Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница2/8
Дата21.07.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.2.2. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Притежавания сертификат следва да е валиден за срок не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Освен посочения сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, сертификатът следва да бъде представен само от това лице в обединението, което съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението е определено да изпълнява съответната дейност, за която се изисква сертификата.

2.2.3. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Притежавания сертификат следва да е валиден за срок не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Освен посочения сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.2.2.4. Копие на сертификати или посочване на електронна страница, на която да може да бъде намерено доказателство за въведена система по качество по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 на фирмата-производител на продуктите по обособени позиции №№ 157 до 198, 223 до 250, 252, 255 до 258, 262, 267, 270, 273 до 278, 280, 302 до 312, в случай, че същите не са произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии

2.2.5. Копия на актуални образци (каталози), описание и/или други материали (на хартиен или електронен носител) за продуктите предмет на доставка, от които да е видно, че предлаганите стоки, отговарят на техническата спецификация на възложителя. От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната фирма-производител и оферирания каталожен номер. Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим от материалите, приложени в офертата на участника и/или в официалната интернет страницата на посочения производител.

III. ОФЕРТА


  1. Подготовка на офертата:

Всяка оферта следва да отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗОП и да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който плик се поставят документите, посочени в чл. 56, ал. 1, т. 1- 5, 8, 11 -14 от ЗОП, съответно документите по т.2.1.от т. 2 „Съдържание на офертата” от настоящите указания.

ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, съответно документите по т.2.2. от т. 2 „Съдържание на офертата” от настоящите указания. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се представя за всяка от позициите.

Забележка: Участник който предложи срок за доставка по–дълъг от предвидения в техническите изисквания се отстранява.

ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се съдържа ценовото предложение на участника, съответно документите по т.2.3.от т. 2 „Съдържание на офертата” от настоящите указания. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3 се представя за всяка от позициите.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Всички страници в ПЛИК № 1 се номерират.

Всяка страница от техническото предложение на участника се номерира последователно и подписва.

Всички документи, за които не се изисква да бъдат представени в оригинал или да бъдат нотариално заверени, трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лицето/та, представляващ/и участника. Когато участникът е физическо лице – нетърговец поставянето на печат не се изисква.

Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” се представя в официален превод, а именно: копие от документа за регистрация, единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверения за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи).


  1. Съдържание на офертата:

2.1. Съдържание на ПЛИК № 1:

2.1.1. оферта, попълнена съгласно образец № 2.

2.1.2. представяне на участника образец № 3, което включва:

Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участникът – юридическо лице или едноличен търговец, прилага към своята оферта удостоверение за актуално състояние и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие.

- Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

- Заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;

- Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

2.1.3. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4);

2.1.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки – видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 5);

2.1.5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5а)

2.1.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 6)

2.1.7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 (Образец № 7);

2.1.8. Декларация за неразгласяване на информация (Образец № 8);

2.1.9. Декларация за автономност на офертата (Образец № 9);

2.1.13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 10;

2.1.14. Документ за внесена гаранция за участие.

Оригинал на банкови гаранции за участие или заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка, предмета на настоящата процедура и номера на обособената/е позиция/и.2.1.15. Пълномощно с нотариална заверка на подписите на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника или от последния, когато той е физическо лице.

а. Офертата, както и всички документи, съдържащи се в нея се подписват от лицето/ата представляващо/и по закон участника, респ. от самия участник в случаите, когато последният е физическо лице, или от надлежно упълномощено лице/лица. В последния случай в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а.2.1.16. Доказателства за съответствие с техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, както следва:

а. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки (Образец 11.

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. В случай на представяне на доказателства под формата на удостоверения, то съдържанието им трябва да отговаря на посочените изисквания в т. 2.2.1. от раздел „Критерий за подбор на участниците“ от настоящата документация.

Ако участникът е обединение, това изискване се прилага за обединението като цяло.

б. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Притежавания сертификат следва да е валиден за срок не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Освен посочения сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, сертификатът следва да бъде представен само от това лице в обединението, което съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението е определено да изпълнява съответната дейност, за която се изисква сертификата

в. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Притежавания сертификат следва да е валиден за срок не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Освен посочения сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

г. Копие на сертификати или посочване на електронна страница, на която да може да бъде намерено доказателство за въведена система по качество по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 на фирмата-производител на продуктите по обособени позиции №№ 157 до 198, 223 до 250, 252, 255 до 258, 262, 267, 270, 273 до 278, 280, 302 до 312, в случаите, че оферираните продукти не са произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии.

д. Копия на актуални образци (каталози), описание и/или други материали (на хартиен или електронен носител) за продуктите предмет на доставка, от които да е видно, че предлаганите стоки, отговарят на техническата спецификация на възложителя. От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната фирма-производител и оферирания каталожен номер. Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим от материалите, приложени в офертата на участника и/или в официалната интернет страницата на посочения производител.
2.1.17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника по образец – (Образец № 1);

Списъкът на документите се поставя в началото на офертата. Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка по предходната точка


2.2. Съдържание на ПЛИК №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката"

В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно техническото задание и посочените в документацията изисквания.2.2.1. Техническото предложение на участника трябва да отговаря на всички изисквания, определени от възложителя в настоящата документация за участие (Образец № 12.

2.2.2. Към техническото предложение участникът следва да представи следните документи:

- Копие на оторизационно писмо или друг еквивалентен документ от производителя на продуктите, удостоверяващо права за представителство и търговия за които е подадена оферта от участника валиден за срок не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

- Примерни анализни сертификати или еквивалентно за всеки от продуктите предмет на доставката или еквиваленти документи, удовлетворяващи техническите изисквания на възложителя.

- Декларация относно мястото и условията за съхранение на предложените продукти и тези за тяхното трнаспортиране до мястото на доставка определено от Възложителя.

- Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е приложима.
2.2.3. Техническото предложение трябва да се представи в оригинал, без да се посочва цена, подписано от лицето/ата представляващо/и по закон участника, респ. от самия участник, когато последният е физическо лице или от пълномощник. В последния случай в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а.

Забележка:Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се представя за всяка от позициите.
2.3. Съдържание на ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”:

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена",

2.3.1. Участникът представя ценовата оферта (Образец № 13 в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“.

2.3.2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията. Когато участникът е физическо лице поставянето на печат не се изисква.

2.3.3. Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето/ата представляващо/и по закон участника, респ. от самия участник, когато последният е физическо лице или от пълномощник. В последния случай в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а.;

2.3.4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнението на обществената поръчка;

2.3.5. Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта;

2.3.6. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. Всички цени да бъдат посочени в български лева, без данък върху добавената стойност и на отделен ред с включен 20 % ДДС.Забележка:Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3 се представя за всяка от позициите.  1. Оформяне и подаване на офертата

3.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на т. 2.1, 2.2. и 2.3., се запечатват в непрозрачни пликове, като се надписват в долния ляв ъгъл по следния начин:

3.1.1. ПЛИК №1 следва да бъде с надпис ПЛИК №1 - Документи за подбор”;

3.1.2. ПЛИК № 2 - следва да бъде с надпис "ПЛИК № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №....... ";

3.1.3. ПЛИК № 3 - следва да бъде с надпис ПЛИК № 3 - Предлагана цена по обособена позиция №........


гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136

Изпълнителна агенция по околна среда
ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“ – Обособена позиция №…

3.2. Пликовете (ПЛИК № 1, ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3) се запечатват в един общ непрозрачен плик, на който следва да е изписано:

В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася.

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.


  1. Приемане и отказ от приемане на офертите:

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
  1. Валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите е 180 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
  1. Промяна, допълване и оттегляне:

До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

След изтичане на крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.


  1. Комуникация между участниците в процедурата и възложителя:

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Изпълнителна агенция по околна среда, в гр. София 1618, бул."Цар Борис III" № 136, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес (включително адрес на електронна поща) или факс номер. Когато адресатът е сменил своя адрес (включително адреса на електронната поща) или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, адреса на електронната поща или факс номера, известен на изпращача.

Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.


  1. Гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие и изпълнение.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


8.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 1 % /един процент/ от стойността без ДДС на обособенита/и позиция/и, за които участника подава оферта.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Изпълнителната агенция по околна среда:


Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница