрол на проектите.

Изготвяне на прототипи. Многофункционално използване на геометричните модели в процеса проектиране – производство. Виртуални прототипи. Реални прототипи – методи и технологии за бързо изработване на прототипи (Rapid Prototyping – RP)


Модул II: CAM СИСТЕМИ

Лекции – 15(7)часа, Лабораторни упражнения - 15(8) часа.А. ЛЕКЦИИ

Основни принципи. Операционен навигатор. Създаване на обекти – програма, инструмент, геометрия и метод на обработка.

Създаване на операции. Индивидуални операции, редактиране и респе­цификация на сродни групи в операциите.

Създаване на операционни последователности. Използване помощна обработка за създаване на програма, съдържаща предефинирана последователност от операции

Постпроцесори. Постпроцесорна обработка на програмата. Създаване и редактиране на файл за положението на режещия инструмент (CLSF) и обработка на CLSF посредством графичния постпроцесорен модул (GPM).

Магазини. Използване от потребителя за създаване на операция посредством помощния процесор

Документация. Създаване на документация в текстов и HTML формат чрез оператора машина-инструмент


2
4

6
4
4


4

30


2
3
2

2

2

2


2

1
2

3
2
2


2

15


1
1
1

1

1

1


1

Общо

90

45
1

2

3

4

1

23

4

56

7
8
9


10

11
12

13

14

15


16
17

18


В. Лабораторни упражнения

Моделиране на детайли със сложни (NURBS) повърхнини. Хибридно моделиране. Параметризация и редактиране на моделите.

Проектиране на изделия от листов материал.

Проектиране на заварени конструкции.

Използване на подсистеми за инженерни изчисления на: заваръчни съединения, резбови съединения, пресови съединения, гърбици, спирачки, задвижващи винтови двойки и размерни вериги.

Използване на подсистеми за инженерни изчисления и моделиране на: зъбни и червячни предавки, ремъчни и верижни предавки, лагери, шпонкови и шлицеви съединения, пружини, греди и валове.

Използване на стандартни и създаване на собствени графични библиотеки.

Индивидуално проектиране на сборна конструкция с използване на графична библиотека.

Проектиране на сборна конструкция в екип и управление на проекта.

Симулация на движенията в механизми и създаване на мултимедийни демо-файлове. Създаване на рекламна и сервизна документация.

Създаване на конструкторска документация (сборен и детайлни чертежи) и спецификации в сборните чертежи.

Струговане. Параметри при обикновено струговане. Грубо и окончателно струговане. Струговане на канали и резби. Проект за струговане

Фрезоване в равнина и по контур. Фрезоване на кухини. Фрезоване на единично ниво, много нива, много области. Челно фрезоване. Z – ниво фрезоване. Проект за фрезоване.

Фрезоване на повърхнини. Метод за движение при фрезоване на област. Метод за фрезоване при радиално рязане. Метод за фрезоване по крива и точка.

Фрезоване на спирала. Метод за фрезоване на повърхнина с контур. Проект за фрезоване на повърхнина с контур.

Пробиване във фиксирани точки и многоосово пробиване. Зенкероване. Райбероване.Нарязване на резба. Проект за пробиване.

Създаване на операции с използване на помощния процесор.

Създаване на документация в текстов и HTML формат чрез оператора машина-инструмент.4

2

22

4

44

4
2
2


2

2
2


2

2

3


2
2

2


2

1

11

2

22

2
1
1


1

1
1


1

1

2


1
1

1
Общо


45

23


IV. ФОРМИ ЗА КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА

  1. През семестъра: 2 контролни работи в лабораторните упражнения и 1-върху теорията

  2. Оформяне на оценката: въз основа на резултатите от контролните работи и устно събеседване


V. ЛИТЕРАТУРА:Основна:

1. Записки от лекции

2. Донков Д., CAD/CAM системи в машиностроенето, Част 2: Параметрично моделиране с Mechanical Desktop”, Университетско издателство “В. Априлов”, Габрово, 2001.

Допълнителна:

1. Vajna, S., Ch. Weber, J. Schlingensiepen, D. Schlottmann, CAD/CAM fuer Ingenieure: Hardware, Software, Strategien, Braunschweig/Wiesbaden, Vieweg-Verlag, 1994. 351 с.

2. WEB – страници по CAD/CAE/CAM системи.

3. HELP – ове на програмни продукти.

4. Иванов Г. Програмиране, настройване и експлоатация на металорежещи машини с ЦПУ, ТУ-Габрово, 1993

СъставилИ:
1. ...............................................

/доц. д-р инж. Д. Донков/

2. ...............................................

/доц. д-р инж. Г. Иванов/


Учебната програма е обсъдена на заседание на КС на катедра МТТ и е приета с протокол № 359/28.05.2003 г.
Р-Л КАТЕДРА МТТ:....................................

/доц. д-р инж. Ив. Рачев/


Учебната програма е обсъдена на заседание на ФС на ф-т “МУ” и е приета с протокол № 7/29.05.2003 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница