Международни участия – стр. 9 – стДата23.10.2018
Размер148.14 Kb.София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00;

e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/___________________________________________________________________________________

Година VI, брой 4, март 2013 г.

  1. Новини - стр.1 – стр.9

  2. Международни участия – стр.9 – стр.10

  3. Възможности за финансиране – стр.10 – стр.13

  4. Нашата консултация – стр.13 – стр.14

________________________________________________________Агенцията за хора с увреждания обяви конкурси за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда за работодатели по чл.28 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят по новата Методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.


1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:
- максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.


- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:00 часа на 15.04.2013 г.

2. По раздел IІI от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост/:


- максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.


- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:00 часа на 08.05.2013 г.


Допълнителна информация:

  • Исканата сума за едно проектно предложение съобразно 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от НОВАТА Методика.

  • При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от НОВАТА Методика.

  • Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса.

  • Проектите се подават на хартиен носител – в четири екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.

  • Конкурсната документация можете да намерите в Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания, в рубриката Проекти и програми, от там подрубриката „ Работодатели - чл.28” : http://ahu.mlsp.government.bg/


Телефони за справка в Агенцията за хората с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ НА РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН :
Гр.Пловдив
бул. ”Санкт Петербург” № 1
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-ЖА ТЕОДОРА СИНДЖИРЛИЕВА
Тел: 032 / 62 25 07
GSM: 0882/826 714
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч.- 17.00 ч.

РЕГИОНАЛЕН ОФИС:


гр. Стара Загора
ул.”Стефан Караджа” № 8
Регионален офис – П-3
Технически сътрудник - г-жа Пепа Михалева
Специалист - Петя Нейчева Трънова
Тел: 042/ 69 77 62
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: ЧЕТВЪРТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. – 17.00 ч.

2. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН:


гр.Велико Търново
пл.”Център” № 2, бл.1, ет.1, помещение № 7
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-Н ДИМИТЪР НИКОВ
Тел: 062 /62 03 97
GSM: 0882/826 717
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.

3. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН:


Гр.Монтана
Ул.”Ал. Стамболийски” № 6, стая 609
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-ЖА НАТАЛИЯ ИВАНОВА
Тел: 096/312958
GSM: 0882/826 715
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.

4. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН:


гр.Варна
ж.к. “Чайка”, бл.191, партер, офис № 2
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-Н ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ
Тел: 052/710401
GSM: 0882/ 826 713
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.

5. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН:


гр.София,
ул.”Софроний Врачански” № 104-106
тел: 02/ 931 80 95
02/ 832 90 73
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-ЖА МИЛА ВУКОВА
Тел: 02/ 9318095, в.104
02/8329073, в.104
GSM: 0882/826 712
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.

П О К А Н АAGENCY FOR

DISABLED PEOPLЕ

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА КООПЕРАЦИИТЕ НА ИНВАЛИДИ УЧАСТНИЦИТЕ

от НФРИ И НСКИ:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ,

РАЙНА КНЯГИНЯ - П ООД - ПАНАГЮРИЩЕ

ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ – САНДАНСКИ,

ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,

АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД,

ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП,

МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,

МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ,

НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО,

ЕТ САВИНА – САБИНА ДАНЕВА - ЯМБОЛ,

МАРИЦА 2011 ЕАД – ПЛОВДИВ,

ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ ЕООД – СОФИЯ,

ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК,

ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД – СОФИЯ,

СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД - ЯМБОЛНАЙ-УЧТИВО КАНЯТ УПРАВИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ

на

Официалното откриване

на

ВТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР

НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ

НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

21 март 2012 г., четвъртък, от 11.00 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив
и на ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ на тема:

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” с участие на представители на Европейската комисия и други европейски институции


21 март 2012 година, четвъртък, от 14.00 ч. в зала „България”, Конгресен център на панаира

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

в периода от 21 март – 24 март 2013 г.

По време на Европейския панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания, ежедневно от 13.00 ч. в палата № 6 ще се провежда представително модно ревю на облекла и стоки на изложителите

ПроектО - ПРОГРАМА

за провеждане на

Европейски форум за социално предприемачество

21.03. – 22.03.2013 г.

гр. Пловдив, Р България

* * *


Четвъртък, 21 март 2013, 10.30 – 18.00

10:30-11:00

Церемония по официално откриване на Панаира за социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания:

- г-н Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив

- г-н Иван Тотев, кмет на град Пловдив

- министъра на труда и социалната политика

- г-н Антонио Таяни, Заместник председател на Европейската комисия /подлежи на потвърждение/

Палата N6 на Международен панаир


11:00-12:30

Разглеждане на изложбените щандове на панаира

12:30-13:30

Коктейл

14:00-18:00

Конференция “Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж”

Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир

14:00-16:00


Първи панел

Модератор: Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации

Встъпителни слова

- г-н Антонио Таяни, Заместник председател на Европейската комисия /подлежи на потвърждение/

- г-жа Зинаида Златанова, ръководител Представителство на Европейската комисия в България /подлежи на потвърждение/

- министъра на труда и социалната политикаПрезентации:

- Инициативата за социално предприемачество /ИСП/– Сътрудничество между публичната администрация и социалните предприятия, представител на Европейската комисия

- Акт за единния пазар и инициативата за социално предприемачество – представител на Европейската комисия

- Социално предприемачество, г-жа Ариане Родерт, Европейски икономически и социален комитет

- Структурните фондове за социално предприемачество – инвестиционни приоритети в държавите-членки, Габор Тот - Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и включване” и Майкъл Ралф - Европейска комисия, ГД „Регионална политика”

- Реформите в режима на държавните помощи и на обществените поръчки, представител на Европейската комисия, ГД „Вътрешни пазари и услуги”

- Кооперациите и социалното предприемачество, представител на Европейска конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП)


16:00-16:30

Кафе пауза

16:30-18:00

Втори панел

Модератор: г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

- Европейски фондове за социално предприемачество, МТСП

- Социални предприятия и социално предприемачество, Лалко Дулевски, ИСС

- ОП „развитие на човешките ресурси” - Социално включване и насърчаване на социалната икономика – г-жа Правда Игнатова, Директор на дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” на Агенцията за социално подпомагане”

- Социалните и бизнес проекти – насърчаване социалното включване на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации, Минчо Коралски, АХУ

- Ролята на Национално представителните организации към Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/ в подкрепа на социалното предприемачество, Елка Тодорова, зам.-председател на Национания съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съветДискусия:

Изводи и обобщения. Приемане на заключителна резолюция.

* * *

Петък, 22 март 2012, 09.30 – 11.30

09:00-13:00

I Работна група: Добри практики в специализираните предприятия и кооперации. Дискусии.

II Работна група: Устойчива интеграция на хората с увреждания чрез социално предприемачество
НАП обяви "златен стандарт" за компаниите – данъкоплатци


Националната агенция за приходите (НАП) разработи 12 критерия за корпоративните данъкоплатци, спазването на които ще им осигури преференциално обслужване. Клиентите, които отговарят на "златния стандарт" на НАП ще си възстановяват ДДС за 10 дни вместо за месец, ще бъдат проверявани по-рядко, ще получават методическа помощ, а всичките им ревизии ще стават на място в предприятието.

 
От НАП съобщиха, че за да покрият изискванията на "златния стандарт", компаниите трябва да имат регистрация по Закона за ДДС, която да не е прекъсвана; да осъществяват комуникация с НАП предимно по електронен път; да нямат наказателни постановления; да не са в несъстоятелност или ликвидация; да са на печалба през предходните три години; да липсват данни за рисково поведение. Друго условие е всяка фирма през всяка една от предходните три години да е подала най-малко четири искания за възстановяване на ДДС на обща стойност над 1.2 млн. лв. годишно.МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ

Международен бизнес фестивал Ливърпул 2014 година

Под патронажа на министър председателя на Великобритания Дейвид Камерън и британския министър на търговията и инвестициите Лорд Грийн през месеците юни и юли 2014 година град Ливърпул ще бъде домакин на международен бизнес фестивал.Цел на фестивала:

Да осигури платформа за среща на глобалния бизнес, на която да бъдат обменени иновативни идеи във водещи икономически сектори. Фестивалът цели да се превърне в Олимпиада на бизнеса и да привлече инвестиции в град Ливърпул в размер на 100 милиона лири.Теми на фестивала:

-  Градовете – двигател на глобалния икономически растеж.

-  Сектори

-  Нисковъглеродна икономика

-  Пристанища и логистика

-  Икономика, базирана на знанието – дигитални науки, съвременни производства, биотехнологии, финансови и професионални услуги

-  Култура

По време на фестивала ще бъдат проведени семинари, конференции за стартиращи и бързо развиващи се фирми, срещи на предприемачите, среща на високо ниво на кметове, изложение на постиженията на най-големите градове в света и ролята им за развитие на икономиката, среща на високо ниво на изпълнителните директори на големи международни корпорации, изложби, церемонии по награждаване, лидерски срещи, научни конференции, бизнес закуски, дискусионни панели и лекции.

Културната програма ще включва кулинарни фестивали, изложби, улични представления и инсталации.

Форми за участие:

-  Спонсорство

-  Партньорство

-  Изложител

-  Организатор на събитие

-  Лектор

-  Патрон

Повече информация за фестивала можете да откриете на сайта: http://www.ifb2014.com/ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

"Интелигентна енергия Европа ІІ" набира проектни предложения

Сигурна и устойчива енергия в Европа, предлагана на конкурентни цени. Това е основната цел на програма "Интелигентна енергия – Европа ІІ" (ИЕЕ ІІ), която набира проектни предложения от публични и частни организации в Европа, допринасящи за по-чисто, по-конкурентоспособно и по-сигурно енергийно бъдеще.


На практика ИЕЕ ІІ осъществява връзка между научните изследвания и масовото навлизане на енергийни иновации като финансира дейности, ускоряващи тяхното пазарно разпространение. ИЕЕ ІІ е част от обширната "Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации" (CIP) на ЕС и се управлява от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) в Брюксел.
Допустими мерки за финансиране

"По програмата се финансира изпълнението на т.нар. меки мерки. Това означава, че те са насочени към създаване на благоприятни пазарни условия, към развитие и прилагане на политики, създаване на предпоставки за инвестиции, изграждане на капацитет, умения и информираност. Проектите трябва да водят до предприети действия и промяна в поведението на хората", обобщи Евгения Харитонова, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. По програмата не се финансират инвестиционни и изследователски дейности.


Типовете проекти, финансирани от ИЕЕ ІІ, се разделят на три основни вида:

- За насърчаване и разпространение – например извършване на стратегически проучвания, свързани с настоящото или бъдещото законодателство (вкл. функционирането на вътрешния пазар, изпълнението на бъдещи стратегии в областта на енергетиката и др.), създаване на структури или инструменти за устойчиво енергийно развитие (вкл. пазарни инструменти, енергиен мениджмънт и др.), насърчаване на устойчиви енергийни системи и оборудване с цел тяхното навлизане на пазара и стимулиране на инвестициите, провеждане на кампании за повишаване на информираността, провеждане на обучения, развитие на информационни, образователни и обучителни структури, обмяна на ноу-хау и добри практики, мониторинг на изпълнението и ефекта на европейското законодателство и др.

- За въвеждане на пазара – дейностите са насочени към навлизането на пазара на иновативни технологии, процеси, продукти или практики, които вече са били успешно демонстрирани.

- Специфични дейности за ограничени целеви групи – тук се включват дейности, насочени към стандартизиращите институции в държавите членки и други участващи страни.
Направления:

- Енергийна ефективност и ВЕИ в сгради – проектите следва да включват дейности, насочени към трансформиране на сградния фонд в сгради с близко до нулево потребление на енергия, мониторинг на издадените сертификати за енергийните характеристики на сградите и др.


- Инициативата "Изграждане на умения" – (Build Up Skills) – проектите трябва да включват дейности, насочени към разработването на квалификационни и обучаващи схеми за специалисти, строителни работници, монтажници и др.


- Местно енергийно лидерство – проектите могат да включват дейности, насочени към интегриране на системи за енергиен мениджмънт в плановете за действие за устойчива енергия, обмяна на добри практики, осигуряване на достъп до енергийна информация и др.Кой може да кандидатства

За участие в програмата е нужно партньорство, съставено от минимум три независими юридически лица (публични или частни), всяко от които е регистрирано на територията на държавите членки, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия и Македония.


По инициативата Build Up Skills – Pillar II могат да кандидатстват партньорства, формирани от поне две независими юридически лица от една и съща или от различни допустими по програмата държави.


По инициативата "Мобилизиране на местни енергийни инвестиции" (MLEI), по част "Техническа помощ за разработване на проекти" (PDA), могат да кандидатстват едно или повече юридически лица, регистрирани в допустимите по програмата държави. Проектите следва да бъдат координирани от местен или регионален орган (напр. община, град, провинция, регион) или от друга публична организация.Какви са сроковете

Крайният срок за подаване на проектни предложения по програмата е 8 май 2013 г. (сряда), 17:00 ч. (брюкселско време).


Крайните срокове за инициативата Build Up Skills – Pillar II са два:


- за покана за набиране на проектни предложения от 2012 г. - 30 април 2013, 17:00 ч. (брюкселско време)


- за покана за набиране на проектни предложения от 2013 г. - 28 ноември 2013, 17:00 ч. (брюкселско време).


Проектните предложения се подават само по електронен път чрез специална онлайн система (EPSS). Препоръчително е проектното предложение да бъде написано на английски език. Ако проектът бъде написан на друг език, следва да се представи и резюме на английски.


Кандидатстването по програмата е изключително олекотено откъм представяне на фирмени документи. По-голяма част от исканата информация се подава от водещия партньор, а всички декларации и формуляри са достъпни онлайн.


Официален уебсайт на програма "Интелигентна енергия Европа ІІ" http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

- http://www.managenergy.net/partner_search - официална база данни за търсене на партньори по програмата


- http://www.linkedin.com/groups/CIPIEE-Intelligent-Energy-Europe-3857254 - профилът на програмата в Linkedin е място, където се водят оживени дискусии по програмата и могат да се намерят бързо партньори по различни проекти.


- http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/index_bg.html - официална страница на Споразумението на кметовете. На нея се публикува информация за програмата и за различни изпълнени проекти. Членовете на тази организация са подходящи за партньори по проекти.


ЕТ плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност


Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2012 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например ЕТ, чиято дейност е производство на керамични изделия, ще заплати 15% върху доходите си от реализацията на продукцията си. В същото време ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък от 10 на сто. Едноличните търговци, които през 2012 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2013 г. Декларацията за облагане на доходите на физическите лица може да бъде изтеглена от интернет сайта. Формулярите се подават до 30 април 2013 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен в същия срок.

5% отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2013 г.

Както през миналата година клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, както и данъчните декларации, клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.
Честит 3-ти март!

Екипът на НФРИ

Каталог: documents -> buletin2013
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
buletin2013 -> Конференцията ще се проведе в сряда, 6 март 2013 г., от 30 часа в салона на хотел „Кърджали, гр. Кърджали


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница