Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция „западнобеломорски район”Дата24.10.2018
Размер110.01 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

изх. № КД-05-1 / ……..06. 2018 г.О Т Ч Е Т
за извършената контролна дейност от БД „ЗБР” през месец май 2018 г.


 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:

През месец май 2018 г. са проверени 145 бр. обекта, като констатациите са отразени в 140 броя констативни протоколи, в съответствие с указанията на Министъра на околната среда и водите за прилагане на комплексен подход при осъществяване на контролни функции, поради което броя на извършените проверки е по-голям от броя на проверените обекти, а именно: • 6 броя проверки по жалби и сигнали;

 • 43 броя проверки на състоянието и правилната експлоатация на водовземно съоръжение;

 • 4 броя проверки на комплексни язовири за спазване на режимен график на МОСВ;

 • 2 броя проверки относно замърсяване на повърхностни води;

 • 3 броя проверки за установяване начина на водовземане и мястото на заустване на отпадъчните води;

 • 1 проверкa по одобрен план-график за облитане и заснемане с ДУЛС (Дрон);

 • 54 броя проверки по извършване на дейности в речните легла;

 • 18 броя проверки за пломбиране на ВУ;

 • 2 броя проверки по проводимост на речните легла;

 • 1 брой проверки по инвестиционно намерение;

 • 2 броя проверки по процедура за издаване на разрешителни;

 • 4 броя проверки по сигнали на „зелен телефон“, като 1 бр. сигнал е регистриран през месец април.


Общия брой на проверките е 183.
БД „ЗБР“ през месец май е извършила облитане с ДРОН на участък от р. Доспат с дължина около 16 км. между с. Побит камък и гр. Сърница, общ. Сърница, област Пазарджик относно извършване на дейности в речните легла и осигуряване проводимостта на речните участъци.

През месец май, вследствие на извършени проверки са дадени общо 13 бр. предписания за: • възстановяване на СОЗ и поставяне на указателни и забранителни табели – 3 броя;

 • монтиране на работещи и отговарящи на нормативните изисквания водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества – 5 броя;

 • осигуряване проводимостта на речните легла – 2 броя;

 • отстраняване на допуснати грешки в КК и КР – 1 брой;

 • водовземане след консервиране на ВС – 1 брой;

 • пускане в действие на спряна от работа турбина – 1 брой.

През месец май са съставени 27 бр. Акт за установяване на административно нарушение и са издадени 12 бр. Наказателни постановления.

Общо събраните суми от БД „ЗБР” по наложени глоби/имуществени санкции през месец май са в размер на 800 лв.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 1 775 748,56 лв. (такси за 2017 г. и предходни години) и трансферирани по сметка на МОСВ.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
През отчетния период продължават проверките за:


 • установяване на обстоятелства във връзка с начисляване на дължимите такси за правото на водовземане и/или ползване на воден обем за 2017 г.;

 • обекти, упражняващи стопанска дейност с издадени разрешителни по Закона за водите, с цел спазване на условията, вписани в тях;

 • пломбиране на водомерни устройства за измерване на ползваните водни обеми във връзка с монтиране на нови измервателни устройства, повреди на монтирани вече такива или корозиране на пломби;

 • установяване източника и начина на водоснабдяване и начин на отвеждане и място на заустване на отпадъчните води от обекти без издадени разрешителни, с цел опазване на компонентите на околната среда;

 • във връзка с постъпили жалби и сигнали;

За установените нарушения на разпоредбите на Закона за водите при извършените проверки на място са предприети необходимите действия в съответствие със законовите разпоредби за ангажиране на наказателна отговорност на нарушителите. Съставени са 27 бр. Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 12 бр. Наказателни постановления (НП) по АУАН от предходен период на стойност - 15 150 лв.

През месец май дирекция „Контрол“ продължи със процедурата по събиране на дължимите такси за 2017г. , чрез изготвяне на покани за доброволно изпълнение и уведомления за започване на процедури за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане.


Засилен превантивен контрол:
С осъществения контрол по издадените разрешителни по реда на Закона за водите се гарантира спазването и прилагането на законодателството, прилагането на принципа „замърсителят плаща“ и събирането на дължимите такси, с което се гарантира финансов ресурс за реализиране на проекти във водния сектор, финансирани от ПУДООС.

На постъпилите общо 10 броя сигнали и жалби през месец май са извършени общо 9 броя проверки на място, за които са съставени 9 броя констативни протоколи. За един от сигналите е извършена проверка от органите на МВР.


Постъпили са следните сигнали и жалби:

1. „Изграден ШК в урбанизираната територия на гр. Банско“, нерегистриран в регистрите на БД „ЗБР“.

При извършена проверка на 02.05.2018 г. е установено наличието на изградено водовземно съоръжение – ШК, което не е регистрирано в Регистъра за задоволяване на собствените потребности на гражданите, воден в БД „ЗБР“. Дадено е предписание за предприемане на необходимите действия за ликвидиране на водовземното съоръжение , в съответствие с нормативните изисквания.Сигнала е основателен.
2. „Насипване на земни маси в коритото на р. Струма под мост на реката Лот 3.3 от магистрала Струма, в землището на с. Микрево, общ. Струмяни“.

При извършена проверка на 12.05.2018 г. е констатирано насипване на земни маси в коритото на р. Струма, но не е установена фирмата извършител. При извършена проверка на следващия ден 13.05.2018 г. е установен извършителят на насипните дейности в р. Струма, а именно „ГБС – ИС“ АД, гр. София. Изпратена е покана за съставяне на АУАН за установените нарушения на разпоредбите на Закона за водите.Сигнала е основателен.
3. „Възникнала аварийна ситуация от работата на ТЕЦ „Република“, гр. Перник, изливане на шламови води в дере, вливащо се в р. Струма“

При извършена проверка на 15.05.2018 г. и след обход и оглед на тръбопроводите за шламови води до сгуроотвал „7-ми септември“ е установено, че е имало пробив и изтичане на шламови води от тръбопроводите в дере вливащо се в р. Струма. Извършена е проверка от страна на РИОСВ – Перник.Сигнала е основателен.
4. „Нерегламентиран добив на наносни отложения от леглото на р. Места след мост на реката на път III-197 Гоце Делчев - Сатовча“.

При извършена проверка на 16.05.2018 г. и след обход и оглед на участъка от р. Места е установено наличието на техника – багер и товарен автомобил на левия бряг на реката. В момента на проверката не се извършва дейност по изземване на наносни отложения от коритото на р. Места. Проверката на място е извършена със съдействието на служители от РУ-Гоце Делчев.Сигнала е основателен.
5. „Замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица от дейността на кравеферма“.

При извършена проверка на 18.05.2018 г. и след обход и оглед на участъка от р. Благоевградска Бистрица е констатирноа, че са зауствани отпадъчни води и торова маса от отглежданите в кравефермата 23 бр. крави. Не е установен собственика на кравефермата. Ще бъде извършена допълнителна проверка на място.Сигнала е основателен.

6. „Замърсяване на водите на р. Драговищица и р. Струма от дейността на мина при с. Караманица, Р Сърбия - Босилеград“.

При извършена проверка на 22.05.2018 г. и след обход и оглед на участъка от р.Драговищица при ГКПП Олтоманци е констатирано, че водите на реката са мътни със светлокафяв цвят. Взети са проби от служители на ИАОС – София за извършване на физико-химичен анализ в ЦЛ – София на ИАОС.

След получаване на резултатите от пробонабирането ще бъдат предприети съответните действия.
7. „Извършване на дейности в коритото на р. Доспат“ между гр .Сърница и с.Побит камък, общ . Сърница“.

При извършена проверка на 23.05.2018 г. и след обход и оглед на участъка от р. Доспат е констатирано, че са извършвани дейности по почистване на реката, като същите са преустановени през зимните месеци. За изпълнител на дейностите е определен „Елконт -17“ ЕООД - гр. Стара Загора и сключен договор с ОА – Пазарджик.

Подадено е заявление в БД„ЗБР“ за издаване на Разрешително за ползване на воден обект.
8. „Изместване на коритото на р. Речичка и преминаване на реката през частни имоти“.

При извършена проверка на 25.05.2018 г. и след обход и оглед на участъка от р. Речичка при засегнатите частни имоти е констатирано, че реалните граници на имота не отговарят на границите отразени в КК и КР на гр. Сандански. Дадено е предписание на Община Сандански за предоставяне на информация относно реалните граници на имотите.След получаване на информацията от Община Сандански ще бъдат предприети съответните действия.
9. „Неоводнено речно корито на р. Манастирска и р. Скокова след водохващането за МВЕЦ „Манастирска“.

При извършена проверка на 27.05.2018 г. и след обход и оглед на водохващанията на р. Манастирска и р. Скокова за МВЕЦ „Манастирска“ е констатирноа, че през рибните проходи на двете водохващания преминават водни количества за нормалното функциониране на екосистемите в реките.Сигнала е неоснователен.
10. „Изместване на коритото на р. Глазне в землището на гр. Банско“.

При извършена проверка на 31.05.2018 г. и след обход и оглед на участъци от р.Глазне в землището на гр. Банско е констатирано, че няма изместване на коритото на реката. Прекъсната е вада за напояване на земеделски имоти, чрез изсипване на земни маси.Сигнала е неоснователен.
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:
През месец май 2018 г. са осъществени 140 бр. проверки, вследствие на което са направени 13 бр. предписания. Съставени са 27 Акта за установени административни нарушения и са събрани 800 лв. от издадени Наказателни постановления за минали периоди. Издадени са 12 броя Наказателни постановления на стойност 15 150 лв.

Изготвени са писма и указания за предоставяне на коректни документи, предписания, както и покани за съставяне на АУАН за нарушения на разпоредбите на Закона за водите. Издадени са НП.За всички констатирани несъответствия и нарушения, проверяваните лица са уведомени за нормативните изисквания, с което се гарантира, както привеждането на стопанската дейност към законовите разпоредби, така и правилното прилагане на законодателството в областта на водите.


  1. За установени нарушения през месец май са съставени 27 броя АУАН за:
 • Водовземане без издадено разрешително по реда на Закона за водите:

• „Енергоремонт-Бобов дол“ ЕАД, с. Големо село, общ. Бобов дол;

 • Нарушение на правилата за деклариране:

 • „Балкан Рийл“ ООД, гр. Перник;

 • „МБАЛ Югозападна болница“, гр. Сандански;

 • „Форел“ ООД, гр. Гоце Делчев;

 • „Евро нанс“ ЕООД, гр. Кюстендил;

 • ЕТ „МетодиПопов-Златолист“, гр. Петрич;

 • ЕТ „Йоси-Анелия Срадкова“, с. Първомай;

 • ТД „Еделвайс“, гр. Сандански;

 • „Сад 2004“ ЕООД, гр. Сандански;

 • ЕТ „Бойка Георгиева 07“, гр. Сандански;

 • „СБР Сапарева баня“, гр. Сапарева баня;

 • „Профстрой“ ООД, гр. Сандански;

 • „Доса плод“ ООД, гр. Сандански;

 • „Бела фрукт“ АД, гр. София;

 • „Форел“ ООД, гр. Гоце Делчев.

 • Неизпълнение на задължения по Закона за водите:

 • „Балкан Рийл“ ООД, гр. Перник;

 • „МБАЛ Югозападна болница“, гр. Сандански;

 • „Форел“ ООД, гр. Гоце Делчев;

 • ЕТ „Методи Попов-Златолист“, гр. Петрич;

 • ЕТ „Йоси-Анелия Срадкова“, с. Първомай;

 • ТД „Еделвайс“, гр. Сандански;

 • ЕТ „Бойка Георгиева 07“, гр. Сандански;

 • „СБР Сапарева баня“, гр. Сапарева баня;

 • „Профстрой“ ООД, гр. Сандански;

 • „Сийуайнс“ АД, гр. София;

 • „Доса плод“ ООД, гр. Сандански;

 • „Форел“ ООД, гр. Гоце Делчев.
  1. През месец май 2018 г. са издадени 12 броя Наказателни постановления:
 • За водовземане и заустване без издадено разрешително по реда на Закона за водите:

 • „Младен Асенов М и М“ ЕООД, гр. Петрич;

 • „Балканстрой Разлог“ АД, гр. Разлог;

 • Община Хаджидимово;

 • Община Хаджидимово;

 • „Бац Енерджи“ ЕООД, гр. Петрич;

 • „Енергоремонт-Бобов дол“ ЕАД, с. Големо село, общ. Бобов дол.

 • За нарушение на правилата за деклариране:

 • „Амо пропърти“ ЕООД, гр. Кюстендил;

 • ТД „Еделвайс“, гр. Сандански;

 • „Балкан Рийл“ ООД, гр. Перник.

 • За неизпълнение на задължения по Закона за водите:

 • „Балкан Рийл“ ООД, гр. Перник;

 • Община Петрич;

 • ТД „Еделвайс“, гр. Сандански.
 1. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

В резултат от извършената контролна дейност през май от БД „ЗБР“ е постигнат следния ефект: • Опазване на водите с питейни качества – повърхностни и подземни, като ценен природен ресурс;

 • Извършени са своевременни проверки по получените сигнали и жалби на гражданите, гарантиращо ефективно и прозрачно управление на администрацията;

 • Спазване на условията, вписани в индивидуалните административни актове, водещи до минимално въздействие върху водните ресурси;

 • Спазване на нормативните изисквания и привеждане дейността на действащите обекти в съответствие с екологичното законодателство;

 • Наложени са санкции на титулярите, които не изпълняват задълженията си по издадените им разрешителни, което има възпитателен ефект върху водоползвателите.


Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност през м. май 2018 г.

Общ брой извършени проверки

Брой извършени проверки по разрешителни

Брой извършени извънредни проверки ( по сигнали, съвместни проверки и др.)

Брой дадени предписания

Общ брой съставени АУАН

Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания

Брой издадени наказателни постановления

Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.)

Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.)

Брой издадени актове за установяване на публично-държавно вземане

Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване на публично държавно вземане (лв.)

Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.)

Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.)

140

43

97

13

27

0

12

15 150

800

0

0

1 322 132,17

453 616,39

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница