"мен инвестмънт груп" ад, гр. СофияДата10.10.2018
Размер78.19 Kb.
“МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.10.2009 г. до 31.12.2009г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, периодичния финансов отчет за периода, както и допълнителната информация, съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в настоящия документ информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са: • Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите

 • Радка Стефанова Владимирова – член на Съвета на директорите


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28, Ал.2 от НАРЕДБА № 2 НА КФН

ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009г.

  1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетното тримесечие няма промяна в лицата, които упражняват контрол по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК върху “МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД.


Към края на отчетния период 31.12.2009год. «ФИА Корпорейшън» АД притежава 0% от гласовете в ОСА и капитала на «МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП» АД
Физическото лице, което упражнява контрол върху АД чрез пряко притежаване от него акции е: Ираклис Димитриос Баргсотас – 102 453 броя гласове в ОСА или 14,63 % от капитала на МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП, с адрес: Итея, ул. „П.Куста” 6, Република Гърция
Павлос Николаос Баргсотас – 37830 броя гласове в ОСА или 5.4% от капитала на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, с адрес Фукида, ул.”В.Галаксиди”, Република Гърция


 1. През отчетния период са извършени промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Изабела Христова Господинова е заличена като член на Съвета на директорите от Търговския Регистър

Към 31.12.2009г. Съветът на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД е в следния състав:
 1. Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите;

 2. Радка Стефанова Владимирова – член на Съвета на директорите;
  1. През отчетното тримесечие не е назначаван или освобождаван прокурист и не е извършвана промяна в начина на представляване на дружеството. Дружеството се представлява от изпълнителния член и Председател на Съвета на директорите Магдалини Николаос Маргарити.

  2. През отчетното четвърто тримесечие не е назначаван нов Директор за връзки с инвеститорите.

  3. Не е приемано решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени в дружеството.

  4. Не е откривано производство по ликвидация.

  5. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

  6. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

  7. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

  8. Финансовият резултат на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009г. е загуба в размер на 35 хил.лв.

  9. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

  10. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.  1. Не е провеждано общо събрание на акционерите .  1. През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.  1. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.  1. Дружеството няма ликвидни проблеми .  1. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.
  1. Не са прекратявани и не са съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
  1. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.
  1. Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.
  1. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
  1. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
  1. Не е извършвана покупка на патент.
  1. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано разрешение за дейност (лиценз).
  1. Образувано е срещу дружеството арбитражно дело, с което са предявени претенции за задължение на дружеството към „ИРС” ООД в размер на 12 000лв. Като обезпечителна мярка са блокирани 678 дружествени дяла по 50лв всеки на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”АД в дъщерното дружество „Юнайтид Кънстракшън енд Дивелъпмънт”ООД или 10 на сто от собствения капитал на дъщерното дружество.
  1. Не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
  1. Няма изготвени прогнози относно финансовите резултати на дружеството през отчетното тримесечие.
  1. Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.29. Важна информация за „„МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”” АД за четвъртото тримесечие на 2009г.
На 30.11.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността:

Публикация на тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2009год.


На 03.11..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността:

вътрешна информация за заведено арбитражно дело от „Инвестор Рилейшън Сървисиз”ООД към „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”АД


На 30.10.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността:

Публикация на тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2009год.


На 05.10..2009г. дружеството е представило на КФН и обществеността:

информация за одобрен „БФБ-София” АД ИП”БЕТА КОРП” за Маркет Мейкър на дружествотоНа 11.09.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

- приет е заверения Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2008год.

- приет е доклада за дейността на Съвета на директорите

- освободени са от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008год.

- прието е предложението функциите на одитен комитет на дружеството да се изпълняват от Съвета на директорите

- одобрен е предложения регистриран одитор на дружеството за 2009г. Васил Калайджиев- прието е решение за обратно изкупуване на акции на дружеството в размер до не повече от 3% годишно или не повече от 10% от капитала на дружеството за срок не по-дълъг от 5 години при цени от 1лв до 7 лв.Овластен е Съвета на директорите да извърши обратното изкупуване при определените от Общото събрание на акционерите условия.
На 28.08.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Публикация на тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за второ тримесечие на 2009год.
На 28.08..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите – не състояло се поради липса на кворум.
На 19.08.2009г. дружеството е сключило договор с ИП БЕТА КОРП АД за маркет мейкър.
На 19.08..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Информация за начина на разкриване на информация от дружеството към обществеността през 2009год. – чрез платформата на investor.bg
На 30.07.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Публикация на тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2009год.
На 20.07..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Публикация на поканата за свикване на годишно общо събрание на акционерите за 27.08.2009год.
На 15.07..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ, Търговски Регистър и обществеността: Представяне на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите за 27.08.2009год.
На 01.07..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти – декларация по чл.82б от ЗППЦК, която съдържа или препраща към цялата информация, която „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД е публикувало към институциите и обществеността.
На 26.06.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на общо събрание на акционерите.
На 09.06.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за промяна в директора за връзки с инвеститорите.
На 09.06.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление за отказ на Търговския Регистър да публикува покана за свикване на общо събрание на акционерите.
На 30.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен консолидиран финансов отчет към първо тримесечие на 2009г.
На 30.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на общо събрание на акционерите.
На 30.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.
На 27.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен консолидиран финансов отчет към четвърто тримесечие на 2008г.
На 18.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация за адрес и телефони за кореспонденция с дружеството.
На 18.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за промяна в директора за връзки с инвеститорите.
На 13.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за назначен нов одитор на дружеството от Търговския Регистър.
На 30.04.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен финансов отчет към първо тримесечие на 2009г.
На 24.04.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за поискана смяна на одитор на дружеството от Търговския Регистър.
На 16.03.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ документи във връзка с промяна в Директора за връзки с инвеститорите.
На 16.03.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ документи във връзка с промяна в системата на управление.
На 23.02.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ документи във връзка с промяна в наименованието и съдебната регистрация на дружеството.

На 31.01.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен финансов отчет към четвъртото тримесечие на 2009г.
На 27.01.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от Общо събрание на акционерите.


Дата: 28.01. 2010 год
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница