Международна организация на Върховните одитни институции (intosai)Дата07.08.2017
Размер84.3 Kb.


Международна организация на Върховните одитни институции (INTOSAI)

Международните стандарти на върховните одитни институции – МСВОИ се публикуват от Международната организация на върховните одитни институции ИНТОСАЙ.

Повече информация можете да откриете на интернет адрес www.issai.org

МСВОИ - 20

ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Комитет по професионалните стандарти (КПС) на INTOSAIСекретариат на КПС

Сметна палата на Кралство Дания ‧ Landgreven 4 ‧ P.O. Box 9009 ‧1022 Copenhagen ‧DenmarkTel: + 45 3392 8400 Fax +45 3311 0415 Email: info@rigsrevisionen.dk

Генерален секретариат на INTOSAI ‧ Сметна палата на Република Австрия

Dampfschiffstrasse 2

A 1033 vienna

austria

Tel: ++43 (1) 711 71 ‧ Fax ++43 (1) 718 0969E-Mail: intosai@rechnungshof.gv.at

WORLD WIDE WEB: http://www.intosai.org

СЪДЪРЖАНИЕ


ВъведениеЦел и предназначение

Целта на този документ е да въвежда принципите за прозрачност и отчетност на ВОИ и да им помогне да служат за пример с тяхното управление и практики. ВОИ са част от една обща правна и конституционална система в техните държави и се отчитат пред различни участници, включително законодателните органи и обществото. ВОИ отговарят за планиране и изпълнение на обхвата на тяхната дейност и за използване на подходящи методологии и стандарти, за осигуряване и подпомагане на отчетността и прозрачността на публичните дейности, в съответствие със законовите им правомощия, както и за цялостното и обективно изпълнение на техните задължения.

Основното предизвикателство пред всички ВОИ е да допринесат за по-доброто разбиране на различната им роля и задачи в обществото, между гражданите и администрацията. В съответствие с техните правомощия и управляваща правна уредба, информацията за ВОИ трябва да е лесно достъпна и уместна. Работните процеси, дейности и резултати трябва да са прозрачни. ВОИ трябва открито да комуникират с медиите и други заинтересовани страни и да присъстват в публичното пространство.

Този документ представлява неразделна част от другите международни стандарти на Върховните одитни институции и принципите се прилагат в съответствие с тези стандарти.

ВОИ функционират при различен мандат и модел на управление. Тези принципи може да не са еднакво приложими за всички ВОИ, но тяхното предназначение е да водят ВОИ към една обща цел за прозрачност и отчетност.

Концепции за отчетност и прозрачност

Върховенството на закона и демокрацията са важна основа за независим и отговорен одит в публичния сектор и представляват стълбовете, върху които е основана Декларацията от Лима. Независимостта, отчетността и прозрачността са съществени предпоставки за една демокрация, основана на върховенството на закона, които дават възможност на ВОИ да служат за пример и да подобряват доверието към тях.

Отчетността и прозрачността са два важни елемента на доброто управление. Прозрачността е мощна сила, която като се прилага постоянно, може да допринесе за борбата с корупцията, да подобри управлението и да насърчи отчетността.

Отчетността и прозрачността не могат лесно да бъдат разделени: и двете включват много сходни действия, например докладване пред обществото.

Концепцията за отчетност се отнася до правната уредба и рамката на докладване, организационната структура, стратегия, процедури и действия, които осигуряват следното:


 • ВОИ да изпълняват законовите си задължения по отношение на техния одитен мандат и необходимото докладване в рамките на техния бюджет;

 • ВОИ да оценяват и проследяват собственото си изпълнение, както и въздействието от техния одит;

 • ВОИ да докладват за редовността и ефикасността на използването на публичните средства, включително техните собствени действия и дейности и използването на ресурсите на ВОИ;

 • Ръководителят на ВОИ, членовете /колегиални институции/ и служителите на ВОИ да носят отговорност за своите действия.

Понятието прозрачност означава своевременно, надеждно, ясно и уместно оповестяване на състоянието, мандата, стратегията, дейността, финансовото управление, функционирането и изпълнението на ВОИ. Освен това то включва задължението за оповестяване на одитните констатации и изводи, и обществен достъп до информация относно ВОИ.

Принципи

Принцип 1:

ВОИ изпълняват задълженията си съгласно законова уредба, която осигурява отчетност и прозрачност

 • ВОИ трябва да имат водещо законодателство и разпоредби, съгласно които да носят отговорност и да са задължени да се отчитат.

 • Това законодателство и нормативни разпоредби обикновено включват (1) одитни правомощия, компетентност и отговорности, (2) условия за назначаване и уволняване на ръководителя на ВОИ и членовете при колегиален тип институции, (3) изисквания за финансово управление и функциониране на ВОИ; (4) своевременно публикуване на одитните доклади; (5) надзор върху дейността на ВОИ и (6) баланс между публичен достъп до информация и конфиденциалност на одитните доказателства и друга информация на ВОИ.

Принцип 2:

ВОИ оповестяват своя мандат, отговорности, мисия и стратегия

ВОИ оповестяват своя мандат, мисия, организация, стратегия и взаимоотношения с различни заинтересовани лица, включително законодателните органи и изпълнителната власт. • Условията за назначаване, преназначаване, пенсиониране и отстраняване на ръководителя на ВОИ и членовете на институции от колегиален тип се оповестяват.

 • ВОИ се насърчават да публикуват обща информация относно техния мандат, отговорности, мисия, стратегия и дейности на един от официалните езици на ИНТОСАЙ, в допълнение към езика на техните страни.

Принцип 3:

ВОИ приемат одитни стандарти, процеси и методи, които са обективни и прозрачни.

 • ВОИ приемат стандарти и методологии, които са в съответствие с основните одитни принципи на ИНТОСАЙ, разработени в международните стандарти на Върховните одитни институции.

 • ВОИ представят какви са тези стандарти и методологии и как те се спазват.

 • ВОИ обявяват обхвата на одитната дейност, която извършват в рамките на мандата си на основата на тяхната оценка на риска и процесите на планиране.

 • ВОИ съобщават на одитирания обект критериите, по които те изготвят своето становище

 • ВОИ информират одитирания обект относно целите на одита, методологията и констатациите си.

Одитните констатации на ВОИ са предмет на коментари, а препоръките подлежат на дискусии и изразяване на мнение от одитирания обект.

- ВОИ имат ефективни механизми за последващ контрол и докладване на направените от тях препоръки, като осигуряват правилното разглеждане на техните наблюдения и препоръки от одитираните обекти, както и на препоръките, направени от законодателната власт. (МСВОИ за независимостта – принцип 7). • Процедурите на ВОИ за проследяване на резултатите дават възможност на одитирания обект да предостави информация за предприетите коригиращи мерки или защо не са предприети коригиращи действия.

 • ВОИ трябва да създадат подходяща система за осигуряване на качеството на тяхната одитна дейност и докладване на резултатите и да предоставят тази система за периодична независима оценка.

Принцип 4:

ВОИ прилагат високи стандарти за честност и етичност на персонала на всички нива

 • ВОИ имат етични правила или кодекс, политики и практики, които са съгласувани с МСВОИ 30 „Етичен кодекс”, разработен към международните стандарти на Върховните одитни институции.

 • ВОИ предотвратяват вътрешни конфликти на интереси и корупция и осигуряват прозрачност и законосъобразност на своите действия.

 • ВОИ активно подпомагат етичното поведение в цялата институция.

 • Етичните изисквания и задължения на одиторите, магистратите (при ВОИ от съдебен тип), държавните служители и други се оповестяват.

Принцип 5:

ВОИ взимат мерки да не бъдат компрометирани принципите за отчетност и прозрачност при възлагане на дейността им на външни изпълнители

 • ВОИ трябва да осигурят договорите за възлагане на дейността на външни изпълнители да не компрометират принципите за отчетност и прозрачност.

 • Възлагането на експертна оценка и одитни дейности на външни изпълнители, публични или частни, е задължение на ВОИ и е предмет на етични политики (особено конфликт на интереси) и политики за осигуряване на почтеност и независимост.

Принцип 6:

ВОИ изпълняват дейността си икономично, ефикасно, ефективно и в съответствие със законите и нормативните разпоредби и оповестяват това публично.

 • ВОИ използват добри управленски политики, включително подходящ вътрешен контрол на финансовото си управление и изпълнение. Това може да включва вътрешни одити и други мерки, описани в Указания на ИНТОСАЙ 9100 (INTOSAI Gov 9100).

 • Финансовите отчети на ВОИ се оповестяват и подлежат на външен независим одит или парламентарен контрол.

 • ВОИ правят оценка и докладват за дейността и изпълнението си във всички области, като финансов одит, одит за съответствие, съдебни дейности (ВОИ от съдебен тип), одит на изпълнението, оценка на програми и заключения относно държавни дейности.

 • ВОИ поддържат и усъвършенстват умения и компетентности, необходими за изпълнение на работата за постигане на тяхната мисия и отговорности.

 • ВОИ оповестяват техния общ бюджет и докладват за произхода на техните финансови ресурси (отпускане на средства от парламента, общ бюджет, министерство на финансите, агенции, такси) и как се използват тези ресурси.

 • ВОИ измерват и докладват относно ефикасността и ефективността, с която използват средствата си.

 • ВОИ също могат да използват одитни комисии, с болшинство от независими членове, които да направят преглед и да допринесат за процеса на финансово управление и докладване на ВОИ.

 • ВОИ могат да използват показатели на изпълнението за оценка на ползата от одитнта дейност за парламента, гражданите и други заинтересовани лица.

 • ВОИ следят за присъствието си в публичното пространство, резултатите и влиянието, което имат чрез външна обратна връзка.

Принцип 7:

ВОИ оповестяват резултатите от техните одити и заключения относно цялостната дейност на правителството.

 • ВОИ оповестяват техните заключения и препоръки, получени в резултат на одитите, освен ако те са поверителни по силата на специални закони и разпоредби.

 • ВОИ докладват за последващи действия, предприети във връзка с техни препоръки.

 • ВОИ от съдебен тип докладват за санкции и наказания, наложени на счетоводители или ръководители на предприятия.

 • ВОИ оповестява и резултатите от цялостни одити, напр. цялостното изпълнение на бюджета от правителството, финансовото състояние и операции, цялостния напредък на финансовото управление и, ако е включено в тяхната законова уредба, професионалния капацитет.

 • ВОИ поддържат тясна връзка със съответните парламентарни комисии за да подпомогнат по-доброто разбиране на одитните доклади и заключения и предприемането на съответни действия.

Принцип 8:

ВОИ широко и своевременно разпространяват информация за тяхната дейност и одитни резултати чрез медиите, уеб-страници и по друг начин

 • ВОИ свободно установяват връзка с медиите или други заинтересовани страни относно дейността и одитните си резултати и присъстват в публичното пространство.

 • ВОИ насърчават обществения и академичен интерес към техните най-важни заключения.

 • Откъси от одитни доклади и съдебни решения са на разположение на един от официалните езици на ИНТОСАЙ, в допълнение към езика на съответната страна.

 • ВОИ инициират и извършват одити и публикуват съответните доклади своевременно. Прозрачността и отчетността могат да се подобрят, ако одитната дейност и предоставената съответна информация не са остарели.

 • Докладите на ВОИ са разбираеми и са на разположение на широката публика по различни начини (напр. резюмета, графики, видео презентации, публикуване в пресата).

Принцип 9:

ВОИ използват външно и независимо мнение за да подобрят качеството и надеждността на своята работа

 • ВОИ спазват международните стандарти на Върховните одитни институции и се стремят към постоянно обучение, като използват ръководства или експертни умения на външни експерти.

 • ВОИ могат да изискват външна независима оценка на тяхната работа и прилагането на стандартите. За тази цел те могат да използват партньорска проверка.

 • ВОИ могат да използват външни експерти, за да осигурят независимо, експертно мнение, включително по технически въпроси, свързани с одита.

 • ВОИ оповестяват публично резултатите от партньорските проверки и независимите външни оценки.

 • ВОИ могат да се възползват от съвместни или паралелни одити.

 • Чрез повишаване качеството на своята работа ВОИ могат да допринесат за подобряване на професионалния капацитет при финансовото управление.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница