Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м аДата30.07.2018
Размер124.72 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАУ Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
УЧЕБНА ПРАКТИКА
ЗАВАРЯВАНЕ
за всички професии
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 – 709 / 31. 05. 2005 г.

ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:


521 МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ


С О Ф И Я, 2005 година
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за професиите и специалностите от професионално направление МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ и е основа за придобиване професионални компетенции за изпълнение на отделните заваръчни операции и изработване и монтаж на изделия. Учебната програма не се прилага за професия код 521010 Машинен техник, специалност код 5210113 Машини и съоръжения за заваряване и професия код 521030 Машинен оператор, специалност код 5210303 Машини и съоръжения за заваряване от професионалното направление.

Учебното съдържание осигурява възможности за изграждане на умения и навици за практическо изпълнение на заваръчни дейности, включващи ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди.. Тежестта пада върху правилата и техниката на изпълнение на всяка операция от подготовката на изделието до контрол на качеството на шева.

Разпределението на общия брой учебни часове, които са предвидени в учебния план, се осъществява от преподавателя съобразно ясно и точно формулирани цели на обучението, като се отчитат особеностите на учебното съдържание и формирането на умения. Учебно-производствените дейности следва да се подбират и подреждат на принципа от простото към сложното и при степенуване на трудност на изискванията за качество и количество.

Обучението по предмета се осигурява чрез междупредметна връзка с учебните предмети от отрасловата професионална подготовка Техническо чертане, Материали и заготовки и Техническа механика, както и с учебния предмет от професионалната подготовка за професията Учебна практика – Шлосерство и Стругарство.

В състава на дидактическите средства е необходимо да се използват чертежи, конструктивна и технологична документация, справочни материали, табла, филми, писмени задания и др.

Обучението изисква учебните часове по практика (заваряване) да се провеждат в добре обзаведена учебна работилница, снабдена с всички необходими инструменти, материали и пособия.

Анализът на дейността на учениците и преценката за реализиране на целите са необходимо условие за приключване на всяко занятие по учебна практика.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел на обучението е формиране на знания, умения и навици у учениците за изпълнение на основни заваръчни операции, включващи ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди на челни и ъглови шевове.

За постигане на основната цел е необходимо изпълнение на следните подцели:

1. Формиране на похвати, умения и навици за изпълнение на основни заваръчни операции от ръчно електродъгово заваряване и начини на заваряване.

2. Придобиване на начални умения за разчитане на конструктивна и технологична документация.

3. Формиране на начално техническо и технологично мислене.

4. Придобиване на умения за подбор на материалите и метода на заваряване според тяхната заваряемост, електроди, телове.

5. Придобиване на умения за безопасна работа и използване на различните токоизточници и спомагателното заваръчно обзавеждане.

6. Придобиване на умения за подбор на контрола за изпитване качеството на завареното съединение.

7. Формиране умения за работа в група, екип и професионални качества като: организираност, дисциплинираност, оперативност, точност, самоконтрол, самооценка, съзнателно отношение към работата и др.

8. Усвояване правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове по учебна практика ЗАВАРЯВАНЕ е съгласно учебния план за всяка професия и е в размер на 54, 72, 90, 144 и 198 часа. В зависимост от учебните часове по учебен план за всяка професия или специалност те се разпределят от учителя за нови умения и знания и за упражнения съгласно таблицата.
Вариант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Учебни часове по учебен план


54


72


90


144


198

Минимален брой учебни часове за нови знания, умения и упражнения526078112170ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Обемът от учебно съдържание е структуриран в раздели. Учителят конкретизира темите и броя на учебните часове за всяка тема, определя учебните часове за нови умения, знания и упражнения с цел изпълнение целите и задачите на обучението. Конкретизирането на темите и броя на учебните часове се утвърждава в годишното разпределение на учителите при съобразяване с изискванията на съответната професия.
по ред

Наименование на разделите


Вариант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1.

Здравословни и безопасни условия на труд в учебната работилница

1

2

3

3

3

2.

Източници на ток за заваряване

2

4

5

5

5

3.

Спомагателно заваръчно обзавеждане

2

3

4

4

4

4.

Подготовка на детайлите за заваряване

3

3

3

3

3

5.

Заваряване на нелегирани, бедни на въглерод стомани или нисколегирани стомани, група W 01. Изпълнение на челен шев върху детайли от ламарина с дебелина от 4 до 13 мм в хоризонтално-вертикална заваръчна позиция /PB/.

7

7

10

12

18


6.

Заваряване на нелегирани, бедни на въглерод стомани или нисколегирани стомани, група W 01 на ъглов шев с дебелина на ламарина от 4 до 13 мм, хоризонтално-вертикална заваръчна позиция /PB/.

10

10

12

15

20


7.

Заваряване на нелегирани, бедни на въглерод стомани или нисколегирани стомани, група W 01 на ъглов шев с дебелина на ламарина от 4 до 13 мм и подова заваръчна позиция / PA/.

7

10

12

15

20


8.

Заваряване на нелегирани, бедни на въглерод стомани или нисколегирани стомани, група W 01 на ъглов шев с дебелина на ламарина от 4 до 13 мм, вертикална нагоре заваръчна позиция /PF/.

7

8

12

15


20


9.

Заваряване на ъглов шев на тръба от 50 до 100 мм към листов материал с дебелина от 3 до 13 мм – подова заваръчна позиция /PA/, стомана група W 01.

10

10

12

15

20


10.

Измерване, изпитване и контрол на заваръчните работи.

3

3

5

5

7

11.

Изработка на изделия от шина, ъглов профил и листова стомана по зададен чертеж

0

0

0

20

30
Всичко:

52

60

78

112

170Раздел 1. Здравословни и безопасни условия на труд в учебната работилница.

Работното място на заварчика. Техническо оборудване и организация на дейностите. Основни правила за безопасност при ръчно електродъгово заваряване и при газокислородно заваряване. Мерки за предпазване от пожари. Основни документи и изисквания за ЗБУТ. Инструктажи. Избор на лични предпазни средства. Избор на инструменти и преценяване вида и типа им според зададеното занятие. Работа с измерителни инструменти, калибри, шаблони, шлосерски инструменти. Организация на работното място. Техника на безопасност.


Раздел 2. Източници на ток за заваряване.

Избиране на източник за променлив или постоянен ток. Опознаване устройството им. Пускане на източника. Управление на електротехническите характеристики, постоянно напрежение и постоянен ток. Определяне режима на работа. Организация на работното място. Здравословни и безопасни условия на труд.Раздел 3. Спомагателно заваръчно обзавеждане.

Опознаване на спомагателното заваръчно обзавеждане и случаите на неговото риложение. Работа с манипулатори (позиционери). Организация на работното място. Здравословни и безопасни условия на труд.
Раздел 4. Подготовка на детайлите за заваряване.

Почистване на детайлите. Подготовка на краищата. Правилен монтаж и демонтаж. Избор на електроди. Разчитане вида на електродите по зададените данни от производителя. Разчитане вида на шева, зададен по чертежи или скици. Организация на работното място. Здравословни и безопасни условия на труд.


Раздел 5. Заваряване на нелегирани, бедни на въглерод стомани или нисколегирани стомани.

Група W 01 (нелегирани, бедни на въглерод стомани или нисколегирани стомани).

Направа на челен шев (ВW) върху детайли с дебелина от 4 до 13 мм.

Изпълнение на шев (РВ) хоризонтално-вертикална заваръчна позиция.

Организация на работното място. Подготовка на детайлите. Предаване на необходимата форма на краищата. Избор на режим на заваряване. Възбуждане и поддържане на горенето на дъгата. Почистване на шева от шлака. Контрол и проверка качеството на шева. Организация на работното място. Здравословни и безопасни условия на труд.
Раздел 6. Заваряване на стомана група (W 01) на ъглов шев ( FW) от листов материал (от 4 до 13 мм) в хоризонтално-вертикална заваръчна позиция (РВ).

Организация на работното място. Подготовка на детайлите. Предаване на необходимата форма на краищата. Избор на режим на заваряване. Възбуждане и поддържане на горенето на дъгата. Почистване на шева от шлака. Контрол и проверка качеството на шева. Здравословни и безопасни условия на труд.


Раздел 7. Заваряване на стомана (W 01) ъглов шев ( FW) от листов материал (от 4 до 13 мм) и заваръчна позиция подова (РА).

Организация на работното място. Подготовка на детайлите. Предаване на необходимата форма на краищата. Избор на режим на заваряване. Възбуждане и поддържане на горенето на дъгата. Почистване на шева от шлака. Контрол и проверка качеството на шева. Здравословни и безопасни условия на труд.


Раздел 8. Заваряване на стомана (W 01) ъглов шев ( FW) и РF (вертикална нагоре заваръчна позиция). Дебелина на ламарината от 4 до 13 мм.

Организация на работното място. Подготовка на детайлите. Предаване на необходимата форма на краищата. Избор на режим на заваряване. Възбуждане и поддържане на горенето на дъгата. Почистване на шева от шлака. Контрол и проверка качеството на шева. Здравословни и безопасни условия на труд.


Раздел 9. Заваряване на ъглов шев на тръба с диаметър от 50 до 100 мм към листов материал с дебелина от 3 до 13 мм. (РА) подова заваръчна позиция.

Организация на работното място. Подготовка на детайлите. Предаване на необходимата форма на краищата. Избор на режим на заваряване. Възбуждане и поддържане на горенето на дъгата. Почистване на шева от шлака. Контрол и проверка качеството на шева. Здравословни и безопасни условия на труд.


Раздел 10. Измерване, изпитване и контрол на заваръчните работи.

Да извършва текущ и окончателен контрол чрез външен оглед. Рентгено- и гама- дефектоскопия.


РАЗДЕЛ 11. Изработка на изделия от шина, ъглов профил и листова стомана по зададен чертеж.

Организация на работното място. Подготовка на детайлите – измерване, разчертаване, разкрояване, зачистване на краищата и т.н. . Предаване на необходимата форма на краищата. Избор на режим на заваряване. Избор на захващане и последователност на изпълнение на заваръчните шевове. Установяване на детайлите в положение за заваряване. Възбуждане и поддържане на горенето на дъгата. Почистване на шева от шлака. Контрол и проверка качеството на шева. Здравословни и безопасни условия на труд.V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябва


ДА ЗНАЯТ:

1. Физическите, механичните и технологичните свойства, както и приложението на най-важните метали, сплави, употребявани в машиностроенето.

2. Предназначението и устройството на заваръчните токоизточници и апарати за РЕДЗ.

3. Правилата за организация на работното място и здравословните и безопасни условия на труд.

4. Да познават спомагателното обзавеждане и неговото приложение.
ДА МОГАТ:


  1. Да спазват здравословните и безопасни условия на труд.

  2. Да разчитат несложни скици, схеми, чертежи, на които е показан вида и размерите на заваръчния шев.

  3. Да работят със заваръчните токоизточници и апарати.

  4. Да избират правилно метода на заваряване според вида и свойствата на материала.

  5. Да спазват технологията на монтаж и демонтаж на частите на отделните механизми, възли, системи.

  6. Самостоятелно да определят технологичната последователност на операцията.

  7. Да изпълняват ръчно електродъгово ъглови шевове в долно хоризонтално и вертикално положение.

  8. Да работят с шлосерски инструменти, да демонтират на изделието, да изчукват шлака и др.

  9. Да извършват контрол чрез външен оглед на изделието през време на работа и след завършване на заваряването.


Забележка:

Учениците, обучавани по ІV и V вариант трябва да могат да изработват изделия от шина, ъглов профил и листова стомана по зададен чертеж.


VІ. ЛИТЕРАТУРА

1. инж. Велков, К., Заваряване на металите., 1976.

2. Шебеко, Л., Специална технология на електрозаварчици и газозаварчици., 1977

3. Лолов, Н., П. Пенчев, Л. Каменова, Техника и технология на заваряването,. София, 1990

4. инж. Велков, К., Електроди за заваряване и наваряване, 1979

5. Верховенко, Справочник сварчика, 1977

6. Соколов, Газовая сварка и резка металов, 1978

7. Колев, Справочник по заваряване І и ІІ том. 1981, 1982


АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: инж. Анета П. Христова - ПГПТ – гр. Русе, инж. Росица К. Пашова - ПГПТ – гр. Русе


Каталог: UProgrami -> meh
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
meh -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
meh -> З а п о в е д № рд 09 – 971/12. 08. 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница