Министерство на финансите агенция “митници” централно митническо управлениеДата02.02.2018
Размер120.48 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”

ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
Рег. индекс:___ _______ ______

Дата: _____________2006 г.


ПРЕПОРЪЧАНО С


ОБРАТНА РАЗПИСКА!

ДО

……………………………………………….Към наш изх. №………………………………………
Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2007 г. на Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз и прилагането на Регламент (EИО) № 2913/92 на Съвета и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, считано от 1 януари 2007 г. изменям, предоставеното Ви с писмо изх. № …….. разрешение за използване на обща гаранция за режим транзит, както следва:

 1. Разрешавам на отговорното лице …………….. с БУЛСТАТ ……. използването на обща гаранция като опростена формалност по смисъла на чл. 372, ал. 1, буква “а” на Регламент (ЕИО) № 2454/93.

 2. Не разрешавам използването на общата гаранция за стоките, посочени в Приложение № 44в на Регламент (ЕИО) № 2454/9.

2. В съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 1 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 разрешавам използването на обща гаранция и за стоките посочени в Приложение № 44в на Регламент (ЕИО) № 2454/93.

 1. Референтният размер, в рамките на който може да използвате обща гаранция при поставяне на стоките под режим общностен/общ транзит, е ………………. лв. (……………………… лева), определен в съответствие с разпоредбите на чл. 379 на Регламент (ЕИО) № 2454/93.

 2. Размерът на общата гаранция, определен съгласно чл. 381, ал. 1 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, е равен на референтния размер.

 3. За изпълнение на разпоредбите на чл. 382 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, приетата от гаранционното митническо учреждение обща гаранция следва да бъде приведена в съответствие с образеца, посочен в приложение № 48 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, чрез представяне от банката-поръчител на анекс или на нова обща гаранция, съгласно приложените образци. Анексът или новата обща гаранция следва да се представят пред Централното митническо управление на Агенция “Митници”, в качеството му на гаранционно митническо учреждение, с придружително писмо от банката-поръчител. Към писмото следва да са приложени и изискваните съгласно чл. 816, ал. 9 от ППЗМ документи, както и документи потвърждаващи ангажиментите на лицата по т. 4 от общата гаранция.

 4. В т. 1 от общата гаранция задължително се посочват всички страни – членки на Европейската общност. Страните по Конвенцията за общ транзитен режим, които не са членки на Европейската общност, се посочват в т. 1 от общата гаранция, когато отговорното лице желае общата гаранция да бъде валидна на територията на една или повече от тези страни.

 5. След приемане на анекс към общата гаранция или приемане на нова обща гаранция Централното митническо управление на Агенция “Митници” ще Ви издаде сертификати за обща гаранция, съответстващи на образеца, посочен в приложение № 51 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, със срок на валидност две години считано най - рано от 1 януари 2007 г.

 6. Съгласно разпоредбите на чл. 377 на на Регламент (ЕИО) № 2454/93 Вие като титуляр на разрешението сте длъжни да уведомявате митническите органи за всяко събитие, възникнало след издаването на разрешението, което може да има влияние върху продължаването на неговото действие или върху съдържанието му.

 7. Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 379, ал. 4 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно определения референтен размер, Вие се задължавате да следите всички осъществявани от Вас общностни/общи транзитни операции, за които които режимът не е завършил, и да осигурите размерът на обезпечението за тези транзитните операции да не надвишава референтния размер.

 8. Уведомявам Ви, че общата гаранция е безсрочна. Приетата от гаранционното митническо учреждение обща гаранция се връща, ако поръчителят е освободен от поетите с тази гаранция задължения в съответствие с разпоредбите на чл. 450в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

 9. Настоящото изменение влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 10. Уведомяваме Ви, че от 1 януари 2007 г. издадените Ви сертификати с номера от ... до ... няма да са валидни за удостоверяване на обезпечение за режим общностен / общ транзит.

Приложение:

1. Образец на Анекс към обща гаранция за режим транзит;.

2. Образец на обща гаранция, посочен в приложение № 48 на Регламент (ЕИО) № 2454/93.


ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ” :

/Асен Асенов/

Приложение № 1АНЕКС № ...

към обща гаранция за режим транзит № ...
ОБЩ/ОБЩНОСТЕН РЕЖИМ ТРАНЗИТ

ДОКУМЕНТ ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО

ОБЩА ГАРАНЦИЯ

I. Поемане на поръчителство

1. Долуподписаният (ата)1 ………………………………………………………………...…

със седалище/местоживеене в2 ………………………………………………………………

с настоящото поема солидарно задължение пред гаранционното митническо учреждение …………………………………………………………………………………………………...

до максималната сума от……………………………………………………………………...,

представляваща 100 % / 50 % / 30 %3 от референтния размер,

в полза на Европейската общност, състояща се от Кралство Белгия, Република България, Чешката Република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската Република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и в полза на Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Княжество Андора и Република Сан Марино4 за сумите, с изключение на паричните глоби и санкции, които отговорното лице5……………………………………...

дължи или ще дължи на посочените по-горе страни, за митата и другите вземания за стоките, поставени под режим общностен или общ транзит, както и за разноските и други вземания, произтичащи от неговото събиране.

2. Долуподписаният(ата) се задължава без отсрочване да заплати в 30-дневен срок, считано от датата на първото писмено искане от компетентните органи на страните, посочени в т.1, освен ако преди изтичането на този срок той (тя) или друго заинтересовано лице не предостави удовлетворяващо за компетентните органи доказателство, че за съответната транзитна операция режимът транзит е завършен.

Компетентните органи могат, по искане на долуподписаният(ата) или по други причини, признати за основателни, да продължат тридесетдневния срок, считано от датата на първото писмено искане, в който долуподписаният(ата) трябва да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите се изчисляват така, че да съответстват на сумата, която при аналогични обстоятелства се заплаща на паричния или финансовия пазар в съответната държава.

Максималната сума може да бъде намалена с размера на вече платените на базата на този документ за поръчителство суми само при условие, че долуподписаният(ата) е получил искане за заплащане на задължение, възникнало във връзка с общностна или обща транзитна операция, която е започнала преди получаването на предшестващото искане за заплащане или най-късно до тридесетият ден след получаване му.

3. Това поръчителство влиза в сила от деня на неговото приемане от гаранционното митническо учреждение. Долуподписаният(ата) остава отговорен за заплащане на задълженията, възникнали вследствие на общностни/общи транзитни операции под покритието на тази гаранция, започнали преди датата на влизане в сила на прекратяването, дори ако тяхното заплащане е поискано след тази дата.

4. За целите на това поръчителство долуподписаният(ата) установява място за обслужване6 във всяка една от изброените в точка 1 държави:Държава

Фамилия и имена, или фирма, и пълен адрес

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

…………………………………………Долуподписаният(ата) приема, че всички формалности или процедурни мерки, които се отнасят до това поръчителство и са насочени писмено към което и да е от местата за обслужване, по-специално цялата кореспонденция, известия и пощенски пратки, са обвързващи за него(нея).

Долуподписаният(ата) признава юрисдикцията на съдилищата, където са установени местата за обслужване.

Долуподписаният(ата) се задължава да не променя местата за обслужване, или ако това се налага, промяната на едно или няколко от тези места да извършва само след предварително уведомяване на гаранционното митническо учреждение.

Този анекс няма самостоятелно действие и е неразделна част от обща гаранция за режим транзит, издадена от ......................, изх. № ....... и приета от гаранционно митническо учреждение - ................................................ на ..............., като с него общата гаранция се привежда в съответствие с образеца на обща гаранция за режим транзит, посочен в приложение № 48 на Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Анексът влиза в сила от .............. 2007 г.

Съставен в ……………………… . на ………………………….

………………………………………………….

(Подпис)7

II. Приемане от гаранционното митническо учреждение

Гаранционно митническо учреждение……………………………………………………….

Поетото поръчителството е прието на …………………………………………………
………………………………

(Печат и подпис)


Приложение № 2
ОБЩ/ОБЩНОСТЕН РЕЖИМ ТРАНЗИТ

ДОКУМЕНТ ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО

ОБЩА ГАРАНЦИЯ

I. Поемане на поръчителство

1. Долуподписаният (ата)8 ………………………………………………………………...…

със седалище/местоживеене в9 ………………………………………………………………

с настоящото поема солидарно задължение пред гаранционното митническо учреждение …………………………………………………………………………………………………...

до максималната сума от……………………………………………………………………...,

представляваща 100 % / 50 % / 30 %10 от референтния размер,

в полза на Европейската общност, състояща се от Кралство Белгия, Република България, Чешката Република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската Република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и в полза на Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Княжество Андора и Република Сан Марино11 за сумите, с изключение на паричните глоби и санкции, които отговорното лице12……………………………………...

дължи или ще дължи на посочените по-горе страни, за митата и другите вземания за стоките, поставени под режим общностен или общ транзит, както и за разноските и други вземания, произтичащи от неговото събиране.

2. Долуподписаният(ата) се задължава без отсрочване да заплати в 30-дневен срок, считано от датата на първото писмено искане от компетентните органи на страните, посочени в т.1, освен ако преди изтичането на този срок той (тя) или друго заинтересовано лице не предостави удовлетворяващо за компетентните органи доказателство, че за съответната транзитна операция режимът транзит е завършен.

Компетентните органи могат, по искане на долуподписаният(ата) или по други причини, признати за основателни, да продължат тридесетдневния срок, считано от датата на първото писмено искане, в който долуподписаният(ата) трябва да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите се изчисляват така, че да съответстват на сумата, която при аналогични обстоятелства се заплаща на паричния или финансовия пазар в съответната държава.

Максималната сума може да бъде намалена с размера на вече платените на базата на този документ за поръчителство суми само при условие, че долуподписаният(ата) е получил искане за заплащане на задължение, възникнало във връзка с общностна или обща транзитна операция, която е започнала преди получаването на предшестващото искане за заплащане или най-късно до тридесетият ден след получаване му.

3. Това поръчителство влиза в сила от деня на неговото приемане от гаранционното митническо учреждение. Долуподписаният(ата) остава отговорен за заплащане на задълженията, възникнали вследствие на общностни/общи транзитни операции под покритието на тази гаранция, започнали преди датата на влизане в сила на прекратяването, дори ако тяхното заплащане е поискано след тази дата.

4. За целите на това поръчителство долуподписаният(ата) установява място за обслужване13 във всяка една от изброените в точка 1 държави:Държава

Фамилия и имена, или фирма, и пълен адрес

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

…………………………………………Долуподписаният(ата) приема, че всички формалности или процедурни мерки, които се отнасят до това поръчителство и са насочени писмено към което и да е от местата за обслужване, по-специално цялата кореспонденция, известия и пощенски пратки, са обвързващи за него(нея).

Долуподписаният(ата) признава юрисдикцията на съдилищата, където са установени местата за обслужване.

Долуподписаният(ата) се задължава да не променя местата за обслужване, или ако това се налага, промяната на едно или няколко от тези места да извършва само след предварително уведомяване на гаранционното митническо учреждение.

Съставен в ……………………… . на ………………………….

………………………………………………….

(Подпис)14

II. Приемане от гаранционното митническо учреждение

Гаранционно митническо учреждение……………………………………………………….

Поетото поръчителството е прието на …………………………………………………
………………………………

(Печат и подпис)

1 Фамилия и имена, или фирма

2 Пълен адрес.

3 Ненужното се зачертава.

4 Зачертават се имената на договорящите страни или държавите (Андора или Сан Марино), през чиято територия стоките няма да се превозват. Препратките към Княжество Андора и Република Сан Марино се отнасят само и единствено до превози под режим общностен транзит.

5 Фамилия и имена, или фирма, и пълен адрес на отговорното лице.

6 Когато правото на някоя от тези държави не предвижда съществуването на място за обслужване, поръчителят трябва да определи в тази държава свой представител, който да получава съобщенията, предназначени за него; задълженията по точка 4, алинея 2 и 4 съответно се договарят. За споровете, възникнали във връзка с това поръчителство се произнася съдът, в чийто район се намира мястото за обслужване или местоживеенето на представителя.

7 Преди подписите си подписващите собственоръчно вписват „Поръчителство за сумата от………………………“, посочвайки словом пълния размер на сумата.

8 Фамилия и имена, или фирма

9 Пълен адрес.

10 Ненужното се зачертава.

11 Зачертават се имената на договорящите страни или държавите (Андора или Сан Марино), през чиято територия стоките няма да се превозват. Препратките към Княжество Андора и Република Сан Марино се отнасят само и единствено до превози под режим общностен транзит.

12 Фамилия и имена, или фирма, и пълен адрес на отговорното лице.

13 Когато правото на някоя от тези държави не предвижда съществуването на място за обслужване, поръчителят трябва да определи в тази държава свой представител, който да получава съобщенията, предназначени за него; задълженията по точка 4, алинея 2 и 4 съответно се договарят. За споровете, възникнали във връзка с това поръчителство се произнася съдът, в чийто район се намира мястото за обслужване или местоживеенето на представителя.

14 Преди подписите си подписващите собственоръчно вписват „Поръчителство за сумата от………………………“, посочвайки словом пълния размер на сумата.

София 1040, ул. “Г.С.Раковски” № 47, тел.9859 4233, факс: 9859 4067

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница