Министерство на правосъдиетостраница1/3
Дата17.03.2017
Размер0.53 Mb.
  1   2   3
ЗАДАНИЕ

за проектиране на преустройство на съществуващи сгради в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура
Обект: Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуващи сгради в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” №54, за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура
Възложител: Министерство на правосъдието
І. Основание за проектиране: РМС № 378 от 04.06.2010 г. и чл. 18 на ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г.
ІІ. Обща част

1. Статут на имота

На основание АДС № 05950/07.2005 г. Министерството на правосъдието управлява имот, публична държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 8744,00 кв.м заедно с построените в него масивна пететажна сграда с четири корпуса, със сутерен, със застроена площ 2517,00 кв.м, подземен паркинг със застроена площ 770,00 кв.м. и КПП със застроена площ от 53 кв.м; АДС №06035/16.06.2006г. - дворно място с площ 3400 кв.м, заедно с построени върху терена: масивна сграда, бивш „Културен дом на ГУСВ”, на два етажа, със застроена площ 792 кв.м и подземен склад със застроена площ 189 кв.м.


Забележка: В блок А с РМС № 378 от 04.06.2010г. два от етажите /3 и 4 ет./ и подпокривния такъв с обща разгъната площ от 2292кв.м. са предоставени за управление на ГУСВ и следва при проектирането да се предвиди разделянето им от останалата част на сградата.
2. Характеристика на имота

Имотът, на който следва да се извърши преустройство, е бивша собственост на ГУСВ, състоящ се от:

1.Масивна сграда, монолитно строителство, композирана от три пететажни корпуса със сутерен, разположени „П”–образно:

- блок А;

- блок Б;

- блок В и Г.

2. КПП във вътрешния двор.

3. Подземен паркинг за 25-30 паркоместа, във вътрешния двор.

4. Масивна сграда, бивш културен дом на ГУСВ – на следващ етап.

Строителството на сградите от имота е извършвано през различни периоди в интервала от 1958 год. до 1978 год.


3. Цел на проекта

Изготвяне на проектна документация, необходима за преустройството на имота за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, в изпълнение на РМС № 378 от 04.06.2010г. и чл. 18 на ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г.

Инвестиционният проект има за цел: изготвяне на пълна проектна документация, ведно с подробни количествени и количествено-стойностни сметки по всички части за извършване на преустройство и промяна предназначението на сградите за административните нужди на СРС и СРП, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията.
4. Фази на проектиране

Проектирането да се извърши еднофазно във фаза „Работен проект”, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г.).

При изготвяне на проекта да се извършва периодично съгласуване с представители на МП, ГДО, СРС и СРП.

ІІІ. Обхват и съдържание на инвестиционния проект за преустройство на имота

1. Съдържание на инвестиционния проект

Да се изготви РАБОТЕН ПРОЕКТ за преустройство на съществуващата сграда на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура по части: архитектурна, конструктивна, силнотокови и слаботокови ел.инсталации /озвучителна инсталация, пожаро-известителна система, сигнално-охранителна система, видео-охранителна система, контрол на достъпа, АТЦ и телефонна инсталация, структурно окабеляване на етажите/, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка и благоустрояване, ПБЗ, интериор, както и подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки по всички части.

При проектирането да бъдат функционално обособени: зона за сигурност около сградите, зона за обществен достъп, зона за сигурност с контролиран достъп, зона за сигурност с ограничен достъп и зона за особена сигурност.

Планировъчното решение да осигурява работни места за органите на съдебната власт - І, ІІ и ІІІ граждански отделения на СРС, ГД ”Охрана” и държавните съдебни изпълнители, както следва:


1.1. Звена на Софийски районен съд


1. Магистрати – съдии - 110 бр.

2. Магистрати – съдии изпълнители – 32 бр.

3. Съдебни секретари – 110 бр.

4. Деловодства - 110 бр.

5. Регистратури – 4 бр.

6. Архиви - 20 бр.

7. Бюро “Призовки” - 100 бр. /25 раб. места/

8. Администрация – 61 бр. 9. Администрация на СИС – 30 бр.

10. Куриерска служба - 7 бр.

11. Работни места в стаите за четене на дела – 3 бр. 12. Техническа поддръжка –5 бр.

13. Охрана на сградата, принудителна и конвойна дейност – 8 бр.
1.2. Звена на Софийска районна прокуратура

1. Магистрати – прокурори – 3 бр. работни места /до 30 кв.м/

2. Съдебни деловодители – 1бр. раб. място с място за съхранение на документи – до 30 кв.м.

2. Обхват на инвестиционния проект

2.1. Част „Архитектура”

Архитектурното решение за преустройството по възможност да не засяга носещата конструкция на сградата и да не налага конструктивна намеса. За нормалното функциониране на органите на съдебната власт е необходимо да бъдат предвидени помещения със следните предназначения:1. Съдебни зали

В сградата трябва да се устроят 35 (тридесет и пет) съдебни зали, в зависимост от възможността на съществуващата сграда, като най-голямата се предвиди за заседателна. Залите да са разположени на второ ниво в блокове А, Б, В и Г. Да се използва в максимална степен светлата етажна височина при следните параметри:

Тип “големи” - до 80 кв.м;

Тип “средни” - до 60 кв.м;

Тип “малки” - до 40 кв.м.

Съдебните зали да съдържат три зони: за съдебен състав, за страните в процеса и зона за публика.

Залите за публични търгове да са без зона за страните в процеса. По възможност да се предвидят 3 или 4 зали за публични търгове, извън посочената бройка за съдебни зали.

Заседателната зала с площ над 150 кв.м, по възможност да се ситуира в сградата на бившия културен дом, за ползване от около 150 души, с подиум за президиум, хоризонтален под и леки демонтиращи се столове. Оборудването на залата да бъде предвидено със съвременни средства за комуникиране.

Остъкляването на залите да не позволява видимост в съдебните зали отвън навътре.

2. Съдебни помещения

а) Стая за прием на граждани – 1 бр.

Стаята да е с площ 15 кв.м и да е разположена близо до съдийските кабинети за СИС, в зона за обществен достъп на граждани.б) Детска стая – 1 бр., ситуирана на етажа със съдебните зали на ІІ ниво, в близост до тях.

в) Стаи за адвокати - страни по процеси за запознаване с делата - 3 бр. помещения с работно място за 1 /един/ служител и 20 места за четене, разположени на І ниво до деловодствата.

г) Гардеробна за адвокати – 1 бр. помещение са съхраняване на тоги и лични дрехи за 150-200 човека на ІІ ниво на сградата, разположено в близост до съдебните зали.
3. Кабинети за ръководителите на І, ІІ и ІІІ ГО на СРС

Кабинетите на административните ръководители да се групират и по възможност да се състоят от кабинет и стая за съдебни секретари до тях.4. Съдийски кабинети - за 110 магистрати и 32 държавни съдебни изпълнители:

4.1. Съдийски кабинети - минимум 58 бр.

Стаи съдебни секретари - минимум 29 бр. /с по 4 раб. места/ или 58 бр. /с по 2 работни места/.

Съдийските кабинети да се разположат в зоната за сигурност с контролиран достъп на ІІІ и ІV ниво на корпуси Б, В и Г, с по две работни места. При техническа възможност съдийските кабинети да се групират по два с общ преходен кабинет за четири съдебни секретари или до всеки съдийски кабинет – преходен кабинет за двама съдебни секретари.4.2. Съдийски кабинети за СИС – 16 кабинета с по две работни места, по възможност разположени в зоната със свободен достъп .

5. Кабинети за съдебните секретари

Стаи за съдебни секретари - минимум 29 бр. /с по 4 раб. места/ или 58бр. /с по 2 раб. места/, разположени според устройването на съдийските кабинети.

В зоната за сигурност с контролиран достъп по възможност да се устроят една или две стаи за почивка (до 15 кв.м).
6. Деловодства

Деловодства – 55 бр. стаи с по 2/две/ работни места

Същите да бъдат организирани в съществуващи помещения разположени на І-во ниво в корпуси А, Б, В и Г, като достъпа на граждани се ограничава чрез монтирани гишептури.
7. Помещения за адвокати – страни по процесите, за четене на дела – 3 броя, които да са разположени в непосредствена близост до деловодствата на І ниво.

8. Регистратура

В съществуващото помещение на І-во ниво в корпус Б, от дясната страна на стълбищната клетка да се предвиди организирането на 1 /една/ регистратура, с 4 броя гишета и 4 работни места.9. Информационен център

Помещение с 2 раб. места, разположено в зоната за обществен достъп на І-во ниво.10. Архиви

Съществуващите 10 (десет) бр. помещения в сутерена с обща площ около 2500 кв.м да се устроят като архив за около 400 000 дела с 20 (двадесет) бр. работни места и обособено място за четене на дела с около 30 места.11. Куриерска служба – едно или две помещения със 7 /седем/ бр. работни места.

12. Бюро “Призовки” – едно или две помещения за 25 раб. места.

13. Звено “ Охрана на сградата, принудителна и конвойна дейност” Охраната на сградата, принудителната и конвойната дейности да се обезпечат с помещения, както следва:

а) охрана на съдебната сграда

На първия етаж на централно място в сградата /до централния вход/ да се устрои главен команден център, в който да бъдат изведени всички централни устройства, отнасящи се към охраната и безопасността, в и около сградата. Звено “Охрана на сградата, принудителна и конвойна дейност”, да се разположи в близост до командния център или до помещенията за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени в съдебните сгради лица, намиращи се в близост до един от служебните входове на сградата.б) за правилното функциониране на дейността по принудителна и конвойна дейност са нужни следните обособени служебни помещения:

Да се предвидят помещения за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени в съдебните сгради лица (едно помещение за дежурен, една стая за довеждане на конвоирани лица – мъже, една стая за довеждане на конвоирани лица – жени, една стая за довеждане на лица – непълнолетни, едно тоалетно помещение с мивка, едно помещение за провеждане на срещи с адвокат). Всички помещения да са свързани с общ коридор, в който да има обезопасени зони, където преди въвеждане и извеждане се прави обиск на конвоираните лица. Местоположението му в сградата, функционалното му оформление и достъпа до него следва да се съгласуват с ГД „Охрана” при МП.


14. Администрация на СИС – 30 бр. Да се предвидят 15 работни помещения с по две работни места, по възможност в близост до кабинетите на държавните съдии изпълнители, в зона за сигурност с контролиран достъп.

15. Администрация - 61 бр.

15.1. На V-то ниво на сградата – корпуси Б, В и Г, да се предвидят работни помещения за счетоводство, човешки ресурси, управител сгради, СВПДК, юрисконсулт, ръководители звена, РС мрежови организатори и др. – в зона за сигурност с контролиран достъп. Касата и 1 /една/ работна стая за счетоводството на СРС да бъдат разположени в зона за обществен достъп. 15.2. Библиотека – едно работно място и не по-малко от 5 места за четене, разположена на ІІІ-то или ІV-то ниво на сградата, в зона за сигурност с контролиран достъп.

15.3. Помещения за сървъри – 1 или 2 бр. помещения. Помещенията да отговарят на минималните изисквания за сървърно помещение, съгласно Решение на ВСС по Протокол № 35 от 02.08.2006 год. По възможност да са разположени на ІІІ или ІV ниво на корпус „Б” - около стълбищната клетка, в зона за сигурност с контролиран достъп.

15.4. Складови помещения и помещения за персонал по поддръжка

Да предвидят в съществуващата малка сграда /КПП/, находяща се в централната част на открития паркинг – 5 работни места.

15.5. Регистратура за класифицирана информация - на ІІІ-то или ІV-то ниво на корпус „Б” - около стълбищната клетка.16. Банков салон – на І-во ниво с 4 бр. гишета.

17. Книжарница за правна литература - на І ниво, при доказана техническа възможност.

18. Асансьори - в зависимост от категорията на сградата да се предвиди изграждането на 2 бр. външни асансьори за по 12 човека. Всички асансьори да са достъпни за хора с увреждания. Същите да бъдат ситуирани от външната страна /към вътрешния двор/ на централния корпус – „Б”.

19. Помещения за технически инсталации - абонатна станция, машинно помещение за климатична и вентилационна инсталации, помещение за контрол на охранителни системи и др.

20. Кафе – за служебно ползване от 20 човека едновременно, разположено на V-то ниво на сградата.

21. Помещение за копирен център - разположено на І-во ниво на сградата с възможност за лесен достъп от гражданите.

22. Паркоместа – да се предвиди ползавнето на съществуващия подземен паркинг за служебни автомобили и съществуващите паркоместа около сградата.

Да се предвидят главен вход и служебен вход за магистрати, при съобразаване с разположението на обособените зони.С оглед оразмеряване на структурното окабеляване да бъде разработен и проект по част „Интериор”.
2. 2. Архитектурно-строителни работи

При демонтажните работи на компреметирани елементи, да се предвиди възможност за максимално запазване на съществуващите настилки (масивен паркет, мозайка и др.) и възстановяването им (пренареждане, циклене, ремонт). Силно захабените и износени настилки да се подменят, като в зоните с интензивно движение да се предвидят настилки от износоустойчив гранитогрес, в сервизните и обслужващите помещения – теракот, в работните кабинети - паркет от масив или ламиниран паркет.

Таваните да бъдат тип окачен, с вградено осветление.

Външната прозоречна дограма да се запази, като се прогони и се подменят счупени или липсващи стъкла, панти, дръжки и др. При необходимост от подмяна на крила, да се запазят дървените каси, като се монтират нови крила от РVС профили със стъклопакет.

Вътрешна дограма – максимално да се запази и отремонтира. При невъзможност – да се подмени с масивни, дървени, таблени врати или с MDF.

По външния периметър на сградата да се постави противоударно фолио до ниво първи етаж.

Да се постави противоударно фолио, което да не позволява видимост отвън навътре, на дограмата в съдебните зали и в стаята на охраната.

Дръжките за отваряне и затваряне на прозорците в зоната за обществен достъп да са с опция за заключване.

На всички врати с контрол на достъпа да се монтират автомати за затваряне на вратите.

Да се предвиди ремонт на фасадите и охранително осветление.

Само при необходимост, доказана с проекта по част „Топлотехническа ефективност”, да се предвидят: топлоизолационен пакет със силикатна мазилка и външна прозоречна дограма от РVС профили със стъклопакет К-стъкло (при запазване на съществуващите дървени каси).
2.3. Част Конструктивна

Сградите са с монолитни стоманобетонни носещи конструкции, изпълнени с традиционен кофраж. Основните конструктивни елементи са: тънки гредови плочи, колони, единични и ивични бетонни фундаменти. Покривът е стояща, скатна дървена покривна конструкция спокритие от керемиди, двуулучни върху дъсчена обшивка на калкан.

Предвид промяната на предназначението на помещенията да се извърши анализ на конструктивното състояние. Да се докаже възможността на съществуващата конструкция да поеме равномерно разпределените нормативни полезни експлотационни товари и статични такива, породени с новия архитектурен проект за преустройство. Да се извършат изчисления за осигуряване на сградата за сеизмичност.

Да се предвиди ремонт на покрива, с частична подмяна на носeщата покривна конструкция.Забележка: При ремонта на покрива да се предвидят дейностите за демонтаж и последващ монтаж на сирените за оповестяване, разположени по покрива на сградата. В сутерена на сградата е разположено съществуващо скривалище за защита от ОМП – колективно средство за защита, вписано в регистъра по Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита.
2.4. Част „Силнотокови електрически инсталации”

В проекта да се разработят следните силнотокови инсталации: • 1. Външно ел.захранване СрН и трафопост;

 • 2. Кабелна мрежа НН - захранващи кабели и разпределителни ел.табла, резервирано ел. захранване;

 • 3. Осветителна инсталация;

 • 4. Силова инсталация, инсталация за контакти, ел.захранване на компютърна техника;

 1. Заземителна инсталация;

 2. Мълниезащитна инсталация;

 3. Асансьорни уредби;

Силнотоковите електроинсталации да се разработят за напрежение 380/220V, схема ТN-S, с отделни защитни проводници по цялата дължина на захранващите линии до осветителите и силовите ел.консуматори.

За нуждите на преустроената сграда следва да се проектира реконструкция на съществуващия трафопост или захранване от републиканската ел.мрежа, съобразено с потребната мощност на обекта, съгласно предписанията на електроразпределителното дружество. Да се гарантира надеждно ел.захранване на цялата сграда и възможността за продължаване на работата и при авария, като прекъсването да бъде само за времето на ръчното превключване. За ел.консуматорите от първа категория трябва да се осигури резервен източник на електрозахранване с автоматично превключване (АВР). Да се проектират нови ГРТ и етажни разпределителни табла /ЕРТ/.

Да се използва наличното външното кабелно ел.захранване на сградата.

Проектът за осветителна уредба в сградата да включва: осветителна инсталация за общо осветление; осветителна инсталация за аварийно осветление за продължаване на работа (в съдебни зали, помещения с масово събиране на хора, помещения за задържани под стража, помещения на охраната, коридори, стълбища и пр); осветителна инсталация за дежурно осветление (в коридори, стълбища, фоайета, зали и пр.); инсталация за ел.захранване на светещи указателни табели; евакуационно осветление с осветители с автономно захранване чрез вградени сухи акумулатори и автоматично включване при отпадане на захранването.

Аварийното осветление за продължаване на работа да се предвиди в помещенията, за които е нецелесъобразно да се допусне пълно изключване на осветлението, предвид характера на извършваната в тях дейност. То трябва да осигурява осветеност не по-малко от 30% от нормативната за времето на ръчното превключване в трафопоста и мрежата СрН към останалия работещ източник на ел.захранване.

Управлението на осветлението да бъде с ключове от място за отделните помещения, а за общите части на сградата да се организира управление на осветлението централизирано, като се прецени и възможността за автоматично управление на осветлението чрез датчици за присъствие. В съдебните зали и други помещения с масово събиране на хора и достъп на външни лица, ключовете за осветление да се монтират на места, недостъпни за тях.

В проекта да се осигури ел.захранване на всички стационарни консуматори от системите на ОВК, ВиК, технологичните консуматори за обзавеждане, ел.съоръженията от системите за контрол и видеонаблюдение (скенери, метал-детектори, камери), охранителната и пожароизвестителната централи и пр. В проекта по част “електро” за самите ел.съоръжения да бъде осигурено кабелно ел.захранване от ел.таблата за захранването и управлението им, в съответствие със заданието на проектанта по съответната част. За вентилационните ел.съоръжения да се предвиди възможност за изключване при сигнал “ПОЖАР” от системата за автоматично пожароизвестяване.

Всички ел.съоръжения от системите за пожаризвестяване, както и противодимни вентилации, противодимни люкове и пр. да бъдат захранени резервирано по изискванията за първа категория. Към резервираното ел.захранване да се свържат и ел.консуматорите от системите за контрол и сигурност, като за тях се осигури и възможност за резервиране чрез UPS. Всяка видеокамера да се захранва от отделен извод и в разпределителното табло с директен кабел.

Да се предвидят контакти за включване на подвижни ел.консуматори, за всяко работно място да се предвиди по един контакт общи нужди, различен от тези за свързване на компютърната техника, контакти общи нужди да се предвидят и по стените в коридорите, залите, офисите.

В таблата да се предвидят защитни прекъсвачи за изключване линиите към контактите при наличие на токове на утечки. Всички контакти общи нужди да подлежат на изключване в края на работния ден от главния прекъсвач в таблото.

В проекта да се предвиди ел.захранване на компютърната техника на работните места в офисите, кабинетите, залите, като на всяко работно място се предвидят по три контакта за компютърна техника, монтирани на подходящо място - в модулна кутия за вграждане в пода, на стената или на PVC кабелен канал върху мебелите. Да се осигури захранване на сървърите и активното оборудване на структурната кабелна система, като се предвиди и възможност за резервиране с UPS за сървърите и особено отговорни персонални компютри.

Да се прецени целесъобразността от проектиране на изнесени заземители за реконструираните сгради. Да се проектира главна система за изравняване на потенциалите, като към главна заземителна клема (шина) се свържат защитните проводници на таблата, проводниците PEN на захранващите кабели от трафопоста, металните тръби на комуникации, влизащи в сградата, металните въздуховоди и тръбопроводи. За заземление на компютърната техника и специалното оборудване да се обособи отделна заземителна инсталация със заземителни магистрали, свързани директно към общия заземител на сградата. Да се предвиди мълниеотводна инсталация.

Да се осигури ел.захранване на асансьорните уредби в сградите, осветление на асансьорните шахти и машинните помещения, заземление на металните части. Да се прецени възможността един от асансьорите да се свърже към резервирано захранване, за да се осигури придвижването между етажите през паузата за ръчно превключване към резервно захранване.

Да се предвиди отделяне на електрозахранването на помещенията на ГУСВ и осигуряване на самостоятелното мерене на консумираната електроенергия от СРС и ГУСВ.
2.5 Част „Слаботокови електрически инсталации”

При преустройството на сградите е необходимо да се осигури надеждна охрана и безопасност, гарантиращи сигурността на магистратите и посетителите, както и недопускане нарушаване на изолацията на задържаните лица, конвоирани до и в съдебните сгради. В сградата на СРС, освен системите за защита, безопасност и охрана, структурна кабелна състема и часовникова система, е необходимо да се предвидят и няколко специализирани системи, свързани с основните функции на институцията, а именно: озвучителни и записващи системи за съдебни зали, информационни системи за съдебни зали, система за алармено повикване от съдебна зала. • Озвучителни и записващи системи за съдебни зали

 • Информационни системи за съдебни зали

 • Централизирана информационна система на сградата

 • Структурно-кабелна система

 • Система за видеонаблюдение

 • Система за контролиран достъп

 • Система за пожароизвестяване

 • Система за алармено повикване от съдебна зала

 • Система за входящ контрол и сигнално-охранителна система

Във всяка съдебна зала да се предвиди монтиране на индивидуална озвучително-записваща система, която да позволява външно озвучаване пред залата, вътрешно озвучаване в залата и запис на съдебните заседания. За целта трябва да се предвидят отделни микрофони (микрофонни пултове), монтирани на местата на председателствуващия, на двете страни по делото, на мястото за даване на показания и мястото на прокурора (опционално). Системата трябва да реализира следните функции:

- Режим външно озвучаване – от микрофона на председателствуващия трябва да се излъчват гласови съобщения, които да прозвучат в преддверието на всяка зала поотделно. При извършване на това съобщение върху съответните озвучителни тела или в близост до тях трябва да има монтиран светлинен индикатор, който да се задейства при извършване на съобщението. Целта на този индикатор е да показва от коя зала точно се извършва съобщението, в случай на разположени една до друга няколко зали, ползващи общо фоайе.

- Режим вътрешно озвучаване – трябва да позволи на всички присъстващи в залата да чуват достатъчно ясно и силно дебатите в залата. Особено внимание трябва да се обърне на отдалечените от заседателната маса места.

- Запис – да позволи да се записват звуково пълните заседания с цел подпомагане на протоколирането и архивиране.

- Пълно заглушаване – в случай на заседание на съдийския състав да се осигури пълно заглушаване на всички микрофони.

Всички режими и функции трябва да се контролират единствено от председателстващия съдебния състав. За целта пред съответното място трябва да се предвиди комутационен пулт, който да позволи удобен контрол и управление на системата. В работният проект следва да се предвидят кабелни трасета от микрофонните линии до централата, от външните и вътреши озвучителни тела до централата, както и захранване на централата.

Пред всяка съдебна зала да се предвиди индивидуална информационна система от съвременен тип. Основното й предназначение е да дава неоходимата информация за дневната организация на съответната зала. Изобразяващите дисплеи трябва да са съвременен тип, графични плоски, LCD или плазмени, с подходящ размер, осигуряващ добра четимост от разстояние 2 до 6 метра. Управлението да се извършва чрез софтуер, инсталиран на компютъра, монтиран в съдебната зала и предназначен за изготвяне на протоколите. Софтуерът трябва да притежава следните възможности:

- да позволява предварително въвеждане на информацията;

- да позволява бързи и удобни корекции преди и по време на делото;

- да създава библиотека от имена и изрази за бързо попълване на дневните графици;

- да осигурява бързо прехвърляне от едно текущо дело към следващо;

- да има защита от некоректно изписване на час и година;

- да работи резидентно и да не затруднява и натоварва основната функция на компютъра, от който се управлява.

Информацията, която трябва да се визуализира е следната:

- номер на залата;

- името на съдията на протичащото в момента дело;

- номер на съдебния състав;

- дата, час, минути (реално време);

- всички дела, които ще се гледат за деня в тази зала.

За всяко дело поотделно е необходимо да се дава следната информация:

- номер на делото;

- година на образуване на делото;

- час на разглеждане на делото;

- тип (статус) на делото;

- допълнителна информация.

За удобство делото, което се гледа в момента, трябва да е маркирано (фон или букви с друг, ясно разграничаваш се цвят).

Централизираната информационна система е необходима за осигуряване на информационно обслужване на посетителите в сградата на СРС и за обобщаване на информацията, изобразена на таблата пред съдебните зали. Разположението на тези табла трябва да е така съобразено, че да осигурява максимално лесно и удобно получаване на нужната информация от заинтересованите.

Системата да включва:

- централен информационен пункт;

- специализиран софтуер за управлението им и информационни табла.


Структурната кабелна система да предвиди изграждането на индивидуални работни места, концентратори, сървъри и специализирани точки за принтери и мултифункционални машини за групово ползване. Всяко индивидуално работно място да включва порт за телефон и порт за компютърна мрежа. До всяко работно място трябва да има предвидено и подходящо захранване с възможност за включване на компютър, принтер и UPS (опционално). Като основа за проектирането на индивидуалните работни места да се ползва двойна розетка с два порта RG-45. При проектирането да се заложи използването на стандартно (пасивно) оборудване с минимум 15 години гаранция, сертифицирано по ISO/IEC 11801.

При проектирането е необходимо да се предвидят достатъчен брой розетки, с оглед възможни разширения или размествания на работните места. На възлови места да се предвидят допълнителни излази за мрежови принтери, мултифункционални машини и др.

Кабелните трасета, в които се полагат мрежовите, телефонните, както и всички други слаботокови и специални инсталации, не трябва да се дублират със силнотоковата инсталация.

Централното сървърно помещение и локалните такива трябва да отговарят на следните изисквания :

- Да са разположени далече от източници на електромагнитно излъчване, да са обезопасени срещу вибрации;

- да са оборудвани с уреди (термометър, влагомер) за непрекъснато наблюдение на климатичните условия в следните граници - температура и влажност - контролирани в обхвата от 180С до 240С за температура и от 30% до 55% относителна влажност, измерени на височина 1,5 м над пода,;

- помещенията да имат отделен климатизатор с автоматично рестартиране след спиране на електрическото захранване;

- помещенията да се захранват с отделна електрическа верига, да са предвидени отделни непрекъсваеми захранвания (UPS) за всеки сървър и комуникационен шкаф, поотделно;

- да имат осигурено минимално осветление - 500 lx за всеки 15 м2 площ, лампи с нажежаема жичка, като ключът за включване на осветлението да бъде разположен в близост до вратата;

- минималният размер на вратата да е 910 мм ширина и 2000 мм височина, без перваз, закачена на панти, отваряща се навън, или плъзгаща се с монтирана ключалка;

- помещенията да са шумоизолирани и да са изградени по всички правила за противопожарна безопасност,

- да имат монтирана пожароизвестителна система, евентуало система за пожарогасене или да са снабдени с ръчен пожарогасител с въглероден двуокис.

Проектираните системите за охрана, видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване следва да са напълно съвместими с изградената Интегрирана система за сигурност, съвместима на 153 обекта на съдебната система, чието управление се извършва от единна софтуерна платформа на Inner rangeinsight professional management software for Concept 4000/3000, от 5 регионални и 1 национален център за охрана.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница