Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница17/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40

4.6Културно-историческо наследство


Настоящите проблеми, свързани с опазването на културно-историческото наследство са:

  • Недостатъчно спазване на изискванията за защита и опазване на НКЦ по реда на Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и наредбите към тях.

  • Непредвидени и непредприети превантивни мерки на физическа защита и опазване;

  • Недостатъчност на нормативните изисквания за обхвата и съдържанието на устройствените планове и на инвестиционните проекти за предвиждане на интегрирани мерки за обновяване, регенерация и защита на обектите на културното наследство и експозиционната им среда от увреждания и унищожаване от действието на предвидими природни и антропогенни фактори;

  • Непредвидени в проектния устройствен и инвестиционен инструментариум интегрирани мерки за защита и опазване при обновяване на средата и обектите, при благоустрояването и озеленяването на терените;

  • Некачествено изпълнени консервационно-реставрационни работи или избрани неподходящи материали по отношение на специфичните условия (микроклимат) в експозиционната среда;

  • Избрани неподходящи материали по отношение на устойчивите и на специфичните условия (микроклимат) в експозиционната среда;

4.7Отпадъци


Съществуващ проблем по отношение на отпадъците, в резултат от дейностите свързани с генерирането, събирането и управлението на отпадъците и имащ отношение към Регионален план за развитие на СЗР 2014 – 2020г., е генерирането на отпадъци – които се получат при дейностите, свързани с ново строителство, рехабилитация, реконструкция на съществуващи сгради и обекти на транспортната инфраструктура, полагане на необходимата инфраструктура, подмяна на водоснабдителни системи и канализационни мрежи. Проблемът съществува и по отношение на нерегламентираните сметища за такива строителни отпадъци, както и липсата на алтернативи на депонирането за такива отпадъци и ограниченият брой и недостатъчен капацитет на съществуващите специализирани депа за строителни отпадъци.

Проблем, който има пряка връзка с РПР на СЗР е наличието в района като цяло на все още не достатъчно ефективна система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, на система за управление на другите специфични потоци от масово разпространени отпадъци и на биоразградимите отпадъци. Проблемите са в резултат от това, че за разлика от градовете, където системите за управление на отпадъците функционират ефективно и се подобряват непрекъснато, в селата системите за събиране, разделно събиране, транспортиране и третиране на отпадъците не функционират достатъчно ефективно и е нужна тяхната реорганизация.Тези проблеми водят до замърсяването на повърхностните и подземни води и влошаването на тяхното качество, замърсяване на почвите и земните недра и неблагоприятно визуално въздействие и замърсяване на ландшафта.

4.8Рискови енергийни източници


В СЗР шумът е проблем най-вече в градовете. В таблица 4.8-1 е посочено в колко от наблюдаваните пунктове регистрираните шумови нива превишават граничните стойности съгласно Наредба № 6 на Министерството на здравеопазването и МОСВ от 2006 год. за показатели за шум в околната среда отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението.


Таблица 4.8-1 Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в СЗР през 2011 годинапо

ред

Град

Общ брой пунктове

Разпределение на шумовите нива по диапазони, в брой

под

58 dB(A)


58-62

dB(A)


63-67

dB(A)


68-72

dB(A)


73-77

dB(A)


78-82

dB(A)

над

82

dB(A)

над

ГС*

(бр.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Плевен

21

5

5

6

5

-

-

-

19

2

Видин

15

4

1

9

1

-

-

-

10

3

Монтана

15

-

6

9

-

-

-

-

10

4

Враца

15

3

6

2

4

-

-

-

12

5

Ловеч

20

8

6

6

-

-

-

-

9

6

Лом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Ботевград

15

1

7

7

-

-

-

-

11

8

Своге

5

5

-

-

-

-

-

-

0

* ГС – гранична стойност


    Неблагоприятната акустична обстановка в градовете се формира от наситеността на градската територия с транспортни трасета и транспортни средства, нарастващия трафик на МПС, неудачните градоустройствени решения, липса на шумозащитни съоръжения, недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа, пътна настилка с ниски показатели по отношение на предаване на шума и др. Много рядко причина за наднормени нива на шум са промишлените предприятия.

През 2011 г. в гр. Плевен само в един от контролираните промишлени обекти са измерени нива на шум по измерителния контур (границата на промишлената площадка) над граничната стойност за промишлено-складови територии 70 dBA. За град Плевен все още не е изготвена стратегическа карта за щума, което не позволява да се направи анализ на проблемните зони в града и да се разработи план за действие.

Единствената мярка за подобряване на шумовия режим в гр. Видин за периода 2007г – 2011г е извършваната рехабилитация на уличната настилка, което не е подобрило чувствително акустичната картина на града.

Данните за акустичните обстановки в градовете Монтана, Враца, Ботевград през 2011 г. показват, че нивото на уличния шум се запазва високо, особено в централните градски части, в жилищните територии и около зоните за усилена шумозащита.

Град Ловеч заема благоприятна позиция сред градовете на страната, които не са обременени с особено високи шумови нива. Основният източник на шум е движението на моторните превозни средства с преобладаващото участие на леките автомобили и мотоциклетите.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница