Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница1/7
Дата14.01.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Екологична оценка

на

Регионален план за развитие на Северозападен район

за периода 2014-2020 г.


НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1 Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Северозападен район и връзката му с други съотносими планове и програми. 6

1.1 Съдържание на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 6

1.2 Основна цел на Регионален план за развитие на Северозападен район 7

1.3 Връзка на Регионалния план за развитие на Северозападен район с други съотносими планове и програми 152 текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на РПР на Северозападен район 16

2.1 Текущото състояние на околната среда 16

2.2 Развитие на околната среда без прилагането на Регионален план за развитие на Северозападен Район 2014-2020 г. 16

3 Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати. 19

3.1 Територии, свързани с опазване на водите 20

3.2 Територии, свързани с опазване на биологичното разнообразие 20

3.3 Територии, свързани с опазване на културното наследство 204 Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към Регионален план за развитие на Северозападен район, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие 21

4.1 Въздух и климатични фактори 21

4.2 Води 21

4.2.1 Повърхностни води 21

4.2.2 Подземни води 22

4.3 Почви 23

4.4 Ландшафт 23

4.5 Биологичното разнообразие, флора, фауна 244.5.1 Флора 24

4.5.2 Фауна 24

4.5.3 Защитени територии и защитени зони 24

4.6 Културно-историческо наследство 25

4.7 Отпадъци 25

4.8 Рискови енергийни фактори 26

4.9 Материални активи 26

4.10 Население и човешко здраве 275 Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към Регионален план за развитие Северозападен район, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана 28

6 Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, ландшафт и връзките между тях. 28

7 Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда 30

8 Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау. 30

9 Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 33

10 Заключение 33

11 Приложения към екологичната оценка 34

11.1 Приложение 1 - Административна карта на Северозападен район 34Списък на използваните съкращения

АДИРПР

Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие

АИС

Автоматична измервателна станция

АМ

Автомагистрала

БАН

Българска Академия на науките

БПК5

Биологична потребност от кислород за пет дни

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДДР

Басейнова дирекция Дунавски район

ВЕЕС

Висш екологичен експертен съвет

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВТ

Водни тела
ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДКН

Движимо културно наследство

ДКЦ

Движими културни ценности

ЕО

Екологична оценка

ЕЖ

"еквивалент жители" - биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно
ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ

Защитена зона

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗТ

Защитена територия

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КН

Културно наследство

КЦ

Културни ценности

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МДК

Максимално допустими концентрации

МК

Министерство на културата

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

НДСООС

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКН

Недвижимо културно наследство

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НКЦ

Недвижими културни ценности
НПО

Неправителствена организация
НП

Национален парк
НПР БГ 2020

Национална програма за развитие на Република България: България 2020

НСИ

Национален статистически институт

НСОС

Национална стратегия по околна среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОС

Оценка за съвместимост

ПВТ

Подземни водни тела

ПЗ

Природна забележителност

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПМС

Постановление на Министерския Съвет

ПП

Природен парк

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУРБ

План за управление на речните басейни

РДВ

Рамкова директива за водите

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИМ

Районен исторически музей
РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РПР

Регионален план за развитие

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район
СМВТ

Силно модифицирани водни тела
СПСОВ

Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води
ФПЧ

Фини прахови частици

ХПК

Химична потребност от кислород
ЧКБ

Червена книга на България

ЮЗР

Югозападен район

ЮЦР

Южен централен район


  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница