Министерство на културата з а п о в е д № рд09-451/02. 07. 2018 гДата14.08.2018
Размер65.5 Kb.
министерство на културата

З А П О В Е Д

РД09-451/02.07.2018 г.гр.София
На основание чл. 94р, ал. 9 от Закона за авторското право и сродните му права във връзка с § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г.) и Заповед № РД09-250/ 11.04.2018 г. и след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № 62-00-482/21.11.2017 г.
НАРЕЖДАМ:
Утвърждавам Тарифа за размерите на възнагражденията за публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения (музикална видеопродукция) във възстановителни и лечебни заведения, подадена с писмо вх. № 62-00-482/14.12.2017 г. от „Дружество за управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители „ПРОФОН”, регистрирано по ф.д. № 4778/1998 г. на Софийски градски съд, ЕИК 121758316, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, представлявано от София Благоева Щерева – изпълнителен директор.
Мотиви:

1. „Дружество за управление в частна полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители „ПРОФОН” е регистрирано в Министерството на културата като организация за колективно управление на права, с издадено Удостоверение № 26-00-0550/27.10.2011 г. по реда на чл. 40а и сл. (отм.) от ЗАПСП. В „Държавен вестник“, брой 28 от 29 март 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права, в сила от 29 март 2018 г. С него раздел Iа „Колективно управление на права“ в глава седма от закона с членове 40 до 40з е отменен, а уредбата относно колективното управление на права е въведена като дял втори „а“ с нови чл. 94, 94а и чл. 94а1 – 94щ. Съгласно § 24, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г.) регистрациите, съществуващи към влизане в сила на закона, се запазват.

Утвърждаването на тарифи за възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права е предмет на чл. 94р от ЗАПСП. Съгласно § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, образуваните и неприключили административни производства се довършват по новия ред. Съобразно това, настоящото производство, макар да е образувано при действието на редакцията на ЗАПСП към ДВ, бр. 14 от 2015 г., следва да продължи по реда на чл. 94р, ал. 9 – 16 от ЗАПСП.2. От сдружението, чрез представляващия го изпълнителен директор, на основание чл. 40е от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.) е подадено заявление вх. № 62-00-482/21.11.2017 г. с предложение за утвърждаване на допълнение на Тарифата за размерите на възнагражденията за публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения, валидна от 01.01.2016 г., прилагана от сдружение „Профон“. Към заявлението са приложени:

1. предложение за допълнение на Тарифата за размерите на възнагражденията за публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения, валидна от 01.01.2016 г.;

2. мотивирана методика;

3. икономическа обосновка;

4. извлечение от Протокол № 14/2017 от заседание на Управителния съвет;

5. декларация от изпълнителния директор на „сдружение „Профон“ за липсата на представителна организация на ползватели;

6. документ за платена такса.

Тарифата, която се иска да бъде допълнена, е утвърдена по реда на чл. 40е, ал. 8 от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.) със Заповед № РД 09-835/07.12.2015 г. на заместник-министъра на културата въз основа на Рамково споразумение от 05.10.2015 г., сключено между сдружение „Профон“ и сдружение „Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация“ – БХРА и представлява изменение и допълнение на предходната такава, утвърдена със Заповед РД09-0025/31.01.2012 г. на министъра на културата, въз основа на Рамково споразумение за стратегическо партньорство между сдруженията „Профон“ и БХРА от 16.07.2010 г. и Анекс към него от 21.12.2011 г.

Видно от това, както първоначалния вариант на тарифата, така и последвалото през 2015 г. нейно изменение са утвърдени по реда на чл. 40е, ал. 8 от ЗАПСП въз основа на споразуменията с представителната организация на ползватели БХРА.

Заявлението от 21.11.2017 г. е за допълнение на тарифата, което за да бъде извършено, следва да бъде представено допълнение и на споразумението от 05.10.2015 г., сключено между сдруженията „Профон“ и БХРА. Такова не е приложено. Представена е декларация за липсата на представителна организация на ползватели.

Съгласно чл. 40е, ал. 7 от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.), с писмо изх. № 62-00-482/01.12.2017 г. на заявителя е указано, че в 14-дневен срок приложените документи следва да бъдат коригирани, с оглед провеждане на процедура по утвърждаване по реда на чл. 40е, ал. 11 от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.) чрез обществено обсъждане.

3. С писмо вх. № 62-00-482/14.12.2018 г. от сдружение „Профон“ са подадени:


  1. Предложение за Тарифа за размерите на възнагражденията за публично изпълнение на звукозаписи и музикална видеопродукция във възстановителни и лечебни заведения.

  2. Мотивирана методика.

  3. Икономическа обосновка.

  4. Извлечение от протокол № 16/2017 г. от редовно заседание на Управителния съвет, проведено на 13.12.2017 г.

  5. Декларация относно липсата на представителна организация на ползватели.

4. Съгласно чл. 40е, ал. 11 от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.) на 21.12.2017 г депозираните документи, както и уведомление за възможността заинтересованите лица да подадат становище по тях, са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата. Срокът за обществено обсъждане по тях е бил от 22.12.2017 г. до 04.01.2018 г. В рамките на срока и до момента, становища не са постъпили.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК, с писмо изх. № 62-00-482/02.01.2018 г. подадените документи са изпратени на Министерството на здравеопазването и на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, с указание, че в 14-дневен срок по тях може да бъде подадено становище. В Министерството на здравеопазването писмото е получено в деня на изпращането чрез вътрешноведомствения обмен на документи, а в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, видно от приложеното известие за доставяне – на 03.01.2018 г. Срокът за подаване на становищата от двете организации е бил съответно до 15 и 16.01.2018 г..

С писмо 62-00-482/16.01.2018 г. е постъпило становище от Министерството на здравеопазването. В него се посочва, че използваният от проекта на тарифа термин „възстановителни“ заведения, не се използва от действащия Закон за лечебните заведения; че не във всички лечебни заведения има разкрити легла (какъвто е случая с оказващите извънболнична помощ – амбулатории, медикодиагностични центрове, лаборатории и др.), поради което използваният критерий „болнично легло“ не е относим, както и че лечебните заведения отчитат показател „използваемост на леглата“, а не се отчитат съобразно пълния им капацитет; че „приемни и „рецепции“ не са част от изискванията, установени с действащите нормативни актове и медицински стандарти. Посочва се още, че са налице организации като Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и др., както и пациентски организации, с които проектът следва да се обсъди, доколкото най-вероятно пациентите ще бъдат натоварени с разходите за плащанията, предвидени в проекта на тарифа. Поддържа се, че лечебните заведения не представляват хотели или почивни станции и в този смисъл не са обществени заведения, а липсва и практика в тях да се предлага музикално озвучаване. Посочва се и че когато лечебните заведения с болничен престой имат договори с кабелни оператори или доставчици на интернет свързаност, то с договорите е предвидено, че съответният оператор носи отговорността за уреждане на правата за публично изпълнение на музика. Изтъква се, че използваният метод за формиране на цената не отчита случаите, когато лечебното заведение не събира такса от пациентите си за достъпа до телевизия и интернет и съответно не се реализира приход, както и не се отчита социално ориентираната дейност и функция на лечебните заведения.

С писмо вх. № 62-00-482/16.01.2018 г. е депозиран отговор от „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД. Посочва се, че използваният метод за формиране на цената не отчита случаите, когато лечебното заведение не събира такса от пациентите си за достъпа до телевизия и интернет и съответно не се реализира приход; че предоставянето на тези услуги е свързано единствено с разходи за лечебните заведения, които са принудени да заплащат на съответните оператори; че в част от тези договори изрично е посочено, че необходимите права за използване от търговски и обществени абонати са уредени.5. С писмо изх. № 62-00-482/26.01.2018 г. становищата са изпратени на сдружение „Профон“, съгласно чл. 40е, ал. 11 от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.). Сдружението е депозирало отговора си по тях с писмо вх. № 62-00-482/05.02.2018 г. В него се посочва, че становищата на Министерството на здравеопазването и на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД са подадени извън срока на общественото обсъждане и не следва да бъдат обсъждани. По съдържанието на становищата се посочва, че използваният в проекта на тарифа термин „лечебни и възстановителни заведения“ е обобщаващо понятие; че термините „болнично легло“ и „приемни и рецепции“ не са неясни, доколкото от една страна в масовия случай лечебните заведения, които осъществяват стационарно лечение разполагат с леглова база, общите помещения, озвучавани с музика изпълват понятието „публично изпълнение“, а в самостоятелните лаборатории и др. под. публично изпълнение не се осъществява. Относно изброените в становището на МЗ съсловни организации се посочва, че те не отговарят на изискването за представителна организация на ползватели по чл. 40е, ал. 5 от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.), доколкото обединяват лекари и пациенти, а не самите ползватели. Посочва се, че публичното изпълнение в лечебни заведения не попада в приложното поле на допустимото свободно използване, предвидено в ЗАПСП и това е въпрос, по който нееднократно се е произнасял и Съда на Европейския съюз, в подкрепа на което се сочи решение на съда по дело С-351/12. Изтъква се, че публичното изпълнение е форма на използване, различна от излъчването, предаването и препредаването, с оглед на което правата за нея не могат да се придобият от кабелния или комуникационен оператор, доставящ кабелна телевизия или интернет в съответното лечебно заведение. Поддържа се, че необходимостта от заплащане не зависи от това дали пациентите плащат или не за услугата „кабелна телевизия или интернет“, а се основава на закона, като в случаите, когато и доколкото се използва приравняване на лечебните заведения с хотели и места за настаняване, за база се използва най-ниското предвидено възнаграждение.

6. Регистрацията на сдружение „ПРОФОН“ по чл. 40б от ЗАПСП (редакция към ДВ, бр. 14 от 2015 г.), обхваща категориите права и начините на използване, за които се отнася заявлението. Документите, изисквани съгласно чл. 94р, ал. 13 от ЗАПСП са приложени.

Сдружението, в качеството си на организация за колективно управление на права, представлява в отношенията с ползвателите две категории правоносители – артисти-изпълнители и продуценти на звукозаписи и музикални аудиовизуални произведения (видеоклипове). Същите, съгласно чл. 72 от ЗАПСП са носители на право, сродно на авторското върху своите изпълнения и записи. В състава на това право, наред с останалите правомощия е включено и изключителното правомощие да се разреши или забрани използването на изпълненията и записите чрез публично изпълнение, съгласно чл. 76, ал. 1, т. 2, чл. 86, ал. 1, т. 3 и чл. 90а, ал. 1, т. 3 от ЗАПСП. Задължението за заплащане за използването, за което се говори в становището на сдружение „Профон“, се основава на посоченото изключително право в полза на правоносителите. Заявената за утвърждаване тарифа съдържа приложимите възнаграждения за него.

Използването чрез публично изпълнение е самостоятелна форма на упражняване на посочените изключителни права, отделна и независима от останалите предвидени такива, в това число различна и от използването чрез излъчване или препредаване, независимо от факта, че в определени случаи се наслагва върху последните. Този вторичен характер на използването чрез публично изпълнение не води до асимилирането му от предшестващото го излъчване (или препредаване), доколкото съгласно чл. 19 от ЗАПСП, към който в чл. 84, 90 и 90в препраща уредбата на правата на артистите-изпълнители, продуценти на звукозаписи и на аудиовизуални произведения е предвидено, че правоносителят следва да получи възнаграждение за всеки вид използване и за всяко поредно използване от същия вид. В този смисъл ползвателят, който извършва публично изпълнение следва да получи изискваното от закона разрешение и да заплати следващото се за това възнаграждение. В зависимост от особеностите на конкретния случай и възприетия подход, това може да е както самото лечебно заведение, така и друго лице, предоставящо едновременно услуга и уредени права за съдържанието в нея, което изисква подобно уреждане.

Посочените в становището на Министерството на здравеопазването организации обединяват лекари и пациенти и не съответстват на изискванията към представителната организация на ползватели, която може да е субект на преговори по проектите на тарифи на организации за колективно управление на права, нито в отменения чл. 40е, ал.5, нито в новия чл. 94р, ал. 2 от ЗАПСП. В съответствие с това се приема, че по проекта на разглежданата тарифа няма представителна организация на ползватели.

С оглед законовите разпоредби и непротиворечивата съдебна практика на Съда на Европейския съюз възраженията досежно липсата на аналогия в предмета на дейност между лечебни заведения и хотели и други места за настаняване се приемат за неоснователни. Макар от житейска гледна точка такава аналогия да липсва, фактът, че обекти на права се предоставят на неограничен кръг от лица, по смисъла на действащата законова уредба означава, че същите са използвани чрез публично изпълнение, за което в съответствие с горепосочените законови норми е необходимо разрешение на правоносителите или представляващата ги организация за колективно управление на права.В съответствие с казаното, предложеният проект на тарифа следва да бъде утвърден.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Министерството на културата пред Административен съд – София-град по реда Административнопроцесуалния кодекс.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР: /П/

РУМЕН ДИМИТРОВ

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница