Международен ден за премахване на насилието срещу жените: Европейската комисия предприема действия за борба с гениталното осакатяване на жениДата29.07.2017
Размер138.01 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 ноември 2013 г.Международен ден за премахване на насилието срещу жените: Европейската комисия предприема действия за борба с гениталното осакатяване на жени


Днес, по случай Международния ден за премахване на насилието срещу жените, Европейската комисия обяви в стратегически документ предприемането на нови мерки за борба с гениталното осакатяване на жени в Европейския съюз и извън него. Предполага се, че тази практика, която е международно призната за нарушение на човешките права на жените и за форма на малтретиране на деца, е засегнала само в ЕС 500 000 жени и момичета, а в света жертвите са над 125 милиона. За борба с гениталното осакатяване на жени Комисията ще използва в максимална степен бъдещото финансиране на ЕС, за да се подпомогне предотвратяването на тази практика, да се подобри помощта за жертвите и за здравните работници, както и да се приложат на национално равнище законите, които забраняват гениталното осакатяване на жени, и да се подобри защитата в рамките на правилата на ЕС за убежището на жени, изложени на риск. Комисията и Европейската служба за външна дейност поеха също така ангажимент да насърчават премахването на гениталното осакатяване на жени в света чрез двустранен и многостранен диалог. И накрая, Комисията ще насърчи повече проучвания по отношение на броя на жените и момичетата, изложени на риск. Публикуваният днес план за действие е нова етапна стъпка след обществената консултация относно гениталното осакатяване на жени, която Комисията започна през март (IP/13/189).

По-рано тази година Европейската комисия обедини силите си с вдъхновяващи активисти, за да отправи призив за нулева търпимост към гениталното осакатяване на жените,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Днес представяме резултатите. В план за действие Комисията повтаря вече поетия от нас ангажимент за борба с насилието срещу жените и премахването на гениталното осакатяване на жени, както в ЕС, така и в света. Но нека бъде ясно: Комисията не може да се справи сама. Ще работим рамо до рамо с държавите членки, ООН, неправителствените организации и засегнатите общности. Убедена съм, че заедно ще можем да изпратим тази практика в миналото.“

В рамките на външната си дейност Европейският съюз е ангажиран с провеждането на политика на нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени. Ние работим с партньорски държави в целия свят за премахването на тази практика, която нарушава човешките права на жените и момичетата и води до всякакви увреждания. Приемането на тази стратегия днес е израз на съвместно поетия ангажимент. Политическите и икономическите инструменти и ресурси на ЕС ще бъдат използвани, за насърчаването на инициативи и в подкрепа на закони, които спомагат за изграждането на един свят, в който нито едно момиче няма да е изложено на тази жестока и нетърпима практика,“ заяви върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник председател на Европейската комисия Катрин Аштън.

В днешното съобщение относно политиката на Комисията се посочват поредица от действия, целящи премахването на гениталното осакатяване на жени, включително:по-добро познаване на тази практика: разработване на показатели (от Европейския институт за равенство между половете и на национално равнище) с цел по-добри познания относно броя на жените и момичетата, засегнати от тази практика и изложени на риск;

предотвратяване на гениталното осакатяване на жени и подкрепа за жертвите: използване на средства на ЕС (като програмата на ЕС „Дафне“, Програмата за учене през целия живот, програмата „Младежта в действие“ и бъдещия фонд „Убежище и миграция“) за подпомагане на дейности за предотвратяване на гениталното осакатяване на жени и за повишаване на осведомеността за проблема, предоставяне на права на жените и момичета мигрантки и обучаване на медицински персонал и други лица, които работят с жертвите. През 2013 г. Комисията предостави 2,3 милиона евро за проекти, чиято конкретна цел е борбата срещу гениталното осакатяване на жени (вж. примери в приложение 1);

по-ефективно преследване по наказателен ред от страна на държавите членки: подкрепа за прилагане на съществуващото национално законодателство, забраняващо гениталното осакатяване на жени, чрез анализ на наказателните закони и заведените досега съдебни дела, разпространение на материали за обучение за юристи и налагане на спазването на правото на жертвите да получат специализирана подкрепа съгласно законодателството на ЕС;

защита на изложените на риск жени на територията на ЕС: гарантиране на правилно прилагане на правилата на ЕС за убежището (по-специално преразгледаната Директива за признаването и Директивата за процедурите за убежище), за да се осигури защита на изложените на риск жени, да се повиши осведомеността сред професионалистите, работещи в областта на убежището, и да се насърчат държавите членки да презаселват момичетата и жените, изложени на риск, предоставяйки им помощ чрез Европейския фонд за бежанците и бъдещия фонд „Убежище и миграция“.

действия за премахване на гениталното осакатяване на жени в света: обсъждане на въпроса, свързан с гениталното осакатяване на жени, в рамките на двустранни разговори със съответните партньорски държави, съвместни усилия с Африканския съюз и в рамките на ООН за насърчаване на световни инициативи за борба с гениталното осакатяване на жени, застъпничество за подобряване на националното законодателство и подпомагане на инициативи на гражданското общество в засегнатите държави, обучение и насоки за персонала в делегациите на ЕС относно въпроси, свързани с гениталното осакатяване на жени.

За да се гарантира, че различните действия се проследяват и че запазват приоритетно място в политическата програма, Комисията се е ангажирала с ежегодното проследяване и отчитане на напредъка около 6 февруари, Международния ден за нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени.Контекст

Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО), гениталното осакатяване на жени обхваща всички процедури, включващи частично или пълно отстраняване на женските външни полови органи или други увреждания на гениталните органи на жените по немедицински причини.

Това осакатяване се извършва от културни, религиозни и/или социални съображения спрямо млади момичета, от ранна детска възраст до навършването на 15 години. То представлява форма на малтретиране на деца, както и насилие над жени и момичета, и има тежки краткосрочни и дългосрочни физически и психологически последици.

В страните от ЕС, в които живеят жени, станали жертви на такова осакатяване, или момичета и жени, изложени на риск от него, гениталното осакатяване на жените се извършва предимно по време на престой в страната на произход и много рядко на територията на ЕС.

В наскоро публикуван доклад на Европейския институт за равенство между половете беше установено, че в поне 13 страни от ЕС има жертви или потенциални жертви на генитално осакатяване на жени. Това са Австрия, Белгия, Дания, Германия, Испания, Финландия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Швеция и Обединеното кралство. В доклада обаче се подчертава и необходимостта от събирането на точни данни като база за справяне с проблема.

На 21 септември 2010 г. Европейската комисия прие Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010―2015 г., в която се определят редица приоритети за равенство между половете, включително премахване на насилието, основаващо се на полова принадлежност. В Стратегията специално се посочва борбата с гениталното осакатяване на жени. На 6 февруари 2013 г. — датата, обявена за Международен ден за борба с гениталното осакатяване на жени, Европейската комисия отново потвърди категоричния си ангажимент за премахване на тази изключително увреждаща практика (MEMO/13/67).

На 6 март 2013 г. заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг и комисар Сесилия Малмстрьом се присъединиха към активисти за правата на човека с цел да призоват за нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени по време на кръгла маса на високо равнище, на която беше обсъдено как Европейският съюз може да помогне на държавите членки да премахнат тази практика (IP/13/189). Комисията обяви също така, че ще предостави 3,7 млн. евро за подпомагане на дейности на държавите членки за повишаване на осведомеността относно насилието срещу жени, както и още 11,4 млн. евро за неправителствени и други организации, работещи с жертви на такова насилие. Тя също така започна обществена консултация относно борбата с гениталното осакатяване на жени, резултатите от която помогнаха за изготвянето на днешното съобщение.

Според доклада за окончателното премахване на гениталното осакатяване на жени ще са нужни редица действия, насочени към събиране на данни, превенция, защита на момичетата, изложени на риск, преследване по наказателен ред на извършителите и предоставяне на услуги на жертвите. Жертвите на генитално осакатяване могат да се ползват от защитата, предоставяна по реда на Директивата на ЕС за правата на жертвите на престъпления, приета на 4 октомври 2012 г., в която тази практика се квалифицира изрично като форма на насилие, основано на половата принадлежност (IP/12/1066).

При все това, въпреки че всички държави — членки на ЕС, разполагат с правна уредба за преследване по наказателен ред на извършителите на генитално осакатяване на жени на основание на общи или специални наказателноправни разпоредби, такива преследвания са изключително редки. Това се дължи на трудностите за разкриване на тези деяния и за събиране на достатъчно доказателства, на нежелание да се съобщи за престъплението и най-вече на липсата на познания относно гениталното осакатяване на жени.

В отделен доклад на Европейския институт за равенство между половете се посочват серия добри практики на девет държави членки за борба с гениталното осакатяване на жени, като:

проект в Нидерландия за предотвратяване на гениталното осакатяване на жени чрез обединяване на усилията на специалисти в областта на здравеопазването, полицията, училищата, службите за закрила на децата и мигрантските организации;

френска организация, която се явява като „граждански ищец“ по наказателни дела с цел повдигане на обвинения за генитално осакатяване на жени;

специализирано здравно обслужване в Обединеното кралство с 15 клиники, които отговарят на специфичните нужди на жените, пострадали от генитално осакатяване.Допълнителна информация

Европейска комисия — премахване на насилието, основано на пола:http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Доклад на Европейския институт за равенство между половете — Гениталното осакатяване на жени в ЕС и Хърватия:

Доклад на Европейския институт за равенство между половете — Гениталното осакатяване на жени в ЕС и Хърватия:

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Изпратете своите снимки на тема „Нулева търпимост“:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter хаштаг: #zeroFGM

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter

@VivianeRedingEU

Следете EU Justice в Twitter@EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение 1: Примери за финансирани от Европейската комисия проекти в подкрепа на провежданите от държавите членки и организациите на гражданското общество дейности за повишаване на осведомеността относно гениталното осакатяване на жени

  • Френската служба за правата на жените и равенството между половете ще подготви кампания, насочена към повишаване на осведомеността относно неотдавна въведени мерки за борба с гениталното осакатяване на жени. Ще бъде изготвена брошура, която ще бъде масово разпространена. (258 000 евро)

  • Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство ще разработи проект, който има за цел да повиши осведомеността относно гениталното осакатяване на жени като въпрос, отнасящ се до закрилата на децата, като и да води борба срещу тази практика. Проектът включва целева комуникационна кампания с разлепване на информация за гореща телефонна линия на Националното дружество за предотвратяване на жестокости спрямо деца във връзка със случаи на генитално осакатяване, разработването на програми за обучение относно гениталното осакатяване на жени и на процедури, които трябва да следват специалистите, отговарящи за защитата и закрилата на деца, и организирането на европейски кръжок за обмен на умения във връзка с борбата с гениталното осакатяване на жени. (340 000 евро)

  • Националната комисия за насърчаването на равнопоставеност между мъжете и жените в Малта ще повишава осведомеността и ще предоставя информация относно гениталното осакатяване на жени, включително сред специалистите, работещи с жертвите или извършителите. Дейностите включват проучване относно гениталното осакатяване на жени в Малта, брошури за специалистите в областта на здравеопазването и за жените мигрантки относно гениталното осакатяване на жени и обучение на съответните специалисти и правни експерти, които имат досег с жертви или извършители в своята работа. (300 000 евро)

  • Проектът „CREATE YouthNet“, осъществяван от FORWARD (Обединеното кралство), е насочен към предпазване на младежите от увреждащи практики, по-специално от генитално осакатяване на жени и принудителни бракове, позволявайки им да работят с увереност за постигането на промяна и като партньорски наставници в рамките на общностите си. Проектът се състои от обучение и наставничество за млади хора, определяне на основните дейности на агенциите по отношение на младите хора, създаване на Европейска мрежа на млади застъпници и Национална младежка мрежа и разработване на съобразени с младежите материали и кампании, насочени към училища, млади хора и заинтересовани лица от общностите. (317 000 евро)

  • Проектът „Промяна: насърчаване на промяна в поведението за премахване на гениталното осакатяване на жени“, изпълняван от „Terre des Femmes“ (Германия), цели да се даде възможност на практикуващи общности в целия ЕС да се борят с гениталното осакатяване на жени, като се предоставят правомощия на влиятелните членове в тези общности. Проектът включва специализирано обучение за ключови експерти и насърчава диалога в рамките на общностите. Проектът ще разработи Европейски наръчник за обучение за държавите членки, НПО и по-широк кръг от заинтересовани страни. Международна конференция, организирана от Euronet-FGM — мрежа, в която членуват повече от 35 организации от 15 европейски държави, занимаващи с проблеми, свързани с гениталното осакатяване на жени, ще осигури разпространяване на резултатите от проекта пред по-широка аудитория и наръчник за обучение. (380 000 евро)

  • Университетът Ковънтри разработва проект с участието на самобитни сомалийски и судански общности от проекта REPLACE, финансиран по програма „Дафне“ за 2010—2011 г., в който се използва подход за промяна на поведението по отношение на здравето, заедно с проучвателни методи с широко участие с цел определяне на конкретното поведение и отношение, които благоприятстват практикуването на генитално осакатяване на жени в рамките на ЕС. Университетът ще приложи констатациите и подхода на REPLACE и ще разработи нови стратегии за промяна в тези общности. Дейностите включват прилагане на подхода на REPLACE и набор от инструменти за практикуващите генитално осакатяване общности в други държави на ЕС посредством кръжоци, провеждани в самите общности, с цел определяне на факторите, които улесняват или пречат на промяната. (535 000 евро)

Приложение 2: Предполагаем брой на жените — жертви и потенциални жертви, и на момичета, изложени на риск от генитално осакатяване (доколкото има проучвания)

Държава

Наказателноправни разпоредби срещу гениталното осакатяване на жени

Оценка на броя на жените, жетви на генитално осакатяване (дата на проучването)

Предполагаем брой на момичетата, изложени на риск от генитално осакатяване

Предполагаем брой на жените, идващи от региони, засегнати от генитално осакатяване на жени, и живеещи в ЕС (в случаите, когато няма налични данни за генитално осакатяване на жени)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1 975
Bulgaria

General

No data available

No data oavailable
Czech Republic

General

No data available

No data available
Denmark

Specific

No data available

No data available

15 116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000
Estonia

General

No data available

No data available
Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available
Greece

General

1 239 (2006)

No data available
Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61 000 (2007)

No data available
Italy

Specific

35,000 (2009)

1 000
Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available
Lithuania

General

No data available

No data available
Luxembourg

General

No data available

No data available
Hungary

General

170-350 (2012)

No data available
Malta

General

No data available

No data available
Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year
Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available
Poland

General

No data available

No data available
Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available
Slovenia

General

No data available

No data available
Slovakia

General

No data available

No data available
Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000
Croatia

Specific

No data available

No data available
Източник: EIGE: Гениталното осакатяване на жени в Европейския съюз и Хърватия, с изключение на Нидерландия: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

IP/13/1153


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница