Министерство на отбраната военна академия “георги стойков раковски”Дата22.10.2018
Размер123.12 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ВОЕННА АКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на специалността

Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”


София

2012

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НАРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


_________________ аню ангелов

________.2012 г.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА


на специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”

Форма на обучение – редовна

Срок на обучение – 1 учебна година


Област на висше образование:

Сигурност и отбрана

Професионално направление:

Военно дело

Специалност:

Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили

Образователно-квалификационна степен:

Магистър

Професионална квалификация:

Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените силиСЪДЪРЖАНИЕ

I. СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”

5

ІІ. НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ОФИЦЕРА, ЗАВЪРШИЛ СПЕЦИАЛНОСТТА „СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”

6

Квалификационната характеристика на специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” за образователната степен „магистър” в професионално направление „Военно дело” е основен документ, който обуславя разработването на учебния план за придобиване на висше образование и учебните програми по включените в него учебни дисциплини.

Тя е предназначена за описване на необходимите знания, умения и компетентности за получаване на професионална квалификация за упражняване на регулираната професия „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” в съответствие с ниво 7 от Националната квалификационна рамка.

Квалификационната характеристика е съобразена със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Военно дело” по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”.

Завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” могат да заемат ръководни и командни длъжности от стратегическото ниво на управление в Министерството на отбраната, във въоръжените сили на Република България, в НАТО и ЕС.

В магистърската специалност могат да се обучават офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Военно дело”, получена във висши училища в страната или чужбина, одобрени за обучение от Съвета по отбрана и обявени със заповед на министъра на отбраната на Република България. По двустранни споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави.I. СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”
През периода на обучението слушателите трябва да придобият пакет от знания по проблеми на международните организации за сигурност, състоянието и функционирането на органите от системата на национална сигурност, теорията и практиката на стратегическото управление на отбраната и въоръжените сили. Усъвършенстват се техните умения за вземане на стратегически решения, планиране и управление на операции на въоръжените сили в различни условия на обстановката. Развиват се способности за работа в мултикултурна среда и многонационални екипи, съвместими с изискванията на НАТО. Тези знания и умения са ключови за ориентиране в сложните условия и за отчитане на основните фактори, които формират стратегическата среда на националната сигурност и отбрана, сред които висшият ръководен и команден състав планира и управлява въоръжените сили. В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на модерни методи и подходи за анализ и оценка, необходими при решаване на актуалните въпроси на стратегическото ръководство на отбраната и въоръжените сили.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 1. Да придобива знания, тематично обособени в следните области:1.1. Национална и международна сигурност:
Фактологични знания за:

 1. - характеристиките на съвременната международна, регионална и вътрешна среда на сигурност;

 2. - трансформацията на НАТО;

 3. - динамиката и съдържанието на промените в евро-атлантическото пространство;

 4. - особеностите в стратегическата ситуация на сигурността в зоната на националните интереси на Република България.

Теоретични знания за:

 1. - теорията за държавата и държавността;

 2. - тенденциите в развитието на международната система за сигурност;

 3. - състоянието и тенденциите в общата отбранителна политика на ЕС и перспективите на „европейските въоръжени сили”;

 4. - дипломацията и международното право;

 5. - съвременната парадигма за ролята на отбраната и въоръжените сили в стратегията за национална сигурност, значението на военната дипломация за реализиране на отбранителната политиката;

 6. - анализа на проблемите на националната сигурност.  1. Ръководство на отбраната и въоръжените сили:

Фактологични знания за:

 1. - политиките и стратегиите, които интегрират всички елементи на националната сила и мощ;

 2. - съдържанието и динамиката на възгледите за ролята на въоръжените сили в националната отбранителна стратегия;

 3. - Стратегическата концепция на НАТО и основните съюзнически публикации на стратегическо ниво на управление;

 4. - принципите и закономерностите за взаимодействие с други министерства, ведомства, неправителствени организации по въпросите на отбраната и националната сигурност;

 5. - същността, предназначението, способностите, ограниченията и подходите за използване на въоръжените сили в съчетание с други инструменти – дипломатически, икономически и информационни, в мирно време, по време на криза или война;

 6. - географските и стратегическите измерения на военните действия на НАТО;

 7. - същността на плановете за развитие на въоръжените сили, програмите и проблемите при осъществяването им.Теоретични знания за:

 1. - логиката на стратегическото мислене и извършването на критичен анализ на стратегическата среда за сигурност;

 2. - теорията и същността на съвременната война;

 3. - военната история и направленията за развитие на военната наука и оперативното изкуство;

 4. - общите характеристики и специфични особености на съвременните военни конфликти;

 5. - отбраната на страната в съответствие със съюзните и коалиционните договорености;

 6. - управлението при кризи и тяхното разрешаване.

  1. Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната:

Фактологични знания за:

 1. - прилагане на интеграционния подход в използването на целия инструментариум за поддържане, изграждане на нови и освобождаване от излишни способности за сигурност и отбрана;

 2. - национално отбранително планиране, базирано на способности и ефективно управление на човешките, материалните, информационните и финансовите ресурси;

 3. - система за отбранително планиране в НАТО и ЕС и връзките с националната планираща система на въоръжените сили на Република България;

 4. - стандарти и добри практики, свързани с развитието на НАТО;

 5. - прозрачност и отчетността на управлението в публичната администрация на отбраната.

Теоретични знания за:

 1. - стратегическия мениджмънт на отбраната на страната, дългосрочно, средносрочно и краткосрочно планиране, програмиране и бюджетиране;

 2. - управление на проекти за модернизация и развитие на въоръжените сили;

 3. - стратегия за управление на риска;

 4. - мениджмънт на отбранителните ресурси в условията на икономическа криза;

- подготовка, развитието и запазването на човешките ресурси за сигурност и отбрана.

1.4. Използване на въоръжените сили:

Фактологични знания за:

 1. - познаване на директивата за всеобхватния подход при планирането на операции;

 2. - концепцията за многонационалните съвместни оперативни сили;

 3. - концепцията за силите за отговор на НАТО;

 4. - организирането и провеждането на дейности, свързани с гражданско-военните отношения;

 5. - стандартите на НАТО и процедурите при съвместно използване на силите в международна и мултикултурна среда.

Теоретични знания за:

 1. - националната система за отбрана и процесите на подготовка и вземане на решения за използване на военни формирования;

 2. - принципите и механизмите на взаимодействие между институциите при провеждане на операции;

 3. - принципите за двустранно сътрудничество и взаимодействието в международни операции;

 4. - възгледите и условията за всестранно осигуряване на военните формирования в операциите.

1.5. Стратегическо лидерство:

Фактологични знания за:

 1. - съвременните схващания за лидерството и необходимите способности за ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението;

 2. - стратегическите комуникации и влиянието на медиите върху процесите на отбраната;

 3. - същността, нивата и проявите на организационната култура в подразделенията на Българската армия;

 4. - същността и съдържанието на професионалната военна етика и нейното значение за личността, организацията и обществото. 1. Теоретични знания за:

 2. - основни методи за създаване и ръководене на екипи на стратегическо ниво;

 3. - факторите за поява на конфликти в организацията и пътищата за управление на конфликтите;

 4. - съвременните концепции за личността и насоките за себепознание и самоусъвършенстване на стратегическия лидер;

 5. - съвременните концепции, методологията и авангардните практики на стратегическото лидерство;

 6. - основните принципи за стратегическо управление на организационната промяна и свързаното с нея професионално израстване на военнослужещите и цивилните служители.2. Да придобива умения да:

Познавателни:


 1. - разбира политиката за сигурност, отбранителната и военната политика и компетентно да участва в тяхното формулиране и провеждане;

 2. - изучава новите условия в общественото развитие и да прави обосновани изводи за тенденциите в сигурността и отбраната;

 3. - идентифицира и анализира стратегическите проблеми на сигурността и отбраната;

 4. - открива, анализира и класифицира условията, факторите и инструментите за управление на националната сигурност;

 5. - преосмисля жизнените си цели, мобилизира личния потенциал, планира поведението си и предприема действия в съответствие с управленските функции;

 6. - разпознава организационния конфликт, за да планира и реализират управленски въздействия върху него.

Практически:


 1. - формулира интереси, цели и приоритети на отбранителната и военната политика и подготвя стратегически и оперативни решения;

 2. - носи отговорност за взети решения и проявява гъвкавост в отстояването на позиция;

 3. - планира използването на въоръжените сили в условията на кризи и конфликти с различен характер;

 4. - извършва стратегическо планиране, разпределят ресурсите за отбрана и провежда организационната политика на Министерството на отбраната;

 5. - ръководи разработването и изпълнението на програми за развитие на въоръжените сили;

 6. - планира и организира стратегически преглед на отбраната;

 7. - разработва и управлява процесите за постигане и поддържане на оперативната съвместимост на българските въоръжени сили със силите на НАТО, включително на английски език, и работи с документи на Съюза;

 8. - осъществява модерно трансформационно лидерство, като непрекъснато усъвършенства системата за командване и управление, създава експертни екипи, разработва и предоставя военностратегическа експертиза;

 9. - участва ефективно в международни преговори по въпроси на военното сътрудничество и взаимодействие;

 10. - работи ефективно в условията на граждански контрол;

 11. - разработва концептуални и доктринални документи за подготовката, планирането и използването на въоръжените сили;

 12. - прилага принципите на съвременното военно лидерство и методите на ръководене и администриране на въоръжените сили;

 13. - изгражда и ръководи екипи за целево (мисийно) ориентирани действия;

 14. - развива организационната култура;

 15. - контролира индивидуалния стрес и да оказват въздействие върху стресорите в организационната среда;

 16. - общува ефективно с медиите и да допринасят за изграждане на положителен образ на организацията.

3. Да развива компетентности в следните направления:

3.1. Самостоятелност и отговорност:

 1. - усъвършенстване на личните качества, осигуряващи изпълнение на лидерски функции в Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите и щабовете на видовете въоръжени сили;

 2. - поемане на отговорности за резултатите от управлението на въоръжените сили на стратегическо и оперативно ниво;

 3. - поддържане на активна позиция при прилагане на всеобхватния подход в планирането на операциите.


3.2. Компетентности за учене:

 1. - участие в научни конференции, кръгли маси, семинари, симпозиуми и в учебния процес на военнообразователната система за обсъждане на нови и комплексни въпроси на управлението при кризи;

 2. - определяне на необходимото знание за развитие на системата за национална сигурност и системата за отбрана на страната;

 3. - наблюдение и анализ на практическата работа и формулиране на изводи и препоръки за нейното рационализиране.3.3. Комуникативни и социални компетентности:

 1. - умения да изразява своя теза в областта висшето образование „Сигурност и отбрана” и да я подкрепя и защитава пред специализирана аудитория;

 2. - да ползва английски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по стандарта на НАТО STANAG 6001;

 3. - да прилага дипломатически техники и подходи в международната дейност по мисии „Отбрана” и „Подкрепа на международния мир и сигурност” на въоръжените сили на Република България.

3.4. Професионални компетентности за:

 1. - вземане на решения, необходими за справяне със сложни проблеми на националната сигурност и отбраната на страната;

 2. - предоставяне на експертиза за подготовката, планирането и използването на въоръжените сили;

 3. - работа в групи на командванията, училищата и центровете на НАТО, свързана с мисии на Съюза и неговата трансформация.Квалификационната характеристика е приета от Академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски” с Протокол № 16.27.2012 г.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
КОМОДОР .................................... ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

СЪГЛАСУВАНО:


ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
ВАЛЕНТИН РАДЕВ

_____._____.2012 г.НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА
ГЕНЕРАЛ СИМЕОН СИМЕОНОВ

_____._____.2012 г.ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „OПЕРАЦИИ И ПОДГОТОВКА”

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „OПЕРАЦИИ И ПОДГОТОВКА”


КАПИТАН I РАНГ СВЕТЛИН ШОПОВ
_____._____.2012 г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница