Местна инициативна рибарска група „главиница – тутракан – сливо поле” местна стратегия за развитиестраница1/12
Дата06.04.2017
Размер1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле”


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ”МЕСТНА СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ


Актуализирана Юли 2012 г.

Съдържание:


Съдържание: 2

Въведение 5

Мисия 5

Визия 6


Основни принципи 6

1. Описание на Рибарската област 7

1.1. Общини/територии, попадащи в обхвата на територията на РО 7

1.2. Карта на територията 8

1.3. Териториална идентичност 9

2.1. Мотиви за създаване на МИРГ 11

2.2. Описание на процеса на изграждане на партньорството и разработване на стратегията 12

3. Социални, икономически и екологични характеристики на Рибарската област (Обобщение и тенденции) 15

3.1. Население 15

3.2. Социално-икономически характеристики 16

3.3. Техническа инфраструктура 16

3.4. Финансов сектор 17

3.5. Туризъм 17

3.6. Културна идентичност 18

3.7. Проблеми на околната среда и възможен ефект 18

4.1. Характеристики на данните за сектор „Рибарство” за РО 20

4.2. Територия и водоеми в РО 21

4.3. Риболов и рибовъдство 25

4.4. Специализирани рибни стопанства 42

4.5. Консумация на риба 42

4.6. Търговия с риба 43

4.7. Фирми в сектор „Рибарство” 44

4.8. Предизвикателства пред организацията на рибарския сектор 44

5. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) на РО (Актуализиран) 46

Лостове – съчетание между силни страни и възможности 48

Проблеми – съчетание между слаби страни и заплахи 49

Рискове - съчетание между силни страни и заплахи 49

Ограничения – съчетание между възможности и слаби страни 50

6. Цели, приоритети и мерки на стратегията 51

6.1. Общ подход на Стратегията 51

6.2. Цели 51

6.3. Приоритети и мерки 54

6.4. Финансово разпределение 56

6.5. Период на изпълнение на стратегията 57

6.6. Нормативна база 57

6.7. Обхват на мерките и интервенциите 58

6.8. Индикатори за измерване на напредъка в изпълнение на стратегията 96

6.9. Обобщени очаквани резултати от изпълнението на Стратегията 96

7. Съвместимост на стратегията с други политики за развитие на областта 98


Списък на приложенията


Приложение 1: Източници на информация

  1. Списък на източниците на информация за профила на РО

  2. Данни от ИАРА

  3. Данни от Агенция „Морска администрация”


2.3. Документи, свързани с изграждането на партньорството

2.3.2. Устав на МИРГ– приложение към Заявлението за признаване


Приложение 3: Карти, съпътстващи анализа на рибарския сектор
Приложение 4: Индикативна работна програма
Приложение 5: Финансов план

5.1. Финансово разпределение по мерки

5.2. Индикативна работна програма

5.3. Индикативна работна програма и договаряне

5.4. Разпределение на средствата по приоритети, мерки и години

5.5. Разпределение на средствата по приоритети, мерки и години – таблица към заявлението

5.6 Бюджет по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ и управление на МИРГ” за първите 12м от дейността на МИРГ
5.6. Бюджет по Приоритетна ос 4 за първите 12 м - Месечна разбивка
Приложение 6: Социално-икономически характеристики на Рибарската област

Въведение

Местната стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” е програмен документ, основан на стратегическите насоки на Европейския съюз (ЕС) за развитие на динамична и конкурентоспособна икономика, основана на знанието, устойчивото развитие и целите на Структурните фондове за икономическо и социално сближаване, регионално сътрудничество и регионална конкурентоспособност и заетост, както и за опазване на околната среда.


Процесът на програмиране на стратегията е съобразен с баланс между различните аспекти на местното развитие (икономически, социални и екологични), както и между различните териториални общности и институции. Определянето на визията и основните цели на стратегията се извършва в процес на консултиране с местните заинтересовани страни, представители на трите общини на територията на РО.
Актуализацията на Местната стратегия за развитие се препоръчва и е извършена в резултат на текуща оценка на изпълнението, както и в резултат от настъпили промени във външната страна – актуализиран нормативен документ.
Целта на стратегията е да подпомогне местното интегрирано конкурентоспособно развитие на рибарската област (РО), посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати. Териториалното развитие ще се осъществи на базата на партньорството между различните обществени сектори в областта: публичният, частният и гражданският. В този смисъл, стратегията дава насоките на местното развитие и определя основните правила на работа в партньорството.
Местната стратегия за развитие е съобразена също така с основните цели на Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013) и Оперативна програмата за развитие на сектор „Рибарство” (2007 – 2013), Приоритетна Ос 4: „Устойчиво развитие на рибарските области”. Формулираните цели и приоритети са съобразени с основните стратегически и планови документи в Република България, Община Главиница, Община Тутракан и Община Сливо поле, имащи пряко отношение към развитието на рибарската област на МИРГ.


Мисия


Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” е механизъм, създаден с цел:


 • Осъществяване на публично-частно партньорство;

 • Прилагане на подхода отдолу-нагоре;

 • Балансирано отразяване на интересите на трите обществени сектора на територията (публичен, частен и граждански);

 • Активно мобилизиране и устойчиво управление на наличните териториални ресурси;

Стимулиране на местно развитие чрез изпълнение на Местната стратегия за развитие
Основните приоритети на рибарската група са:


 • Възраждане на рибарския поминък чрез подобряване на условията на труд към постигане на по-голяма привлекателност на професията и подобряване качеството на живот на заетите;

 • Насърчаване на сътрудничеството между рибарските групи;

 • Подобряване на инфраструктурата и на зоните, свързани с риболова и туризма;

 • Осигуряване на допълнителна и алтернативна заетост на рибарите и техните семейства.

 • Запазване на привлекателността и природното наследство и опазване на видовото разнообразие и количеството риба в р. Дунав и водоемите;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница