Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница7/8
Дата21.07.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет: (.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................)НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ / ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • подизпълнител /и ще бъде /бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

…………………………………………………………………………………………………

 • дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката;

 • подробно описание на вида на работите, които подизпълнителите ще извършват: ..........................................................................................................................................

Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.


Задължаваме се да уведомим възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .........……. ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 5а
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ..................................................................................................................................(трите имена)

данни по документ за самоличност

............................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...........................................................................................................................(длъжност)

на .......................................................................................................................................................(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):

............................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ......................................................

............................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“


2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

............................................................................................................................................................(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
Дата

........................../ ......................../ ..................

Име и фамилия

………………………………………………

Подпис на лицето (и печат)

………………………………………………


Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

ОБРАЗЕЦ № 6

Предмет на обществената поръчка: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/ата/ ___________,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН , притежаващ/а лична карта № _____, издадена на от , с постоянен адрес: ____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: ____

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ

__________________________
Относно: процедура с предмет: „……………………………………………………………”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата . ДЕКЛАРАТОР: _________
Гр. /подпис/

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.


* Декларацията се попълва от едно от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.
ОБРАЗЕЦ № 7
Предмет на обществената поръчка „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т.6

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП

Подписаният: .................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

живущ /адрес: …………………………………............................................................................

в качеството ми на управител/ изпълнителен директор на ………………………………………………..............................................................................

(наименование на фирмата)

.................................................................................................................................................... (адрес за кореспонденция)
ОТНОСНО: Участие в открита процедура, провеждана от .......................................... ..........................................................................................................................................................

(възложител)

за възлагане на обществена поръчка с предмет: ......................................................................... ............................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Представляваният от мен участник не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура;

 2. Не съм участвал като външен експерт при подготовката на документацията за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ......... .............г. ДЕКЛАРАТОР: ....................................ПОЯСНЕНИЕ: Подава се една декларация, подписана от всички лица, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ № 8

Предмет на обществената поръчка: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният……………………………………….....................................................,

/ име, презиме, фамилия /

с адрес. гр..................................................................................................................................... л.к., №……………………….,издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на ................................…………………….. ЕТ/ представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на .....................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :
Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка.


Дата:.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

/подпис/

гр. .....................

ОБРАЗЕЦ № 9
Предмет на обществената поръчка: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за автономност на офертата

Долуподписаният/ата..........................................ЕГН: ....................................., лична карта № ....................................., издадена на ................................... г. от ......................................, в качеството ми на ..........................................................................................................................(посочва се длъжността – заб. полето не се попълва ако участникът е физ. лице-нетърговец)

на ....................................................................................., – участник в открита процедура за(посочва се наименованието на участника)

възлагане на обществена поръчка с предмет:ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм запознат с: Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки и приложения към тях Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации, приети с Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г., публикувани на интернет страницата на КЗК: www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc и със Списъка на обстоятелствата, които обуславят съмнение за тръжни манипулации, публикуван на интернет страницата на КЗК: http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc
2. Осведомен съм, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията.

3. По повод на участието на представлявания от мен участник в настоящата процедура:

- не съм участвал в тръжни манипулации или картел по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията1.

- съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието в процедурата: ...................................................................................................
Дата: г. Декларатор: ­ ___________

(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 10

Предмет на обществената поръчка: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 11
СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОСТАВКИ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представляваният от мен участник (посочете наименованието на участника), e изпълнил следните доставки, сходни с обекта на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата:Предмет на изпълне-

ната доставката

и кратко описание

Стойност/цена (без ДДС)

и количество/брой/обем

на изпълнената

доставка

Крайна дата на изпъл-

нение на

доставката


Получател на

доставката

1.2.В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:

1. .......................................................................................................................................………2. ..................................................................................................................………………………


Дата

........................../ ......................../ ..................

Име и фамилия

………………………………………………

Подпис на лицето (и печат)

………………………………………………


ОБРАЗЕЦ № 12

Наименование на участника:Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК/БУЛСТАТ :
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E mail:

техническо предложение

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Наименование на поръчката: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Технически параметри (подробно техническо описание на оферирания продукт с посочен каталожен номер и фирма – производители, офериран брой опаковки идентичен или кратен на посочените в спецификациите на възложителя).№ по ред

Наименование на продукта според Техническите спецификации на Възложителя

Брой/ опаковкиспоред техническата спецификация на възложителя

Наименование на оферирания продукт, с посочен каталожен номер и фирма-производител

Брой опаковки оферирани от участника, съобразени с обема на оферирания продукт

Обем на оферираната разфасовка

Срок на годност, след датата на доставка

Срок на доставка
2. Срок за изпълнение на доставката:...............................................................................

(до 40 (четиридесет) дни от датата на сключване на договор).


3. Наличие на документи свързани с предмета на настоящата обществена поръчка:

3.1. Оторизационно писмо

3.2. Примерен анализен сертификат или еквивалентен документ, удовлетворяващ посочените в техническите спецификации изисквания от възложителя

3.3. Декларация относно мястото и условията за съхранение на предложените продукти и тези за тяхното трнаспортиране до мястото на доставка определено от Възложителя. 1. Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki
  obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
  obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
  obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
  obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
  obshtestveni-porachki -> Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница