Международни проектиДата10.09.2016
Размер319.9 Kb.

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТМеждународни проекти

Образователни програми на ЕС*


Livelong Learning Program

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Цели / сфери на подкрепа

Финансови условия

Разглеждани типове проекти

Срокове (активни и предполагаеми)

Формуляр за кандидатстване

Място за подаване на проекта

 • Erasmus for higher education
Програмата цели:

- Да подпомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

- Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2010г.;

За да участват в секторна програма „Еразъм”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.Финансират се:

1.Мобилност на студенти с цел обучение - месечни грантове.


2.Мобилност на студенти с цел практика - месечни грантове.
3.Мобилност на преподаватели с цел преподаване - седмични грантове.

4.Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение - седмични грантове.I. Децентрализирани проекти - кандидатства се за финансиране по към ЦРЧР -Национална агенция Еразъм въз основа на предварително сключени двустранни споразумения и писма за намерения с университети партньори от ЕС, които имат Еразъм харта.

1. Сключване на двустранни споразумения и писма за намерения за обмен на студенти и преподаватели(приключил за 2010/2011, но могат да се сключват договори за 2011/12)


Формуляр за кандидатстване на: www.nbu.bg/Международни връзки /Мобилност

Формуляр за кандидатстване с инструкциите за попълване е публикуван на интернет стр. на ЦРЧР – Национална агенция: www.hrdc.bgЦентър за развитие на човешките ресурси – ЦРЧР – Национална агенция:

www.hrdc.bg

Интензивната програма (ИП) Еразъм е кратка програма на обучение, която насърчава ефективното мултинационално преподаване на специални теми, които са в нови и бързо развиващи се области. Тя може да бъде еднократна или да се повтаря максимум 3 последователни години, за които се кандидатства ежегодно

Финансират се 75% от бюджета на проект за международна интензивна програма.

Минимален брой партньори – 3.

Минимален брой страни – 3.

Минимален срок на провеждане – 10 последователни дни.Интензивна програма (лятно училище).

Подготвителен период, очаква се покана в началото на 2011

Формуляр за кандидатстване с инструкциите за попълване е публикуван на интернет стр. на ЦРЧР – Национална агенция: www.hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси – ЦРЧР – Национална агенция:

www.hrdc.bg

Проектите за разработване на учебни програми по «Еразъм» целят да подкрепят процесса на инновация и обновяване във висшето образование. Предложения могат да се представят във всяка академична дисциплина.Максималният процент на гранта е 75%.

Продължителност на проекта – 3 години максимум, като последната година от проекта трябва да бъде посветена на прилагане на съвместното предлагане на курсове/модули/учебни програми/договореност относно критериите за прием на студенти, резултати от ученето.

Минимален брой партньори – 3

Минимален брой страни - 3


Централизирани – кандидатства се с проекти към Изпълнителна агенция по програма «Учене през целия живот» в Брюксел

Многостранни проекти:

Интегрирани програми, покриващи пълен учебен цикъл (бакалавърска, магистърска или докторска степен)


Подготвителен период, очаква се покана в началото на 2011

Формуляр за кандидатстване е публикуван на интернет стр. на

Изпълнителна агенция по програма «Учене през целия живот» в Брюкселhttp://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_lifelong_learning_2009.htm

Изпълнителна агенция по програма «Учене през целия живот» в Брюксел

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1061_en.htm;

Curriculum Development: EACEA-CURRICULUMDEVELOPMENT@ec.europa.euАкадемичните мрежи по “Еразъм” целят да популяризират европейското сътрудничество и иновации в конкретни тематични области. По този начин те допринасят за качеството на висшето образование.

Приоритетните теми се определят в поканата за предложения.Максималният процент на гранта е 75%.

Продължителност на проекта – 3 години максимум.

Минимален брой партньори – 31

Минимален брой страни - 31Академични мрежи по “Еразъм”

Подготвителен период, очаква се покана в началото на 2011

Erasmus Networks: EACEA-ERA-NETWORKS@ec.europa.eu

Изпълнителна агенция по програма «Учене през целия живот» в Брюксел


Структурните мрежи по «Еразъм» целят да подобрят и модернизират специфичен аспект от организацията, управлението, ръководството или финансирането на висшето образование.

Достъп до висше образование за нетрадиционни учащи се Като специалисти, възрастни учащи се и хора с неформални квалификации, както и признаване на предходно неформално и самостоятелно обучение.Максималният процент на гранта е 75%.

Продължителност на проекта – 3 години максимум.

Минимален брой партньори – 5

Минимален брой страни - 5Структурни мрежи по «Еразъм»

Подготвителен период, очаква се покана в началото на 2011

Erasmus Networks: EACEA-ERA-NETWORKS@ec.europa.eu

Изпълнителна агенция по програма «Учене през целия живот» в Брюксел


 • Leonardo da Vinci for vocational education and training
Начално и продължаващо професионално образование и

обучениеМогат да участват:

-27-те страни от Европейския съюз (считано от 1 януари 2007 г.),

- страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

- страни-кандидатки: Турция.

Размерите на гранта зависят от проекта


1. Мобилност и партньорства

2. Многостранни проекти

Приоритет 1: Прозрачност и признаване на умения и квалификации

Приоритет 2: Развитие на качеството и привлекателността на системите и практиките на ПОО

Приоритет 3: Развитие на уменията и познанията на учители, инструктори и ръководители по ПОО

Приоритет 4: Развиване на професионални умения предвид нуждите на трудовия пазар Приоритет 5: Повишаване на равнището на уменията на рисковите групи

3. Мрежи


Сроковете за различните дейности са различни, моля проверявайте линка


Пълният текст на „Покана за предоставяне на предложения по програмата „Обучение през целия живот“ за

периода 2008-2010 г.: актуализирана версия за 2009 г. заедно с ръковод-

ството за участие и формулярите, могат да

бъдат намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/llp • Grundtvig for adult education

Образование за възрастни и други образователни модели


Могат да участват:

-27-те страни от Европейския съюз (считано от 1 януари 2007 г.),

- страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

- страни-кандидатки: Турция.

Размерите на гранта зависят от проекта


1. Мобилност и партньорства.

2. Многостранни проекти

Приоритет 1: Ключови умения Приоритет 2: Подобряване на качеството на образованието за възрастни

Приоритет 3: Подобряване на привлекателността и достъпа до

образованието за възрастни. Приоритет 4: Подобряване на валидирането на неформалното и самостоятелното обучение Приоритет 5: Насърчаване на обучението за възрастни по отношение на

маргинализирани и намиращи се в неравностойно положение граждани и мигранти

Приоритет 6: Преподаване и обучението в по-късен етап от живота; обучение между поколенията и в семейството

3. Мрежи

Пълният текст на „Покана за предоставяне на предложения по програмата „Обучение през целия живот“ за

периода 2008-2010 г.: актуализирана версия за 2009 г. заедно с ръковод-

ството за участие и формулярите, могат да

бъдат намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/llp • Comenius for schools

Обновяване и усъвършенстване на средното образование

Могат да участват:

-27-те страни от Европейския съюз (считано от 1 януари 2007 г.),

- страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

- страни-кандидатки: Турция.

Размерите на гранта зависят от проекта


Програма Комениус съдържа множество от дейности, като само една част имат отношение към висшите учебни заведения. От програмата могат да се ползват студенти и преподаватели в областта на педагогиката.

Различни, според избраната дейност, моля проверявайте линка.


Пълният текст на „Покана за предоставяне на предложения по програмата „Обучение през целия живот“ за

периода 2008-2010 г.: актуализирана версия за 2009 г. заедно с ръковод-

ството за участие и формулярите, могат да

бъдат намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/llp


 • The Jean Monnet Programme for understanding European integration

Цели:

a) да стимулира съвършенство в преподаването, изследванията и мисловните действия

при получаване на знания за европейската интеграция в институциите за висше

образование вътре и извън Общността;

б) да засилва знанието и осведомеността сред учените специалисти и сред европейските

граждани най-общо по въпроси на европейската интеграция;

в) да подпомага ключови европейски институции, които работят по въпроси на

европейската интеграция;

г) да подпомага съществуването на европейски институции от висока категория и

сдружения, които работят в сферата на образованието и обучението.
Могат да участват: 27-те страни от Европейския съюз (считано от 1 януари 2007 г.),

— страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

— страни-кандидатки: Турция.
Размерите на гранта зависят от проекта


Отдава се приоритет на проекти, които се отнасят до:

a) Ръководители на катедри по програмата „Жан Моне“

- включващи създаването на нови преподавателски дейности, по-специално в

страните кандидатки и останалата част на света;

- обхващащи преподаването във бакалавърската и магистърската образователна

степен, както и наблюдение на следдипломната изследователска дейност.

б) Ad personam ръководители на катедри по програмата „Жан Моне“

- обхващащи преподаването в редовни курсове на обучение по европейска

интеграция, както и организиране на редовни дейности за размисъл върху

процесите по европейска интеграция (конференции, семинари, кръгли маси).

в) Европейски модули „Жан Моне“

- насочени към студенти, които нямат автоматичен контакт с обучение по

европейска интеграция (напр. студенти в области като медицина, инженерни

науки, точни науки, образование, изкуства и езици);

- насочени към граждани (образование за възрастни) и специфични групи от

гражданското общество (напр. учители в началното и средното училище).

г) Центрове за върхови постижения „Жан Моне“

- включващи академични дейности, използващи мултидисциплинарни ресурси;

- показващи отвореност към гражданското общество.

д) Информационни и изследователски дейности

- включващи транснационално измерение (т.е. създаване на съвместни

транснационални дейности);

- включващи академични дейности, използващи мултидисциплинарни ресурси;

- показващи отвореност към гражданското общество.

е) Многостранни изследователски групи по програма „Жан Моне“

- насочени към постигането на изследователски резултати, които не могат да

бъдат постигнати чрез изследователски дейности на национално равнище;

- включващи академични дейности, използващи мултидисциплинарни ресурси;

- показващи отвореност към гражданското общество.


Подготвителен период, очаква се покана в началото на 2011

Пълният текст на „Покана за предоставяне на предложения по програмата „Обучение през целия живот“ за

периода 2008-2010 г.: актуализирана версия за 2009 г. заедно с ръковод-

ството за участие и формулярите, могат да

бъдат намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/llp • Transversal Programme

Общи дейности, необхванати от дейностите в другите програми

Могат да участват:

-27-те страни от Европейския съюз (считано от 1 януари 2007 г.),

- страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

- страни-кандидатки: Турция.

Размерите на гранта зависят от проекта


Ключова дейност 1 – политика на сътрудничество и новаторство

1.1 Мобилност (учебни посещения)

1.2 Проучвания и сравнителни изследвания

Ключова дейност 2 - Езици

2.1 Многостранни проекти

2.2 Мрежи

Ключова дейност 3 - ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

3.1 Многостранни проекти

3.2 Мрежи

Ключова дейност 4 – Разпространяване и използване на резултати

4.1 Многостранни проекти

4.2 Проучвания и материали за справка


Различ-ни, спо-ред из-браната дейност


Пълният текст на „Покана за предоставяне на предложения по програмата „Обучение през целия живот“ за

периода 2008-2010 г.: актуализирана версия за 2009 г. заедно с ръковод-

ството за участие и формулярите, могат да

бъдат намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/llp


External Relations Programs

Цели / сфери на подкрепа

Финансови условия

Разглеждани типове проекти

Срокове (активни и предполагаеми)

Формуляр за кандидатстване

Място за подаване на проекта

 • Erasmus MUNDUS - http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

 • Erasmus MUNDUS – ECW - (Action 2 of the EM Program)
Насърчаване на качеството на Европейското висше образование и на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети държави и от друга, за развитието на тези трети държави в областта на висшето образование. Програмата следва да се изпълнява в съответствие с целите за високи академични постижения, като същевременно се отчита възможно най-балансирано географско представяне на бенефициентите.


Могат да участват:

Държавите-членки и

а) държавите от ЕАСТ, които са членове на ЕИП;

б) страните-кандидатки, които имат стратегия за предприсъединяване;

в) държавите от Западните Балкани;

г) Швейцарската конфедерация.

Финансират се 75% от общия бюджет на проекта


действие 1: съвместни програми на „Еразмус Мундус“ (магистърски и докторски програми) за висококачествено академично обучение, в това число схема за отпускане на стипендии;

действие 2: партньорства на „Еразмус Мундус“ между висши училища на европейски и трети държави, като основа за структурирано сътрудничество, обмен и мобилност на всички равнища на висшето образование, в това число схема за отпускане на стипендии;

действие 3: популяризиране на европейското висше образование чрез мерки за увеличаване на привлекателността на Европа като образователна дестинация и като център за високи постижения на световно равнище.

2009-2013

30.04.2010
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc/call09/form_en.pdf

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

(Brussels)
 • TEMPUS - http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm

The overall objective of the programme is to contribute to an area of cooperation in the

field of higher education involving the European Union and partner countries in the

surrounding geographic area. In particular, the programme will help promote voluntary

convergence with EU developments in the field of higher education deriving from the

Lisbon agenda and the Bologna process.Могат да участват:

Държавите-членки и

а)Western Balkans - Albania, Bosnia-Herzegovina,

Croatia, the former Yugoslav

Republic of Macedonia, Montenegro

and Serbia, Kosovo

б)Southern Neighbouring area - Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon,

Morocco, the occupied Palestinian territory, Syria, Tunisia

в)Eastern Neighbouring area - Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova

г) Russian Federation анд

Ukraine

д) Central Asia - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan500 000 – 1500 000 евро; 65 проекта

Curricular Reform

Modernisation of curricula in academic disciplines identified as priorities by the

Partner Countries, using the European Credit Transfer System (ECTS), the three

cycle system and the recognition of degreesGovernance Reform

University management and services for students

Introduction of quality assurance

Institutional and financial autonomy and accountability

Equal and transparent access to higher education

Development of international relationsHigher Education and Society

Training of non-university teachers

Development of partnerships with enterprises

Knowledge triangle education-research-innovation

Training courses for public services (ministries, regional/local authorities)

Development of lifelong learning in society at large

Qualifications frameworks


Подготви-телен период, очаква се покана в началото на 2011

н/а

н/а

 • Co-operation with industrialised countries - http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc74_en.htm

EU-USA

EU-Canada

EU-Australia

EU-New Zealand

EU-Japan

EU-Korea

Предварително се уточнява, че от три до осем проекта по всяка дейност за всяка програма ще бъдат финансирани през 2009 г.

Общите суми за различните държави са различни.
Дейност 1 - Проекти за консорциум за академични степени -

създаване на двойни или общи програми за академични

степени. Подкрепата включва отпускането на парични

помощи за мобилност на студенти и членове на академичния и

административния персонал.

Дейност 2 - Висококачествени проекти за мобилност – осигуряване на финансиране за разработване на проекти за международна учебна програма, включваща краткосрочна

мобилност, която не е пряко обвързана с удостояването с обща или двойна академична степен.

Подкрепата включва отпускането на парични помощи за мобилност на студенти и членове на академичния и административния персонал

Дейност 3 - Мерки със стратегическа насоченост – осигуряване на подкрепа на многостранни проекти и

дейности, насочени към увеличаване на съвместната работа в областта

на висшето образование и професионалното обучение.


Продължителността на проектите е четири години за проекти по дейност 1 и 2 и две

години по дейност 3.

Сроковете за различните програми са различни, моля проверявайте линка

Канада-24.03.2010

САЩ – 8.04.2010


http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html.

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/2009/call_2009_en.htm
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-US Atlantisили

EU-Canada Atlantis
* Всички програми са активни до 2013 г., като конкретните покани се обявяват ежегодно по различно време. Моля, проверявайте периодично оригиналните интернет страници, дадени в справката. Естеството на проектите е такова, че изисква целогодишна подготовка. Времето от обявата на поканата до крайния срок не е достатъчно за подготовка на проекта. Ако имате идея и не знаете коя програма би била най-подходяща, заповядайте в Международен отдел, офис 1/206.

Програми с предоставени стипендии

І

Програма на Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство

ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ВТОРА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

АКАДЕМИЧНА 2010–2011 ГОДИНА
Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на образованието, младежта и науката е Междинно звено по проекта BG0057 “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да подпомага образованието и изследванията и да допринася за развитието на човешките ресурси в България.

В рамките на проекта е създаден Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за студенти, преподаватели, административни служители в български висши училища, изследователи и административни служители от български научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.

Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на стипендии са отворени за всички академични области.
МЕРКИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В РАМКИТЕ НА ФОНДА

Мярка а): Студентска мобилност, насочена към обучение в образователно- квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, и образователна и научна степен „доктор”. В рамките на тази мярка студентите могат да проведат период на обучение във висше училище/изследователска институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ.
Мярка б): Мобилност на преподаватели и административни служители от висшите училища, и на изследователи и административни служители от научни организации, с цел: изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания, участие в конференции и семинари в една от страните на ЕИП ЕАСТ.
Участници, получили стипендии по Първата покана, могат да се кандидатират отново, но при равни резултати ще бъде давано предимство на нови кандидати.
СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУСКАТ НА:

По Мярка а): Студенти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища в България, както и в научни организации в България, получили програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.

По Мярка б): Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.
РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ

Мярка а): Стипендията се състои от обща сума от 1400 евро за първия месец на обучение в чужбина и по 800 евро за всеки следващ месец.

Мярка б): Стипендията се състои от обща сума от 1700 евро за първата седмица и по 400 евро за всяка следваща седмица. При необходимост такса за участие до 600 евро може да бъде прибавена към размера на стипендията, на основата на реални разходи. Разходите за транспорт, престой и застраховка се покриват от общите суми по посочените мерки.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕСТОЯ В ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Мярка а): Минималната продължителност на престоя е 3 месеца (правило за семестриален престой), а максималната продължителност е до 12 месеца (една академична година).

Мярка б): Минималната продължителност на престоя е 1 седмица; максималната продължителност е до 4 седмици.

НАМИРАНЕ НА ПРИЕМАЩА ИНСТИТУЦИЯ

Съответните институции и организации в страните от ЕИП ЕАСТ с удоволствие биха оказали помощ в осъществяването на дейностите, изпълнявани в рамките на Фонда за отпускане на стипендии.Исландия: Офисът за международно образование е определен за контактна точка, която да сътрудничи, информира и ръководи заинтересованите институции, които търсят потенциалното сътрудничество и други възможности за обучение/изследвания в Исландия. За допълнителна информация, моля посетете:

- Офис за международно образование: http://www.ask.hi.is/page/forsidaenglishЛихтенщайн: Основни институции за образование и научни изследвания в Лихтенщайн са:

- Hochschule Liechtenstein (Liechtenstein University of Applied Sciences),http://www.hochschule.li/English

- Internationale Akademie für Philosophie (International Academy of Philosophy):http://www.iap.li/

- Liechtenstein Institut: http://www.liechtenstein-institut.li/

- Universität für Humanwissenschaften: http://www.unilie.li/

За по-общ преглед на образованието, моля посетете:http://www.liechtenstein.li/en/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/flbuw-bildung_wissenschaft/fl-buw-ueberblick.htm

Норвегия: За сътрудничество с норвежки институции и организации, основната контактна точка в областите на образованието и обучението е Норвежкият център за сътрудничество във висшето образование (SIU). SIU е националната агенция за Програмата за учене през целия живот (LLP), Програмата Еразмус Мундус, Програмата e-learning.

В областта на научните изследвания, Изследователският съвет на Норвегия е главната контактна точка. Заинтересованите страни могат да се обърнат към тези две институции за ръководство и подкрепа при започването и/или провеждането на дейности в рамките на Фонда за отпускане на стипендии, включително намирането на подходящи партньори за сътрудничество и домакинство на конференции и семинари.

За допълнителна информация, моля посетете:

- Норвежки център за сътрудничество във висшето образование:http://siu.no/en

- Изследователски съвет на Норвегия: http://www.rcn.no/english илиhelpdesk@eracareers.no

За по-обща информация за намирането на партньори в Норвегия, моля посетете:http://odin.dep.no/europaportalen/english/eea/comp/bn.html
ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

В рамките на Фонда за отпускане на стипендии ще се публикува по една Покана за участие за всяка академична година. Настоящата покана ще бъде отворена за 2 месеца. Сумата, която е предвидена за стипендиите по настоящата Покана, е в размер на 603 407 евро, с индикативно разпределение по мерки както следва: мярка а) 507 000 евро; мярка b) 96 407 евро.Всички дейности по мерки а) и б) на тази Покана трябва да приключат до 30.03.2011 г.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Мярка а)

 • Студентът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава членка на ЕС, или на ЕИП ЕАСТ

 • Студентът трябва да е записан в редовна форма на обучение в акредитирано българско висше училище (за обучаващите се в образователна и научна степен „доктор” - акредитирано българско висше училище или научна организация, получила програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”)

 • Студентът не трябва да има невзети изпити в изпращащото висше училище към момента на подаването на документите

 • Към момента на подаване на документите студентът да не е в първи (за образователно-квалификационна степен „бакалавър”) или последен семестър

 • Да има подписано двустранно споразумение за обучение между изпращащата институция на студента и приемащата институция в страната от ЕИП ЕАСТ. За обучаващите се в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” споразумението трябва да гарантира прехвърлянето и признаването на образователните кредити. Институции с действащи двустранни споразумения по програмата Учене през целия живот: Висше образование (Еразъм) могат да организират мобилността си по Фонда за отпускане на стипендии в рамките на тези споразумения.


Мярка б)

 • Кандидатът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава членка на ЕС, или на ЕИП ЕАСТ

 • Кандидатът трябва да е преподавател от акредитирано висше училище, изследовател от научна организация в България или административен служител от акредитирано висше училище или научна организация в България

 • Кандидатът трябва да е получил официална покана от приемащата институция в Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org.
ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗПРАЩАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Мярка a)

 • Заявление за участие в конкурса за отпускане на стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП (по образец)

 • Професионална автобиография (CV)

 • Копие от документ за самоличност

 • Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)

 • Академична справка за предходната академична година (за обучаващите се в образователна и научна степен „доктор”- копие от заповедта за зачисляване в докторантура)

 • Копие от документ за владеене на чужд език (английски за Исландия и Норвегия и/или немски за Лихтенщайн)

 • Препоръка от изпращащата институция на студента

 • Потвърждение на английски език от приемащата институция за включването на студента в програмата за обучение. (Потвърждението трябва да съдържа имената на студента, името на висшето училище и факултета, програмата, по която ще се обучава, както и периода на обучение). В случай, че потвърждението не е било получено в срока за подаване на документите в изпращащата институция, то може да бъде представено допълнително в Междинното звено, но не по-късно от 20.05.2010 г. В този случай студентът трябва да подаде декларация, че е кандидатствал за обучение във висше училище в страна от ЕИП ЕАСТ и да приложи документация в подкрепа на това.

 • Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, както и по Програми за академичен и научен обчен със страните от ЕИП ЕАСТ.

 • 1 снимка (формат 3/4 см.)


Мярка б)

 • Заявление за участие в конкурс за отпускане на стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП (по образец)

 • Професионална автобиография (CV)

 • Копие от документ за самоличност

 • Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)

 • Копие от трудов договор

 • Препоръка от изпращащата институция на кандидата

 • Списък на научните трудове и публикации (ако има такива)

 • Покана на английски език от организатора на мобилността или приемащата институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ (Поканата трябва да съдържа имената на участника, името на приемащата институция и периода на престой)

 • Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, както и по Програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ.

 • Актуална снимка (формат 3/4 см.)


ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ

Процедурата по подбор на кандидатите се организира от Междинното звено в сътрудничество с висшите училища/научните организации в България. Тя се провежда на два етапа.

Първият етап се изпълнява от българските висши училища/научни организации (изпращаща институция). Кандидатите подават документите си в институциите, в които учат или работят и които ще организират оценяване, включващо оценяване за административно съответствие, за избираемост и за качество. Изпращащата институция прави подбор на своите студенти/докторанти/преподаватели/административни служители/изследователи, прилагайки критериите за подбор, дадени по-долу. Висшето училище/научната организация организира и обмена на своите студенти и/или докторанти. За тази цел изпращащата институция на кандидата подписва договор с приемащата институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ.

Вторият етап се изпълнява от Междинното звено. Изпращащата институция изпраща одобрените на първия етап кандидатури на Междинното звено в посочения по- долу срок. Междинното звено организира по-нататъшното оценяване (по документи и чрез интервю) от Комисията по подбора, което включва оценяване за административно съответствие, за избираемост и за качество, прилагайки критериите дадени по-долу.

Комисията по подбора прави предложение за класираните кандидати пред министъра на образованието, младежта и науката, който одобрява кандидатите и техните стипендии.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Мярка а)


 1. Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю)

 2. Успех от следването (среден успех не по-нисък от мн. добър (4.50); награди)

 3. Значимост на дисертационния труд и постигнати до момента резултати при разработването му (за докторанти)

 4. Ниво на владеене на чуждия език (документ, явяване на интервю)

Мярка б)

 1. Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю)

 2. Квалификации

 3. Професионален опит

 4. Преподавателски опит (препоръки, награди) (ако има такива)

 5. Научна дейност и получени резултати (списък на научни трудове и публикации, препоръки) (ако има такива)

 6. Значимост на проблематиката и научен принос към Европейското изследователско пространство

 7. Ниво на владеене на чуждия език (английски за Исландия и Норвегия и английски и/или немски за Лихтенщайн (документ, явяване на интервю).


Срокове

15.04.2010 г. Подаване на документите в изпращащата институция

10.05.2010 г. Подаване на документите на избраните от изпращащата институция кандидати в Междинното звено

ІI

International Class
at Hadsten Folk High School in Denmark


Political, cultural and social matters in a European context
Hadsten Folk High School may be the opportunity to get to know Denmark and Danish students.
Grants available to students from the new EU-membership countries

The Danish government organization CIRIUS offers financial support to qualified students from countries recently admitted to the European Union who wish to study at Hadsten Folk High School in Denmark. The grants cover tuition fees and board and lodging during the students’ stay at the folk high school. There is, though, a small fee for materials and student travel, which is compulsory.


A folk high school is a good place to meet the Danes

The folk high school provides a key to understanding Danish society. In a free and open atmosphere, it presents Denmark’s cultural heritage as well as a range of other subjects. It also affords foreign students an opportunity to meet ‘ordinary’ Danes. The courses are residential. The students live, eat and sleep at the school for the duration of the course, which at Hadsen High school lasts 4 to 5 months. In addition to lessons, the courses include a number of cultural activities, evening lectures, excursions and social get-togethers.


Hadsten Folk High School

At Hadsten Folk High School, enlightenment for life has to do with thinking about, discussing and working with central issues of life – while being in the midst of it. The perspectives are many: philosophical, pedagogical, political, historical, religious and social. People’s enlightenment and education is concerned with being part of a community, part of a society, part of a culture. This also relates to the small community at the folk high school; the students are ‘learning by doing’.

At Hadsten Folk High School, many different subjects, ranging from social studies and Danish language to arts & crafts and sport, are offered. When the student arrives at the school, he puts together his own schedule with the help of his assigned counselor.
The duration of the course

The students attend the folk high school for 4 to 5 months. The spring term starts in January and runs until June, which is 22 weeks or approximately 5 months. The autumn term is a bit shorter, running from August till December, which is 18 weeks or 4 months.


International Class

A special ‘International Class’ is designed at Hadsten Folk High School – for studying international matters and subjects such as democracy, globalization, civics, Europe – past and present, European identities, EU – federation or confederation, cultural conflicts, international politics - from cold war to terror.

This class or course consists of subjects taught in English: European Studies and Danish Society, Politics & Democracy. The last subject is Danish as a Foreign Language. These subjects are compulsory, and the students share them with the rest of the International class. For the rest of his schedule the student can choose from the list of subjects. It is essential that the students are interested in political, social and cultural matters concerning the European countries, and that they participate in the discussions in class.
The school is not specialized school. All students, also the international students, participate in all activities and everyday life such as meals, classes, morning assemblies etc.
Subjects at Hadsten Folk High School

There are the subjects which are available in English. Some are compulsory, others the students can choose.Social and political studies Arts & Crafts

Danish society, politics & democracy, Painting, Ceramics,/Raku, Drawing,

European studies. Felt, Photography, Land art.

Language Sport

Danish as a Foreign language. Volleyball, Football (soccer), Dancing,Theatre/Music Sports & teambuilding, Workout,

Guitar for Everybody, Rock Band, Marathon, Extreme Sports, Ball games,

Impro-theatre, Pop-choir. Lifesaving.

Student Travels

Spring term: Skiing in Norway.

Autumn term: Outdoor activities and cultural experiences in France.
Admission requirements for the International Class:


 • You must be a student and at least 19 years old, when you start at the school

 • You must have a good grasp of spoken English and also be able to read easily and express yourself in writing in this language, as it is the medium of teaching in the International Class. A telephone interview will be made with you before the admission.

 • At the admission you will pay EU 100,-, which in the end of the stay will be part of the payment for materials and smaller excursions.

 • For the student trip you must pay an additionally EU 150,-. In the spring course the trip goes to Norway and in the autumn course the trip goes to France.

 • If you study Danish, Norwegian or Swedish, you have the chance to obtain a special scholarship.

 • You must have both the desire and the will to learn Danish, because this is the language of everyday life at the school – and the language in which most subjects are taught.

At the end of the stay, you will receive a certificate in English.
Contact:

Mail at: international@hadstenhojskole.dkwww.hadstenhojskole.dk
The deadline for applying is May 1st and November 15th
ІII

MIREES

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe

SECOND CYCLE JOINT DEGREE of the

University of Bologna

togheter with

Vytautas Magnus University at Kaunas, Corvinus University of Budapest, Saint Petersburg State University

CALL FOR APPLICATION Academic Year 2010-2011

International Dimension

 • Program entirely taught in English by prominent scholars of international repute

 • International Diploma jointly issued by the partner universities

 • Two-year degree programme which takes place partly in Italy at the Faculty of Political Science “R. Ruffilli” in Forli and partly in the Partner Universities during the 6-month mobility period including the University of Ljubljana


Interdisciplinary Approach and Professional Profile

 • Courses in Economics, International Relations and Politics, History and Anthropology focused on East-Central Europe and the Balkans

 • Combination of an academic approach and professional training, forging potential insightful consultants, analysts, and managers as Area Experts for international agencies, public administrations, private and public companies, and NGOs, while also offering a solid basis for further academic studies at the PhD level.


Admission Requirements

 • 1st cycle University Degree in one of the following fields of study: Law, Economics, Social Sciences (Political Science, Sociology Political Geography, Demography, Gender Studies, Psychology, Anthropology), Humanities (History, Philosophy, Literature, Language Studies, Cultural Studies) and Agriculture

 • Good knowledge of the English language

 • Basic IT skills


Tuition and Grants

 • Tuition fees for both years of the programme amount to a total of € 8,000 to be paid in 4 installments (plus about € 299 local taxes per year). Admitted students may be eligible for special grants based on academic achievements and financial needs (for a complete list of MIREES’ sponsors and scholarship types, see www.mirees.unibo.it)


Deadlines: 17 May 2010 (open to all candidates) and 15 September (only for EU candidates)
For detailed information:

www.mirees.unibo.it

www.spfo.unibo.it

e-mail: info.spfo@unibo.it
ІV

Tuition-free Bachelor and Master programmes

completely in English

Jönköping International Business School/Jönköping University

Sweden
Jönköping International Business School (JIBS), open-minded school that has attracted a team of internationally acknowledged entrepreneurs, lecturers and researchers to create a new and challenging model in practical business education. JIBS is the most international business school in Sweden and one of the most international in the world. The programmes on all three levels, bachelor, master and doctoral, are delivered in English.
For intake in August of 2010 JIBS offers three bachelor programmes and five master programmes conducted entirely in English and are tuition free.
Bachelor programmes (3-years in length)

 • Business and IT Management

 • International Economics and Policy

 • International ManagementMaster programmes (2-years length)

 • Innovation and Business Creation

 • International Logistics and Supply Chain Management

 • Master Programme in Economics

 • Information Technology and Management

 • Economics and Management of Entertainment & Arts


Application deadlines:

 • Bachelor programmes – 15 April 2010

 • Master programmes – 15 January 2010

For more information and application:www.jibs.se

tomas.bengtsson@jibs.hj.se
V

Call for Application

CESUN 2010 – Summer University, Pécs, Hungary

16 – 25 July 2010
The Faculty of Humanities of the University of Pécs, in co-operation with the Society for the Science of History, Pécs, will host the next edition of the Central European Studies Summer University, which will take place in the City of Pécs, European Capital of Culture 2010, between 16 and 25 July 2010.

This year the central topic of the summer school is “City-Regions in the Southern Cultural Zone”. More information on the summer school programme can be found at the following website:www.cesun-pecs.hu

and at International Relations Office No 206 of NBU.


The event can be attended by anyone interested in the above-mentioned theme, as well as in the history and current transformation processes of the region of Central and Eastern Europe (CEE) and/or in Hungary. If you would like to apply for the CESUN 2010 Summer University, please send

 • a short CV with detailed information on your studies/degrees

 • the application form

to the e-mail address cesun@btk.pte.hu
Deadline for application: 25 June 2010

Early-bird applicants are encouraged until 1 April 2010
Registration fee: 80 € (non-refundable)

Tuition fee: 255 €

Early-bird fee: 225 €

The tuition fee includes full participation in the lectures and workshops, the field trips and cultural programmes. It also contains accommodation in a dormitory and two hot meals a day (breakfast not included).
The summer school in connected to the 14th International Culture Week in Pécs (ICWiP2010), one of the most known student programmes of the region in the summer. Students can combine their participation in the two events.


VI

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU
Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. Тя подкрепя и финансира иновативни проекти в областта на опазването на околната среда в Германия и извън нея, като размерът на отпусканите средства годишно надвишава 50 млн. евро. Освен чрез класическата подкрепа на проекти, в Средна и Източна Европа, DBU е активна и с международната си стипендиантска програма. За България програмата стартира през 2005 г. в хода на разширяване на Европейския съюз, а първите стипендианти започнаха стажа си в Германия през 2006 г.
Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски.

Подкрепата на DBU в рамките на стипендиантската програма е не само финансова. Ценна е логистичната помощ и консултациите, които получават младите хора. В началото и в края на престоя в Германия, DBU организира уводен и заключителен семинар. Стипендиантите имат възможност да участват и в различни събития на фондацията, стига да са им полезни и интересни – семинари, тренинги, работни срещи, дори в церемонията за връчване на Немската награда по опазване на околната среда.

Идеята е около DBU постепенно да се изгради мрежа от експерти, които да поддържат връзка, обменят идеи и опит и след приключване на стажа в Германия. Целта е хората от мрежата на DBU да бъдат активният посланик на фондацията в родните си места, трансферът на знания да продължи и да се развива в нови международни партньорства.
Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са: • възраст под 30 години

 • магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от българско висше учебно заведение

 • немски и/или английски език

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Приоритетно се подкрепят кандидати, които досега не са били в Германия с учебна цел. Програмата не финансира цялостни докторантури - за тях DBU има друга програма. Докторантите обаче могат да кандидатстват и по тази програма, специално за стаж в Германия. Повече може да прочетете на http://www.dbu.de/385.html.
Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 30 август на съответната година. Дотогава се подават необходимите документи. При подготовката им може да разчитате на координатора на програмата за България, на разположение са и отговорниците за програмата в DBU. След предварителен подбор (по документи), в началото на октомври с избрани кандидати се провежда интервю. Престоят в Германия започва в началото на март следващата година, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU.
Документите

 • Попълнен формуляр (празна бланка може да се изтегли от http://www.dbu.de/1454.html)

 • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - въведение, теоретическа обосновка, цел, методи на работа, практическо приложение – съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4

 • Автобиография

 • Легализирано копие от дипломи за завършено образование, преведени на немски език (могат да се предадат допълнително, най-късно до датата, посочена за интервю)

 • Свидетелство за владеене на немски/английски език

 • Препоръка от университетски преподавател

Документите се пращат по е-мейл до vratarova@yahoo.co.uk, с копие до n.freyer@dbu.de.
За повече информация посетете http://www.dbu.de/357.html или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk).
Допълнителна информация за програмата, вкл. и различни информационни брошури може да намерите на http://www.dbu.de/index.php?menuecms=339&kategorie=6&menuecms_optik=641

отдел “Международна дейност” - ЦУАПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница