Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница7/7
Дата14.01.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

5Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към Регионален план за развитие Северозападен район, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана


  Направено е сравнение между стратегическите целите, приоритетите и подприоритетите на РПР на СЗР и приоритетите и подприоритетите на Национална програма за развитие на Р България: България 2020 (НПР БГ 2020), в която са отразени и целите на опазване на околната среда на международно равнище. Идентифицирани са стратегическите целите, приоритетите и подприоритети от Регионалния план за развитие на СЗР (2014-2020), които се очаква да допринесат за постигане на националните приоритети по опазване на околната среда.

  От направеното сравнение е видно, че се очаква предлаганите стратегически целите, приоритети и подприоритети на РПР на СЗР (2014-2020) да допринесат за постигането на приоритетите и подприоритети на НПР БГ 2020, имащи отношение към опазването на компонентите на околната среда. Сравнението показва, че изпълнението на стратегическите цели, приоритети и подприоритети на РПР на СЗР (2014-2020) няма да създават риск за постигането на стратегическите цели заложени в НПР БГ 2020.


6Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, ландшафт и връзките между тях.


В Доклада за екологична оценка е оценено въздействието на проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020) върху околната среда на две нива, предвид спецификата на плана:

 • Въздействие на ниво стратегически цели, приоритети и подприоритети;

 • Въздействие на ниво допустими дейности.

Ползите от използване на този подход при оценка на вероятните значителни въздействия върху околната среда в резултат на прилагането на РПР на СЗР са следните:

 • Получаване на реална представа за характера и значимостта на въздействията по различните нива на подробност на предвижданията на РПР на СЗР;

 • Препоръчване на мерки за ограничаване на въздействията с ниво на подробност съответстващо на различните нива на предвиждания на РПР на СЗР;

 • Препоръчване на мерки и индикатори по наблюдение и контрол на ниво стратегически цели, приоритети и подприоритети.

В Доклада за екологична оценка е направен анализ и оценка на очакваните въздействия на ниво стратегически цели, приоритети и подприоритети и на ниво допустими дейности върху отделните компоненти на околната среда. Тези въздействия включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици.
Въздействие на проекта на Регионален план за развитие на СЗР 2014 – 2020 г. на ниво стратегическа цел, приоритет и подприоритет

Изпълнението на отделните стратегически цели, приоритети и подприоритети в РПР на СЗР, предвиждат като краен резултат позитивно въздействие върху околната среда, населението и човешкото здраве. Те ще доведат до осигуряване на добро състояние на въздуха, повърхностните и подземните води, почвите, ландшафта, до подобряване състоянието на материалните активи в района и до популяризиране на културното наследство, като част от туристическия продукт на СЗР. Очаква се изпълнението на стратегическите цели, приоритети и подприоритети на РПР на СЗР да доведе до развитие на района и подобряване качеството на живот на населението.


Кумулативно въздействие

При прилагането на РПР се очаква комплексно кумулативно въздействие върху здравето и комфорта на населението чрез подобряване на стандарта на живот на региона, подобряване на градската среда в различните населени места, нарастване броят на населението, включено към водопроводните и канализационните системи и пречиствателни станции за отпадъчни води, подбряване чистотата на атмосферния въздух, намаляване на изразените регионални различия, подобряване на заетостта на населението и задържане на населението и човешките ресурси на място в района, обучение и повишаване на квалификацията на работещите, обмен на работници. Очаква се положителен кумулативен ефект от подобреното естетическо възприятие на градската среда, възможност за използване на качествен градски транспорт, рекреация, почивка, разходки, забавления за децата и др., водещо до трайно положително въздействие върху психо-емоцоналния комфорт на жителите.


Въздействие на проекта на Регионален план за развитие на СЗР за периода 2014 – 2020 г. на ниво допустими дейности за финансиране

С изпълнението на РПР на СЗР е предвидено осъществяването на дейности, които ще окажат директно влияние върху намаляване на замърсяванията на околната среда и минимизирането на рисковете за здравето на населението на СЗР. Тези дейности включват строеж на пречиствателни станции за отпадъчни води, изграждане на нови и реконструкция на стари водоснабдителни и канализационни системи и съпътстващата инфраструктура. Предвидено е осъществяването на дейности, като подобряване системата за събиране и транспортиране на отпадъците и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците, които ще окажат директно влияние върху намаляване на замърсяванията на околната среда и минимизирането на рисковете за здравето на населението на СЗР. Всички инвестиционни проекти са предвидени с цел опазване, поддръжка и възстановяване на околната среда от вредното въздействие и ще допринесат за гарантиране поддържането на добър екологичен потенциал и поддържане на висока степен на биологично разнообразие. По този начин те ще допринесат съществено за повишаване на качеството на живот на населението.


Предполагаеми трансгранични въздействия

Извършеният анализ на РПР на СЗР 2014-2020 г. и предвидените допустими дейности показва, че не се очаква изпълнението на дейности, които имат потенциал за трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве на други държави.


7Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда


В тази точка са изброени предвидените в РПР на СЗР мерки, както и са посочени нови мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия за отразяване в окончателния вариант на Регионалния план за развитие и мерки за изпълнение при прилагане на РПР на СЗР. Предложените нови мерки са съобразени с резултатите от оценката на възможните значителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве, идентифицирани в т. 6 на Доклада за екологична оценка, с мерките предвидени в РПР на СЗР за 2014 – 2020 г., както и с мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана, изписани в годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2011 година.


8Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау.


На базата на информацията, изложена в Регионален план за развитие на СЗР 2014 – 2020, може да се дефинират следните алтернативи:

 • Алтернатива 1 „Нулева алтернатива”: Продължение на настоящите процеси и тенденции на развитие, без прилагане на Регионален план за развитие на СЗР 2014 - 2020.

 • Алтернатива 2: Развитие при условие, че се прилагат мерките и дейностите, предложени в Регионален план за развитие на СЗР 2014 – 2020.В следващата таблица е направено сравнение между Алтернатива 1 и Алтернатива 2:

Критерии за въздействие

Алтернатива 1

Алтернатива 2

Въздействие на ниво стратегически цели, приоритети и специфични цели върху околната среда и човешкото здраве

Очаква се отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като в рамките на нулевата алтернатива не се предвиждат цели, които да доведат до балансирано и устойчиво управление на околната среда, развитие на научния потенциал и квалификацията на хората, подобряване на конкурентоспособността на района.

Въздействието е комплексно положително, поради включването в тази алтернатива на приоритети и подприоритети насочени към балансирано и устойчиво управление на околната среда, развитие на района и подобряване качеството на живот на населението.

Въздействие на ниво допустими дейности за финансиране

Очаква се отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като в рамките на нулевата алтернатива не се предвиждат дейности, които да доведат до подобряване на техническата инфраструктура – водоснабдяване и канализация, и инфраструктура, свързана с отпадъците.

Въздействието е комплексно положително, поради включването в тази алтернатива на допустими дейности насочени към опазване чистотата на въздуха, подобряване на енергийната ефективност, ограничаване на емисиите на парникови газове, превенция на почвена ерозия, наводнения, свлачища, подобряване на ВиК мрежата и инфраструктурата, свързана с отпадъците.

Степен на съответствие с екологичните цели на НПР на Република България 2020

Не е правено сравнение между нулевата алтернатива и целите на НПР на Република България 2020

Екологичните цели като цяло са отчетени и съобразени.

От направеното сравнение между Алтернатива 1 „Нулева алтернатива” и Алтернатива 2 „Развитие при условие, че се прилагат мерките и дейностите, предложени в Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 г. – 2020 г.” е видно, че: • Алтернатива 1 е неприемлива, тъй като РПР на СЗР е изискуем документ, съгласно Закона за регионалното развитие

 • Алтернатива 1 е непрепоръчителна и от гледна точка опазването на околната среда и човешкото здраве, тъй като от направените анализи и оценки в доклада за екологична оценка ясно се вижда екологичната насоченост на Алтернатива 2 и РПР на СЗР, като се доказва, че същият ще допринесе за устойчиво развитие чрез прилагане на предвидените допустими дейности, към съответните подприоритети, приоритети и стратегически цели.

 • С изпълнението на Алтернатива 2 се осигурява пълно съобразяване и изпълнение на екологичните приоритети на НПР на Република България до 2020 г.  Методите на извършване на екологична оценка

Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на Директива 2001/42/EC на Европейския парламент от м. юни 2001 г. за оценка на ефекта от планове и програми върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ 03/2006 г.).

Методологията на оценяване се основава на: Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани на Интернет-страницата на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на Интернет-страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg, ключова тема "Превантивна дейност").

Списък с използваната литература е представен в Приложение 2 на Доклада за екологична оценка.


  Трудностите при събиране на необходимата информация

По време на изготвяне на екологичната оценка на РПР на СЗР (2014-2020) не са срещнати трудности.


  Справка за проведени консултации

Относно процедура по Екологична оценка и Оценка за съвместимост за Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-20120, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати писмо с Изх. № 90-05-547/23.03.2012 г. до Министерството на околната среда и водите относно приложимата процедура, съгласно екологичното законодателство за РПР на СЗР 2014–2020 г. Съгласно писмо отговор на МОСВ с Изх. № 04-00-791/21.04.2012 г. РПР на СЗР 2014 – 2020 г. подлежи на задължителна екологична оценка, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

С цел провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на екологичната оценка и схемата за провеждане на консултации на РПР на СЗР 2014–2020, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати писмо до МОСВ (Изх. № 90-05-547/15.01.2013 г.); Басейнова дирекция Дунавски район (Изх.№ 92-00-45/18.01.2013 г.); Министерство на здравеопазването (Изх. № 90-05-148/18.01.2013 г.); РИОСВ Враца (Изх. № 92-00-45/18.01.2013 г.); РИОСВ Монтана (Изх. № 92-00-45/18.01.2013 г.); РИОСВ Плевен (Изх. № 92-00-45/18.01.2013 г.). Отговори са получени от РИОСВ Монтана (Изх. № 262/05.02.2013 г.); МОСВ (Изх. № ЕО-4/06.02.2013 г.); РИОСВ Враца (Изх. № В-203/06.02.2013 г.); РИОСВ Плевен (Изх. № 523/07.02.2013 г.); Басейнова дирекция Дунавски район Плевен (Изх. № 547/11.02.2013 г.) и Министерство на здравеопазването (Изх. №04-15-19/22.02.2013 г.). Копие от получените писма е представено в Приложение 3 на Доклада за екологична оценка, а в Приложение 4 от Доклада за ЕО е представена Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им.


9Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.


  В Екологичната оценка са предложени необходимите допълнителни мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на РПР на СЗР. Предложените мерки и индикаторите са съобразени с резултатите от докладите по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на РПР на СЗР за периода 2007 – 2013 г.

10Заключение


Регионалният план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие. Приоритетите, заложени в плана са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост. В контекста на Северозападен район е необходимо тези приоритети да бъдат реализирани съвместно с мерки за стабилизиране на демографската и икономическа структура на района.

Изпълнението на РПР на СЗР (2014-2020) ще допринесе за подобряване качеството на живот на хората, както и за подобряване на екологичната обстановка в района.

В резултат на направения анализ може да се обобщи, че предвидените с РПР на СЗР цели, приоритети, подприоритети, и предвидените дейности за реализирането им са допустими за осъществяване, предвид изискванията за опазване на околната среда. Необходимо е някои от дейностите да се реализират с голямо внимание, тъй като има инвестиционни предложения, предимно свързани с изграждане на пътна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, по време на строителството на които се очакват отрицателни въздействия. При направеното сравнение на съответствието на предложените с РПР на СЗР цели с приоритетите на Национална програма за развитие на Р България: България 2020, изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие на района е установено, че като цяло се очаква предлаганите цели, приоритети и подприоритети да допринесат за постигане на приоритетите и подприоритетите на НПР БГ 2020. От направеното сравнение с други стратегии, планове и програми, е установено, че като цяло РПР на СЗР се очаква да допринесе за постигането им.

От направения екологичен анализ се вижда, че РПР на СЗР ще окаже предимно положително въздействие върху околната среда. По време на изпълнение на някои от дейностите, свързани със строителство, ще се наблюдават предимно отрицателни въздействия, а по време на експлоатацията им – предимно положителни въздействия. Необходимо е инвестиционните проекти да се осъществяват при строго съблюдаване на екологичните изисквания, тъй като по време на строителството на големите обекти се очакват негативни въздействия върху околната среда. Особено внимание трябва да се обръща при изграждането на линейни обекти (пътища, газопроводи, магистрали), разположени на територията на или в близост до защитени зони. В тази връзка, при прилагането на РПР на СЗР е необходимо да се реализират препоръчаните мерки за намаляване на въздействието.В заключение може да се обобщи, че цялостното въздействие на РПР на СЗР (2014-2020) се очаква да бъде положително, поради произтичащите от осъществяването на Плана комплексни и дългосрочни положителни резултати по отношение на развитието на района и да доведе до комплексно положително въздействие по отношение на околната среда и човешкото здраве на национално ниво, при спазване на мерките, предложени в т. 7 на доклада за ЕО.

11Приложения към екологичната оценка

11.1Приложение 1 - Административна карта на Северозападен район1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница