Местна стратегия за развитие на рибарска област бяла – долни чифлик авренстраница1/11
Дата08.05.2018
Размер1.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА РИБАРСКА ОБЛАСТ

БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК - АВРЕН


Съдържание


2.1Партньорство 3

2.2Характеристики на рибарската област, предизвикателства и възможности 4

2.3Визия, цели, приоритети, мерки 6

2.4Очаквани резултати 7

3.1Мотиви за създаването на МИРГ на територията на рибарска област Бяла, Долни чифлик и Аврен 8

3.2Заявяване на интерес за регистриране на МИРГ 9

3.3Изграждане на капацитет 10

3.4Разработване на стратегията 12

3.5Структура на МИРГ и начин на управление 14

4.1Географско положение 17

4.2Демографска характеристика 19

4.3Екология 20

4.4Образование и културно-историческо наследство 26

4.5Техническа инфраструктура 28

4.6Социално економически профил 29

4.7Сектор рибарство 33

6.1SWOT анализ 39

6.2Основни предизвикателства и възможности пред областта 44

8.1Мерки 47

8.2Допустими разходи 85

8.3Недопустими разходи 87

10.1Основни финансови параметри 91

10.2Бюджет 91

10.3Индикативно разпределение на средствата по мерки и години 94

10.4Индикативен времеви график по мерки 97

11.1Общи правила за изпълнение на Стратегията 99

11.2Специфични правила за изпълнение на Стратегията 102
 1. Въведение

Този документ представлява Стратегия за развитие на рибарската област, която обхваща териториите на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен. Тази стратегията е основния програмен документ за развитие на рибарската област по смисъла и изискванията на Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» 2007-2013 г. (ОПРСР) чрез създаването и функционирането на местна инициативна рибарска група (МИРГ) по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области” на приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на ОПРСР, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз.

Стратегията е насочена към устойчиво териториално развитие чрез иницииране, подпомагане и интеграция на усилията и дейностите на всички заинтерисовани страни за постигане на стратегическите цели. Стратегията представлява „мост” между сегашното положение и визията за развита и модерна рибарска област Бяла, Долни чифлик и Аврен.

Документът е създаден в резултат на проведени проучвания на документи, анкетиране на местни заинтересовани лица, интервюта и групови дискусии в трите общини. Основния подход, приложен при разработка на стратегията е подходът „отдолу-нагоре”, чиято ярко изразена характеристика е местното партньорство. Така местните хора получават възможност чрез партньорство и предоставяне на ресурси и инструментариум да подобрят качеството си на живот.

Стратегията за местно развитие е съобразена с основните цели на Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013) и Оперативна програмата за развитие на сектор „Рибарство” (2007 – 2013), Приоритетна Ос 4: „Устойчиво развитие на рибарските области”. Формулираните цели и приоритети са съобразени с основните стратегически и планови документи в Република България, Община Бяла, Община Долни чифлик и Община Аврен, имащи пряко отношение към развитието на рибарската област на МИРГ. 1. Резюме
  1. Партньорство

След определяне на територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен като потенциална рибарска област, през месец април 2011 г. се проведоха общо 3 срещи на представители от всички сектори – публичния, частния и доброволческия. Проведени бяха дискусии относно сформирането на МИРГ на територията на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен. Всички участници в срещите подкрепят мнeнието, че е от изключително значение за региона сформирането на Местна инициативна рибарска група, като групата бъде сформирана на територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен с водещ партньор Община Бяла.

След подготовка на нужната документация е внесена за оценка и по-късно одобрена от ИАРА Декларацията за интерес.

Работата по изграждане на капацитета на РГ и разработването на стратегията за развитие стартира с официално анонсиране на дейностите в началото на месец юли 2011 г. С цел успешното прилагане на подхода „отдолу-нагоре“ и изграждане на едно стабилно партньорство в рамките на МИРГ, още от самото начало на инициативата бяха ангажирани всички партньори и значителен брой представители на местната общност.

Проведоха се поредица от срещи, анкети, интервюта, дискусии, чиито заключения бяха отчетени в SWOT анализа и при формулирането на приоритетите и мерките на стратегията. В срещите участваха над 50 души и участниците бяха запознати подробно с възможностите, които дава мярка 4.1 "Развитие на рибарските области" и процеса на изграждане на МИРГ. Освент това бяха информирани още десетки представители на рибарската област.

На 21 юли 2011 г. в гр. Бяла беше проведено учредително събрание на МИРГ на територията на рибарска област Бяла–Долни чифлик– Аврен. Беше учредено сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен. Общото събрание утвърди предложените цели и приоритети за развитие на територията, както и общата финансова рамка за Местната стратегия за развитие на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен.

В състава на сдружение Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен влизат 32 члена: • 3-те Общински администрации Бяла, Долни чифлик и Аврен, представлявани от упълномощени от съответните общински съвети лица;

 • 2 сдружения с нестопанска цел (1 рибарско сдружение и 1 занимаващо се предимно с иновации и информационни технологии);

 • 3 фирми (1 занимаваща се с риболов и аквакултури, 1 търговска и 1 туристическа);

 • 24 физически лица (13 рибари и 11 представители на широк кръг обществени групи и професии);

Управителният орган на сдружението е Управителен съвет от 7 члена, от които един председател. Управителният съвет е съставен от представителите на трите общински администрации, представители на 2 сдружения с нестопанска цел, 1 фирма с предмет на дейност риболов и аквакултури и едно физическо лице (работещ в частна фирма и занимаващ се с риболов).


  1. Характеристики на рибарската област, предизвикателства и възможности

Рибарската област включва 3 общини – Бяла, Долни чифлик и Аврен с обща територия от около 1029,2 км2. Трите общини разположени в съседсво се намират в североизточен район за планиране с център Варна.

Общо на територията на рибарската област по постоянен адрес са регистрирани 31 517 души, а по настоящ адрес 32 174 (виз. Таблица 1).

Най-важните елементи характеризиращи екологията в РО са морето, горите и обработваемите земи.

Рибарската област попада в умерено-континенталната климатична подобласт и преходно континенталната климатична област.Средната годишна температура е 11,5ºС. Термичните условия на района благоприятстват развитието на селскостопанските култури, включително и на някои по-топлолюбиви. Морската вода (с температура през

лятото до около 25º), плажните ивици и климатът благоприятстват развитието на икономически дейности в сферата на туризма, лечението и отдиха.

Общо за цялата рибарска област може да се каже, че нивото на техническата инфраструктура е недостатъчна, но задоволителна.

През рибарската област минава един първокласен път, който е и международен І-9 /Е – 87/. Варна – Бургас. Този път поставя в благоприятно положение областта относно превоза на товари и хора.

На територията на РО са разположени 270 км пътища, от които 140 км общинска пътна мрежа. По голяма част от пътищата се придвижват тежки селскостопански машини, в следствие на което асфалтовата покривка се износва бързо и е в лошо състояние.

Състоянието на електроенергийната система е много добро. На територията на всички населени места има изградено улично осветление, което покрива цялата улична мрежа.

Всички населени места на територията на РО са водоснабдени. Водопроводната мрежа е с обща дължина 962 км.

Канализационната система на територията на РО е слабо развита.

ЖП транспорт е развит само на територията на община Аврен.

В град Бяла е изградено рибарско пристанище.

Добре е развита телефонната мрежа на територията на цялата рибарска област, но все още много, предимно от малките населени места, нямат достъп до интернет.

Напълно достъпни са радиото и телевизията, чрез ефирни и сателитни приемници. В някои от по-големите населени места са развити кабелни телевизии.

На територията на рибарската група най-развити са услугите, селското стопанство и туризма.

Общо на територията на рибарската област са регистрирани 907 предприятия. Преобладават микро предприятията. Малките са 21, а средните само 3. Виз Таблица 3.

Структурата на безработните е показана в Таблица 6. Общо за цялата рибарска област тя е 14,84%, като най-висока е в община Долни чифлик. Безработицата е значително по-висока от средното ниво в област Варна, кояето е 5,86 %.

Като цяло за рибарската област 2,81 % (около 378 лица) от активното население се занимава с рибарство. Статистиката включва и такива лица, които участват в екипажите на рибари с разрешителни за стопански риболов и такива разполагащи с лодки за нестопански риболов, но активно упражняващи рибарство (лодките им са „на вода”).

Най-големият източник на риба и най-използван ресурс за риболов несъмнено е Черно море. Черноморското крайбрежие попадащо в границата на рибарската група е около 45 км (около 13% от цялото крайбрежие на България)

Най-голямата рибарска група е в гр.Бяла. Там е разположено и рибарско пристанище, където домуват по данни на Община Бяла 134 лодки (регистрирани 81).

Сектор Рибарство има нужда от модернизация и осъвременяване, както техническо, така и получаване на ноу хау и развитие на капацитет.
  1. Визия, цели, приоритети, мерки

Визията, към чието постигане е насочена местната стратегия за развитие:

Рибарската област Бяла – Долни чифлик – Аврен - привлекателно място за живот, инвестиции, туризъм, култура и професионална реализация.

Глобалната цел на настоящата Стратегия е да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот в рибарска област Бяла, Долни чифлик, Аврен.

Стратегическите цели на предложената стратегия са:

1.Повишаване икономическата сила и модернизация на сектор Рибарство на територията на РО Бяла, Долни чифлик и Аврен;

2.Чиста и приветлива крайбрежна околна среда и добра среда на живот;

3.Поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията;

4.Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.

Приоритет 1: Повишаване конкурентноспособността и продуктивността на сектор рибарство.

Мярка 1.1: Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството и аквакултури

Мярка 1.2: Поддържане на сектор Рибарство чрез развитие на маркетинг, реклама, иновации и капацитет.

Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно, архитектурно и културно наследство.

Мярка 2.1: Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селца с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство.

Мярка 2.2: Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малките рибарски общности.

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на рибарската област, чрез създаване на капацитет, насърчаване на предприемчивоста, създаване на алтернативи за заетост на населението в региона и развитие на туризма.

Мярка 3.1: Разнообразяване, развиване и подкрепа на дейности алтернативни на рибарството, по-специално туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на допълнителна заетост и работни места извън сектор Рибарство.

Мярка 3.2: Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие, че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие;

Мярка 3.3: Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции, подкрепа на предприемчивостта, гарантиране на качеството и популяризация на региона за инвестиции и туризъм.

Приоритет 4: Устойчиво развитие на МИРГ

Мярка 4.1: Придобиване на умения и подпомагане подготовката и изпълнението на местната стратегия за развитие.

Мярка 4.2: Принос към текущите разходи на МИРГ.


  1. Очаквани резултати
ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по СМР

Брой

65

База данни на МИРГ

Брой подадени заявления за подпомагане

Брой

65

База данни на МИРГ

Стойност на подадените заявления (Публ. принос)

Евро

4 003 000

База данни на МИРГ

Брой на одобрените заявления

Брой

65

Протоколи от заседания на комисията за избор, база данни на МИРГ

Стойност на одобрените заявления (Публ. принос)

Евро

4 003 000

Протоколи от заседания на комисията за избор, база даннина МИРГ

Брой на сключените договори

Брой

65

База данни на МИРГ

Стойност на сключените договори (Публ. принос)

Евро

4 003 000

База данни на МИРГ

Брой на подадените искания за плащане

Брой

100

База данни на МИРГ

Одобрени искания за плащане

% от общо подадените

100

База данни на МИРГ

Стойност на одобрените искания за плащане (Публ. принос)

Евро

4 003 000

База данни на МИРГ

Успешно приключили проекти

Брой

65

База данни на МИРГ

Стойност на успешно приключилите проекти (Публ. принос)

Евро

4 003 000

База данни на МИРГ

Целеви бенефициенти млади хора (до 40 г.)

% от всички бенифициенти

20 %

База данни на МИРГ

Целеви бенифициенти жени

% от всички бенифициенти

20 %

База данни на МИРГ

консултации, организирани или осъществени от МИРГ

Брой

100

Отчети на МИРГ

Заложените индикатори за резултат са описани в описанието на мерките в т. 8

 1. Изграждане на партньорство и разработване на стратегията
  1. Мотиви за създаването на МИРГ на територията на рибарска област Бяла, Долни чифлик и Аврен

Рибарската област Бяла, Долни чифлик и Аврен има да решава редица проблеми и да извърви дълъг път, за да достигне нивото и качесвото на живот в подобни региони в развитите западно-европейски държави. Едни от най-големите проблеми са: остарялата или липсваща инфраструктура, неразвити комуникационни и информационни услуги, слабо развитата икономика, липсата на капацитет, ниската предприемаческа активност, възстановяване от негативните последствия след световната икономическа криза, които се отразяват във всички сфери на живот. Сектор рибарство, който заедно със селското стопанство и туризма е основен за района поминък е слабо развит, изостанал, неорганизиран и нуждаещ се от инвестиции. Липсват представителни браншови организации и гражданската активност за създаване на нови възможности за икономическо и личностно развитие е ниска.

Гражданският сектор е слабо развит, с изключение на няколко по-големи организации с нестопанска цел в общинските центрове.

Изброените проблеми са най-характерни за най-дребните икономически субекти и представители на обществото като цяло.

Възможностите за получаване на финансиране по европейски програми и проекти в голямата си част е за мащабни проекти с големи изисквания за оборотни финасови средства, капацитет, планиране и подготовка. Също така мерките се обявяват централизирано „отгоре”, което не винаги съвпада с конкретните потребности и нужди на бенифициентите. Това са бариери за малките, по-слаби обществени звена да участват пълноценно в икономическия живот, да се развиват и да бъдат конкурентноспособни.

Възможността за създаване на МИРГ и изпълнението на местна стратегия за развитие е уникален шанс за справяне с голяма част от тези проблеми, защото:


 • МИРГ идентифицира слабостите и силните страни на територията и предлага стратегия за устойчиво развитие, чрез която слабостите да се неутрализират и силните страни да се превърнат в движеща сила за развитие на региона;

 • МИРГ е изградена и функционира на база подхода „отдолу-нагоре”, което е гаранция, че възможности за инвестиции и финансиране максимално ще съответстват на нуждите и интересите на местните хора.

 • МИРГ се основава на публично-частно партньорство, в което участници са: публичният сектор, бизнесът, неправителствените организации и гражданите, като целите и дейностите по стратегията се определят с помощта на активен диалог и консултиране между трите сектора;

 • Чрез дейността си МИРГ цели да организира местните хора, да изгради местен капацитет за подготовка на проекти по ОПРСР, да възпита предпримчивост и култура сред представителите на сектор Рибарство и всички други, което ще доведе до устойчивото развитие на територията чрез диверсификация на икономическите дейности;

 • МИРГ поощрява иновациите, намирането на нови форми за използване на местните ресурси, за изработване на продукти с добавена стойности с цел преодоляване на проблемите на слабо развитите райони на територията на МИРГ;

 • МИРГ цели развитието на рибарската област като цяло, като предоставя изключително разнообразни възможности за инициатива във всички обществени области с акцент върху сектор Рибарство.

 • Съществуват условия, голям интерес и ентусиазъм от страна на местните общности за създаването на МИРГ и реализирането на местна стратегия за развитие;

Всичко това прави МИРГ изключително ценна за рибарската област. МИРГ е шанс за институционализиране на „местния интерес” и гаранция за устойчиво развитие на рибарската област и модернизиране на сектор Рибарство. МИРГ е организация, която знае най-добре местните проблеми и предлага конкретни възможности за решаването им. МИРГ се ползва с голямо доверие и авторитет на местно ниво, защото репрезентира всички заинтересовани страни.


  1. Заявяване на интерес за регистриране на МИРГ

През месец април 2011 г. са проведени общо 3 срещи на представители от всички сектори – публичния, частния и доброволческия. Проведени са дискусии относно сформирането на МИРГ на територията на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен.

Всички участници в срещите подкрепят мнението, че е от изключително значение за региона сформирането на Местна инициативна рибарска група, като групата бъде сформирана на територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен с водещ партньор Община Бяла.

Първоначалните партньори определени да подпишат декларацията за интерес са 11 на брой в следния състав: 3 Общини, 3 сдружения с нестопанска цел, 1 фирма от сектор Рибарство и 4 физически лица. Както на този етап, така и в МИРГ относителният дял на представителите на Гражданското общество е най-голям сред партньорите.

Подготвена е нужната документация, включваща: кратко описание на рибарската област (териториален обхват, брой на населението, социално-икономически профил, основен поминък, интегритет на района); кратък анализ на сектор Рибарство (значение и роля на риболова и потенциала за развитието му, описание на основните проблеми и заплахи, включително проблемите на околната среда и възможен ефект, оценка доколко промените в сектор „Рибарство“ са засегнали рибарската област и наличие на критична маса). Освен това още в декларацията са дефинирани мотивите за създаване на РО, индикативните цели и приоритети, които си поставя бъдещата МИРГ, идентифицирани са партньорите и накратко е обяснена тяхната роля в процеса на структуриране на групата. Представена е индикативна работна програма и план за действие, с разпределени във времето отговорности на партньорите. Програмата и планът за действие са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ.

Декларацията за интерес е внесена за оценка и по-късно одобрена от ИАРА.


  1. Изграждане на капацитет

Със заповед РД-400/09.06.2011 г на изпънителния директор на ИАРА официално стартира етапът на изграждане на капацитет на потенциална местна рибарска група Бяла-Долни чифлик-Аврен.

Изграждането на капацитет реално започна с участие на експерти от Община Бяла на срещи с ИАРА и обучение през август 2010 г.

През месец юли 2011 г. е сключен договор с експерт по разработване на стратегията. Беше сформиран екип, който да организира и координира дейностите в рамките на етапа на изграждане на капацитет.

От самото начало бяха ангажирани всички партньори изразили интерес за създаване на МИРГ и голям брой представители на местната общност.

Беше направена информационна кампания, която включваше отпечатване и разпространение на 500 бр. листовки, поставяне на съобщения на ключови публични места в трите общини (общински администрации, търговски обекти и др.) и публикации на интернет. Беше разпространена информация относно процеса за създаване на МИРГ.

С всички заинтерисовани страни, които проявиха интерес и такива, които бяха поканени да участват първоначално бяха проведени 6 срещи: • 3 информационни срещи (на територията на всяка една от общините)

 • 3 кръгли маси (на територията на всяка една от общините)

В срещите участваха над 50 души и участниците бяха запознати подробно с възможностите, които дава мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. и как те да се реализират на територията на рибарска област Бяла, Долни чифлик и Аврен. Както на информационните срещи, така и на кръглите маси бяха проведени дискусии, на които съвместно бяха обсъдени предимствата и проблемите на рибарската област, перспективи, идеи и мерки, които да залегнат, като стратегически в плановия документ и да се оформят като приоритетни за дейността на МИРГ и стратегията като цяло. Всяка една от срещите и семинарите, приключваха с извършване на фокус групи в рамките, на които участниците бяха анкетирани по въпроси, чиито отговори бяха нужни за дефинирането на ситуацята в рибарската област и конкретните мерки за подобряването й, които да залегнат в стратегията.

Проведоха се и много индивидуални консултации с представители на всички обществени групи на територията на РО. На срещите се обсъждаха конкретни идеи за проекти, с които да се кандидатства за финансиране при изпълнение на стратегията. Освен това се коментираха и следните теми: участие на заинтересованите страни в сдружението; свикване на учредителното събрание; описание на дейностите в рамките на мерките и др.;

Едновременно с провеждането на срещите с местните общности бяха направени обстойни проучвания и сондиране на общественото мнение, както и задълбочен преглед и анализ на ресурсната обезпеченост и потенциала на територията, на културно-историческото и архитектурно наследство, битовите и културните традиции на населението. Обследвано е състоянието на материалната база, техническата обезпеченост и технологично ниво, степента на конкурентноспособност на местните фирми, както и са анализирани наличните човешки ресурси на територията и тенденциите в демографските процеси.

Въз основа на събраната информация от проучването и анализа, проведените семинари, както и от общинските администрации, беше разработена основа за стратегията за местно развитие, която включваше целите и приоритети за развитие на рибарската област, както и потенциални мерки, чрез които те ще бъдат постигнати.

На 21 юли 2011 г. в гр. Бяла беше проведено учредително събрание на МИРГ на територията на рибарска област Бяла–Долни чифлик– Аврен. Беше учредено сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен. Общото събрание утвърди предложените цели и приоритети за развитие на територията, както и общата финансова рамка за Местната стратегия за развитие на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен. На членовете на ОС бяха представени и потенциалните мерки за постигане на целите и приоритетите на МСР. Събранието делегира правомощия на УС за определяне на конкретните мерки и детайлна финансова рамка /бюджет по мерки/ на Местната стратегия за развитие на рибарска област Бяла - Долни чифлик - Аврен.

Непосредствено след учредителното събрание с всички учредители беше проведен семинар, на който бяха презентирани резултатите от досегашните срещи и беше подробно обсъден Анализа на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите за местно развитие (SWOT анализ), като бяха бяха обменени идеи и обсъдени конкретните мерки, които да залегнат в стратегията.

Стратегията беше разработена, като в целия период на работа бяха провеждани консултации със заинтерисованите страни. Най-активни в работата бяха членовете на УС на МИРГ, които репрезентираха всички обществени групи в РО (публичен, частен и доброволчески сектор).

Информацията за създаването на МИРГ и разработването на стратегия много бързо се разпространи из всички части на РО, като хората живо се интерисуваха и питаха за подробности, както и изявяваха желание да помагат и участват в работата. Процесът по създаване на МИРГ мотивира местни групи да активират дейността на свои учредени преди организации със затихнали функции или да регистрират по надлежния ред организации с неуредени регистрации след учредяването им с цел на по-късен етап да се включат в МИРГ.

След като УС на МИРГ одобри изработената стратегия, тя беше приета и на общо събрание, което се проведе на 5.09.2011 г. В рамките на общото събрание стратегията беше обсъдена и дискутирана подробно.

Общо в етапа за изграждане на капацитет бяха проведени 8 организирани срещи (3 информационни срещи, 4 кръгли маси, 1 семинар) и десетки индивидуални разговори и дискусии с преставители на заинтерисованите страни.

Със заповед РД-570/12.09.2011 г на изпънителния директор на ИАРА официално беше финализиран етапът на изграждане на капацитет на потенциална местна рибарска група Бяла-Долни чифлик-Аврен.


  1. Разработване на стратегията

Стратегията беше изготвена, като беше използван подхода „отдолу-нагоре”. Получаването на данни относно конкретните проблеми в рибарската област, данни за анализ на ситуацията и нови идеи които да бъдат заложени в стратегията стана на срещите, фокус групите и семинара, реализирани в етапа на изграждане на капацитет.

Беше поддържан непрекъснат контакт и обратна връзка с всички заинтерисовани страни, с които се извършваха консултации и обсъждания.

Беше получена помощ и консултации от представители на ИАРА, които всячески спомагаха с идеи и важни съвети целия процес по изготвянето на стратегията. Важна беше помощта и опита на вече признатите МИРГ - „извървели вече този път”.

Бяха използвани следните методологични похвати: • срещи на територията на трите общини

 • срещи с представители на всички обществени групи – поканени и който желае

 • извършване на фокус групи, след почти всяка среща

 • набиране на проектни идеи сред рибарите, бизнеса, НПО и публичната администрация

 • проведени анкети с представители на всички сектори

 • съгласуване на визията, целите, приоритетите и мерките

 • консултиране и срещи с представители на ИАРА на регионално и национално ниво

 • консултиране с вече признати МИРГ

Основни принципи залегнали в стратегията:

 • Постигане на съгласувана визия, приоритети и проектни идеи по подхода „отдолу-нагоре”;

 • Разбиране и организиране за общ подход за развитие на рибарската област;

 • Консултиране и съгласуване с всички социални групи и местни общности;

 • Местната публична власт координира, но не е водеща;

 • Използване на експертна помощ

 • Използване на чужд опит

 • Прозрачност

 • Достъпна и навременна информация

Етапи при разработване на стратегията за местно развитие:

 • Описание и анализ на рибарската област въз основа на информация от официални данни и документи;

 • Анализ на база информация получена от представители на рибарската област в срещи и фокус групи;

 • Разработване на визия, приоритети, цели и мерки на стратегията, съгласувани с всички заинтересовани страни;

 • Разработване на индикативен финансов план за програмата и мерките и съгласуване.

 • Определяне на подходяща структура на МИРГ, отговорности, процес на взимане на решения, принципи на работа в МИРГ и др.

 • Обсъждане и приемане на стратегията на общо събрание на МИРГ.
  1. Структура на МИРГ и начин на управление

Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Седалището и адресът на управление на сдружението е в гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов” №29.

Сдружението е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, създадена като публично-частно партньорство.

Сдружението е учредено след множество проведени съвместни срещи, семинари и обучения на представители на местната власт, представители на сектор „Рибарство”, бизнеса и гражданското общество в рибарската област Бяла-Долни чифлик-Аврен.

В своята дейност Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен се ръководи от устав, който урежда: основните устройствени правила на сдружението; организацията на дейността му; неговите принципи, предмет на дейност, задачи, цели и средства за постигането им, правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им в обществена полза.

Оперативната дейност се осъществява в съответствие с правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност и вътрешни правила.

В състава на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен влизат 32 члена: • 3-те Общински администрации Бяла, Долни чифлик и Аврен, представлявани от упълномощени от съответните общински съвети лица;

 • 2 сдружения с нестопанска цел (1 рибарско сдружение и 1 занимаващо се предимно с иновации и информационни технологии);

 • 3 фирми (1 занимаваща се с риболов и аквакултури, 1 търговска и 1 туристическа);

 • 24 физически лица (13 рибари и 11 представители на широк кръг обществени групи и професии);

Всички членове на сдружението са със постоянен адрес на територията на РО.

В сдружението на следващ етап ще бъдат включени още 1 голямо рибарско сдружение (невключено на този етап заради неуредени документи, но в процес на регистрация) и други заявили желание.

Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Управителният орган на сдружението е Управителен съвет от 7 члена, от които един председател. Управителният съвет е съставен от представителите на трите общински администрации, представители на 2 сдружения с нестопанска цел, 1 фирма с предмет на дейност риболов и аквакултури и едно физическо лице (работещ в частна фирма и занимаващ се с риболов).

Сдружение Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен се ръководи от решенията на Общото събрание, които се изпълняват от Управителен съвет. Основните права и задължения на членовете и Управителния съвет са разписани в Устава на сдружението.

При одобрение на МИРГ и стратегията за местно развитие от ИАРА към рибарската група ще бъде назначен експертен екип, който ще работи за осигуряване и координиране изпълнението на всички функции на МИРГ и прилагането на процедурите за изпълнение на местната стратегия. Екипът ще се състои от 3-ма членове: Управител, Координатор и Технически сътрудник, които ще бъдат подпомагани и от външни експерти в сферата на счетоводството, правно консултиране, организационно функциониране и реализиране на специфични функции.

Организационната структура на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла–Долни чифлик-Аврен е:

Фигура 1: Организационна структура на МИРГ

Във всеки общински център ще има офис, като централният офис е разположен в гр. Бяла, предоставен е от Община Бяла и функционира. Екипът ще работи по предварително обявен график и работно време по начин, чрез който да се покриват нуждите на цялата рибарска област. Така ще се осигури достъп и улеснена комуникация със заинтересованите страни и в трите общини.

Управителят отговаря за дейността на екипа, изпълнява насоките и решенията на управителния съвет и се отчита пред него. За изпълнението на местната стратегия за развитие сдружението ще създава допълнителни временни и постоянни структури.

Екпертният екип ще извършва/организира следните дейности: 1. Обработка и административна и техническа оценка на проектните предложения на кандидатите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;

 2. Осъществяване дейности по разпространение на информация и популяризиране на местната стратегия за развитие;

 3. Изготвяне на доклади до ИАРА за отчитане на дейността на МИРГ;

 4. Осигуряване ефективно администриране на всички дейности, подкрепяни от МИРГ;

Екпертният екип се назначава от управителния съвет на МИРГ, като управителят, кооринаторът и техн. сътрудник могат да не са членове на сдружението.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница