Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница6/7
Дата14.01.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.6Културно-историческо наследство


 • Недостатъчно спазване на изискванията за защита и опазване на НКЦ по реда на Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и наредбите към тях;

 • Непредвидени и непредприети превантивни мерки на физическа защита и опазване;

 • Недостатъчност на нормативните изисквания за обхвата и съдържанието на устройствените планове и на инвестиционните проекти за предвиждане на интегрирани мерки за обновяване, регенерация и защита на обектите на културното наследство и експозиционната им среда от увреждания и унищожаване от действието на предвидими природни и антропогенни фактори;

 • Непредвидени в проектния устройствен и инвестиционен инструментариум интегрирани мерки за защита и опазване при обновяване на средата и обектите, при благоустрояването и озеленяването на терените;

 • Некачествено изпълнени консервационно-реставрационни работи или избрани неподходящи материали по отношение на специфичните условия (микроклимат) в експозиционната среда;

 • Избрани неподходящи материали по отношение на устойчивите и на специфичните условия (микроклимат) в експозиционната среда.

4.7Отпадъци


 • Нерегламентираните сметища за строителни отпадъци, както и липсата на алтернативи на депонирането за такива отпадъци и ограниченият брой и недостатъчен капацитет на съществуващите специализирани депа за строителни отпадъци.

 • Наличието в района като цяло, на все още недостъчно ефективна система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, на система за управление на другите специфични потоци от масово разпространени отпадъци и на биоразградимите отпадъци. Проблемите са в резултат от това, че за разлика от градовете, където системите за управление на отпадъците функционират ефективно и се подобряват непрекъснато, в селата системите за събиране, разделно събиране, транспортиране и третиране на отпадъците не функционират достатъчно ефективно и е нужна тяхната реорганизация.

 • Тези проблеми водят до замърсяването на повърхностните и подземни води и влошаването на тяхното качество, замърсяване на почвите и земните недра и неблагоприятно визуално въздействие и замърсяване на ландшафта.

4.8Рискови енергийни фактори


В СЗР шумът е проблем най-вече в градовете. Неблагоприятната акустична обстановка в градовете се формира от наситеността на градската територия с транспортни трасета и транспортни средства, нарастващия трафик на МПС, неудачните градоустройствени решения, липса на шумозащитни съоръжения, недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа, пътна настилка с ниски показатели по отношение на предаване на шума и др.

4.9Материални активи


 • Негативен фактор влияещ върху икономиката на района е пазарната ситуация на предприятията в района, малкия обем на инвестициите и състоянието на техническата и социалната инфраструктура. Сравнително бавното преструктуриране на икономиката, периферното разположение на значителни по обхват територии и остарялата транспортна и техническа инфраструктура все още са пречка за навлизането на преки чуждестранни инвестиции в района.

 • В СЗР все още остава непривлекателен за значими инвестиции туризма, а оттук и за увеличаване на туристическия поток. Преобладаващата част от материалната база на туризма е остаряла и амортизирана. Необходими са значителни ресурси за осигуряване на качествено обучение и преквалификация на кадрите в туризма, подобряване на рекламно-информационните дейности и насърчаване развитието на разнообразни туристически продукти и услуги в нетрадиционните туристически сектори като екологичен, селски, ловен, спа и др.

 • Бавното преструктуриране на икономиката, неблагоприятните демографски тенденции и влошената техническа и социална инфраструктура продължават да оказват отрицателно въздействие върху равнищата на безработица в района.

 • Районът се характеризира с по-ниска степен на изграденост на пътната инфраструктура от висок клас, което възпрепятства добрия транспортен достъп до отделни периферни територии.

 • В настоящия момент незадоволителното състояние на жп гарите, ниските скорости на движение на влаковете и лошото състояние на подвижния състав са главна причина за отлива на пътниците от железопътния транспорт. Общото състояние на железопътната инфраструктура налага вземането на неотложни мерки за възстановяване, подобряване и увеличаване технико експлоатационните параметри на железния път, контактната мрежа, съобщителната и осигурителна техника, преди всичко по линиите, принадлежащи на Общоевропейските транспортни коридори.

 • Българските речни пристанища в района разполагат с по-голям капацитет от обема на обработваните в тях товари, но този местен потенциал е недостатъчно развит.

 • Проблем е наличието на стари индустриални зони, в крайградските зони, недостатъчно развитата инфраструктура, както и подходящо обвързване с пътната и железопътната мрежа на страната.

 • Основните проблеми в района по отношение на водоснабдяването и канализацията са свързани с достъпа на всички населени места до питейна вода с нужните качества и недостатъчната степен на развитие на канализационни мрежи в тях.

 • Основните проблеми, свързани с електроснабдяването на област Видин са: възрастовата структура на основните мрежи и съоръжения, които се нуждаят от подмяна и ремонти; аварийните ситуации при неблагоприятни климатични условия; кражбите на ел. енергия, на ел. съоръжения и умишлени повреди по тях; нарастване задълженията на рисковите абонати.

 • В област Монтана също проблем е амортизираната електропреносна и електроразпределителна мрежа, липсата на газификация, което води до използване на конвенционални горива и замърсяване на околната среда.

4.10Население и човешко здраве


Северозападният район е с много неблагоприятни тенденции в демографското състояние:

 • Най-неблагоприятна възрастова структура (относително по-благоприятна в градовете спрямо селата) и се очертава изразен процес на застаряване;

 • Коефициентът на раждаемост през целия анализиран период е по-нисък от средния за страната и е най-нисък от всичките 6 района;

 • Коефициентът на смъртност е по-висок от средния за страната, най-висок е сред 6-те анализирани района;

 • Детската смъртност през целия период е по-висока от средната за страната;

 • Естественият прираст е отрицателен и е най-негативния в страната, свързано с ниската раждаемост и много високата смъртност в региона.


Като основни проблеми по отношение население и здраве в СЗР във връзка с РПР се очертават:

 • Наличие на големи зони с влошени демографски, икономически, социални и инфраструктурни показатели;

 • Силно подчертана териториална диференциация в демографското, социално-икономическото и инфраструктурното развитие на общините с центрове областните и някои малки градове и останалите общини;

 • Механичното движение на населението в района е в посока вътрешна и външна миграция към столицата или в чужбина;

 • Достигнати критични нива на обезлюдяване на територията - обезлюдяване на по-малките и отдалечени селища, което наред с периферността и изолацията са основен проблем на малките населени места в района;

 • Висока безработица;

 • Висок относителен дял на населението, живеещо в условията на бедност;

 • Ниска покупателна способност на населението;

 • Нарастващ брой на лицата, обхванати от процеса на социално изключване;

 • Висок дял на нискообразованите и ниско квалифицираните безработни;

 • Ограничени възможности за получаване на висше образование в СЗР;

 • Ниско качество на жизнената среда – недоизградени благоустройствени и комунални системи в населените места;

 • Ниска изграденост на пътищата с национално значение - транспортното обслужване преобладаващо се базира на второкласни и третокласни пътища в недобро експлоатационно състояние.
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница