Министерство на културата з а п о в е д № рд 09-569 гр. София, 27. 07. 2016 гДата14.08.2018
Размер35.78 Kb.
министерство на културата

З А П О В Е Д

РД 09-569гр.София, 27.07.2016 г.
На основание чл. 40е, ал. 1 и ал. 8, изр. 2 и ал. 13, във връзка с чл. 40а, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, Заповед на министъра на културата № РД 09-891/14.11.2014 г. и след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № 62-00-263/11.07.2016 г.
НАРЕЖДАМ:
Утвърждавам размерите на възнагражденията, събирани от „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР” дължими за механично възпроизвеждане, разпространение, внос и износ на музикални и свързани с тях литературни произведения под формата на звуко- и/или видеоносители, въз основа на предложението на сдружението, приложено в заверено копие към настоящата заповед.

Заповедта и мотивите към нея да се публикуват на интернет страницата на Министерството на културата.


Мотиви:

1. „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР”, регистрирано по ф.д. № 18208/1992 г. на СГС, ЕИК 831005050, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк „Център”, ул. „Будапеща” № 17, ет. 4, представлявано от Иван Николаев Димитров – изпълнителен директор е регистрирано, съгласно чл. 40а и сл. от ЗАПСП в Министерството на културата като организация за колективно управление на права, сродни на авторското с издадени Удостоверение № 62-00-0152/27.10.2011 г. и Удостоверение № У-62/05.09.2014 г.

2. От сдружението, чрез представляващия го изпълнителен директор е подадено заявление по чл. 40е, ал. 6 от ЗАПСП вх. № 62-00-263/11.07.2016 г. за утвърждаване на размера на възнагражденията, събирани от сдружението при механично възпроизвеждане, разпространение, внос и износ на музикални и свързани с тях литературни произведения под формата на звуко- и/или видеоносители.

Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 40е, ал. 6 и ал. 8 от ЗАПСП документи:  • Предложения за размерите на възнагражденията – „Правила на Музикаутор за определяне на размера на възнагражденията, дължими за механично възпроизвеждане, разпространение, внос и износ на музикални и свързани с тях литературни произведения под формата на звуко- и/или видеоносители“.

  • Препис-извлечение от протокол от заседание Управителния съвет на сдружение „Музикаутор” от 27.06.2016 г. с приложено копие от „Правила на Музикаутор за определяне на размера на възнагражденията, дължими за механично възпроизвеждане, разпространение, внос и износ на музикални и свързани с тях литературни произведения под формата на звуко- и/или видеоносители“.

  • Споразумение от 04.07.2016 г., сключено между сдружение „Музикаутор“ и сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти“ и приложение № 1, неразделна част от него - „Правила на Музикаутор за определяне на размера на възнагражденията, дължими за механично възпроизвеждане, разпространение, внос и износ на музикални и свързани с тях литературни произведения под формата на звуко- и/или видеоносители“.

  • Мотивирана методика.

  • Икономическа обосновка.

  • Документ за платена такса.

Регистрацията на сдружение „Музикаутор“ по чл. 40б от ЗАПСП обхваща категориите права и начините на използване, за които се отнася заявлението.

3. Към преписката е приложено писмо вх. № 62-00-263/22.07.2014 г. от сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, рег. по ф.д. 1839/1998 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК 122015454, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, представлявана заедно и поотделно от Станислава Димитрова Армутлиева, председател на Управителния съвет и Елена Борисова Кискинова – изпълнителен директор, с приложени удостоверение за актуално състояние на СГС от 08.03.2016 г., Устав (последно изменение от 02.07.2014 г.), списък на членовете към 04.07.2016 г. и писмо от 21.07.2016 г. от Международната асоциация на звукозаписната индустрия (IFPI) относно статута на БАМП като нейна местна структура.

Видно от това, сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, има за членове и представлява и защитава интересите на продуценти на звуко- или видеозаписи и на носители на продуцентски права. По смисъла на § 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП тези лица се явяват ползватели на музикални и свързани с тях литературни произведения. Асоциацията е доброволна браншова организация на водещите български звукозаписни компании и на компании - представители на чуждестранни звукозаписни такива, призната е за национално звено на Международната асоциация на звукозаписната индустрия (IFPI). От казаното следва, че асоциацията има характер на представителна организация на ползватели по смисъла на чл. 40е, ал. 5, изр. 2 от ЗАПСП.

Видно от приложеното по преписката Споразумение от 04.07.2016 г. по предлаганите за утвърждаване размери на възнагражденията е проведено необходимото, съгласно чл. 40е, ал. 5 от ЗАПСП, предварително обсъждане с представителна организация на ползвателите, като същото е завършило със сключване на споразумение.

С оглед на това е налице основание за утвърждаване на размерите на възнагражденията за горепосочените форми на използване при условията на чл. 40е, ал. 8 от ЗАПСП, въз основа на предложението на сдружението, приложено към заявление с вх. № 62-00-263/11.07.2016 г.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Министерство на културата пред Административен съд - София-град по реда на Административно-процесуалния кодекс.


/П/
БОИЛ БАНОВ

Заместник-министър


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница