Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница13/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   40

2.2Развитие на околната среда без прилагането на Регионален план за развитие на Северозападен район


В настоящата точка е проследено евентуалното развитие на компонентите на околната среда без прилагането на Регионален план за развитие на СЗР 2014-2020, т.е. е разгледана така наречената „нулева алтернатива”.

2.2.1Въздух и климатични фактори


При неприлагането на РПР на СЗР от една страна ще бъдат продължени някои негативни тенденции в процесите на регионално развитие, без да се достигне устойчиво и интегрирано градско развитие като допринасящи за постигането на националните цели по стратегия „Европа 2020“ на регионално и териториално ниво. От друга страна няма да бъдат реализирани целите за постигане на енергийна ефективност на сградите (обществени и жилищни), което ще има негативен ефект върху качеството на атмосферния въздух, процесите на изменение на климата и енергопотреблението.

2.2.2Води

    1. Повърхностни води


Развитие на околната среда без прилагането на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. предполага да се запази тенденцията за подобряване на качеството на повърхностните води, но с по-бавни темпове. България е поела ангажимент да спази изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места. Тя изисква страните членки на ЕС да изградят канализационни мрежи и да осигурят биологично или по-строго пречистване на събраните отпадъчни води за всички агломерации с над 2 000 еквивалентни жители (е.ж.). Съгласно Договора за присъединяване на Р. България към ЕС, сроковете за прилагане на изискванията на Директивата са - до 31.12.2010 г. за всички агломерации с над 10 000 е.ж и до 31.12.2014 г. за всички агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Предстоящото регламентиране на водовземането от всички водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води, проектиране, учредяване и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битови нужди и около водоизточниците на минерални води в съответствие с изискванията в посочените нормативни актове също се очаква да допринесе за подобряване качеството на повърхностните и подземни води.

Без прилагането на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. ще продължи изпълнението на утвърденият ПУРБ на БДДР, който ще допринесе за постигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на повърхностните и подземни водите и свързаните с тях екосистеми. Благодарение на прилагането на ПУРБ се очаква също да се намали консумацията на вода (включително в енергетиката) чрез въвеждане на оборотни цикли и други методи за ефективно използване на водата, както и за намаляване на натоварването от заустване на замърсени отпадъчни води.

    1. Подземни води


Без прилагане на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г до голяма степен ще се запази съществуващото състояние на подземните води, в това число и на минералните води. Очаква се обаче реализацията на утвърдения „План за управление на речните басейни в Дунавски район” да доведе до известно подобряване на количественото и химичното състояние на водите, вследствие на:

 • прилаганите мерки от нормативните актове: Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6, Наредба № 2/13.09.2007 г за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, Наредба № 6/09.11.2000 г за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Наредба № 9/ 19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и др.;

 • предстоящото регламентиране на водовземането от всички водовземни съоръжения от подземни води, проектиране, учредяване и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битови нужди и около водоизточниците на минерални води в съответствие с изискванията в посочените нормативни актове;

 • осъществяваният от Районните инспекции по околната среда и водите превантивен, текущ и последващ контрол на обекти, формиращи при дейността си отпадъчни води - канализационните мрежи, пречиствателните съоръжения и станции за отпадъчни води, източниците на замърсяване на водите при аварийни ситуации и залпови изпускания и по изпълнение на задълженията в Разрешителните за водовземане от подземни води.

2.2.3Почви


Без прилагането на Регионален план за развитие на Северозападен район се очаква запазване на количеството на площите с антропогенни, запечатани, унищожени и замърсени почви и запазване на тенденциите за слабо увеличаване на площите с обработваеми земи за сметка на необработваемите.

Не прилагането на Подприоритет 1.3.1Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси; Подприоритет 3.3.2 Превенция на природни рискове и климатична сигурност, и Подприоритет 3.3.3 Опазване и възстановяване на природното наследство, биологично разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура ще има негативен ефект върху почвите в Северозападен район. Този ефект се изразява в: • запазване на риска от загуба на почви в следствие от увреждане и унищожаване на повърхностният почвен слой в резултат от свлачищни процеси, наводнения, ерозия и др.

 • запазване на риска от замърсяване, вкисляване и/или увреждане на почви в резултат от аерозолни замърсители, попадащи в повърхностния слой с дъждовната вода.

 • запазване на риска от загуба на почвеното плодородие и ускоряване на процесите на опустиняването

2.2.4Ландшафт


Развитие на околната среда без прилагането на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014- 2020 г. би довело до запазване и в някои аспекти до леко влошаване на съществуващото положение и тенденции по отношение на ландшафтите.

Нереализирането на Подприоритет 1.3.1 Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси може да доведе до замърсяване на ландшафтните компоненти и неблагоприятно визуално въздействие, поради липса на дейности за: модернизация на инфраструктура, възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи и др.) и др.

Нереализирането на Подприоритет 1.3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм може да доведе до запазване на тенденциите по отношение на ландшафтите, и дори до неблагоприятно визуално въздействие поради не реализирането на дейности за развитие и стимулиране на възможностите за развитие на различните видове туризъм и туристически атракции, реставрация и възстановяване на археологически обекти и др.

Нереализирането на Приоритет 3.1. Развитие на транспортната инфраструктура може да доведе до замърсяване на ландшафтните компоненти и неблагоприятно визуално въздействие в следствие неизграждане, ремонт и поддръжка на регионални и републикански пътища в района, модернизация на ж.п. линии и др.

Нереализирането на Приоритет 3.3: Опазване на околната среда и биоразнообразието може да доведе до замърсяване на ландшафтните компоненти и неблагоприятно визуално въздействие в следствие неизграждане на нови и реконструкция на канализационни системи, неизграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, оптимизиране на системите за ефективно третиране на отпадъците, вкл. разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и еколого съобразно обезвреждане, подобряване на състоянието и поддръжка на хидротехническите и хидромелиоративни мрежи и съоръжения и др.

Нереализирането на Подприоритет 3.3.2: Превенция на природни рискове и климатична сигурност може да доведе до замърсяване на ландшафтните компоненти и неблагоприятно визуално въздействие в следствие нереализиране на дейностите за: укрепване на свлачища и бреговата ивица на р. Дунав, борба с бреговата ерозия, провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали,

Нереализирането на Подприоритет 3.4.1: Подобряване качествата на градската и агломерационната среда може да доведе до замърсяване на ландшафтните компоненти и неблагоприятно визуално въздействие поради нереализиране на дейностите свързани с подобряване на градската среда, изграждане на зони за обществен отдих, вело-алеи, подлези, реконструкция на улични мрежи, и транспортна инфраструктура.

2.2.5Биологично разнообразие, флора, фауна

    1. Флора


Сред приоритетите на регионалния план за развитие на СЗР за периода 2014 – 2020 г. е заложено активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика, наред с опазване на околната среда и биоразнообразието, за чиято цел се предвижда развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци, превенция на природни рискове и климатична сигурност, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число зелена инфраструктура, подобряване качествата на градската и агломерационната среда, развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси. Без осъществяването на тези цели по отношение на растителния свят се очаква негативно развитие в резултат от продължаващи замърсявания от отпадъчни води и отпадъци, недостатъчна превенция на природни рискове, нискоефективни мерки при бедствия, вкл. опасности от пожари, неустойчиво ползване на горските ресурси, влошаване на състоянието на растителността. При липса на дейности, свързани с увеличаване на замърсяването на околната среда и експанзия на урбанизацията на регионите не се очаква въздействие върху флората от изпълнението на стратегическите цели, залегнали в регионалния план.

    1. Фауна


Състоянието на фауната в Северозападния район без прилагането на Регионалния план за развитие ще запази сегашното си състояние и тенденции в своето развитие.

Състоянието на местообитанията и на видовете при нулевата алтернатива трябва да е достатъчно добро, за да не зависи поддържането или подобряването му от нито една от дейностите предвидени в реализацията на РПР.

Развитието на фауната при нулева алтернатива ще има подобен на растителността ход, като основно деградационните процеси ще протичат в открити територии, неизползвани по предназначение дълго време. За гръбначната фауна и в частност птиците нулевата алтернатива би имала положителен ефект, предвид ограниченото човешко присъствие и липсата на дразнителите шум, светлина и др. Земеделските практики ще продължат да се развиват както досега, а обработваемите и необработваеми площи няма да бъдат предмет на смяна на предназначението си.

В изоставените земеделски земи обикновено протичат вторични сукцесии, при които чрез паралелно изменение на растителните съобщества и на компоненти на местообитанията се формират тревни екосистеми от плевелно - рудерален тип. При оптимистичния вариант на прогнозата, тяхното развитие е в направление на частична стабилизация, която е свързана с екстензивни сукцесионни изменения и превръщането им в ливаден или пасищен тип екосистеми.При нулевата алтернатива отсъствието на строителство ще предпази територията от някои негативни последици по време на строителните дейности – изсичане на дървесна растителност, изкопни и насипни работи, работа със строителна техника – увеличаване на газовите емисии (макар и краткотрайно), увеличена рудерална инвазия, промяна на ландшафта и хидрологичния режим, трайно нарушаване на местообитания и др. Нараства и вероятността от безконтролни човешки дейности (напр. изхвърляне и депониране на отпадъци), както и от възникване на инцидентни въздействия (пожари).
    1. Защитени територии и защитени зони


Имайки предвид стратегическите цели на регионалния план за развитие на СЗР за периода 2014 – 2020 г., а именно развитие на конкурентноспособна икономика, съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване на териториалната устойчивост и свързаност, регионалният план е насочен предимно към повишаване на социално-икономическия растеж, но без да пренебрегва основните екологични цели, сред които е и поддържането на мрежата от защитени територии и зони. Сред приоритетите на регионалния план е заложено опазване на околната среда и биоразнообразието, за чиято цел се предвижда развитие на екологичната инфраструктура, превенция на природни рискове и климатична сигурност, опазване и възстановяване на природното наследство и биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000, развитие на устойчиви форми на туризъм. Без осъществяването на тези приоритети би могло да се очаква недостатъчно ефективно управление на защитените територии, както и повишен риск от влошаване на състоянието на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

2.2.6Културно – историческо наследство


При неприлагане на РПР се очаква да:

 • продължаване на практиката на неефективна координация и синхронизация на политиките и мерките по опазване НКН и по устройство на територията поради липса на актуализирани параметри и документации за осъществяване на интегриран подход в процеса на планиране-проектиране-реализация;

 • продължи липсата на практика за осъществяването на ефикасен периодичен и пълноценен мониторинг за оценка на състоянието на НКЦ и експозиционната им среда, както и поддържането на информационна банка за резултатите от проведените наблюдения;

 • да се задълбочава негативния ефект от прилагане на процедурата по промяна на предназначението на земята, последиците от което представлява риск за устойчивото развитие на териториите и при всички случаи ще въздейства като нарушена на експозиционна среда на културен и исторически ландшафт.

 • да липсват идентифицирани културни и исторически ландшафти в пространствата на териториалната типология на СЗР и поставянето им под защитен режим - по реда на ЗКН;

 • да липсват ясни параметри и методически указания за установяване на съвместимост между режимите по опазване и експониране на обектите и териториите на КИН с тези на опазване на биоразнообразието и природните защитени зони;

 • да се повишава риска от проектиране и изграждане на стандартизираната вече туристическа инфраструктура в зоните на съвместяване;

2.2.7Материални активи


Без реализацията на РПР на СЗР се очаква като цяло да продължи тенденцията за влошаване на състоянието на материалните активи. Без наличие на средства по европейските оперативни програми, общините ще имат все по-големи затруднения да покриват текущите си разходи за образование, здравеопазване, култура и социални услуги и вероятността да им остават средства за ремонтни дейности или за инвестиции в енергийна ефективност ще е незначителна.

2.2.8Рискови енергийни източници


Без прилагането на Регионален план за развитие на СЗР 2014-2020 г., при наличие на достатъчно финансови средства, ще продължава развитието и изпълнението на дейностите, включени в плановете за действие на общините, а именно:

 • подобряване на пътната инфраструктура чрез изграждане на околовръстни пътни артерии за транзитно преминаващи МПС;

 • градоустройствено планиране, което да бъде съобразено с изискванията за акустичен комфорт;

 • проектиране и изграждане на хигиенно-защитни зони около източниците на шум включващи изграждане на шумозащитни съоръжения;

 • изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най-натоварени пътни артерии;

 • добро поддържане на междублоковите зелени пространства в комплексите;

 • изграждане и поддържане на паркове със залесяване с едроразмерна растителност в жилищните комплекси.

Поради недостиг на финансови средства тези дейности (мерки) ще се изпълняват частично. Поради същата причина няма да се постигне трайно решение на проблема с влошената акустична среда в градовете на този етап, тъй като решаването на проблема изисква дългосрочна инвестиция.

2.2.9Отпадъци


Неприлагането на Регионалния план за развитие на Северозападен Район за периода 2014-2020г. не би повлияло върху количествата генерирани отпадъци.

Нереализирането на Приоритет 3.3: Опазване на околната среда и биоразнообразието може да доведе до забавяне на темповете за подобряване състоянието на околната среда поради нереализиране на дейности за оптимизиране на системите за ефективно третиране на отпадъците, вкл. разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и еколого съобразно обезвреждане.


2.2.10Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита


При неприлагане на РПР:

 • Могат да се пропуснат възможности и средства за по-нататъшно развитие и подобряване на жизнената среда на хората;

 • Ще продължи проявлението на процесите, формиращи междурегионалните контрасти;

 • Няма да се създадат възможности за развитие на изостаналите райони, подобряване на условията за живот в тях и задържане на предотвратяване на обезлюдяването им. Съществува риск от ускорено обезлюдяването на тези райони;

 • Няма да се създадат условия за развитие на селските райони и селското стопанство в тях с развитие на частната инициатива, откриване на повече работни места – сезонни и целогодишни, с това се засилват негативните процеси на безработица и обедняване на населението;

 • Няма да се създадат условия за подобряване на демографските показатели, с влошаване на същите – отрицателен естествен прираст, застаряване на населението;

 • Ще продължи процеса на “изтичане” на висококвалифицирани кадри и млади хора от района към други райони и извън страната.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница