Между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продуктиДата29.08.2016
Размер248.71 Kb.
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

(ОВ L 114, 30.4.2002 г., стp. 132)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОТНОСНО РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Член 1

Цел


►M14  1. ◄   Целта на настоящото приложение е да се улесни търговията между страните с растения, растителни продукти и други продукти, обект на фитосанитарни мерки, с произход от техните съответни територии или внесени от трети страни и изброени в допълнение 1, който трябва да се изработи от Комитета в съответствие с член 11 от Споразумението.

▼M14

2.  Чрез дерогация от член 1 от Споразумението, настоящето приложение се прилага за всички растения, растителни продукти и други продукти, изброени в допълнение 1, както е посочено в параграф 1.▼B

Член 2


Принципи

1.  Страните отбелязват, че те имат подобно законодателство относно защитните мерки срещу внасяне и разпространение на вредни организми от растенията, растителните продукти или други продукти, които имат равностойни последици от гледна точка на защитата срещу внасяне и разпространение на организми, вредни за растенията или растителните продукти, изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1. Същото важи за растителната защита, предприемана по отношение растенията, растителните продукти или други продукти, които се внасят от трети страни.

2.  Законодателството, посочено в параграф 1, се упоменава в допълнение 2, което трябва да се изготви от Комитета в съответствие с член 11 от Споразумението.

▼M14

3.  Страните взаимно признават фитосанитарните паспорти, издадени от организациите, които са одобрени от съответните органи. Редовно актуализиран списък на тези организации може да бъде получен от органите, посочени в допълнение 3. Тези паспорти удостоверяват съответствието с тяхното законодателство, посочено в допълнение 2 както е предвидено в параграф 2 и се счита, че отговарят на документните изисквания, установени в него за движението на съответните територии на страните на растенията, растителните продукти или други продукти, изброени в допълнение 1 както е предвидено в член 1.▼B

4.  Растенията, растителните продукти или други продукти, изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1, които не са обект на режима за растителните паспорти, отнасящи се до търговията в рамките на териториите на двете страни, могат да се търгуват между двете страни без растителни паспорти, без това да засяга, обаче, другите документи, изисквани според съответните закони страните и в частност документите, съставляващи част от системата за проследяване на произхода на такива растения, растителни продукти и продукти до началото му.

Член 3

1.  Растенията, растителните продукти или други продукти, които не са изрично изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1, които не са обект на фитосанитарни мерки в която и да е от страните, могат да се търгуват между тях без проверки по документи, на идентичност или фитосанитарни проверки във връзка с растителната защита.2.  В случай че някоя от страните възнамерява да предприема мярка по отношение на растенията, растителните продукти или други продукти, изброени в параграф 1, тя информира другата страна.

3.  Съгласно член 10, параграф 2, Работната група по растителната защита оценява последиците за настоящото приложение от промените в съответствие с параграф 2, с цел да се предложат промени към съответните приложения.

Член 4

Регионални изисквания1.  Всяка страна може да определи, позовавайки се на подобни критерии, конкретни изисквания относно движението на растения, растителни продукти и други продукти, независимо от произхода им, в рамките на или по посока на зони в техните територии, когато това е оправдано от растителната ситуация в тези зони.

2.  Допълнение 4, което трябва да се изработи от Комитета в съответствие с член 11 от Споразумението, определя зоните, упоменати в параграф 1 и конкретните изисквания, отнасящи се към тях.

Член 5

Контрол върху вноса1.  Страните провеждат избирателни фитосанитарни проверки с брой, който не надминава определен процент от пратките на растения, растителни продукти или други продукти. Този процент, който ще бъде предложен от Работната група по растителната защита и определен от Комитета, се определя според растението, растителния продукт или другия предмет съответно на фитосанитарния риск. На датата на влизане в сила на настоящото приложение, този процент ще бъде 10 %.

2.  Съгласно член 10, параграф 2 от настоящото приложение, Работната група по растителната защита има право да реши да намали броя проверки, предвидени в параграф 1.

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат само за фитосанитарните проверки при търговията с растения, растителни продукти и други продукти между страните.

4.  Параграфи 1 и 2 се прилагат при условията на член 11 от Споразумението и членове 6 и 7 от настоящото приложение.

Член 6

Защитни меркиЗащитни мерки се предприемат съгласно процедурите, предвидени в член 10, параграф 2 от Споразумението.

Член 7


Дерогации

1.  Ако някоя от страните желае да прилага дерогации по отношение на част или цялата територия на другата страна, тя предварително уведомява другата, посочвайки аргументите си. Без да засяга възможността веднага да се приведат в действие планираните дерогации, при първа възможност между страните се провеждат консултации с цел намиране на подходящи решения.

2.  Ако някоя от страните прибегне до дерогации по отношение на част от територията си или на трета страна, тя предварително уведомява другата страна, посочвайки аргументите си. Без да засяга възможността веднага да се приведат в действие планираните дерогации, при първа възможност между страните се провеждат консултации с цел намиране на подходящи решения.

Член 8


Съвместни проверки

1.  Страните ще се съгласяват с провеждането на съвместни проверки при поискване от другата страна, с цел оценка на фитосанитарното положение и мерките с равностоен ефект, както е предвидено в член 2.

2.  „Съвместни проверки“ означава инспекция, осъществена на границата, за да се провери спазването на фитосанитарните изисквания при пратки от която и да е от страните.

3.  Тези проверки ще се извършват в съответствие с процедурата, възприета от Комитета по предложение на Работната група по растителна защита.

Член 9

Обмен на информация1.  Съгласно член 8 от Споразумението, страните обменят всичката имаща отношение информация относно прилагането на техните законови, подзаконови и административни разпоредби, обхванати от настоящото приложение, и нотификациите, упоменати в допълнение 5.

2.  С цел да се гарантира съответствие при прилагането на подробните правила за прилагане на законодателството, обхванато от настоящото приложение, всяка от страните, по молба на другата, ще приема посещения на експерти от последната на своя територия, които ще бъдат организирани в сътрудничество с официалната растителна организация, която отговаря за съответната територия.

Член 10

Работна група по растителна защита1.  Работната група по растителна защита, по-долу в настоящото наричана „Работната група“, създадена съгласно член 6, параграф 7 от споразумението, разглежда всички въпроси, които възникват във връзка с настоящото приложение и неговото прилагане.

2.  Работната група периодично ще разглежда състоянието на законовите и подзаконовите разпоредби на страните в областите, обхванати от настоящото приложение. Тя има право да изготвя предложения до Комитета с цел адаптиране и актуализиране на допълненията към настоящото приложение.▼M17

Допълнение 1

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ

А.    Растения, растителни продукти и други продукти с произход от която и да било от страните по споразумението, за които и двете страни прилагат сходно законодателство с еквивалентни резултати и признават фитосанитарните паспорти

1.    Растения и растителни продукти

1.1.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., с изключение на Prunus laurocerasus L. и Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., с изключение на Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.    Растения, с изключение на плодове или семена, но включително цветен прашец за опрашване

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.


Sorbus L.

1.3.    Растения от увивни и грудкови видове, предназначени за разсад

Solanum L. и неговите хибриди

1.4.    Растения, с изключение на плодове

Vitis L.

1.5.    Дървесина, която изцяло или частично е запазила своята естествена кръгла форма, със или без кора или под формата на плочки, частици, дървени стърготини, дървесни отпадъци или остатъци

а) когато е била добита изцяло или частично от Platanus L., включително дървесина, която не е запазила своята естествена кръгла форма;

и

б) когато отговаря на едно от следните описания, посочени в приложение I, част втора от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( 2 )Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

ex 4401 30 80

Дървесни отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), които не са агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или подобни форми

4403 10 00

Необработен дървен материал, обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex 4403 99

Неиглолистен необработен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.) или бук (Fagus spp.), дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

ex 4404 20 00

Неиглолистни цепени колчета за връзване на лози и подобни: заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно

ex 4407 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.) или бук (Fagus spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или обелен, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

2.    Растения, растителни продукти и други продукти, произведени от производители, които са упълномощени да произвеждат с цел продажба на професионално ангажирани в отглеждането на растения лица, различни от растения, растителни продукти и други продукти, предназначени и готови за продажба на крайния потребител и за които има гаранции, че производството им е ясно разделено от това на други продукти

2.1.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. и неговите хибриди

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: всички видове хибриди от Нова Гвинея

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. и Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

и други растения от тревни видове, различни от принадлежащите към семейство Gramineae, луковици, грудки, коренища и клубени.

2.2.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Solanaceae, различни от упоменатите в точка 1.3.

2.3.    Вкоренени растения или растения с прикрепена или свързана към тях хранителна среда

Araceae


Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.    Семена и луковици, предназначени за разсад

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.    Растения, предназначени за разсад

Allium porrum L.

Растения от Palmae с диаметър на стъблото в основата над 5 cm и принадлежащи към следните родове или видове:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6.    Луковици и луковични коренища, предназначени за разсад

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: техни умалени разновидности и хибриди, като G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. и G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Растения, растителни продукти и други продукти с произход извън териториалните граници на страните по споразумението, за които фитосанитарните разпоредби за внос и на двете страни имат еквивалентни резултати и които могат да бъдат търгувани помежду им с фитосанитарни паспорти, ако са изброени в част А от настоящото допълнение, или свободно, ако не фигурират в него.

1.    Без да се засягат растенията, изброени в част В от настоящото допълнение, всички растения за разсад, с изключение на семена

2.    Семена

2.1.    Семена с произход от Аржентина, Австралия, Боливия, Чили, Нова Зеландия или Уругвай

Cruciferae

Gramineae с изключение на Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.    Семена с произход извън териториите на страните по споразумението

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.


Zea mays L.

2.3.    Семена с произход от Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка или Съединените щати

Triticum

Secale


X Triticosecale

3.    Части от растения, с изключение на плодове или семена

Acer saccharum Marsh. с произход от САЩ и Канада

Apium graveolens L. (листни зеленчуци)

Aster spp. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Camellia sp.

Conifers (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Gypsophila L.

Hypericum L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Lisianthus L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Ocimum L. (листни зеленчуци)

Orchidaceae (отрязани цветя)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. с произход от държави извън Европа

Rhododendron spp., с изключение на Rhododendron simsii Planch.

Rosa L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Viburnum spp.

4.    Плодове

Annona L. с произход от държави извън Европа

Cydonia L. с произход от държави извън Европа

Diospyros L. с произход от държави извън Европа

Malus Mill. с произход от държави извън Европа

Mangifera L. с произход от държави извън Европа

Momordica L.

Passiflora L. с произход от държави извън Европа

Prunus L. с произход от държави извън Европа

Psidium L. с произход от държави извън Европа

Pyrus L. с произход от държави извън Европа

Ribes L. с произход от държави извън Европа

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn. с произход от държави извън Европа

Vaccinium L. с произход от държави извън Европа

5.    Клубени, различни от предназначените за разсад

Solanum tuberosum L.

6.

Дървесина, която изцяло или частично е запазила своята естествена кръгла форма, със или без кора, или под формата на плочки, частици, дървени стърготини, дървесни отпадъци или остатъци

а) когато е била изцяло или частично получена от един от описаните по-долу разреди, родове или видове, с изключение на дървен опаковъчен материал под формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокс палети и други товароносители, дървени подпори за палети, използвани понастоящем при транспортирането на всякакви обекти, с изключение на необработен дървен материал с дебелина не повече от 6 mm и на обработена дървесина, произведена чрез слепване, нагряване и пресоване, или комбинация от тях, с произход извън границите на страните по споразумението:

—  Quercus L., включително и дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, с произход от САЩ, като изключение прави дървесина, която отговаря на описанието в буква б) от код по КН 4416 00 00 , и в случай на документирано доказателство, че дървеният материал е бил обработван или третиран термично до достигане на температура от 176 °C за 20 минути,

—  Platanus L, включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от САЩ или от Армения,

—  Populus L, включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от Северна или Южна Америка,

—  Acer saccharum Marsh., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от САЩ и Канада,

— иглолистни (Coniferales), включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от държави извън Европа, Казахстан, Русия и Турция,

—  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ;и

б) когато отговаря на едно от следните описания, посочени в приложение I, част втора от Регламент (ЕИО) № 2658/87:Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на плочки или частици

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

4401 30 40

Дървени стърготини

ex 4401 30 90

Дървесни отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), които не са агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или подобни форми

ex 4403 10 00

Необработен дървен материал, обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

4403 20

Иглолистен необработен дървен материал, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

4403 91

Необработен дървен материал от дъб (Quercus spp.), различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex 4403 99

Неиглолистен необработен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.) или бук (Fagus spp.), дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

ex  44 04

Цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно

4406

Дървени траверси за железопътни и подобни линии

4407 10

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 91

Дървен материал от дъб (Quercus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex 4407 93

Дървен материал от Acer saccharum Marsh, нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 95

Дървен материал от ясен (Fraxinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex 4407 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.) или ясен (Fraxinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети

4416 00 00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги

9406 00 20

Сглобяеми конструкции от дърво.

в)

 

— дървен опаковъчен материал под формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокс палети и други товароносители, дървени подпори за палети, използвани понастоящем при транспортирането на всякакви обекти, с изключение на необработен дървен материал с дебелина не повече от 6 mm и на обработена дървесина, произведена чрез слепване, нагряване и пресоване, или комбинация от тях,— дървен материал, използван за заклинване и поддържане на товари, включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, но с изключение на необработен дървен материал с дебелина не повече от 6 mm и на обработена дървесина, произведена чрез слепване, нагряване и пресоване, или комбинация от тях
7.

Почва и хранителна среда

а) Почва и хранителна среда, които се състоят изцяло или частично от почвени или твърди органични вещества, като части от растения, хумус, в това число торф или кора, различни от съставените само от торф;

б) почва и хранителна среда, прикрепени към растенията или свързани с тях, състоящи се изцяло или частично от материала, посочен в буква а), или състоящи се частично от каквото и да е твърдо неорганично вещество, предназначено да поддържа жизнеспособността на растенията, с произход от:

— Турция


— Беларус, Грузия, Молдова, Русия или Украйна,

— държави извън Европа, различни от Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко или Тунис.


8.

Изолирана кора от

— иглолистни (Coniferales) с произход от държави извън Европа

—  Acer saccharum Marsh, Populus L., и Quercus L., с изключение на Quercus suber L.

—  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.


9.

Семена от следните видове с произход от Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка или Съединените щати

Triticum

Secale

X TriticosecaleВ.    Растения, растителни продукти и други продукти, идващи от която и да било от страните по споразумението, за които и двете страни прилагат сходно законодателство и не признават фитосанитарните паспорти

1.    Растения и растителни продукти, идващи от Швейцария, които трябва да са придружени от фитосанитарен сертификат, когато се внасят от държава-членка на Общността

1.1.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2.    Части от растения, с изключение на плодове или семена

1.3.    Семена

Oryza spp.

1.4.    Плодове

Citrus L. и неговите хибриди

Fortunella Swingle и неговите хибриди

Poncirus Raf. и неговите хибриди

2.    Растения и растителни продукти, идващи от държава-членка на Общността, които трябва да са придружени от фитосанитарен сертификат, когато се внасят в Швейцария

3.    Растения и растителни продукти, идващи от Швейцария, чийто внос в държава-членка на Общността е забранен

3.1.    Растения, с изключение на плодове или семена

Citrus L. и неговите хибриди

Fortunella Swingle и неговите хибриди

Poncirus Raf. и неговите хибриди

4.    Растения и растителни продукти, идващи от държава-членка на Общността, чийто внос в Швейцария е забранен

4.1.    Растения

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Допълнение 2

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ( 3 )

Разпоредби на Европейската общност

— Директива 69/464/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. за борбата срещу рака по картофите

— Директива 74/647/ЕИО на Съвета от 9 декември 1974 г. за борбата с листозавивачките по карамфила

— Решение 91/261/ЕИО на Комисията от 2 май 1991 г. за признаване на Австралия за свободна от наличието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Директива 92/70/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. за определяне на подробни правила за проучванията, които следва да се извършват с оглед признаване на защитени зони в Общността

— Директива 92/90/ЕИО на Комисията от 3 ноември 1992 г. за установяване на някои задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други изделия, както и условията и реда за тяхната регистрация

— Директива 92/105/ЕИО на Комисията от 3 декември 1992 г. относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна

— Решение 93/359/ЕИО на Комисията от 28 май 1993 г. относно разрешаване на държавите-членки да предвиждат дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървения материал от Thuja L. с произход от Съединените американски щати

— Решение 93/360/ЕИО на Комисията от 28 май 1993 г. относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървен материал от Thuja L. с произход от Канада

— Решение 93/365/ЕИО на Комисията от 2 юни 1993 г. за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно термично обработен дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на специфичните мерки, отнасящи се до системата за маркиране, която следва да се прилага за термично обработен дървен материал

— Решение 93/422/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 г. относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета по отношение на изсушен в камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушен в камери дървен материал

— Решение 93/423/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 г. за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно изсушен в сушилни камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Съединените американски щати и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушен в сушилни камери дървен материал

— Директива 93/50/ЕИО на Комисията от 24 юни 1993 г. за определяне на някои растения, невключени в списъка в приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или спедиторски центрове, разположени в зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър

— Директива 93/51/ЕИО на Комисията от 24 юни 1993 г. за установяване на правила за движението на определени растения, продукти от растителен произход или други предмети през защитена зона и за движението на тези растения, продукти от растителен произход или други предмети, произхождащи от такава защитена зона и движещи се в нея

— Директива 93/85/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1993 г. относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите

— Директива 94/3/ЕО на Комисията от 21 януари 1994 г. относно установяване на процедура за уведомяване за залавяне на пратка или вреден организъм от трети страни, които представляват непосредствена фитосанитарна опасност

— Директива 98/22/ЕО на Комисията от 15 април 1998 г. за определяне на минималните условия за осъществяването на фитосанитарни проверки в Общността на инспекционни пунктове, различни от тези, разположени на местоназначението, върху растения, растителни продукти или други предмети, идващи от трети страни

— Директива 98/57/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

— Решение 98/109/ЕО на Комисията от 2 февруари 1998 г. относно разрешаване на държавите-членки временно да предприемат спешни мерки срещу разпространяването на Thrips palmi Karny по отношение на Тайланд

— Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

— Решение 2002/757/ЕО на Комисията от 19 септември 2002 г. относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

— Решение 2002/499/ЕО на Комисията от 26 юни 2002 г. относно разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Република Корея и чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат

— Решение 2002/887/ЕО на Комисията от 8 ноември 2002 г. за разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат

— Решение 2003/766/ЕО на Комисията от 24 октомври 2003 г. относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte

— Решение 2004/4/ЕО на Комисията от 22 декември 2003 г. относно разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith по отношение на Египет

— Решение 2004/200/ЕО на Комисията от 27 февруари 2004 г. относно мерките за предотвратяване въвеждането и разпространението в Общността на Pepino mosaic virus

— Директива 2004/105/ЕО на Комисията от 15 октомври 2004 г. за определяне на формите за официални фитосанитарни сертификати или сертификати за реекспорт, придружаващи растенията, растителните продукти и другите предмети, изброени в Директива 2000/29/ЕО на Съвета, идващи от трети страни

— Решение 2005/51/ЕО на Комисията от 21 януари 2005 г. за разрешение на държавите-членки временно да предоставят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета във връзка с вноса на почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване

— Решение 2005/359/ЕО на Комисията от 29 април 2005 г. относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати

— Решение 2006/133/ЕО на Комисията от 13 февруари 2006 г. относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща

— Решение 2006/464/ЕО на Комисията от 27 юни 2006 г. за спешните временни мерки, чиято цел е да се избегне внасянето и разпространението в Общността на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

— Решение 2006/473/ЕО на Комисията от 5 юли 2006 г. за признаване на някои трети страни и на някои региони от трети страни за незасегнати от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове), Cercospora angolensis Carv. et Mendes или Guignardia citricarpa Kiely (всички патогенни за цитрусите щамове)

— Директива 2006/91/ЕО на Съвета от 7 ноември 2006 г. относно контрола над калифорнийска щитоносна въшка Сан Хосе (кодифицирана версия)

— Решение 2007/365/ЕО на Комисията от 25 май 2007 г. относно спешни мерки с цел предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

— Решение 2007/410/ЕО на Комисията от 12 юни 2007 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Potato spindle tuber viroid

— Решение 2007/433/ЕО на Комисията от 18 юни 2007 г. относно временни спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в границите на Общността на Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

— Решение 2007/847/ЕО на Комисията от 6 декември 2007 г. относно разрешаване на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на растения от Vitis L., различни от плодове, с произход от Хърватия или Бившата югославска република Македония

— Директива 2008/61/ЕО на Комисията от 17 юни 2008 г. за определяне на условията, при които някои вредители, растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони за опити или научни цели, както и за работа по сортови селекции

— Решение 2008/840/ЕО на Комисията от 7 ноември 2008 г. относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Общността на Anoplophora chinensis (Forster)

Швейцарски разпоредби

— Наредба от 28 февруари 2001 г. относно растителната защита (RS 916.20)

— Наредба на ФДИ от 15 април 2002 г. относно забранени растения (RS 916.205.1)

— Наредба на ФСЗ от 25 февруари 2004 г. относно временни фитосанитарни мерки (RS 916.202.1)

▼M14

Допълнение 3

Органи, предоставящи при поискване списък на официалните органи, отговорни за изготвяне на фитосанитарните паспорти

А.   Европейска общност:

единен орган за всяка държава-членка, както е посочено в член 1, параграф 4 от Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. ( 4 ).

Белгия:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELSБългария:

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

бул. „Христо Ботев“ № 17, етаж 5

България, СОФИЯ 1040


Чешка република:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ — 170 00 PRAHA 7


Дания:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK — 2800 Kgs. LYNGBYГермания:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —

Messeweg 11/12

D-38104 BraunschweigЕстония:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE — 75501 SAKU HARJU MAAKOND


Ирландия:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL


Гърция:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR — 176 71 ATHENSИспания:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 — 2a planta

E — 28071 MADRIDФранция:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F — 75732 PARIS CEDEX 15Италия:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I — 00187 ROMAКипър:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY — 1412 LEFKOSIAЛатвия:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV — 1981 RIGA


Литва:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT — 2005 VILNIUS


Люксембург:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch — BP 1904

L — 1019 LUXEMBOURG


Унгария:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU — 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1Малта:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT — LIJA, LJA 1915Нидерландия:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL — 6700 HC WAGENINGEN


Австрия:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A — 1012 WIENПолша:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL –01-171 WARSAWПортугалия:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT — 1949-002 LISBOA


Румъния:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3


RO — BUCHAREST

Словения:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI — 1000 LJUBLJANAСловакия:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK — 812 66 BRATISLAVAФинландия:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI — 00023 GOVERNMENT FINLANDШвеция:

Jordbruks verket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S — 55182 JÖNKÖPINGОбединено кралство:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK — YORK YO1 7PXБ.   Швейцария:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

Допълнение 4 ( 5 )

ЗОНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Зоните, посочени в член 4, и свързаните с тях специални изисквания, които трябва да са съобразени и с двете страни, са определени в съответните законови разпоредби на двете страни, посочени по-долу.

Разпоредби на Европейската общност

— Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

— Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията от 4 юли 2008 г. относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

Швейцарски разпоредби

— Наредба от 28 февруари 2001 г. относно растителната защита, приложение 4, част Б (RS 916.20)

▼B

Допълнение 5

Обмен на информация

Нотификациите, посочени в член 9, параграф 1, са следните:— нотификации за задържане на пратки и вредни организми от трети страни или от части от територията на страните, представляващи непосредствена растителна заплаха, както е предвидено в Директива 94/3/ЕИО,

— нотификации, както са предвидени в член 15 от Директива 77/93/ЕИО.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница