Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница2/5
Дата21.08.2018
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

2.2.5. В случай, че участникът е производител на оферираните стоки, това се удостоверява с декларация в оригинал със свободен текст. Декларацията се прилага към всеки Плик 2, в случай, че участникът е производител на съответната стока, а не оторизиран представител на производителя/ дистрибутора. В този случай не се представя документа по т. 2.2.4.
2.3. Съдържание на ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”:

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена"
2.3.1. Участникът представя ценовата оферта (Образец № 14) в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“.

2.3.2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията. Когато участникът е физическо лице поставянето на печат не се изисква.

2.3.3. Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето/ата представляващо/и по закон участника, респ. от самия участник, когато последният е физ. лице или от пълномощник. В последния случай в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а.;

2.3.4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнението на обществената поръчка;

2.3.5. Ценовата оферта трябва да съответства на техническото предложение;

2.3.6. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

Всички цени да бъдат посочени в български лева, без данък върху добавената стойност и на отделен ред с включен 20 % (двадесет прецента) ДДС.  1. Оформяне и подаване на офертата

3.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на т. 2.1, 2.2 и 2.3, подвързани в папка, се запечатват в непрозрачни пликове, като се надписват в долния ляв ъгъл по следния начин:

3.1.1. ПЛИК №1 следва да бъде с надпис ПЛИК №1 - Документи за подбор на участника …… (упоменава се наименованието на участника);

3.1.2. ПЛИК № 2 - следва да бъде с надпис "ПЛИК № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката" на участника …… (упоменава се наименованието на участника);

3.1.3. ПЛИК № 3 - следва да бъде с надпис ПЛИК № 3 - Предлагана цена” на участника …… (упоменава се наименованието на участника).


гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136

Изпълнителна агенция по околна среда

ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”

3.2. Трите плика (ПЛИК №1, ПЛИК №2 и ПЛИК №3) се запечатват в един общ непрозрачен плик, на който следва да е изписано:

В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail. Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
  1. Приемане и отказ от приемане на офертите:

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
  1. Валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.  1. Промяна, допълване и оттегляне:

До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

След изтичане на крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.


  1. Комуникация между участниците в процедурата и възложителя:

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Изпълнителна агенция по околна среда, в гр. София 1618, бул."Цар Борис III" № 136, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес (включително адрес на електронна поща) или факс номер. Когато адресатът е сменил своя адрес (включително адреса на електронната поща) или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, адреса на електронната поща или факс номера, известен на изпращача.

Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.
8. Гаранции:

8.1. Гаранция за участие в процедурата

Гаранция за участие, на основание чл. 59, ал. 5, т. 1 от ЗОП, не се изисква.


8.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение

Гаранцията се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на възложителя:

Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София,

BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.

Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на банковата гаранция е 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. В случай, че срокът на договора бъде продължен, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи срока на банковите си гаранции.

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя и се представя в оригинал.


  1. Документацията за участие:

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на ИАОС

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/dostavka-na-konsumativi-za-emisionen-kontrol-dogovarqne

10. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО

Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен при използването на критерий „най-ниска цена”.Възложителят провежда процедурата, съгласно изискванията на чл. 90 и следващите от ЗОП, като след изтичане на срока за приемане на офертите – 16.10.2015 г. до 17:00 ч., назначава комисия по реда на чл. 34 – 36 от ЗОП.

Комисията провежда договарянето с участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на Възложителя посочени в поканата за участие.

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки от поканените участници се отразяват в отделен протокол.

Провеждането на договарянето ще се проведе на 19.10.2015 г. в 10:00 ч. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.Представителите на участниците следва да бъдат изрично упълномощени за провеждане на договарянето.

За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 – 36 от ЗОП и определя срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Съгласно чл.35, ал.1 от ЗОП, членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

2. не са „свързани лица“ с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации и методиката за оценка на офертата.

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 1 до т. 4 и за спазване на изискванията за опазване в тайна на обстоятелства станали им известни по време на работата на комисията, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства – чл.35, ал.3 от ЗОП.
Комисията провежда договарянето с участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.

Когато възложителят е поканил повече от един участник, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол.

Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:

1. сключване на договор с единствения участник, или

2. класиране на участниците в случаите по ал. 3 – когато е поканил повече от един участник, или

3. прекратяване на процедурата.

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1 от ЗОП. В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща решението и доклада с отразените резултати от проведеното договаряне до всички участници и ги публикува в профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.


Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място при условията на чл. 74, ал. 2.
10.1. Осъществяване на контрол върху работата на комисията от страна на Възложителя:
Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.11. Отстраняване на участници:

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1. който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП – съдържание на офертата;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.
12. Оценка на офертите:

Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен при използването на критерий „най-ниска цена”.

Комисията провежда договарянето с участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.

Когато възложителят е поканил повече от един участник, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол.

Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:

1. сключване на договор с единствения участник, или

2. класиране на участниците в случаите по ал. 3 – когато е поканил повече от един участник, или

3. прекратяване на процедурата.

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1 от ЗОП. В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща решението и доклада с отразените резултати от проведеното договаряне до всички участници и ги публикува в профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.


Комисията приключва своята работа с приемане на доклада от възложителя.
13. Определяне на изпълнител:

Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител. Договор може да бъде сключен с ключен с класирания на второ място когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2.


14 . Гаранция за добро изпълнение на договора:

Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Изискванията за гаранцията за изпълнение са съгласно т. 8.2 на настоящата документация.


15. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка:

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. - Образец 15

Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от договора.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока, посочен в предходния параграф.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва с участника, избран за изпълнител, който към датата на подписване на договора не представи:

- не изпълни задължение по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя; Представените документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП при подписването на договор се приемат за актуални, ако не са изтекли повече от шест месеца от датата на издаването им.

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник. При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на законовите изисквания (чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5) и критериите за подбор, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
16. Прекратяване на процедурата:

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.
17. Обжалване на процедурата:

Всяко решение на Възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка, подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от:


Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка.

Жалбата срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка „спиране на процедурата”.

Жалбата срещу решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка спира процедурата за възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.
18. Договор за подизпълнение:

/в случай, че е посочен подизпълнител/и/

Избраният Изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, в 3 – дневен срок от сключване на дорговора за изпълнение. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителите нямат право да:

18.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

18.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

18.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т.19.1, т. 19.2 и т.19.3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече от дейностите в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на горните условията и изискванията.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи, освен в случай че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя
19. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница