Министерство на околната среда и водите Министерство на културата Водещи медии сигнал за проверкаДата28.04.2017
Размер28.26 Kb.
До РИОСВ- гр. Плевен
Копие до:
Министерство на околната среда и водите
Министерство на културата
Водещи медии

СИГНАЛ ЗА ПРОВЕРКА
от …………………………………... (име на вносителя),

(Име на организацията),

(адрес)

е-mail:

Уважаеми, Г-н Директор,


В началото на октомври 2011 в средствата за масова информация се появиха материали за подготвяните снимки на филма Непобедимите 2 (bTV; вестници 24 часа, Труд и др.). В цитираните публикации бе посочено, че основно място за снимките ще бъде Деветашката пещера и че за целта се изгражда мост за достъп на техника и снимачен екип.

На 31 октомври екип на Националния природонаучен музей посети Деветашката пещера. На място бе установено, че моста е в процес на завършване и че цялата привходна растителност от дървета и храсти е унищожена с цел подготовката на път за влизането на техника в пещерата. Бе ни обяснено от охраната на моста, че снимките се планират за след средата на ноември.

Деветашката пещера е защитен природен обект – Природна забележителност обявена със Заповед № РД238 от 07.06.1996г. Пещерата попада в две НАТУРА 2000 зони: BG 0000615 – по Директива 92/43/ЕЕС и BG 0002102, по Директива 2009/147/ЕС. Обитава се от 11 вида прилепи, бухал, горска улулица, скална лястовица, блед бързолет, червеноопашка и други скалолюбиви и нощни грабливи птици. Всички те са в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Три вида от обитаващите пещерата са включени като застрашени в Червения списък на световно застрашените видове (IUCN). Деветашката пещера е едно от трите най-значими подземни местообитания на прилепи в Европа. За пещеролюбивите видове прилепи като големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros), южния подковонос (Rhinolophus eutyale), подковоноса на Мехели (Rhinolophus mehelyi), големия нощник (Myotis myotis), остроухия нощник (Myotis blythii), трицветния нощник (Myotis emarginatus), дългопръстия нощник (Myotis capaccinii) и пещерния дългокрил (Miniopterus schreibersii) пещерата е място за размножаване, отглеждане на малките и зимуване. Тук те образуват многохилядни колонии, достигащи до 60 000 индивида. Пещерата е убежище по време на миграция и зимуване на видовете Ръждив вечерник (Nictalus noctula) и Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). Голяма част от популацията от Североизточна Европа на посочените видове мигрира и зимува в България.

Наличието на големи групи хора, предвижданите филмови сцени, придружени със специални ефекти, силното осветление, вкарването на техника – камиони и декори, силния шум ще бъде причина за огромно безпокойство на прилепните популации по време на зимуване. Това може да стане причина за смъртта на много индивиди, както и за трайно прогонване от убежището им. Такива примери има от близкото минало.

Посочените по-горе действия пряко нарушават Закона за защитените територии чл. 24 и чл.25, Закона за биологичното разнообразие чл. 38, ал 1, т.2 и т.4, и Споразумението за защита на европейските прилепи (EUROBATS), по което България е страна.

Унищожаването на защитен природен обект, както и увреждането на местообитанията, безпокойството и прогонването от убежищата на световно застрашени от изчезване видове по време на снимачния процес би се отразило негативно върху всяка филмова продукция в това число и на филма Непобедимите 2/ The Expendables 2.


Молим да направите навременни проверки и съответно да вземете необходимите мерки според законовите изисквания на Република България.

Благодарим предварително за вашето съдействие за решаването на възникналия проблем.

10 ноември 2011 г. С уважение:

гр. София


/………………………………./


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница