Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница1/6
Дата11.03.2018
Размер0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРОБОВЗЕМНА И ГАЗАНАЛИЗАТОРНА АПАРАТУРА ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЕМИСИОНЕН КОНТРОЛ”

Съгласували: Филип Пенчев – Главен секретар на ИАОС:

Теодор Панев – Главен директор на ГД ЛАД:

Валери Серафимов – Директор на дирекция МООС:

Георги Игнатиев – Началник на отдел ФСДУС:


Ирина Савчева – Началник на отдел АПО:

Изготвили: Милена Първанова – Началник на отдел ЛКВ

Николай Панайотов – Началник на отдел „Калибровка“


Елеонора Стойкова – Главен юрисконсулт в отдел АПО:
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРОБОВЗЕМНА И ГАЗАНАЛИЗАТОРНА АПАРАТУРА ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЕМИСИОНЕН КОНТРОЛ”гр. София, 2015 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контролНастоящата документация е изготвена на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки и съдържа:

I. Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществената поръчка.

II. Обявление за откриване на обществената поръчка.

III. Описание на предмета на обществената поръчка.

IV. Техническа спецификация.

V. Указания за участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

VI. Образци.


III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух (ККАВ) е регламентирана със Заповед № 66/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. В тази заповед са определени броят и видът на пунктовете, съответните атмосферни замърсители, методите и средствата на измерване.

В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна и автоматична апаратура, поместена в стационарни и мобилни автоматични станции, ръчни пунктове, а също така и в OPSIS – системите (разположени по Долен Дунав, гр. Бургас, с. Остра могила и с. Ръжена, Старозагорска област).

За нормалното функциониране на гореописаната апаратура от значение е осигуряването на сервизно обслужване, а също така и периодична смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Такива изисквания съществуват и в европейските норми, въведени като БДС. От друга страна при провеждания контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата се използва пробовземна апаратура и автоматична апаратура за пробовземане и анализ по отделни замърсители.

Поръчката се състои от 2 (две) самостоятелно обособени позиции:


Обособена позиция 1: Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, модели 42I, 43I, 48I и 49I, на стойност 46 320 лв. (четиридесет и шест хиляди триста и двадесет лева) без ДДС;

Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за пробовземане на органични вещества, на стойност 2 340 лв. (две хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС.


 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИОбособена позиция № 1 - Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, модели 42I, 43I, 48I и 49I или еквивалентно

.1.1


NO/NOx

42I

Наименование

Бр./оп.Кит за помпа, KNF (P/N 9262,9263,8086)

3 бр.Филтър DFU

10 бр.О – ринг (PK/5)

1 бр.О – ринг (PK/10)

1 бр.Капиляр 08 mil (Red)

1 бр.Капиляр 15 mil (Purple)

1 бр.Оптичен кит филтър, (w/quartz)

1 бр.Соленоид

1 бр.Скрубер

1 бр.Помпа KNF 110VAC

2 бр.Амортисьори за помпа

4 бр.

21.2


SO2

43IНаименование

Бр./оп.Капиляр 13 mil L (Blue/Yellow)

3 бр.О – ринг (PK/10)

3 бр.Предпазител 3Amp. S/B (PK/7)

4 бр.Помпа KNF 110VAC

3 бр.Амортисьори за помпа

6 бр.

21.3


CO

48I

Наименование

Бр./оп.Филтър DFU

3 бр.О – ринг (PK/5)

3 бр.Хопкалит , опаковка от 1кг.

3 оп.Корелационен филтър

1 бр.Капиляр 18 mil (Blue/Purple)

1 бр.Помпа KNF 110VAC

3 бр.Амортисьори за помпа

6 бр.Скрубер

2 бр.

21.4


O3

49I

Наименование

Бр./оп.Нулев скрубер вътрешен

4 бр.Соленоид Sample/Reference

1 бр.Помпа KNF 110VAC

2 бр.Амортисьори за помпа

4 бр.

Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за пробовземане на органични вещества или еквивалентно


12.1
Наименование

Бр./оп.Стандартни индикаторни тръбички за пробонабиране на бензен 6 х 70, 50/100 mg сорбент активен въглен, 2 секции

50бр/оп.

18 оп.

.2.2
Наименование

Бр./оп.Стандартни индикаторни тръбички за пробонабиране 8 х 110, 200/400 mg

сорбент активен въглен, 2 секции

50бр./оп.18 оп.


Изисквания към техническите спецификации:

Предмет на обществената поръчка:

“Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторната апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол”Обем на поръчката:

Консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол, разположена в мобилни и стационарни автоматични станции за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол.I. Към техническото предложение се прилага документ, удостоверяващ, че участникът е производител и/ или оторизиран представител на фирмата - производител/ дистрибутор на стоката/стоките, предмет на доставката, с права за доставка на територията на Република България за срок, не по - кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка - заверено копие.

В случай, че участникът е производител на оферираните стоки, това се удостоверява чрез декларация в оригинал със свободен текст. Декларацията се прилага към всеки Плик № 2 (в случай, че участникът е производител на съответната стока, а не оторизиран представител на прозиводителя/дистрибутора).

Срок за изпълнение: Доставката на консумативите по настоящата обществена поръчка следва да бъде осъществена до 8 (осем) месеца от датата на сключване на договор, но не по-рано от 05.03.2016 г. 1. УКАЗАНИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”
Va. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет на обществената поръчка - „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”.

2. Възможност за представяне на варианти:

Не се допуска представянето на варианти в офертата.


3. Място на изпълнение на поръчката:
Франко склада на посочения по-долу адрес на Централна лаборатория:

гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 1364. Прогнозна стойност на поръчката: 48 660 лв. (четиридесет и осем хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС.
5. Разходи по участие в процедурата.

Разходите за подготовка и изготвяне на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват каквито и да е било претенции спрямо Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите на чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя.
6. Общи изисквания към участниците:

Оферта за участие в процедурата за обществена поръчка може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно учредителните документи има представителна власт или от изрично упълномощено лице.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Не се допуска до участие в процедурата за обществена поръчка и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка участник за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка и участници, за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8 не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в случаите по чл. 3, т. 8:

а) участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;

б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като Възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП по образец - Образец № 6.

Не могат да участват в процедурата и подлежат на отстраняване участници, които не отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (попълва се образец № 10).7. Участникът се отстранява от участие, когато:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

е) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението свързано с осъществяване на търговска дейност /в областта на доставки/;

ж) който е осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

з) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията по точки а), е), ж) и з) се прилагат както следва:


    • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

    • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

    • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

    • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

    • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

    • при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

    • във всички останали случй, включително и за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

Във всички случаи, изброени по-горе, изискванията на чл. 47 се прилагат и за прокуристите, когато има назначени такива. Когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, което има повече от един прокурист, изискванията се прилагат само за прокуриста, чиято представителна власт включва дейността на дружеството на територията на Република България.

и) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация"Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство - до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.;

й) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7.1. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в горните обстоятелства в 7-дневен (седемдневен) срок от настъпването им.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница