Микроикономика икономическата теория като съвременна научна система от принципи изследваДата01.05.2017
Размер44.81 Kb.
ПОДГОТВИТЕЛЕН ТЕСТ

по

МИКРОИКОНОМИКА1. Икономическата теория като съвременна научна система от принципи изследва:

а) как хората задоволяват потребностите си;

б) природата и причината за богатството на народите;

в) как функционира съвременното пазарно стопанство;

(г) как хората използват ограничените ресурси за производството на избрани
от тях блага, за задоволяване на определени конкуриращи се потребности.
2. Теорията за алтернативната цена се основава на принципа за:
а) нуждите и потребностите; б) неограничеността на ресурсите;

(в) оскъдността; г) определящата роля на потреблението.


3. Кое от следните твърдения е вярно за пазарен тип икономика:

а) държавата решава какво да се произвежда;

б) правителството решава как да се разпределя произведеното;

в) държаната е собственик на по-голямата част от средствата за


производство;

(г) има голяма децентрализация при вземането на решения.


4. Нарастването на предлагането и намаляването на търсенето ще
предизвикат:

а) нарастване на количеството; (б) намаляване на цената;

в) нарастване на цената; г) намаляване на количеството.
5. Цена, която е по-висока от равновесната води до:
а) пазарен дефицит; б) свръхтърсене;

в) инфлация; (г) пазарен излишък.


6. Цената на месото се е повишила, но въпреки това обемът на
продажбите му нараства. Това означава, че:

а) хората ядат по-малко; б) законът за търсенето не е валиден;

в) цената е нараснала по-малко от намаляването на търсенето;

(г) доходът на потребителите е нараснал.


7. Рентата на потребителя може да се представи геометрично като
повърхнина между:

а) кривата на търсенето и вертикалната ос, издигната от точката на


равновесното пазарно количество;

б) кривата на търсенето и кривата на предлагането над равнището на


равновесната пазарна цена;

в) кривата на търсенето и кривата на предлагането под равнището на


равновесната пазарна цена;

(г) кривата на търсенето и линията на цената.


8. Кривата на предлагането ще се измести надясно, ако нма:

а) увеличение в броя на купувачите на пазара;

б) намаление в броя на фирмите не пазара;

(в) намаление в цените на ресурсите;

г) увеличение в доходите на потребителите.
9. Ако в потреблението стоката Y допълва стоката X, то при
увеличение на цената на стоката
X,

(а) кривата на търсенето на стоката Y ще се измести наляво;

б) кривата на търсенето на стоката Y ще се измести надясно;

в) търсеното количество на стоката Y нараства;

г) търсеното количество и на двете стоки нараства.


10. Дадени са функциите на търсенето Qd = 60 - 2Р и на предлагането Qs
= 4Р. Равновесната цена Ре е:

а) 6 лв.; б) 8 лв.; (в) 10 лв.; г) 12 лв.


11. Ако търсенето на дадена стока е еластично и цената й се намали,
общият приход от продажбата й:

а) остава непроменен; б) намалява; (в) нараства;

г) нараства, ако еластичността на предлагането е нула.
12. Ако цената на една стока се увеличава от 9 на 10 лв., а търсеното
количество се намалява от 120 на 100 единици, то в посочения ценови
диапазон търсенето е:

(а) еластично; б) нееластично;

в) с нормална еластичност; г) абсолютно нееластично.
13. Ако стоките А, В, С, и D имат следните коефициенти на ценова
еластичност на търсенето: 1,35; 0,87; 1,28; 0,39, то при намаляване на
цените на стоките, общият приход от продажбите им ще нарасне в
случаите:

а)С и D; б)В и D; в)А и D; (г)А и С.


14. Потребителско равновесие се постига, когато:

(а) пределната полезност на един лев е еднаква за всички купени стоки;

б) търсенето на потребителски стоки е равно на предлагането;

в) цените на потребителските стоки спадат до платежоспособното търсене;

г) динамиката на потребителските цени е равна на тази на реалните доходи.
15. Потребителят максимизира полезността като купува 9 единици от
стоката X при цена 4 лв. и 3 единици от стоката Y при цена 2 лв..
Отношението на пределните полезности на стоките X и Y е:

(а) 2; 6)3; в) 1/2; г) 1/3.


16. Разположението и формата на всяка крива на безразличие за всеки
отделен потребител се определя от:

(а) вкусовете и дохода; б) цените на стоките и дохода;

в) само от вкусовете; г) само от цените на стоките.
17. Ако бюджетната линия се допира до дадена крива на безразличие,
то:

а) потребителят максимизира полезността при даденото бюджетно


ограничение;

б) при съществуващите цени и доход потребителят не е в състояние да


достигне по-висока крива на безразличие;

в) отношението между пределните полезности на двете стоки е равно на


отношението между цените им;

(г) всички посочени отговори са верни.


18. Потребителят се намира в положение на равновесие като консумира
само две стоки - X и Y. МUх е два пъти по-малка от MUY. Ако Рх = 35,
то РY е:

а) 15; 6)35; в) 50; (г)70.


19. Ако се промени цената на една от стоките X или У, то:

а) бюджетната линия се измества успоредно надясно;

б) бюджетната линия ще остане в същото положение;

в) бюджетната линия ще се измести успоредно наляво;

(г) ще се промени наклона на бюджетната линия.

20. Изменение в търсенето на една стока, предизвикано от промяна в
цената й, като реалният доход на потребителя е постоянен се нарича:

(а) ефект на заместване; б) ефекг на дохода;в) дефлация; г) максимизиране на пределната полезност.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница