Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница20/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   40

6Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, ландшафт и връзките между тях.

6.1Въздействие на проекта на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. на ниво стратегическа цел, приоритет и подприоритет

6.1.1Въздух и климатични фактори


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху въздуха и климатични фактори

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРПри изпълнението на стратегическа цел 1 се очакват както положителни така и отрицателни въздействия в следствие реализацията на приоритетите и подприоритетите. Като цяло очакваното въздействие ще бъде положително и дългосрочно.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Ако се насърчава развитието на дейности с висока енергийна ефективност и използване на енергия недобивана от фосилни източници, то няма да окажат въздействие върху КАВ. Очакваното въздействие е вторично, дългосрочно, положително.Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериАко се насърчава развитието на дейности с висока енергийна ефективност и използване на енергия недобивана от фосилни източници, то няма да окажат въздействие върху КАВ. Очакваното въздействие е вторично, дългосрочно, положително.


Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаАко се активира потенциала на дейности с висока енергийна ефективност и използване на енергия недобивана от фосилни източници, то няма да окажат въздействие върху КАВ. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Подприоритет 2.1.1.

Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населениетоНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.

Подприоритет 2.1.2.

Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнищеВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки.

Оценка на въздействието: Краткосрочно, временно, локално, отрицателно.Подприоритет 2.1.3

Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолацияНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.

Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.

Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураВсички видове дейности свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация ще доведат до замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от работата на използваната техника, в района на самите строителни площадки. Очакваното въздействие е краткосрочно, временно, локално, отрицателно.

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОпазването на околната среда ще доведе и до положително и дългосрочно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се положително, дългосрочно въздействие върху качеството на атмосферния въздух от намаляване на неприятните миризми.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностАко ще се създава система за ранно предупреждаване за пожари ще се избегне обгазяване на различни по мащаб територии. Очакваното въздействие е дългосрочно, постоянно, положително..

Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районАко моделът на градското развитие е съобразен с локалните климатични условия във връзка с локализирането и преразпределението на източниците на замърсяване – точкови и линейни, то ефекта върху КАВ ще е положителен, дългосрочен и постоянен.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаИзграждането на интегриран градски транспорт ще доведе до намаляване на замърсяването с прах и отпадъчни газове от транспорта. Очакваното въздействие е дългосрочно, постоянно и положително.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.

Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоНе се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница