МестоположениеДата08.05.2018
Размер76.68 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна ОБЯВЯВА :

инициатива на ОБЩИНА БУРГАС,

за ползване на воден обект –дере, вливащо се в р. Айтоска


Данни за обекта

Наименование

Канализационна система на гр. Българово
Местоположение

Адрес на обекта

УПИ І-16, м-ст „До село“ в землището на

гр. Българово, общ. БургасЕКАТТЕ

07332
Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването

Поречие

Севернобургаски реки
Воден обект
Дере, преминаващо през гр. Българово от водосбора на р. Айтоска
Водно тяло
BG2SE900R036 р. Айтоска - от вливане на р. Съдиевска до след гр. Камено

Цел на използването

Ползване на воден обект за заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: канализационна система на гр. Българово

Място / места на заустването,

надморска височина и географски координати

Поток №1 Пречистени битово-фекални води отпадъчни след ПСОВ за 3000 е.ж., зауствани чрез отвеждащ колектор с дължина около 10 м. - в дере, приток на р. Айтоска

Географски координати на точката на заустване:

42 36 48.09 с.ш. 27 17 54.69 и.д.


Място / места за собствен мониторинг

Пункт №1 – на вход ПСОВ сурови отпадъчни води

Пункт №2 – на изход ПСОВ преди заустване
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И

МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване № 1

показатели

Индивидуални емисионни ограничения

Поток №1

битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ
Q средно ден. ( м3/ден)

500
Q макс. час. ( дм3/сек )

16,69
Q год. ( м3/год.)

182500
Активна реакция рН

6,0-9,0мг/дм3

кг/ден

Неразтворени вещества

35
БПК5

15
ХПК (бихроматна)

70


нефтопродукти


0,3
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

До шест месеца след въвеждане на обекта в експлоатация

изисквания, при които се предоставя правото за използване

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея

1.Изграждането на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва едновременно с изграждането на пречиствателните съоръжения и съоръженията за довеждане и заустване на отпадъчните води.

2.Забранява се заустване във воден обект на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа след въвеждане на ПСОВ в експлоатация.Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения

1.Да се проектират пречиствателни съоръжения осигуряващи качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване”.

2.Проектът на ПСОВ да съдържа инструкции за извършване на лабораторни анализи и мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения.

3.За въвеждане на ПСОВ в експлоатация да се въведе дневник за технологична експлоатация на ПСОВ, в който ежедневно да се записват отчети за заустваните средноденонощни и максимално часови количества, показанията на измервателното устройство и резултатите от лабораторните анализи на отпадъчните води по пътя на водата в отделните стъпала на пречистване на ПСОВ.


Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води

Проектът да предвижда обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, по предписание на органите на министерство на здравеопазването.

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

1.Да се монтира отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство за количеството на заустваните отпадъчни води. В седемдневен срок от монтирането му да се уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите.

2.Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води

1.Начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

2.Обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ да се извършва в съответствие със забраните на чл.15, ал.1 от Наредба №6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.Изисквания за предвиждане на охранителни мерки, в т. ч. проектиране на съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците

Около складовете за химикали, реагенти и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция-потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите мерки, които да не позволяват изтичането им и замърсяването на повърхностните и подземните води при възникване на аварии.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Проектното решение за заустване трябва да изключва възможност за подприщване, ерозия на бреговете и дъното на водоприемника, промяна на режима на водите му, намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите му по време на реализация и експлоатация на обекта.


Други изисквания съобразно спецификата на обекта

1.Проектът да предвижда второ независимо аварийно захранване на пречиствателните съоръжения с ел.енергия.

2.Проектът да предвиди мерки за недопускане на заустване на сурови отпадъчните води до отстраняване на възникнали технически аварии на пречиствателните съоръжения.

3.За всички аварийни и байпасни връзки за заустване на отпадъчни води в повърхностни води да се осигури техническа възможност за пломбирането им в затворено положение непозволяващо изтичане на отпадъчни води.

4.Забранява се заустване на непречистени отпадъчни води след въвеждане на обекта в експлоатация.

5. Не се допуска преливане на отпадъчни води в сухо време от дъждопреливници и дъждозадържателни резервоари.


Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - Варна

гр. Варна, ул.Александър Дякович, 33Срок-14 дни от датата на обявяване


ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна
Съгласували:

Директор „ПР”:.................................................... /инж. Д. Консулова/

Н-к отдел «Р» ........................................... / Р. Шопов/

Изготвил:................................................../инж. И. Димитрова, гл. експерт отдел „Р”/

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница