Министерство на културата з а п о в е д № рд09-158 гр. София, 24. 03. 2016 гДата14.01.2018
Размер47.49 Kb.
министерство на културата

З А П О В Е Д

РД09-158гр.София, 24.03.2016 г.

На основание чл. 40е, ал.1 и ал. 8, изр. 2, във връзка с чл. 40а, ал. 2, т. 4 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ и Заповед на министъра на културата № РД 09-891/14.11.2014 г., и след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № 62-00-44/12.02.2016 г., взех предвид следното:

1. „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР”, регистрирано по ф.д. № 18208/1992 г. на СГС, ЕИК 831005050, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк „Център”, ул. „Будапеща” № 17, ет. 4, представлявано от Иван Николаев Димитров – изпълнителен директор е регистрирано, съгласно чл. 40а и сл. от ЗАПСП в Министерството на културата като организация за колективно управление на права, сродни на авторското с издадени Удостоверение № 62-00-0152/27.10.2011 г. и Удостоверение № У-62/05.09.2014 г.

2. Със Заповед на министъра на културата № РД 09-104/30.03.2012 г. на основание чл. 40е, ал. 12 от ЗАПСП са утвърдени размери на възнагражденията, дължими за използване на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично изпълнение на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди, по време и след прожекциите.

3. От сдружението, чрез представляващия го изпълнителен директор е подадено заявление по чл. 40е, ал. 6 от ЗАПСП, вх. № 62-00-44/12.02.2016 г. за изменение и допълнение на размерите на възнагражденията, утвърдени с горепосочената заповед. Регистрацията на сдружението по чл. 40б от ЗАПСП включва горепосочения начин на използване и видове произведения.

Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно чл. 40е, ал. 6 и ал. 8 от ЗАПСП документи:  • Предложения за изменение и допълнение на размерите на възнагражденията утвърдени със Заповед № РД 104/30.03.2012 г. - Правила за определяне на размера на възнагражденията, дължими за използване на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично изпълнение на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди, по време и след прожекциите.

  • Препис-извлечение от протокол № 38 от заседание на Управителния съвет на сдружение „Музикаутор” от 21.01.2016 г.

  • Мотивирана методика.

  • Декларация за липсата на представителна организация на ползватели за съответния вид използване.

  • Икономическа обосновка.

  • Документ за платена такса.

Предложенията за изменение и допълнение са подадени като консолидирана версия на текста, съдържаща както текстовете без промени, така и променените такива.

4. По повод друго административно производство, в Министерството на културата е налична информация за регистрираното през 2013 г. сдружение „Българска асоциация на независимите киноизложители“, ЕИК 176623403, рег. по ф.д. 154/2013 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Съединение“ № 21, представлявано от Тодор Василев Васев. По преписката служебно е приложено копие от удостоверение за актуално състояние на сдружението и от Устава на същото, а също и разпечатка от справка в регистър БУЛСТАТ. Видно от Устава, учредители на сдружението са Тодор Василев Васев, Николай Петров Николов, Георги Иванов Димитров, Ангел Милчев Ризов, Борислав Рангелов Халчев, Васил Тодоров Васев, Иван Бойчев Вършев, Силвия Илиева Бонева, Светослав Николов Николов, Славка Стоянова Вършева и Георги Алексиев Георгиев. Извършена е справка в единния регистър по чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за филмовата индустрия – регистър на лицата, осъществяващи показ на филми и регистър на киносалоните, и по преписката са приложени разпечатани копия от информацията, достъпна на страницата на ИА „Национален филмов център“ в интернет. Видно от същите, в тях не са публикувани пълните данни, които регистърът е предвидено да съдържа, съгласно чл. 24 от ЗФИ и чл. 9, ал. 3 и 4 и Приложения № 4 и 5 от Наредба № 1 за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от ЗФИ. Приложено е и писмо изх. № 62-00-7/25.01.2016 г., със запитване до ИА НФЦ относно това дали лицата – учредители на сдружение „Българска асоциация на независимите киноизложители“ фигурират като собственици или като представляващи едноличен търговец или юридическо лице, вписано в регистъра като осъществяващо показ на филми или собственик на киносалон, като за тези от лицата, за които отговорът е положителен е изискана информация дали регистрацията е актуална, както и конкретни данни за нея.

Видно от отговора на ИА НФЦ, вх. № 62-00-7/29.01.2016 г., действащи регистрации имат три от горепосочените лица – Тодор Василев Васев (три регистрации за лице, осъществяващо показ и две за киносалони), Ангел Милчев Ризов (една регистрация за лице, осъществяващо показ) и Иван Бойчев Вършев (една регистрация за лице, осъществяващо показ, една действаща и една заличена регистрация за киносалон) или общо за членовете на сдружението – пет регистрации за лица, осъществяващи показ и три за киносалони в градовете Пловдив, Благоевград и Бургас.

След съпоставка с действащите регистрации, записани в двата раздела на единния регистър по чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за филмовата индустрия (общ брой на действащи регистрации на лица, осъществяващи показ – 83 и общ брой киносалони – 188) следва да се приеме, че не са налице основания сдружение „Българска асоциация на независимите киноизложители“ да се разглежда като представителна организация на ползватели по смисъла на чл. 40е, ал. 5 от ЗАПСП за начина на използване, за който се отнася заявлението.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК, до сдружение „Българска асоциация на независимите киноизложители“ в качеството му на заинтересована страна, с писмо изх. № 62-00-44/19.02.2016 г. е изпратено уведомление за подаденото от „Музикаутор“ заявление.

5. Съгласно чл. 40е, ал. 11 от ЗАПСП са проведени обществени консултации чрез публикуването на 22.02.2016 г. на интернет-страницата на Министерството на културата на подаденото от сдружение „Музикаутор“ предложение за изменения и допълнения на размерите на възнагражденията и на уведомлението за него, изх. № 62-00-44/19.02.2016 г. В 14-дневен срок от публикуването, заинтересованите лица са могли да предоставят мотивирани писмени предложения по него. В АПК не се съдържа изрична разпоредба за броенето и изчисляването на сроковете, поради което следва да се приложат правилата за това, съдържащи се в действащите процесуални закони. Съгласно чл. 60, ал. 5 от ГПК срокът за подаване на предложенията от заинтересовани страни е бил в периода 23.02.2016 г. – 07.03.2016 г. В този срок и до момента предложения не са депозирани.

С оглед на това и на основание 40е, ал. 12, изр. 2 и ал. 13 от ЗАПСП
НАРЕЖДАМ:
Утвърждавам, съгласно приложение към настоящата заповед, изменения и допълнения на размерите на възнагражденията, утвърдени със Заповед № РД 09-104/30.03.2012 г., събирани от сдружение „Музикаутор” – Правила за определяне размера на възнаграждения, дължими за използване на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично изпълнение на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди, по време и след прожекциите.

Заповедта и мотивите към нея да се публикуват на интернет страницата на Министерството на културата, а утвърдените с нея размери на възнагражденията – на интернет страницата на сдружение „Музикаутор“.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Министерството на културата пред Административен съд - София-град по реда на Административно-процесуалния кодекс.


ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР: /п/

БОИЛ БАНОВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница