Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница14/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40

3Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати.


  В този раздел са разгледани територии, които се очаква да бъдат засегнати от дейностите, предвидени в Регионалния план за развитие на Северозападен район.

3.1Територии, свързани с опазване на водите


За изпълнение на дейностите предвидени в РПР на СЗР в настоящия момент няма изготвени проекти за инфраструктурата и въпросите за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води от площадките на съоръженията използвани по време на строителството и експлоатацията, тяхното количество и състав, както и начин на заустване. В настоящия етап това поражда невъзможност за прецизно определяне как и къде точно ще бъдат засегнати от реализирането на дейностите зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а,т.1÷4 от Закона за водите.

При изготвяне на проектите, обаче задължително трябва да се застъпят надеждни мерки за отвеждане и третиране на отпадъчните води, както от битов така и от производствен характер, както и местата на заустване, категорията на водоприемника. За предотвратяване на негативното въздействие върху водните тела и зоните за защита на водите от РПР на СЗР трябва да се съблюдават мерките посочени в Раздел 7 Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда на ПУРБ на БДДР.

Територии които има вероятност да бъдат значително засегнати, ще са онези подземни водни тела, които са в лошо количествено и химично състояние и повърхностни водни тела категория “река”, които са силно модифицирани СМВТ и са в лошо химическо състояние и са с екологичен потенциал умерен, лош или много лош. Дейностите, които ще се извършат за реализирането на стратегическите цели на плана, засягащи повърхностните и подземните води, ще се развиват както на водосборите (урбанизирани територии, селскостопански площи, езера) така и в речната мрежа (чрез изграждане и експлоатация на ПСОВ, ВЕЦ-ове, водохващания за ВЕЦ, корекция на реки, укрепване на брегове, нови водоеми и съоръжения за водовземане от подземни и повърхностни води и пр.) чрез намиране на баланс между опазването на околната среда и социалното развитие.


  Във връзка с реализиране на описаните по-горе дейности особено внимание следва да се отдели на територии и зони, които (съгласно чл.119а от Закона за водите) са определени като зони за защита на водите, и в които нормативно са въведени ограничения и забрани с цел опазването им, а именно:

Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка консумация

Повърхностни води - В Приложение 3.1.1.1. на разработения ПУРБ са изброени учредените санитарно-охранителни зони за повърхностни води от Басейнова Дирекция Дунавски Район, а Водохващания за питейни нужди от повърхностни води са изброени в Приложение 3.1.1.2 на разработения ПУРБ. Все още има не учредени СОЗ или в процедура.Фиг. 3.1-1 Зони за защита на повърхностни води, предназначени за консумация от човека

(Източник: ПУРБ на Дунавски район за басейново управление)
Подземни води - Регистрираните водовземни съоръжения за питейно-битови нужди от подземни води са разположени в 45 подземни водни тела, определени като защитени зони, от всички 48 подземни водни тела. Учредените зони за защита на подземните водни тела са описани в Приложение 3.1.2. на ПУРБ


Фиг. 3.1-2 Зони за защита на подземните водни тела, предназначени за питейни нужди

(Източник: Дунавски район за басейново управление)
ПУРБ 2010-2015 г. В дунавски район е публикуван на интернет страницата на БДУВДР-Плевен на адрес - http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/ (Секциия „ПУРБ 2010-2015г. в Дунавски район)
Водни обекти, обявени за отдих, включително териториите, обозначени като води за къпане

Съгласно ПУРБ на територията на БД ДР няма учредени водни обекти, определени като води за рекреация, включително определените като зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО.Територии, обявени за опазване на стопански значими водни биологични видове;

В ПУРБ на БД ДР не са обявени зони за защита на стопанско значими видове поради следните причини: Въпреки, че в чл. 119а, т.4 от Закона за водите е предвидено въвеждане на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, то подзаконовата нормативна уредба (наредби, правилници, инструкции и заповеди), която да регламентира начина и критериите за обявяване, на практика липсва. Водните тела категория река, съгласно този закон, се ползват само за любителски риболов. Към обявените за стопански риболов язовири се поставят мерки и изисквания за защита на местата за естествено възпроизводство на риба, за опазването и поддържането на рибните ресурси и други водни организми.Зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО и зоните, обявени като уязвими съгласно Директива 91/676/ЕИО

Чувствителни зони

Чувствителните зони целят защита на повърхностните води от повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от населените места. Във водосбора на определените чувствителни зони се прилага изискването за допълнително пречистване на градските отпадъчни води (стъпало за отстраняване на азота и фосфора) за населени места над 10 000еж. Те са: • р.Дунав, намираща се на територията Р България, от границата при с.Ново село, до границата при гр.Силистра.

 • всички притоци във водосбора на р.Дунав на територията на Р.България.


Уязвими зони

Уязвимите зони се определят за защита на подземните води от биогенно замърсяване от селскостопански източници. Тези зони са особено важни за Дунавски район поради факта, че почти всички подземни ВТ се използват за питейни цели, с оглед защита на подземните води и съхраняването им като стратегически ресурс за поколенията. Определените в Заповед № РД-795/10.08.2004 г на министъра на околната среда и водите уязвими зони въвеждат изисквания към животновъдите и земеделците.

  Подземни води

Съгласно чл. 119 от Закона за водите в „Плановете за управление на речните басейни“ всички 30 подземни водни тела в Северозападен район са определени като зони за защита на водите, от които се извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека. Следователно предвидените в регионалния план дейности, преди всичко свързаните със строителната дейност по изграждане, реконструкцията и обновяването на техническата инфраструктура, ще засегнат изцяло подземните водни тела на територията на региона, но преди всичко онези подземни водни тела, които са в лошо химично състояние. Такива са 12 подземните водни тела.

С оглед на изложеното, за опазване на подземните води от замърсяване реализацията на Регионалния план за развитие на Северозападен район във всички населени места следва да се съобразява с регламентираните в чл. 118а на Закона за водите забрани за: • прякото отвеждане на замърсители в подземните води;

 • обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води;

 • други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

 • използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води.

Особено внимание следва да се обръща на опазването на водоизточниците от подземни води за питейно-битово водоснабдяване и на минерални води чрез санитарно-охранителните зони, които са или предстои да бъдат определени и учредени, съгласно изискванията, понастоящем в Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация на санитарно.охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, впоследствие в Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6 в Закона за водите.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница