Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнениестраница1/22
Дата04.11.2017
Размер2.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Актуализиран документ за изпълнение

на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 г.


София

2011
СЪДЪРЖАНИЕ
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ…………………………………………………………3

ВЪВЕДЕНИЕ 4

РЕЗЮМЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МЕТОД 91.АКТУАЛИЗИРАН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 12

1.1. Общ профил на районите в България 12

1.2. Демографско състояние и тенденции 16

1.3. Регионални различия 23

1.3.1. Степен на икономическо развитие 23

1.3.2. Секторна структура 27

1.3.3 Туризъм 29

1.3.4. Инвестиции 33

1.3.5. Икономическа активност, заетост и безработица 35

1.3.6. Производителност на труда 44

Производителността на труда на зает е индикатор, който характеризира ефективността на икономиката и нейната конкурентоспособност. Ако се приеме, че средната производителност на зает в ЕС-27 е 100%, то по данни на Евростат за 2010 г. производителността в България е 41.5%. Нареждаме се на последно място в ЕС-27. Повечето страни в Източна Европа също имат по-ниска производителност от 100%, но са далече по-добре от нас - Чехия- 71,9%, Естония- 69.3%, Латвия- 55.0%, Литва- 63.0%, Унгария- 71.1%, Полша- 66.7%, Румъния- 47.5%. 44

1.3.7. Предприемачество 44

Необходима е подкрепа за развитието на регионалните клъстери в Северозападния, Северния и Южния централен район, както и за разработването на нови стоки и продукти и технологично обновяване, предвид различията които се наблюдават между отделните райони. 46

1.3.8. Развитие на бизнес услугите 46

1.3.9. Инфраструктурно развитие 47

1.3.10. Транспортна инфраструктура и достъп 47Транспортната инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги, в т.ч. достъпността до населените места, производствените зони и местата за отдих и туризъм, и връзките между градските центрове са ключов фактор за социално-икономическото развитие и сътрудничеството между районите. 47

1.3.11.Енергийна ефективност 84

1.3.12. Опазване и подобряване на околната среда 99

1.3.13. Изследвания, технологично развитие и иновации 119

1.3.14. Развитие на човешките ресурси 123

2. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 149

3. ОБЩА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 168

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 175

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ И ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 180

6. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 186


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АЕЦ – Атомна електроцентрала

АМ – Автомагистрала

БАН – Българска академия на науките

БВП - Брутен вътрешен продукт

БДС – Брутна добавена стойност

БРА – Българска рейтингова агенция

БТК – Българска телекомуникационна компания

ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници

ГКПП – Граничен контролно-пропускателен пункт

ГОП – Горен оценъчен праг

ДВ – Държавен вестник

ЕВРОСТАТ – Статистическа служба на ЕС

ЕИСУРР –Единна информационна система за управление на регионалното развитие

EK – Европейска комисия

ЕО – Европейска общност

EС- Европейски съюз (в зависимост от контекста)

ЕС – Европейски съвет (в зависимост от контекста)

ЕИ – Енергийна интензивност

ЕПТР – Европейска перспектива за териториално развитие

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

И&Р – Иновации & Развитие

ИКАО – Международна организация за гражданска авиация

ИКТ- Информационни и комуникационни технологии

ИСПА – Инструмент за структурни политики за присъединяване

КАВ – Качество на атмосферния въздух

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП- Малки и средни предприятия

НСИ – Национален статистически институт

НСРР- Национална стратегическа референтна рамка (в зависимост от контекста)

НСРР- Национална стратегия за регионално развитие (в зависимост от контекста)

ОП – Оперативна програма

ОПРР- Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПР – Общински план за развитие

ОС – Околна среда

ОСР – Областна стратегия за развитие

ПДК – Пределно допустима концентрация

ПЕП – Първично потребление на енергия

НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
ПСПВ – Пречиствателна станция за питейна вода

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ – Преки чуждестранни инвестиции

РЕП – Регионален енергиен пазар

РОУКАВ – Район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

РПМ- Републиканска пътна мрежа

РПР – Регионален план за развитие

СЕМАТ – Комитет на европейските министри на териториалното устройство

СЗР – Северозападен район

СЦР – Северен централен район

СИР – Североизточен район

СПС- Стандарт на покупателна способност

СПСОВ – Селищна пречиствателна станция за отпадни води

СТЕПС – Състояние на територията и перспективи на ЕС

СЧ – страни членки на ЕС

ТДР – Териториален дневен ред

ТЕЦ – Топлоелектрическа централа

ФПЧ – Фини прахови частици

ЮИЕ – Югоизточна Европа

ЮЗР – Югозападен район

ЮИР –Югоизточен район

ЮЦР – Южен централен район

AGTC – Европейско споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози

CORINAIR-

ЕSPON- Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие

ЕU- Европейски съюз

IPCC-

LAN – Local area networkNUTS- Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат за районите в ЕС

NUTS I, 1 – Райони от Ниво 1 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS IІ, 2 - Райони от Ниво 2 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS IІІ, 3 - Райони от Ниво 3 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

PPS – Стандарт на покупателна способност

R&D- Проучвания & Развитие

SWOT анализ- Анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line

ISDN – Integrated Services Digital Network

UTP – micro transport protocol

USD – Американски долари


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница