Министерство на околната среда и водите предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средаДата20.08.2018
Размер276.63 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАУТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/Джевдет Чакъров/


О Т Ч Е Т

за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2008г.

Отчетът за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и изпълнението на сключените договори е изготвен в съответствие с чл. 62, ал.1 и 3 от ЗООС и разпоредбите на чл.16, т. 14 и чл.25 ал.1 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПМС 319/29.12.2002г., ДВ бр.3 от 10.01.2003г.). 1. П р и х о д и


На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда (т.1); целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи (т.2); глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица (т.5) и други.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда започва 2008г. с наличност в размер на 53 134 300 лв.

Постъпленията по сметката на ПУДООС към 31.12.2008г. са в размер на 138 633 370 лв., от които:По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

- ПМС 120 чл. 8-Такси опаковки

- ПСМ 120 чл. 2-Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и батерии

- ПМС 120 чл.6-Такси МПС

- ПМС 120 чл. 27- Отработени масла

- ПМС 120 чл. 36- Електрическо и електронно оборудване

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

По Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

По Закона за опазване на почвите от замърсяване /ЗОПЗ/

По Закона за защита срещу вредното въздействие от химически вещества и препарати /ЗЗВВХВП/

По Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/


44 863 189 лв.

35 672 910 лв.

3 895 848 лв.

3 679 250 лв.

3 186 233 лв.

19 281 170 лв.

2 278 530 лв.

3 351 879 лв.

235 762 лв.

2 713 191 лв.

797 792 лв.

17 242 лв.

56 316 лв.

3 645 лв.

5 420 лв.

5 206 лв.

2 700лв.
Приходи от услуги на Инсинератора

1 431 382 лв.

Приходи от лихви по заеми

328 806 лв.

Приходи от глоби и неустойки

12 913 лв.

Други приходи

21 418 лв.

Трансфер от МОСВ

40 000 000 лв.

Приходи от погасителни вноски от заеми:

- От общини

- От фирми


12 465 478 лв.

3 463 760 лв.

9 001 718 лв.


Графиката визуализира процентното съотношение на планираните средства и постъпленията в ПУДООС през 2008г.

По- високия процент постъпления по Закона за водите се дължи на по-добрата събираемост на таксите за водоползване и ползване на водни обекти на база издадени разрешителни, както и събиране на просрочени задължения от Басейновите дирекции чрез Агенцията за държавни вземания.

Въвеждането на ПМС 120 от 30.05.2008г. допринася за увеличаване на постъпленията по Закона за управление на отпадъците, вследствие на урегулиране на митническия режим.

По-малкия процент събрани такси по Закона за защитените територии и правилника към него се дължи на намаленото ползване на природни ресурси.

Ограниченото потребление на мазут със съдържание на сяра над 1% води до намаляване на постъпленията от такси по Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Неизпълнението на плана за приходите от дейността на инсинератора се дължи на продължителния ремонт на котел – утилизатора и намалените количества третирани болнични отпадъци.

Завишаването на приходите по погасителни вноски от заеми се дължи на ефективните действия на експертите от Дирекция „АПФО” за възстановяване на заемите и просрочените задължения от кредитополучателите.
2. Р а з х о д и

Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2008г.

През 2008г. са изразходвани общо 159 432 425лв. От тях 141 731 286 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 621 917лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за неинвестиционни проекти, 8 691 951 лв. като безлихвени заеми, 2 387 271лв. за политика в областта на администрацията и 6 000 000 лв. като трансфер към МОСВ.

Наличността в края на периода е 32 372 828 лв.

По основни направления средствата, отпуснати като безвъзмездни помощи се разпределят, както следва:


 • Инвестиционни екологични проекти

141 731 286 лв.

94%

 • Неинвестиционни екологични проекти

369 430 лв.

0,25%

 • Провеждане и участие в конференции, семинари и информационна дейност с екологична насоченост

252 487 лв.

0,18%

 • Дейности на МОСВ

 • Дейности за политика в областта на администрацията

6 000 000 лв.

2 387 271 лв.

3,98%

1,59%

Видно от направленията за разходване, преобладаващата част от средствата през 2008 год. 94% са били предназначени за финансиране на инвестиционни екологични проекти.
През 2008 год. от дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности” е осъществено финансиране и контрол на 518 инвестиционни обекта на общини.

През 2008г. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са обработени 6824 писма, касаещи възможностите за отпускане на средства, уведомления за извършени дейности, искания за достъп до обществена информация, съгласуване на нормативни актове, заявления за възстановяване на продуктови такси и други.

През отчетната година в предприятието са постъпили 448 бр. молби, от които 429 бр. за отпускане на безвъзмездни помощи, 17 бр. за отпускане на заеми. и 2 бр. за отпускане на 70% безвъзмездна помощ и 30% безлихвен заем за финансиране на общински проекти за закупуване на сметосъбираща техника.

През 2008г. са проведени 2 заседания на УС на ПУДООС, на които са разгледани и одобрени за финансиране 310 инвестиционни проекта на стойност 156 436 577,38 лв. и 24 неинвестиционни проекта за 5 899 405,6 лв.

В оперативен порядък УС на ПУДООС е приел 3 решения за финансиране на 111 инвестиционни обекта на стойност 79 420 815,83 лв.

Сключени са 360 бр. нови договори на обща стойност 171 846 041,51лв. (337 бр. за 164 147 744,22 лв. под формата на безвъзмездни помощи и 23 бр. за 7 698 297,29 лв. под формата на безлихвени заеми).Финансирани през 2008г. са:
По компоненти на околната среда изразходваните за безвъзмездни помощи средства се разпределят както следва:


Компоненти на околната среда

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Води

451

130 803 660

Отпадъци

47

8 252 341

Въздух

6

2 036 054

Биоразнообразие

9

639 231

Екотуризъм

5

113 098

Общо

518

141 844 384


Разпределението на средствата по компоненти на околната среда показва, че през 2008 година най-много средства са изразходвани за инвестиционни обекти в областта на водите, главно за изграждане на довеждащи колектори, малки водоснабдителни обекти, ГПСОВ, корекции и укрепване на реки и дерета, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, въздуха, биоразнообразието и други.

 • Политика в областта на управление на водите:

Пречиствателни станции за отпадъчни води:Столична община- Инженерингово изпълнение на компактни съоръжения за ПСОВ - "Брезовица" в ПП "Витоша"; Община Ситово - Пречиствателна станция за отпадъчни води - с. Ситово; Община Антоново - Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Антоново; Община Несебър - ПСОВ - Обзор - Бяла - реконструкция на вторични утаители.
Канализационни мрежи: Община Минерални бани - Канализация с. Сърница - ІІ етап; Община Мизия - Дъждовно-дренажна канализационна система, кл. 26 и ул. "Милин камък" - първа зона; Община Пазарджик -Довършителни работи на канализация в индустриална зона на гр. Пазарджик; Община Стара Загора - Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Кольо Ганчев", гр. Ст. Загора; Община Варна - Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите м/у буна 109 и яхтено пристанище, к.к."Св. Константин и Елена"; Община Дряново - Изграждане на канализация на кв. Изгрев, гр. Дряново; Община Айтос - Канализация на с.Карагеоргиево; Община Шумен - Канализация на с. Мадара - етап; Община Нови Пазар - Канализация на кв. "Дружба", гр. Нови Пазар; Община Долни Чифлик - Изграждане на битова канализация по ул. "23 Септември", "Сокачев", "Янтра", "Черно море", "Бръшлян" и "Камчия" в гр. Долни Чифлик; Община Садово Канализация с. Болярци, община Садово - Главен колектор I и IV; Община Айтос - Канализация с. Карагеоргиево; Община Дулово - Градска канализация" Дулово, подобект: "Довеждащ колектор по ул. "Искър" и ул. "Добруджа" - профили 117 и 101; Община Рила Довеждащ канализационен колектор от гр. Рила до съществуваща ПСОВ гр. Кочериново; Община Ардино - Реконструкция на Главен колектор и корекция на речното корито на р. Ардинска ; Община Димово - Смесена канализация на гр. Димово - I етап; Община Ботевград - Канализация с.Скравена - колектор Гл. Профил ІV от ОК 1 до ПТ65, профил 65 от ПТ65 до ОК15, профил 63 от ОК115 до ОК114, профил 64 от ОК114 до ОК124, профил 15 от ОК65 до ОК127, профил 17 от ОК127 до ОК257, профил 20 от ОК257 до ОК29; Община Минерални бани - Канализация с. Горно Сираково; Община Сатовча - Главен колектор с довеждащи канализационни клонове - югозападна зона с. Кочан; Община Асеновград - Канализация с. Конуш; Община Благоевград - Канализация с. Логодаж с МПСОВ; Община Благоевград - Канализация с. Долно Лешко с МПСОВ; Община Благоевград - Канализация с. Церово с два броя МПСОВ; Община Благоевград - Улична канализация (клон 12, клон 13 и клон 14) и уличен водопровод в участък от ОТ 47 до ОТ 52 и от ОТ 70 до ОТ 78, с. Бело поле; Община Родопи - Канализация на с. Брани поле и с. Белащица, I етап - Главен отвеждащ колектор, II етап - Главни колектори с. Брани поле; Община Берковица- Канализация на кв. "Раковица", гр. Берковица - ІІ етап - Главен колектор ІІ; Община Белослав - Битово-фекална канализация с. Страшимирово - ІІ етап; Община Белослав - Битово-фекална канализация с. Страшимирово - IV етап; Община Белослав - Битово-фекална канализация ул. "Средна гора", гр. Белослав О.К. 367 - О.К. 366 - О.К. 376 ; Община Троян - Канализация на град Троян по ул. Хр. Ботев подобект: "Главен колектор IV (РШ 15-РШ10 до ОТ 233) Главен колектор IV от ОК 711 до ОК 674 и профил 1-7 гр. Троян; Община Панагюрище - Канализация на с. Поибрене - ул. "Иван Пашов", ул. "Ибър" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий"; Община Козлодуй -Изграждане на канализация в участъка от бл. 32 до пристанището - ул. "Хр. Ботев" и ул. "Радецки", гр. Козлодуй - ІІ етап от РШ5 до РШ 22 и РШ 29 до р.Дунав; Община Сандански - Канализация на с. Ново Делчево; Община Раковски - Изграждане на главни канализационни колектори - гр. Раковски - етап 2008-2009 г.; Община Алфатар - Изграждане на битова канализация на гр. Алфатар; Община Силистра - Изграждане на канализационни клонове по ул. "Зелен синур" и "Венера" и част от ул. "Добро поле", "Волга", "Беласица", "Боровец", "Люлин", "Герена", "Руйна", "Ново Петрово" и "Лазурна", с. Калипетрово; Община Чепеларе - Канализация на с. Проглед /Главен колектор I за с. Проглед, от 77 до шосето Пловдив - Смолян и водопровод в трасето до колектора ; Община Хасково - Канализация и пречиствателна станция на група села - с. Текето и с. Тракиец - ІІ етап; Община Златоград - Главен канализационен колектор ІІ - В, гр. Златоград; Община Златоград - Канализация с. Долен - Главен колектор ІІ; Община Златарица - Изграждане колектор по левия бряг на река Бързица, гр. Златарица" и "Дюкер на река Бързица за връзка на колектор II с Гл. колектор I, гр. Златарица; Община Созопол - Канализация на с. Равадиново; Община Ардино- Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на кв. "Здравец", гр.Ардино; Община Раковски - Битова и дъждовна канализация на с. Стряма, общ. Раковски" подобект "Канали 1, 9, 10, 11, 12, отливен канал 3 от км 0+000 до км 0 +204; Община Сунгурларе -Инженеринг на вътрешна и външна канализационни мрежи, пречиствателна станция за отпадъчни води и съществуваща водопроводна мрежа в с. Манолич; Община Айтос - Канализация с. Тополица ; Община Айтос -Канализация с. Мъглен - Главен колектор - допълнителни средства; Община Раковски - Битова и дъждовна канализация на с. Стряма. Подобект: ГКІ от О.Т.320до О.Т.296, ГК ІІ от О.Т.296 до О.Т.221, канали 78, 79, 80, 81 и 82, отливен канал след преливник І - етап 2008; Община Провадия - Канализационен колектор по Долен индустриален квартал - кв.163, 164, 165 и 166 в гр. Провадия; Община Ботевград - Частично изграждане на битова канализация на част от улица "Гурко" между ОТ 137 и ОТ 162, част от улица "3-ти Март" към проекта за канализация на с. Врачеш; Община Ботевград - Частично изграждане на битова канализация в квартал "Зелин", улици: 3-та, 4-та, 5-та, 12-та, 13-та и 14-та към проекта за канализация на гр. Ботевград; Община Батак - Основен ремонт на В и К мрежата на ул. "Априлци от пл. 4-ти май до Капинчев мост - ІV етап; Община Хисар - Битова и дъждовна канализация на с. Паничери; Община Хисар - Битова и дъждовна канализация на с. Старосел; Община Айтос- Канализация с. Мъглен, община Айтос - ІІ етап; Община Марица -Канализация с. Костиево: Главен колектор извън регулация; Община Каварна - Канализация ул. "Оборище" ПР 18 - гр. Каварна; Община Каварна - Канализация на ул. "Александър Стамболийски" - Главен колектор III - V етап, гр. Каварна; Община Карлово -Допълнителни строителни работи, свързани с изграждане на канализационна мрежа с. Розино - Главен колектор I; Община Карлово - Допълнителни строителни работи, свързани с изграждане на канализационна мрежа с. Розино - Главен колектор I; Община Родопи - Канализация на с. Белащица; Община Хаджидимово - Реконструкция на канализационен колектор от гр. Хаджидимово до пречиствателна станция; Община Шумен - Доизграждане на улична канализация в кв. "Дивдядово", гр. Шумен; Община Родопи - Канализация на с. Злати трап - Главен канализационен колектор; Община Белово - Канализационна мрежа за битово - фекални отпадъчни води на с. Акаджиево; Община Ботевград - Частично изграждане на канализационни колектори по улиците: част от улица "Черешово топче", "Иван Вазов", "Хаджи Димитър", "Васил Левски" и улица "Оборище", "Осма", "Бенковски" и "Паисий" към проекта за канализация на с. Новачене; Община Велинград - Канализация на с. Драгиново; Община Сандански - Канализация с. Лешница ; Община Бяла Слатина - Канализация Профил 63 и Профил 87 б от съществуваща РШ до ОК 225 на ул. "Л. Каравелов", гр. Бяла Слатина; Община Бяла Слатина - Канализация Профил 101 на ул. "Акация", гр. Бяла Слатина; Община Бяла Слатина - Канализация на Профил 81 ул. "Цар Асен", гр. Бяла Слатина; Община Бяла- Битова канализация в кв. 28, гр. Бяла; Община Смядово - Канализационна мрежа на гр. Смядово - ОК 532-536 по ул."Черноризец Храбър", "З. Величков"; "П. Волов", "Баба Тонка", "Марица", Пр. 90-94 от ОК 88-91; ул. "Владайско въстание", Пр. 94-97; Община Гурково- Отводняване на кв. 47, 48, 49 и 50 в с. Паничерево ; Община Марица - Канализация на с. Трилистник, подобект: канал 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30 и преливник 3 с отливен канал; Община Ловеч - Канализация и пречиствателна станция на кв. "Продимчец", гр. Ловеч; Община Пазарджик - Канализиция на с.Мирянци - Главна битова кананализация-Іви етап; Община Пазарджик - Канализация на с.Добровница - Гл.колектор І; Община Бяла Слатина - Главен колектор ІІІ от ОК 323 до ОК313 гр. Бяла Слатина ; Община Самоков -Допълнителни средства за канализация на с.Доспей; Община Летница - Канализация по ул.Бузлуджа от ОТ44 до ОТ11; Община Стамболийски - Канализация с.Триводици; Община Септември - Канализационна мрежа с.Ковачево - Външен колектор за временно заустване и вътрешна канализационна мрежа-Главен колектор – I Община Сатовча - Изграждане на канализация за отпадъчни води в кв.9,10,11,13,16,18,19,23,24 и 33 в с. Долен; Община Суворово - Бит. кан. 34,35,36,37,38,47,48,49,55,55А,56-с.Чернево; Община Димитровград -Канализация с.Каснаково; Община Кресна - Изграждане на довеждащ колектор на отпадъчни води на с. Горна Брезница; Община Крумовград - Канализация и пригаждане на модулна ПСОВ на с.Студен кладенец; Община Струмяни - Канализация Микрево - Горна, Долна и Нова махала 2 етап; Община Първомай - Изграждане на канализационна мрежа на ул. Босилек, кв. Дебър; Община Мадан - Канализационна мрежа с. Буково; Община Гоце Делчев - Частична улична канализация с. Брезница 2 етап.
Малки водоснабдителни обекти:Община Ковачевци - Водоснабдяване на с. Косача - помпена станция; Община Крумовград - Водоснабдяване на с.Подрумче; Община Момчилград-Допълнително водоснабдяване на с.Неофит Бозвели и с.Лале; Община Батак- Бърз пясъчен филтър с. Нова махала; Община Своге- Водопроводни връзки - изместване и подмяна на етернитов водопровод Ф 75мм в кв. "Козарник" гр. Своге; Община Сатовча - Водоем за питейна вода в с. Туховище; Община Карлово - Водоснабдяване на с. Васил Левски, община Карлово; Община Карлово - Подобряване инфраструктурата на кв. 2, 3, 5, 13, 24, 167, 167А, 169, 175 гр. Карлово - реконструкция водопровдна мрежа и ремонт на улични настилки; Община Шумен - Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа с. Мадара - І-ви етап; Община Ботевград - Водоснабдяване на с. Новачене, общ. Ботевград - изграждане на довеждащ водопровод, резервоар 150м3 и захранващ водопровод за селото; Община Кубрат-Изграждане на външен водопровод с. Севар - с. Мъдрево с обща дължина 4 500 метра - ІІ етап; Община Дулово - Реконструкция на водопровод от ВК "Зли дол" до село Правда, общ. Дулово; Община Перник- Външно водоснабдяване на с. Лесковец; Община Сунгурларе - Водоснабдяване на с. Пчелин; Община Самоков - Допълнително външно водоснабдяване на с. Клисура; Община Болярово- Реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа с. Воден; Община Смолян -Допълнително водоснабдяване с. Смилян - ІІ етап; Община Неделино - Водоснабдяване на с. Еленка, община Неделино - Вътрешна водопроводна мрежа; Община Самоков -Външен уличен водопровод - с. Драгошиново, общ. Самоков; Община Челопеч - Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа - ниска зона, клон І, с. Челопеч – подетап ІІІ; Община Берковица - Реконструкция за захранващия водопровод за с. Боровци, общ. Берковица; Община Руен- Водоснабдителна система с. Добра поляна; Община Лозница - Изграждане на водопроводи в с. Ловско; Община Божурище - Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Божурище - ІІ етап; Община Сатовча - Резервоар за питейна вода с. Долен, община Сатовча; Община Венец - Напорен водоем V=450 куб.м за с. Венец; Община Кърджали - Водоснабдяване на кв. "Боровица", гр. Кърджали - ІІ етап; Община Ковачевци - Водоснабдяване на с.Косача - Помпена станция, Ч.Р., Н.Р. и главни водопроводи; Община Гоце Делчев - Водоснабдяване на с. Брезница - ул. Чала и ул. о.т. 75 до о.т. 75а; Община Трявна - Изграждане на водопровод за водоснабдяване на кварталите от високата зона на гр. Трявна; Община Ракитово - Вътрешна водопроводна мрежа с. Дорково - реконструкция І етап; Община Нова Загора - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Нова Загора, кв. VІ - ти, гл. клонове ІХ - трета част и Х със СВО; Община Белослав - Водоснабдяване с. Разделна - III етап; Община Белослав - Водоснабдяване с. Езерово" - III етап; Община Берковица - Изграждане на водопроводна мрежа с. Бързия ; Община Котел - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул. "Изворска" в гр. Котел; Община Котел - Изграждане на допълнителна водоснабдителна мрежа на с. Кипилово; Община Алфатар - Изграждане на главни клонове от вътрешната водопроводна мрежа на град Алфатар по улици: "Йордан Петров, "Албена", "Добруджа", "Дочо Михайлов" и "Христо Ботев; Община Берковица - Изграждане на водопроводна мрежа с. Замфирово; Община Вълчи дол - Ремонт на съществуващ водопровод с. Войводино - гр. Вълчи дол от каптаж Саръ баир до ПС № 1 гр. Вълчи дол; Община Златоград - Водоснабдяване на с. Долен; Община Дългопол - Реконструкция на помпена станция "Лопушна" и тласкател от помпена станция "Лопушна" до водоеми с. Медовец; Община Созопол - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равадиново; Община Белица - Допълнително водоснабдяване на с. Дагоново; етап 2 - Транзитен водопровод с. Краище - с. Дагоново - от ОК 2 в с. Краище до ОК 127 в с. Дагоново; Община Главиница - Подмяна на АЦ водопровод по ул. "Ген. Атила Зафиров", с. Зафирово, общ. Главиница с ПЕВП тръби от съществуваща водопроводна шахта до точка 91; Община Главиница - Подмяна на АЦ водопровод по ул. "Ген. Атила Зафиров", с. Зафирово, общ. Главиница с ПЕВП тръби от точка 1 до съществуваща водопроводна шахта ; Община Батак - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Нова Махала, с. Фотиново; Община Челопеч - Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа - ниска зона, клон ІІ, с. Челопеч - подетап ІV; Община Венец- Напорен водоем V=450 куб.м за с. Венец; Община В.Търново - Водоснабдяване на село Габровци - външна част; Община Главиница - Водоем с.Суходол; Община Брезово - Подмяна на напорен тръбопровод в гр.Брезово; Община Бургас - Изграждане на водопровод от разпределителна шахта с. Мъглен до напорен водоем с. Драганово с цел водоснабдяване с. Драганово; Община Тетевен - Реконструкция на водпровод Рибарица - Тетевен от км 5 +320до км6+560; Община Летница - Водопровод по ул.Буздлуджа от ОТ44 до ОТ11; Община Вълчедръм - Водоснабдяване на с.Долни цибър І ви етап подетап; Община Кърджали - Водоснабдяване на кв. Боровица - ІІ етап; Община Бойница - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Бойница; Община Гоце Делчев - Водоснабдяване с. Лъжница, Никола Калъпчиев, ул.Родопи, ул.Партизани; Община Карнобат - Водоснабдяване с. Хаджиите от деривация "Камчия"; Община Карнобат- Водонснабдяване на с. Козаре от деривация "Камчия"; Община Бяла Слатина - Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улица Ст. Караджа и Крайбрежна, гр. Бяла Слатина; Община Угърчин - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Кирчево - допълнителни СМР; Община Кубрат - Реконструкция и подмяна на водпроводна мрежа с. Мъдрево; Община Цар Калоян- Водопроводи с. Констанденец; Община Бяла Слатина -Допълнително водоснабдяване с. Търнава от ШК 2 и реконструкция на съпътстващи водопроводи.

Корекции на реки и дерета: Община Мездра-Корекция на р. Моравишка - 2 етап, от км.0+360 до км. 0+841; Община Димитровград - Мероприятия за почистване и корекция на поясен отводнителен канал и дере и предпазване на спортен комплекс "Маге" от р. Марица при с. Крум, общ. Димитровград; Областна администрация – Варна- Ремонтно - възстановителни работи по корекцията на р. Камчия; Община Доспат - Корекция на р.Доспат; Община Мездра - Корекция на река Моравишка ІІІ етап - гр.Мездра; Община Смолян - Корекция на дере ул.Зора и кананализационен колектор с корекция на дере св.Иван Рилски; Община Смолян - Подпорна стена - р. Черна, гр. Смолян.

Разпределение на средствата по обслужвани договори в областта на водите:

ПСОВ

12


9 132 774 лв.

Колектори и канализационни мрежи

235

80 214 208лв.

Корекции реки и дерета

17

5 712 934лв.

Малки водоснабдителни обекти

187

35 743 744лв.

Общо

451

130 803 660лв.
 • Политика в областта на управлението на отпадъците:

За закупуване на сметосъбираща техника (специализирани автомобили за сметоизвозване и специализирани съдове за сметосъбиране) са отпуснати като безвъзмездна помощ средства в размер на 1 035 668 лв. на общини: Каолиново, Георги Дамяново, Якимово, Криводол, Цар Калоян, Смядово, Бобов дол, Борино и Девин.

По договор, сключен между ПУДООС и "Ел Ем Импекс" ЕООД за

„Събиране, съхранение, транспортиране и оползотворяване на негодни за употреба пневматични гуми” през 2008г. са преработени 47 741,70т негодни за употреба пневматични гуми. За дейността е изплатена сума в размер на 5 369 004.32 лв.

Като безлихвени заеми са усвоени средствата за проекти: Община Кюстендил за „Доставка на съдове за битови отпадъци” – 306 000 лв.; „Касиопея – 7” ЕООД – 1 000 000 лв. за „МВЕЦ на язовир Тича”; Община Панагюрище за „Закупуване на съдове за смет” – 502 480 лв. Община Търговище за „Изграждане на пункт за съхранение на излезли от употреба луминисцентни лампи” – 55 340 лв.; Община Белоградчик за „Закупуване на сметосъбираща техника” – 119 400 лв. Община Борино за „Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци” – 36 857,52 лв.; Община Доспат за „Закупуване на сметосъбираща техника” – 113 706 лв. Община Берковица за „Доставка на сметосъбираща техника втора употреба и контейнери” - 467 814 лв. „Хидроенерджи” ООД за „Изграждане на МВЕЦ Чаир дере” – 750 000 лв. „Интелект 21” АД за „Изграждане на предприятие за преработка на отпадъци от винопроизводство” – 1 000 000 лв. „Клокотница I” за „Рафинерия за производство на биодизел” – 1 500 000 лв. Община Червен бряг за „Разширяване обхвата на организираното сметосъбиране” – 179 000 лв. Община Хисар за „Оптимизиране системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване” – 350 000 лв. Община Лъки за „Съвременно сметосъбиране и сметоизвозване” – 169 303,02 лв. „Дакси” ЕООД за „Реконструкция на стопанска сграда в свинеферма за 60 бр. свине-майки при затворен цикъл на производство” – 100 000 лв. Община Хаджидимово за „Закупуване на съдове за ТБО” – 53 085 лв.

Извършени са мероприятия за събиране, третиране и постоянно съхранение на негодните за употреба пестициди в контейнери „Б – Б куб” на територията на община Монтана и събиране и обезвреждане на негодните за употреба пестициди на територията на община Руен. За 2008 г. са изплатени средства в размер на 369 430 лв.

В резултат на Национална кампания “За Чиста Околна Среда” с общини, НПО и училища са изразходвани средства са в размер на 118 672 лв. • Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух:Община Първомай - Комплексна система и конструкция за разполагане върху площадка на "Система за комбинирано производство на топлина и електроенергия с използване на ХОК" за детска градина "Първи юни" в с. Градина, Прървомай.

 • Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие: През отчетната година са изплатени 639 231 лв. при реализиране на проекти за биоразнообразие. Средства са отпуснати за „Мониторинг и опазване на защитените видове лилиум в България”, „Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България - ІІ фаза”, „Осъществяване експертно проучване за изграждане на Национална мрежа за мониторинг на черноморските делфини в България и разработване конкретни мерки за понижаване отрицателното въздействие на риболова в периодите на хранителна размножителна миграция”.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в България е изградена Национална екологична мрежа, която съставлява част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Тя се състои от защитени територии, защитени зони и буферни зони. С изграждането на функционално единна мрежа от защитени зони за птици и тяхното опазване, България ще въведе изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици по отношение ключовите за тях местообитания. По НАТУРА 2000 са сключени два договора със СНЦ „Зелени балкани” и Българско дружество за защита на птиците за изграждане на представителна и функционално единна национална екологична мрежа в частта и от защитени зони за птиците. За проектите през годината са изплатени средства в размер на 158 483,88 лв.

Сключен е договор за реализиране на екопътека „Чудните мостове – с. Забърдо и с. Орехово, общ. Чепеларе” на стойност 39 989 лв.
 • Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура.

За провеждане и участие в конференции, семинари, конкурси с екологична насоченост, образователна и информационна дейност са усвоени 133 815 лв.

 • Политика в областта на администрацията.

Осигурени са средства за провеждане на семинари: за финансиране от ПУДООС на проекти, възложени от МОСВ и регионалните структури и обучение на специалистите- инвеститорски контрол за управление и контрол на проекти.

Създаден е екип от експерти за осъществяване на предварителен контрол на проектите, постъпили в ПУДООС за законосъобразно вземане на решения от УС за финансирането им. Изискват се необходимите документи съобразно Закона за финансово управление и контрол, методическите указания на МФ и вътрешния одит.


Дирекция “Административно-правно и финансово обслужване” извършва задълженията си съобразно функциите, определени с Правилника за устройството и дейността на ПУДООС - чл. 15 и чл. 16.

В Дирекцията се подготвят длъжностните характеристики на служителите, УП2, длъжностното и поименно щатно разписание, всички видове отпуски на служителите.

Счетоводството на ПУДООС е организирано съобразно счетоводната политика на МОСВ и указанията на МФ. Счетоводното отчитане на стопанските операции е организирано съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация.

Създадената организация на счетоводството осигурява пълно обхващане, хронологично и систематично регистриране и съхраняване на информацията от първичните счетоводни документи, удовлетворява вътрешните информационни потребности. Изготвя се ежемесечен отчет по изискванията на Министерство на финансите и се предоставят справки с необходимата информация за съставяне на счетоводните отчети на МОСВ.

Ежемесечно се изготвят рекапитулации по счетоводни сметки и оборотна ведомост. Редовно се отчитат всички парични средства, внесени в касата на ПУДООС. Всеки месец се съставят ведомости за заплати и необходимите платежни документи. Ежедневно се води и приключва касовата книга. В необходимите срокове се пускат документите за социалните плащания. На всяко тримесечие се изготвя отчет за труда, отчет за приходите и разходите и отчет за закупените дълготрайни материални активи към Националния статистически институт и тримесечен касов отчет, който се представя в МОСВ.

Изготвен е Годишен счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и всички необходими справки, разшифровки и обосновки към тях, заверени от експерт-счетоводител.

Изградена е система за предварителен контрол върху финансовата дейност (преди извършването на разход) за съответствие на поетите задължения със сключените договори, вътрешните правила и нормативни актове.

Експертите в Дирекцията съгласуват всички договори и допълнителни споразумения, като при възникване на правни проблеми разработват и предлагат решения. Ежедневно дават правни консултации и помощ, както на експертите в ПУДООС, така и на общини и юридически лица, с които Предприятието има или предстои да има договорни отношения.

През отчетния период от дирекция АПФО са съгласувани договори на общини и фирми, на които УС на ПУДООС отпуска финансови средства в т.ч. и договори на дирекция “НСД”. Дадени са правни консултации по сключените договори. При необходимост са изработени и анекси към сключените договори.

Изготвени са 15 становища по въпроси, поставени от дирекции «Управление на отпадъците» и «Води» на МОСВ, изпратени са 40 писмени становища до лица, които са отправили въпроси от правен характер. Обработени са 6 постъпили заявления за достъп до обществена информация.

Съгласувани са процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) на общини, чиито проекти са одобрени за финансиране от УС на ПУДООС. Представители на Предприятието са взели участие в четири комисии за провеждане на обществени поръчки от общини.

С оглед на текущата дейност и работа на ПУДООС са подготвени и проведени 6 процедури по ЗОП.

От дирекцията са подготвени специфични проекто-договори. Ежедневно се дават консултации и се провеждат срещи с лицата (физически и юридически), които имат намерение за кандидатстват за средства от ПУДООС за изграждане на различни екологични обекти.

При осъществяване на контрола на отпуснатите от Предприятието безлихвени заеми за изграждане на екологични обекти са предприети мерки за възстановяване на просрочени задължения, вкл. лихви и неустойки и по съдебен ред. На всички дружества и общини, които закъсняват с плащанията по договорите за заем са отправени доброволни покани за издължаване на просрочените вземания и са уведомявани банките, гарантирали заемите. Предявени са пред обслужващите банки гаранциите по договорите с: Биометалпласт” ООД, „Гео-Кар” ЕООД, „Йонтех” ООД, „Колхида-метал” АД, „Троямекс” ООД..

През 2008 г. успешно са приключили 20 (двадесет) договора за безлихвени кредити, по които заемополучателите напълно са изплатили всички свои парични задължения. Сключени са нови 25 договора за безлихвени кредити, от които 18 с общини и 7 с фирми.

Дирекцията съгласува промените в екологичното законодателство, приема и обработва молбите за възстановяване на такси по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

През изминалият период са приключили следните съдебни дела заведени срещу неизрядни заемополучатели : „Рален-текс” АД – делото приключи с осъдително решение в полза на ПУДООС на инстанция Върховен касационен съд. Предстои събиране на присъдените суми в хода на съдебно-изпълнителното производство. „Ленокс Фроузън Фрутс” ЕООД – делото приключи на инстанция Софийски апелативен съд. Фирмата възстанови на ПУДООС отпуснатия заем ведно с начислените лихви и съдебни разноски.

През изминалия период дирекцията участвуваше активно при възстановяване на дължимите суми във връзка с изгарянето на опасни болнични отпадъци и лекарствени средства в Инсинератора при ПУДООС. Бяха образувани три арбитражни дела в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата срещу нередовни платци : „Неджин Инженеринг” ООД , ЕТ „Галпстрой-Снежана Узунова Асенова” и ЕТ „Арканстрой – Б.Узунов”. По първите две дела бяха постановени осъдителни решения в полза на ПУДООС. Задължението на ЕТ „Галпстрой-Снежана Узунова Асенова” беше погасено изцяло ведно с начислената неустойка и съдебни разноски. Бяха изпратени предупреждения за прекратяване на договорите срещу нередовни платци към Инсинератора. В тази връзка задълженията на повечето от тях бяха изплатени. УМБАЛ „Александровска” ЕАД изплати изцяло задължението си към ПУДООС в размер на 119 801.88 лева.

През изминалият период са предявени искове против 7 (седем) търговски дружества във връзка с неизпълнение на техни задължения към ПУДООС.

Направена е актуализация на вътрешните правила по ЗФУКПС и вътрешните правила по ЗОП. Проведено е обучение на експертите, юристите и счетоводителите от ПУДООС във връзка с измененията.


Дирекция “Нефинансова стопанска дейност” като част от ПУДООС при МОСВ осъществява експлоатация на инсталацията - “Инсинератор за опасни болнични отпадъци” и е разположена на територията на МБАЛ „Александровска” гр. София с основна цел обезвреждането на опасни, инфекциозни, биологични медицински отпадъци от заведенията за доболнична и болнична дейност, лаборатории, ветеринарни клиники и производители на лекарствени средства и субстанции.

През първото тримесечие на 2008г. са обезвредени 275 225,5 кг опасни отпадъци. В този период натовареността на инсталацията надхвърля 55% от капацитета. Осъществени са посещения при всички клиенти в София-град, София-област и в останалите обслужвани звена за доболнична помощ, които се обслужват съгласно сключени договори. Извън София-град се поддържат постоянни контакти със следните здравни заведения: МБАЛ Ихтиман, „Монтажни Линии” Пазарджик, МБАЛ Костенец, СХБ Ескулап Пазарджик, МБАЛ Етрополе, МБАЛ Ботевград и МБАЛ Перник. Проведени са активни проверки на РИОСВ-София за стриктно спазване на законовите изисквания при третирането на опасни отпадъци. Извършено е планово почистване на пещта и частично възстановяване на зидарията в първичната камера. През м. февруари е сключен договор след реализирана процедура със СБАЛАГ „Майчин дом”

Второто тримесечие се характеризира с редовно обслужване на клиентите и общото количеството третирани отпадъци за периода е – 158 586,8 кг, което прави натоварване над 38%. В този период е извършена планова профилактика на втора камера на пещта и лабиринта за 12 дни, както и профилактика и заварки на котел-утилизатора, което е в основата на по-ниския процент натоварване и по-малко третирани отпадъци. Продължава привличането на нови клиенти, както и представянето на проби от сгурия и пепели (остатъчни фракции от процеса на изгаряне) в лабораторията на НЦМЕХ за установяване безопасния характер на фракциите. С оглед неравномерния характер на отпадъците е съгласуван план за периодично представяне на пробите, за да се постигане максимална представителност на резултатите.

Третото тримесечие се характеризира с намалено натоварване с оглед аварийните ремонти и поддръжка на котел-утилизатора, както и поради прекратяване на планови операции през м. август, съобразено с летните отпуски. Общото количество третирани отпадъци за периода е 156 309,30 кг, представляващо натоварване около 37%. В този период отпадат 6 основни клиенти като Болница „Токуда” и СБАЛССЗ (Нац. кардиологична болница). Едновременно с това са сключени нови договори с: Дирекция Граничен Ветеринарен контрол; „Хосвитал” АД - гр.Пловдив; ДКЦ”Уромед” София; Митница „Лом”; СБАЛ по Хематологични заболявания-София; „Национален център по трансфузиология и хематология” и други. От фармацевтични производители и дистрибутори постъпват значителни количества лекарствени препарати и субстанции с изтекъл срок на годност или бракувани както следва:МИ-МВР, Гражданска защита София, Държавен резерв-Пловдив, Балканфарма - Дупница”, ”Софарма”, ”Балканфарма-Троян”, „Търговска лига”, „Актавис” и други.

Четвърто тримесечие обхваща няколко важни момента:Извършване на ремонт (подмяна на тръбни снопове в котел-утилизатора и на шнековете в пещта) за 15 дни и ремонт от сертифицирана по ISO фирма на междинното тяло между пещта и бойлера с високотемпературен бетон) – 6 дни.

Третираните отпадъци общо за тримесечието са – 226 678,90 кг, което представлява 52% натоварване на мощностите. Увеличени са финансовите задължения на клиентите.

Взето е участие в тръжна процедура за обслужване на МБАЛ „Света Анна” за третиране на отпадъци.

През 4-то тримесечие безвъзмездно са третирани 827 кг конфискувани от Агенция Митници наркотици, прекурсори и опиати, както и препарати и прекурсори като суровини за производство на опиати по договор с Министерство на икономиката и енергетиката, както и по договор с Министерство на извънредните ситуации.

Общо за 2008 година са третирани опасни отпадъци – 816 800,50кг.

През 2008 година са изготвени справки за фактуриране на количества отпадък–общо 1613 броя заедно с абонаментните такси. През отчетния период редовно (всяко тримесечие) са предавани отчети в РИОСВ-София за обработените транспортни карти.

Сключени са нови договори със следните клиенти: ЕТ "Георги Панайотов" гр.Плевен, Министерство на Икономиката и Енергетика, ДЖИ ПОЙНТ ООД, РУБИТЕРМ гр.Костинброд, МЕДИКОМ ЕООД гр.Троян, ЕВАСТО ООД гр.Пловдив, ЕГИС България ЕООД, Д.А.ТРАНС ООД гр. София, "САНОФИ-АВЕНТИС България" ЕООД, ВАЛМАРК България ЕООД, Клинтек Интернешънъл България ООД, Национален Център по Трансфузиология и Хематология, СБАЛХЗ - ЕАД , ЕТ "Тони - 2000 Стоян Михайлов", "Хоспис Филаретова- ЕООД", Дирекция граничен ветеринарно-медицински контрол София, ДКЦ "УРОМЕД - 2001"ООД, МИТНИЦА ЛОМ гр.Лом , "ХОСВИТАЛ"АД гр.Пловдив, ХОСПИС ДАР ЕООД, АИППМПС, ЕЙВЪРИ ДЕНИСОН БЪЛГАРИЯ ЕООД, ВИЖЪН БАЛКАН ЕООД, СБЛОБ"ДЕН", "АСК-С3" ЕООД, МДЛ "ЛОРА" ООД, "ВК Комерсиал" ООД.

През 2008 година са изразходвани 804 189,42 лева за доставка на леко дизелово гориво (евродизел); изразходвани са опаковки за отработени пепели (двойно промазани бигбегс чували) над 460 броя; по частта за КИП са изразходвани 8 511,40лв. за ремонти, части и профилактика на измервателните прибори, за технически газове, 25 081,30 лева за реагенти и анализи на пепели в центъра по хигиена.

За поддръжка на сградата са изразходвани както следва: ремонт стая за шофьори – 3 138,91лв.; за пожаро-известителна инсталация (поддръжка и абонамент) – 646,08лв.; годишна сума за охрана и видео наблюдение – 27 360,00лв.; годишната сума за електричество е в размер на 105 185,86лв.; за вода – 7 165,57 лева.

След сключване на договор с „Топлофикация” АД - София предстои разглеждане от УС на ПУДООС на въпроса с диференцирането на цените, с оглед почти удвоените количества на медикаменти и прекурсори.


Към настоящия отчет са приложени годишния отчет за дейността на Инспектората и годишния отчет за дейността на вътрешния одит.


Февруари 2008 г. ПУДООС

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница