Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница10/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   40

2.1.9Отпадъци


По данни на НСИ количеството на генерираните битовите отпадъци в Северозападния район от ниво 2 през 2009 г. е 392 хил. тона, съответстващи на 11% от тези в страната за същия период (3 561 хил. тона). Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. в Северозападния район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци. Количествата битови отпадъци, отнесени към обслужваното население, се запазват сравнително постоянни - около 500 kg/жител годишно. Относителният дял на обслуженото население от системи за организирано събиране на отпадъците в Северозападен район през 2009 г. е 97.0%, което е над средния показател за страната (96.6%). Във вътрешнорегионален план най-голяма част от населението обхванато от системи за организирано събиране на отпадъците е в област Монтана - 100%, следван от област Ловеч – 99.8%, Плевен - 99.0% и област Враца – 97.3%. Единствено в област Видин делът на обслуженото население е под средния за района и страната - 83.2%.

През 2010 г относителният дял на обслуженото население от системи за организирано събиране на отпадъците нараства до 97,7%, в т.ч. област Монтана - 100%, област Ловеч - 100%, област Плевен-99%. Област Видин е с най-малък дял на обслужено население - 92,3% през 2010 г.Като цяло районът се нуждае от съществено подобряване на системата за събиране на отпадъците и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа. Към 2009 г. най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - 12, а най-малко в област Монтана - 4.
Таблица 2.1.9-1. Генерирани битови отпадъци 2009-2010 г.

Статистически зони, статистически райони, области

Общо образувани битови отпадъци

хил. тона

Дял на обслужваното население от системи за събиране на отпадъците

%

Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното население - кг/чов./г.

Депа за битови отпадъци

брой
2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

България

3 561

3 091

96.6

98.2

467

404

278

172

Северозападен район

392

328

97.0

97.7

429

369

39

28

Видин

54

53

83.2

92.3

478

504

10

5

Враца

53

55

97.3

96.7

262

284

6

3

Ловеч

69

73

99.8

99.8

456

490

7

7

Монтана

43

34

100.0

98.2

273

219

4

2

Плевен

173

113

99.0

99

596

394

12

11

В рамките на Северозападния район от ниво 2 състоянието на околната среда се контролира от три Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ) – Монтана, Плевен и Враца.

Съгласно данни от годишните доклади за състоянието на околната среда на съответните РИОСВ към края на 2011 г. всичките 22 общини на територията, контролирана от РИОСВ-Монтана имат общински програми за управление на отпадъците приети от общинските съвети, подобно на всички 19 общини на територията на РИОСВ - Плевен и 10-те общини на територията на РИОСВ - Враца.

100 % от населението в обхвата на РИОСВ – Монтана и РИОСВ - Враца е обслужвано от система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, в организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати 98,5 % от населението или петнадесет от общо деветнайсетте общини.

В рамките на РИОСВ – Монтана в експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци - клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца). Понастоящем на депото се изгражда завод за сепариране на битовите отпадъци. На територията на РИОСВ – Плевен действащи са 15 депа, от които 2 регионални (Троян и Ловеч) и 13 общински депа за неопасни отпадъци. Регионално депо Троян обслужва общини Троян и Априлци, а регионално депо Ловеч общини Ловеч, Летница и Угърчин. Регионалните съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци в обхвата на РИОСВ – Враца са 2 - Регионално депо за неопасни отпадъци - Враца – Мездра, обслужващо общини Враца и Мездра и Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Козлодуй, Хайредин, Борован и Бяла Слатина.

Разделно събиране на отпадъците от опаковките на територията на РИОСВ Монтана е въведено в общините Видин, Монтана, Берковица, Вършец, Чипровци, Димово и Кула. Договори с колективни организации за въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на РИОСВ - Враца имат седем от десетте общини – Враца, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Роман. Доставените цветни контейнери са разположени предимно в общинските центрове. Общият брой на населението обхванато от системата за разделно събиране е 114 185 души, което представлява 60% от населението на област Враца. Въпреки провежданите информационни кампании за ползите от разделното събиране, все още количеството на битовите отпадъци в цветните контейнери варира от 30 % до 45 % в зависимост от населеното място. Въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки към момента няма в общини Козлодуй, Мизия и Хайредин. В Доклада за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ Плевен няма данни за системите за разделно събиране в контролираните от РИОСВ общини.

На територията на РИОСВ – Монтана съществува само едно депо за строителни отпадъци в гр. Видин. В останалите общини строителните отпадъци временно се съхраняват на площадки, определени от общината. Поради ограниченото строителство в последните години и икономическите условия, на територията на общините не се генерират големи количества отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност. Практика е строителните отпадъци и земни маси да се депонират на депата за битови отпадъци. Към момента няма депа за строителни отпадъци, които да се намират в процес на изграждане или за които да има проектна готовност. Общините не разполагат с инсталации за предварително третиране на строителните отпадъци. В град Видин е предвидено да бъде изградено регионално депо за отпадъци, което ще обслужва общините от област Видин. На площадката ще бъде изградена инсталация за третиране на строителни отпадъци, приети от общините в област Видин.

На територията на РИОСВ Плевен няма специализирани депа или инсталации за третиране на строителни отпадъци и те се извозват на действащите общински депа за битови отпадъци.

На територията на РИОСВ – Враца има две депа за инертни и строителни отпадъци: депото на община Враца и депото на община Мездра. Всички останали общини депонират генерираните количества строителни отпадъци на закритите депа за битови отпадъци (за запръстяване и рекултивиране).

В обхвата на трите РИОСВ – Монтана, Плевен и Враца не са предприети или планирани действия от страна на общините или частния бизнес относно въвеждане на алтернативи на депонирането, специализирани технологии, инсталации и съоръжения за преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с цел тяхното оползотворяване, посредством повторното им влагане в строителството.

На територията на РИОСВ-Враца са регистрирани 3 депа за производствени и опасни отпадъци /АЕЦ-Козлодуй, ТП “Хименерго” и “Метизи” АД/. В Докладите за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ Монтана и Плевен няма данни за депа за производствени и опасни отпадъци. Генерираните отпадъци се събират от фирми притежаващи съответните разрешителни.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница