Министерство на образованието и науката з а п о в е д № рд 09 1315/ 15. 09. 2006 гДата01.08.2018
Размер79.3 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

З А П О В Е Д

РД 09 - 1315/ 15.09.2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика: По схемотехника за професия код № 523030 Техник на електронна техника, специалности код № 5230301 Промишлена електроника, код № 5230302 Микропроцесорна техника и професия код № 523040 Монтьор на електронна техника, специалности код № 5230401 Промишлена електроника, код № 5230402 Микропроцесорна техника от професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед РД 09 - 1315/ 15.09.2006 г.


Учебен предмет: УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СХЕМОТЕХНИКА

Професионално направление:


код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

код № 523030 ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

код № 523040 МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

Специалности:код № 5230301 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

код № 5230302 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

код № 5230401 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

код № 5230402 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

София, 2006 година
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по Учебна практика: По схемотехника е предназначена за обучение по професиите Техник на електронна техника и Монтьор на електронна техника – специалности Промишлена електроника и Микропроцесорна техника, от професионално направление Електроника и автоматизация.

Съдържанието на учебната програма дава възможност да се усвоят основни умения за монтаж и пускане на токоизправители, стабилизатори на напрежение, усилватели, нискочестотни синусоидални генератори, цифрови устройства с комбинационни логически схеми, цифрови устройства с последователностни логически схеми, цифрови устройства с релаксационни схеми, изделие за динамично управление на индикатори.

Обучението се извършва във връзка с учебните предмети Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Аналогова схемотехника и Цифрова схемотехника.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират чрез затвърждаване на основните понятия и принципите на работа на токоизправителите, стабилизаторите, усилвателите, генераторите, цифровите устройства и схеми, на техните основни параметри, характеристики, методи на изграждане и приложението им.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ


Обучението по Учебна практика: По схемотехника има за цел учениците да придобият основни знания и практически умения за монтаж, пускане и настройка и отстраняване на повреди в електронните схеми на изброените в учебното съдържание устройства, като могат да обясняват действието на схемите, да разпознават отделните звена, от които се състоят и входно/изходните сигнали, които трябва да се получават.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели: • да избират и правилно да работят с необходимите контролно-измервателни уреди;

 • умения за монтаж и пускане на класически токоизправители;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на импулсни токоизправители;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на параметрични стабилизатори на напрежение;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на компенсационни стабилизатори на напрежение;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на импулсни стабилизатори на напрежение;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на усилватели с дискретни елементи;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на усилватели с операционни усилватели;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с дискретни елементи;

 • усвояване на умения за монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с операционни усилватели;

 • умения за монтаж и пускане на цифрови устройства с комбинационно логически схеми;

 • умения за монтаж и пускане на цифрови устройства с последователностни логически схеми;

 • умения за монтаж и пускане на цифрови устройства с релаксационни схеми;

 • умения за монтаж и настройка на цифрово изделие с обемен монтаж за динамично управление на индикатори.ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Учебна практика: По схемотехника и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на всяка професия и специалност.
ХІ клас: І срок 18 седмици х 4 часа = 72 часа

ІІ срок 18 седмици х 4 часа = 72 часаОбщо: 144 часа
ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е подбрано и структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите, съдържащи се в него.

Учебните часове, които са предвидени по учебния план и са над посочените в учебната програма, се разпределят по преценка на учителя.

За постигане целите на обучение учителите могат да определят броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.


по ред
Найменование на разделите

Брой

учебни часове

1.

Монтаж и пускане на токоизправители:

 • класически;

 • импулсни.

12

2.

Монтаж и пускане на стабилизатори на напрежение:

 • параметрични;

 • компенсационни;

 • импулсни.

20

3.

Монтаж и пускане на усилватели:

 • с дискретни елементи;

 • с операционни усилватели.

12

4.

Монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори:

 • с дискретни елементи;

 • с операционни усилватели.

12

5.

Монтаж и пускане на цифрови устройства с комбинационно логически схеми.

24

6.

Монтаж и пускане на цифрови устройства с последователностни логически схеми.

28

7.

Монтаж и пускане на цифрови устройства с релаксационни схеми.

20

8.

Монтаж и настройка на цифрово изделие с обемен монтаж за динамично управление на индикатори.

12


Раздел І: Токоизправители:
Еднополупериодни.

Мостови.


Импулсни.
Раздел ІІ: Стабилизатори на напрежение:
Параметрични.

Компенсационни.

Импулсни.
Раздел ІІІ: Усилватели:
С дискретни елементи.

С операционни усилватели.


Раздел ІV: Нискочестотни синусоидални генератори:
С дискретни елементи;

С операционни усилватели.


Раздел V: Цифрови устройства с комбинационно логически схеми:
Шифратори и дешифратори.

Мултиплексори и демултиплексори.

Кодови преобразуватели.

Цифрови компаратори.

Суматори.

Комбинационни схеми за контролен бит по четност или нечетност.

Програмируема комбинационна логика – PROM, PLA, PAL.

Интерфейсни и буферни схеми.


Раздел VІ: Цифрови устройства с последователностни логически схеми:
Тригери - асинхронни и синхронни; RS, JK и D тригери. Таблици на истинност. Времеимпулсни диаграми.

Регистри - видове интегрални регистри, предназначение.

Броячи и делители - видове и приложение.

Памети.
Раздел VІІ: Цифрови устройства с релаксационни схеми:


Мултивибратори - чакащ и автогенераторен режим.

Тригер на Шмит.

Интегрално изпълнение.
Раздел VІІІ: Цифрово изделие с обемен монтаж за динамично управление на индикатори:
Минимална конфигурация на изделието:

-импулсен генератор;

-делител на честота;

-памет;


-кодов преобразувател;

-динамична четириразрядна индикация.

Примерно изделие: честотомер, капацитетметър, периодомер и др.

VІ.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След приключване на обучението учениците трябва:
да могат да извършват:


 • монтаж и пускане на класически токоизправители;

 • монтаж и пускане на импулсни токоизправители;

 • монтаж и пускане на параметрични стабилизатори на напрежение;

 • монтаж и пускане на компенсационни стабилизатори на напрежение;

 • монтаж и пускане на импулсни стабилизатори на напрежение;

 • монтаж и пускане на усилватели с дискретни елементи;

 • монтаж и пускане на усилватели с операционни усилватели;

 • монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с дискретни елементи;

 • монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с операционни усилватели;

 • монтаж и пускане на цифрови устройства с комбинационно логически схеми;

 • монтаж и пускане на цифрови устройства с последователностни логически схеми;

 • монтаж и пускане на цифрови устройства с релаксационни схеми;

 • монтаж и настройка на цифрово изделие с обемен монтаж за динамично управление на индикатори.


VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
инж. Мария Стоева - СПГЕ “Джон Атанасов”

инж. Йорданка Динкова - СПГЕ “Джон Атанасов”инж. Иван Михов - СПГЕ “Джон Атанасов”


Каталог: prof -> moneltehnika
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
moneltehnika -> Програма по Учебна практика: Лабораторна електрически и електронни измервания, е предназначена за обучение по професията
moneltehnika -> Министерство на образованието и науката з а п о в е д № рд 09 1316/ 15. 09. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница