Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница4/8
Дата21.07.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

К Н И Г А ІІ

Т Е Х Н И Ч Е С К И С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

1.Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото задание на Възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническото задание е необходимо оферираните брой опаковки да бъдат съобразени и кратни на зададените от възложителя. В противен случай участника се отстранява.

2. За оферираните продукти, е задължително да се спазят посочените в спецификацията изисквания за чистота, състав, концентрация, разтворител и др. специфични изисквания посочени от възложителя.

3. Продуктите по всички позиции трябва да са със срок на годност минимум 24 месеца, считано от датата на конкретната доставка. Продуктите с максимален срок на годност 12 месеца, трябва да бъдат доставени със срок на годност не по-малък от 10 месеца, считано от датата на съответната доставка. За обособена позиция № 199 срокът на годност трябва да бъде минимум три години от датата на доставка.

4. Продуктите по обособени позиции № № 282, 285, 288, 291, 295 до 299 е необходимо да са от различни партиди.

5. Хранителните среди по обособени позиции № № 123, 128, 132 до 135, 137, 142, 144, 147, 148, 150 и 151 е необходимо да са дехидратирани и гранулирани с обем не по-малък от 500 g с посочен срок на годност и с чупеща се винтова капачка.

6. Тест - наборите по позиции № № от 93 до 103 и от 108 до 112 трябва да бъдат съвместими с параметрите на спектрофотометър NOVA 60 или еквивалентен, доказано със съответен документ от фирмата-производител на оферирания продукт.

7. Тест - наборите по позиции № № от 104 до 107 трябва да бъдат съвместими с параметрите на спектрофотометър DR3900 или еквивалентен, доказано със съответен документ от фирмата-производител на оферирания продукт.

8. Разширената неопределеност на сертифицираните компоненти не трябва да надвишава 10 % от сертифицираната стойност за продуктите по позиции.№№ 157 до 198, 223 до 250, 252, 255 до 258, 262, 267, 270, 273 до 278, 280, 302 до 312.

9. Продуктите по позиции.№№ 157 до 198, 223 до 250, 252, 255 до 258, 262, 267, 270, 273 до 278, 280, 302 до 312 следва да са произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии или от фирми производители акредитирани по стандарт EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 или еквивалент.Забележка: По обособени позиции където е посочен идентификационен номер на продукт и/или производител да се счита, че се приемат и еквивалентни продукти при изпълнение на посочените-по горе задължителни изисквания.
8. Задължителни изисквания при доставка:

1. Доставените продукти трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да осигуряват защита на продукта до първоначалното му отваряне. Опакованият на продукт е необходимо да бъде идентифициран с оригинален етикет на фирмата производител, на които да е с обозначено минимум – каталожния номер, партидата и наименованието на продукта.

2. Продуктите по всички позиции трябва да се доставят със срок на годност минимум 24 месеца , считано от датата на конкретната доставка. Продуктите с максимален срок на годност 12 месеца, трябва да се доставят със срок не по-малък от 10 месеца, считано от датата на съответната доставка.

3. Продуктите по обособени позиции №№ 282, 285, 288, 291, 295 до 299 да са от различни партиди.

4. Всички продукти, които се доставят задължително трябва да бъдат придружени с партиден анализен сертификат или еквивалентно, издаден от фирмата - производител, в който минимум да бъде посочено: степен на чистота, съдържанието на съставните компоненти или на примесите. За обособени позиции №№ 200 до 222, 251, 253, 254, 259 до 261, 263 до 266, 268, 269, 271, 272, 279 и 281 ясно да личи обявената проследимост на посочената стойност до единиците за измерване от Международната система с единици SI или до стойности, получени по първичен аналитичен/референтен метод, а за следните обособени позиции №№ 157 до 198, 223 до 250, 252, 255 до 258, 262, 267, 270, 273 до 278, 280, 302 до 312, освен горе записаните условия да е видно, че фирмата-производител определила чрез изпитване стойностите на характеристиките посочени в сертификата, е доказала компетентност съгласно стандарт ISO/IEC 17025 издаден от орган с призната компетентност от ILAC и ISO Gude 34, с изключение на продуктите, произведени от международни и национални институции за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии.

5. Срока на годност или датата на производство на съответните доставени продукти е необходимо да бъдат посочени в анализния сертификат или върху оригинални опаковки на продуктите.

6. В случаите на посочена дата на производство на продукта без посочен срок на годност фирмата – изпълнител, която извършва доставката се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да докаже срока на годност на доставеният продукт.

7. Хранителните среди по обособени позиции №№ 123, 128, 132 до 135, 137, 142, 144, 147, 148, 150 и 151 да са дехидратирани и гранулирани с обем не по-малък от 500 g с посочен срок на годност на опаковката и с чупеща се винтова капачка.

8. При доставката изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 2010г., изм.);
9. Срок за изпълнение на доставката: до 40 (четиридесет) дни считано от датата на сключване на договора.

Приложение1
Обособена позиция № по ред

Наименование

Количество

обща прогнозна цена без ДДС

1

Амониев ацетат за HPLC

2

60,00

2

Азотна к-на suprapur, мин. 65%, с нормирани As ≤0,5ppb, Hg ≤1ppb, 1l

11

1100,00

3

Азотна к-на, мин. 65%, съдържание на Hg <0,0000005%, 2,5 l

2

100,00

4

Азотна к-на, suprapur, мин. 65%, Zn< 100ppt, 1l

3

1950,00

5

Азотна киселина (HNO3) Titrisol 1N

3

90,00

6

N-Алилтиокарбамид(АТИ), 50g

2

120,00

7

Амониев сулфат, 1kg

1

100,00

8

Амониево железен(II)сулфат
хексахидрат (морава сол) 98,%,1 kg

1

60,00

9

Аскорбинова к-на 100г.

2

40,00

10

Ацетон за GC, 2,5l

32

960,00

11

Ацетанилид (C8H9NO ) 99,9%, 5 g

1

65,00

12

Бариев хлорид 2Н2О 500 g

2

70,00

13

Борна киселина 500 g

1

15,00

14

Бромкрезол виолет/Бромкрезол пурпур/, кисела форма,М=540 , 5g

1

40,00

15

Бромтимол синьо,кисела форма , М=624 g/mol , 5 g

1

30,00

16

Буфер рН=1,68 /25ºС/ 500 ml

3

255,00

17

Буфер рН=4,01 /25ºС/ 500 ml

4

60,00

18

Буфер рН=7,00 /25ºС/ 500 ml

3

45,00

19

Буфер рН=9,18 /25ºС/ 500 ml

2

80,00

20

Буфер рН=12,00 /25ºС/ 500 ml

3

45,00

21

Буфер рН=13,00 /25ºС/ 500 ml

2

40,00

22

Ванадат молибдат реагент , 500 ml

4

140,00

23

Въглероден дисулфид свободен от бензен (бензен <0,0001%), 500ml

3

720,00

24

Глицин, 100 g

1

15,00

25

D-Глюкоза 250 g

2

40,00

26

n-Декан, 1g

3

270,00

27

EДТА динатриева 2Н2О 25 g

7

350,00

28

Triplex III solution (Na2-EDTA) Titrisol 0,1M

3

45,00

29

Етанол ,1 l

10

300,00

30

Етилацетат for gas chromatography, 2,5 l

14

700,00

31

Изо-октан for gas chromatography, 2,5 l

2

180,00

32

Имидазол(C3H4N2) ≥99% ,100 g

4

160,00

33

Кадмиев ацетат 2H2O, 500 g

1

95,00

34

Калаен дихлорид 2H2O, 100 g

3

90,00

35

Калаен дихлорид 2H2O свободен от живак max.( 0.000001% Hg), 250 g

4

280,00

36

Калаен дихлорид,500 g, Hg <0.05ppm

1

70,00

37

Калиев бихромат 0,1N, ампула/готов разтвор

1

20,00

38

Калиев бромат (свободен от Hg), 250 g

2

200,00

39

Калиев бромид (свободен от Hg), 250 g

3

135,00

40

Калиев нитрат p. a, 500 g

1

30,00

41

Калиево-натриев тартрат 4H2O, 500 g

1

40,00

42

Калиев перманганат,250 g

3

105,00

43

Калиев перманганат 0,01N ампула/готов разтвор

1

20,00

44

Калиев перманганат(KMn04) Titrisol 0,02 M

2

40,00

45

Калиев пероксидисулфат, 250г

2

50,00

46

Калиев хексацианоферат III p.a 100 g, K3[Fe(CN)6]

3

75,00

47

Калиев хексацианоферат II 3H2O p.a 100г, K4Fe(CN)6 · 3H2O

1

25,00

48

Дикалиев хидрогенфосфат 3H2O /К2НРО4/, 100 g

2

70,00

49

Калиев дихидроген фосфат /КН2РО4/, 1000 g

2

60,00

50

Kaлциев карбонат, 250 g

1

30,00

51

Калциев хлорид 2H2O, 500 g

2

50,00

52

Карбамид/Урея, 500 g

4

120,00

53

Кобалтов дихлорид 6H2O, 100 g

2

110,00

54

Йод 0,01 N, 1l

1

25,00

55

Силициев диоксид на гранули for gas chromatography (Quartz fine granular, washed and calcined GR for analisis), 1 kg

1

155,00

56

Крезол червено, кисела форма М=382 g/mol , 5 g

1

70,00

57

Катализаторни таблетки за определяне на общ азот ( 5mgSe + 5g K2SO4) 1000бр./оп.

1

500,00

58

Лантанов нитрат 6H2O, 100 g

2

180,00

59

Лантанов хлорид 7H2O, 100 g

1

60,00

60

Магнезиев хлорид х 6Н2О, 100 g

2

30,00

61

Магнезиев сулфат 7H2O, 500 g

2

30,00

62

Метанол, 2,5 g

1

15,00

63

Метанол, for organ.trace analysis, 2,5 l

10

250,00

64

Натриев 1-додекан сулфонат C12Н25NaО3S, 5 g

1

110,00

65

Натриев карбонат, 500 g

1

25,00

66

Натриев лаурилсулфат (додецилсулфат) C12H25NaO4S, 50 g

3

75,00

67

Натриев молибдат 2Н2О, 250 g

1

100,00

68

Натриев метабисулфит (пиросулфит, дисулфит) Na2S2O5, 500 g

1

20,00

69

Натриев молибдат дихидрат, за анализ, 250 g

2

210,00

70

Натриева основа, 1 kg

6

120,00

71

Натриев салицилат, 250 g

7

245,00

72

Натриев сулфат анхидрид, 1 kg

1

50,00

73

Натриев сулфат анхидрид,за органичен следови анализ, гранулиран,1 kg

34

1700,00

74

Натриев сулфит анхидрид, 500 g

1

25,00

75

Натриев сулфид 9Н2О, 250г

1

40,00

76

Натриев тиосулфат 5Н2О, 500г.

1

25,00

77

Натриев хлорид, 1кг

35

350,00

78

3-Натриев цитрат 2Н2О, 500г

4

100,00

79

Оксалова к-на 2Н2О, 500г

7

245,00

80

Оцетен анхидрид, мин.97%, 1l

6

210,00

81

Паладиев нитрат модификатор (Pd(NO3)2 в 15% HNO3), 50мл

2

100,00

82

Петролев етер с интервал на кипене 40-60°С, 1 л

2

30,00

83

Петролев етер с интервал на кипене 40-60°С for gas chromatography, 2.5л

48

2400,00

84

Петролев етер с интервал на кипене 36-69°С for gas chromatography, 2.5л

16

800,00

85

Пиридин 2,6- карбоксилна киселина, 25г

2

90,00

86

Скуалан, 100мл

2

90,00

87

Солна киселина 37%, 2.5л

4

60,00

88

Солна киселина 30%, suprapur, съдържание на Hg<1ppb,1л

10

950,00

89

Солна к-на 1N ампула/готов разтвор

2

108,00

90

Solvent extractant S-316- Cl(CF2-CFCL)2CL in 1.5 kg bottle, for Horiba Oil Content Analyzer -анализатор ОСМА-310

14

10500,00

91

Сярна к-на 95- 97 %, 2.5 л

3

75,00

92

Сярна к-на (Н2SO4) Titrisol 0,05 M

2

30,00

93

Тест сулфиди 0,02-1,5мг/л- 220 теста

1

200,00

94

БПК стандарт-BOD Standard, опаковка

1

110,00

95

ХПК 4-40 mg /l- 25 теста

11

1100,00

96

ХПК 5-80 mg /l- 25 теста

3

360,00

97

ХПК 10-150 mg /l- 25 теста

5

525,00

98

ХПК 15-300 mg /l- 25 теста

3

330,00

99

ХПК 25-1500 mg /l- 25 теста

5

500,00

100

ХПК 50-500 mg /l- 25 теста

3

345,00

101

ХПК 300-3500 mg /l- 25 теста

3

345,00

102

ХПК 500-10000 mg /l- 25 теста

2

190,00

103

ХПК 5000-90000 mg /l- 25 теста

2

210,00

104

ХПК 0-150 mg /l- 24бр/опаковка съвместим със спектрофотометър DR3900

3

600,00

105

ХПК 0-1000 mg /l- 25бр/опаковка съвместим със спектрофотометър DR3900

3

600,00

106

ХПК 1000-10000 mg /l- 25бр/опаковка съвместим със спектрофотометър DR3900

1

150,00

107

Кюветен тест цианиди, обхват 0,01÷ 0,6 mg/l ; 25бр/опаковка съвместим със спектрофотометър DR3900

8

1200,00

108

Тест цианиди приложим за спектрофотометър NOVA 60, 0,002-0,5mg /l- 100 теста

4

540,00

109

Тест AOX 0,05-2,5 мг/л - 25бр/опаковка съвместим със спектрофотометър NOVA 60

4

760,00

110

Тест-набор за пробоподготовка при определяне на АОХ- 25 теста, съвместим със спектрофотометър NOVA 60

4

1200,00

111

Тест-набор за обогатяване при определяне на АОХ-комплект, съвместим със спектрофотометър NOVA 60

1

105,00

112

АОХ стандарт 0,2-2,0 мг/л –16 теста, съвместим със спектрофотометър NOVA 60

5

450,00

113

Триетаноламин, 250мл

3

90,00

114

Толуен за GC, 2,5l

20

800,00

115

Фенол разтвор, 1000mg/l

2

230,00

116

Флорисил 0,150-0,250mm, 100г

10

500,00

117

Хексаметилентетрамин, 100г

2

50,00

118

Хексан за GC, 2,5л

18

900,00

119

Хептан за GC, 2,5л

12

1080,00

120

Хидроксиламинхидрохлорид, 250г

1

25,00

121

Хлороформ, for spectroscopy, 2.5л

13

1040,00

122

Цинк на гранули с размер 3-8mm, 500г

2

70,00

123

Nutrient agar, 500г

2

100,00

124

Clostridium perfringens selective supplement, 500 ml, 10бр/опаковка

2

250,00

125

Реактив за доказване на β-галактозидаза (ONPG), 50бр/опаковка

2

70,00

126

Протеиназа К - лиофилизирана, за молекулярна биология, 10мг

1

90,00

127

Рибонуклеаза А, без ДНази и протеази, лиофилизирана, 10мг

1

100,00

128

Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS broth), 500g

2

160,00

129

Салмонела наситен поливалентен серум ОА-ОЕ, 500g

2

240,00

130

Селективна добавка с новобиоцин, 500 мл

3

225,00

131

Anaerocult -A, 10бр./опаковка

4

140,00

132

TSA agar, 500 г.

2

230,00

133

Triple sugar-iron`(TSI) agar, 500g

2

310,00

134

Лактозен агар с глюкуронид MLGA, 500 g

1

1320,00

135

Агар на МакКонки, 500г.

1

60,00

136

Рингеров разтвор с четворна сила,100 табл. В опак.

2

170,00

137

Brilliant green-phenol red-lactose-sucrose agar, 500g

2

140,00

138

Оксидазен реактив, тест-лентички

2

120,00

139

ДНК от говежди тимус, за молекулярна биология, тип XV, лиофилизирана пудра, 5mg

1

350,00

140

Флуорогенен тест за С-8 естеразна активност, 8 ml

2

340,00

141

Реактив на Ковач за индол, 100 ml

2

90,00

142

Буферирана пептонна вода, 500g

2

100,00

143

Anaerotest, 50 теста

2

70,00

144

Модифициран mTSC бульон, 500g

2

130,00

145

Комплект от три отделни епруветки - Taq полимераза (hot start) тип химически инхибирана при температури <95С, 250 единици, минимум 5 U/μl; 1,5 ml реакционен буфер (100mM Tris-HCl, pH=8,3, 500mM KCl); 1,5 ml - 25mM MgCl2

5

1600,00

146

Комплект 100mM dNTPs, съдържащ dATP, dCTP, dGTP, dTTP дезоксинуклеотиди, 100mM всяко, 4 епруветки от 250 μl в пречистена вода

2

800,00

147

Разредител за проби peptone saline solution), 500g

2

80,00

148

Lauryl sulfate broth with MUG, 500 g

2

340,00

149

Tris-EDTA (ТЕ) буферен разтвор, БиоУлтра, за молекулярна биология, рН=8,0; 500 ml

1

330,00

150

TSC агар, 500 г

2

150,00

151

XLD agar, 500г

2

160,00

152

2X Универсален мастърмикс за Real-Time PCR, с съвместим с апарат Real-time PCR Applied Biosystems StepOne съдържащ:
-AmplyTaqGold полимераза, свръх пречистена
-dNTPs
-ROX багрило
-Оптимизирани буферни компоненти (буферът да съдържа MgCl2); опаковка 2 Х 5 ml

3

2400,00

153

Воден разтвор на GelRed багрило за оцветяване на нуклеинови киселини в агарозен гел, 10 000х концентрирано, 0,5 мл.

1

420,00

154

Готов за употреба ДНК маркер в ТЕ буфер, за агарозен гел, 50 до 1000 бд с две референтни ивици при 250 и 500бд, 50 мкг и 6 х буфер за нанасяне с bromophenol blue и xylene cyanol FF; 1 мл

1

170,00

155

Кит за количествен PCR анализ на генетично-модифицирана царевица MON 810, с ниско съдържание на ROX, за 100 р-ции х 25мкл, съдържащ отделни мастър микс за MON 810, за HMG a, 4 стандарта за hmg A и за MON 810, конторлна ДНК (1% MON 810)

1

3500,00

156

Кит за количествен PCR анализ на генетично-модифицирана соя Round up Ready с ниско съдържание на ROX, за 100 р-ции х 25μl, съдържащ отделни мастър микс за RR soy, за lec1, 4 стандарта (1-4) за 35S и за lec1, конторлна ДНК (1% RR soy)

1

3500,00

157

Референтен щам Esherichia coli WDCM № 00012, 100-1000 КОЕ/пелета, мин 6 пелети в опак.
2
1280,00

158

Референтен щам Salmonella Typhimurium WDCM№00031, 100-1000 КОЕ/пелета, мин 6 пелети в опак.

2

1280,00

159

Референтен щам Clostridium perfringens WDCM № 00007, 100-1000 КОЕ/пелета, мин 6 пелети в опак.

2

1280,00

160

Референтен щам Bacilus subtilis WDCM № 00003,100-1000 КОЕ/пелета, мин 6 пелети в опак.

2

1280,00

161

Референтен щам Enterococcus faecalis WDCM № 00087, 100-1000 КОЕ/пелета, мин 6 пелети в опак.

2

1280,00

162

Референтни материали за тежки метали в пепел ВСR-038, 5г

2

600,00

163

Референтен материал за метали в риба DORM-3

2

1900,00

164

Референтен материал за тежки метали водни растения BCR 060, 25гр.

2

740,00

165

Референтен материал за растeния BCR 100, 30гр.

3

1200,00

166

Референтен материал за живак и метилживак в риба тон BCR 463, 15гр.

1

470,00

167

Референтни материали за тежки метали в речна вода-устие BCR 505, 1л

3

1410,00

168

Референтен материал за метали в отпадни води BCR 713, 100мл

2

610,00

169

Референтeн материал за определяне на алкалност RTC ALK100, 100ml

1

125,00

170

Референтeн материал за определяне на алкалност RTC ALK1000, 100 мл

2

270,00

171

Референтeн материал за определяне на ПАВ 1000mg/l, MBAs1000-100, 100 мл

1

135,00

172

Референтeн материал за определяне на БПК RTC MDL- 003, 2мл ампула

3

315,00

173

Референтeн материал за определяне на ХПК RTC MDL- 019, ампула

1

105,00

174

Demand(for analysis of BOD,CBOD, COD,TOC in water) RTC- QCI-040 (QC1297), ампула

2

210,00

175

Референтни материали за определяне на азотни показатели във води ( NH4-N, NO3-N. NO2-N, PO4) RTC- QCI-042-1 (QC1166 и QC1001) или еквивалентно 2ампули/оп

4

680,00

176

Референтни материали за определяне на OCP в питейни води RTC-QCO-005-12 (QC1353, включващ QC1595 и QC1550), 2 ампули/опаковка

2

420,00

177

Референтни материали за определяне на азотсъдържащи пестициди в питейни води RTC-QCO-005-3 (QC1400), ампула

2

180,00

178

Референтни материали за определяне PAH във води RTC- QCO-259(QC1223), 1,5мл ампула

2

240,00

179

Референтни материали за определяне органофосфорни пестициди в отпадни води RTC- QCO-257-1(QC1161), ампула

2

260,00

180

Референтни материали за определяне PCB в питейни води RTC- QCO-403(QC1116), 1,5мл ампула

2

240,00

181

Референтен материал за определяне на метали и нутриенти в седименти, NIM-GBW07309, 70 g

3

1200,00

182

Референтен материал за PAHs в почви RTC- СRM170, 50g

4

1120,00

183

Референтни материали за тежки метали в пепел RTC- СRM205, 225g

4

1560,00

184

Референтни материали за нефтопродукти в почви RTC-СRM 352, 100 g

5

2000,00

185

Референтен материал за ВТЕХ в почви RTC- CRM 305-30, 30 g

7

2450,00

186

Референтен материал за BNAs/PAH clay loam 1 RTC- CRM 126-100, 100 g

7

2450,00

187

Референтни материали за пестициди в почви RTC-СRM 846, 50 g

3

840,00

188

Референтен материал за PCВ в почви RTC- СRM963, 30 g

2

920,00

189

Референтeн материал за определяне на соленост във води RTC-SAL20, 100ml

1

140,00

190

Референтен материал за PAHs, PCBs и пестициди в утайки CRM- CNS312-050 (CNS312); 50g

8

3360,00

191

Референтен материал за PAHs, PCBs и пестициди в седименти CRM- CNS391-050 (CNS391); 50g

8

3360,00

192

Референтен материал за тежки метали (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, As, Al, Fe, Hg, Li) в седименти NIM-GBW07320, 60g

4

1480,00

193

Референтни материали за определяне на нутриенти( TKN, NH4-N, tot.P, TOC, L.O.I) в почви RTC-SQC-014 (SQC014) или еквивалентно, 100 g

5

2000,00

194

Референтен материал за ТОС във вода TOC1000, 1000mg/l, 100ml

3

360,00

195

Сертифициран референтен материал за тежки метали в чиста вода ЕРА CRM 1340, 2 x 15 ml

Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница