Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница24/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   40

6.1.5Биологично разнообразие, фауна, флора

    1. Флора


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху флората

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРОчакват се преки и косвени въздействия върху флората, свързани със заложените приоритети за развитие на конкурентноспособна икономика. При липса на дейности, свързани с увеличаване на замърсяването на околната среда и пряко усвояване на природни територии и зелени площи, не се очаква въздействие върху флората. Очакваните въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесНе се очаква въздействие върху флората.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очаква въздействие върху флората.

Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериНе се очаква въздействие върху флората.

Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиОчаква се пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах, отнемане на зелени / природни площи, емисии на вредни вещества от строителната механизация и транспорта. Очакваните въздействия са кумулативни, постоянни и временни, краткосрочни отрицателни и дългосрочни положителни.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очаква въздействие върху флората.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаОчакват се преки и косвени въздействия върху флората, свързани с подприоритетите, изпълнявани в рамките на приоритета. Очакваните въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиПряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и емисии от строителната механизация и транспорта. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмКосвено положително въздействие от популяризирането на биологичното разнообразие и природните ресурси и косвено отрицателно въздействие от увеличаването на човешкото присъствие и съответния антропогенен натиск върху природата, нарушаване и фрагментиране на природни местообитания; пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и от строителната механизация и транспорта.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие върху флората.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие върху флората.

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху флората.

Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие


Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностОчакват се преки и косвени въздействия върху флората, свързани със заложените приоритети за подобряване на териториалната устойчивост и свързаност. При липса на дейности, свързани с увеличаване на замърсяването на околната среда и пряко усвояване на природни територии и зелени площи, не се очаква въздействие върху флората. Очакваните въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураПряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания; емисии от транспорта. Очакваните въздействия са кумулативни, постоянни и временни, краткосрочни до дългосрочни, отрицателни и положителни.

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураПряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, нарушаване и фрагментация на местообитания. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни.

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОчакват се преки и косвени въздействия върху флората, свързани с подприоритетите, изпълнявани в рамките на приоритета. Очакваните въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциПряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, нарушаване и фрагментация на местообитания, нарушаване на водния баланс. Намаляване замърсяването от отпадъчни води, устойчиво управление на отпадъци, подобрение на състоянието на зелените площи и увеличаване на териториите им. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни и положителни

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностПредотвратяване на природните рискове от наводнения, пожари, ерозия, щадящо ползване на природните ресурси. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни и положителни

Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураОчакват се преки и косвени въздействия върху флората в резултат от устойчиво управление на ЗЗ и ЗТ и устойчивото стопанисване на горите. Очакваните въздействия са кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районОчакват се преки и косвени въздействия върху флората, свързани с подприоритетите, изпълнявани в рамките на приоритета. Очакваните въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаПряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, увеличаване на антропогенното натоварване, емисии от транспорта. Подобряване на жизнената среда, увеличаване на зелените площи. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни и положителни.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониПряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, увеличаване на антропогенното натоварване във връзка с достъпа до туристически, исторически обекти. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни

Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоОчакват се преки и косвени въздействия върху флората, свързани с подприоритетите, изпълнявани в рамките на приоритета. Очакваните въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Подприоритет 3.5.1

Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗРПряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, генериране на строителни отпадъци. По-добро управление на природни рискове и опазване на околната среда, взаимстване на добри практики за решаване на екологични проблеми. Очакваните въздействия са кумулативни, временни и постоянни, краткосрочни отрицателни и дългосрочни положителни

Подприоритет 3.5.2

Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕСНе се очаква въздействие върху флората.    1. Фауна


     Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

     Въздействие върху фауната

     Стратегическа цел 1:

     Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР     Въздействие върху фауната ще има главно при строителни дейности, нарушаване и унищожаване на местообитания. Безпокойство и прогонване на индивиди по време на експлоатацията. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, предимно отрицателни

     Приоритет 1.1.

     Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес     Очакват се въздействия, свързани с нарушаване на местообитанията и прогонване на индивиди. Тези въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни.

     Подприоритет 1.1.1.

     Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнес     Не се очаква въздействие върху фауната


     Подприоритет 1.1.2.

     Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстери     Не се очаква въздействие върху фауната


     Подприоритет 1.1.3.

     Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности     Унищожаване на местообитания при изграждане на индустриални зони. Прогонване на индивиди, шумово, светлинно замърсяване, антропогенен натиск. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни.

     Приоритет 1.2

     Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност     Унищожаване на местообитания при изграждане на интеруниверситетския кампус, ако се предвиди изграждане на обекти в извън градска територия и се засягат естествени природни местообитания. Прогонване на индивиди, шумово, светлинно замърсяване, антропогенен натиск. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни. Предвижда се основната част от университетския кампус да се изгради на мястото на Школата за запасни офицери, като съществуващите сгради се възстановят и адаптират за новите си функции. В този случай въздействието е дългосрочно, положително, тъй като не се натоварват антропогенно нови територии.

     Приоритет 1.3

     Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика     Унищожаване, промяна, поддържане и съхраняване на местообитания. запазване на видовото богатство. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни

     Подприоритет 1.3.1.

     Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси     Промяна на местообитания при речни корекции, прогонване на индивиди, възможна смъртност на индивиди. Поддържане и съхраняване на горски местообитания, опазване на горската фауна. Очакваните въздействия са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

     Подприоритет 1.3.2.

     Развитие на устойчиви форми на туризъм     Унищожаване и промяна на местообитанията и ландшафта при изграждане на ски-комплекса в общ. Берковица. Прогонване на индивиди, безпокойство, замърсяване. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и отрицателни

     Стратегическа цел 2

     Съхранение и развитие на човешкия капитал     Не се очаква въздействие върху фауната.


     Приоритет 2.1.

     Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване     Не се очаква въздействие върху фауната.


     Приоритет 2.2.

     Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда     Не се очаква въздействие върху фауната.


     Приоритет 2.3.

     Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление     Не се очаква въздействие върху фауната.


     Стратегическа цел 3:

     Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност     Промяна на местообитания, прогонване и смъртност на индивиди. Опазване на околната среда и биоразнообразието. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни

     Приоритет 3.1.

     Развитие на транспортната инфраструктура     Почти всички дейности, свързани с инфраструктурни проекти са свързани с промяна и загуба на местообитания, фрагментация, прогонване на индивиди, преки въздействия, смъртност, шумово и атмосферно замърсяване. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни

     Приоритет 3.2.

     Развитие на техническата инфраструктура     Дейности, свързани с развитие на техническа инфраструктура може да са свързани с промяна и загуба на местообитания, фрагментация, прогонване на индивиди, преки въздействия, смъртност, шумово и атмосферно замърсяване. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни.

     Приоритет 3.3.

     Опазване на околната среда и биоразнообразието     Подобряване състоянието на околната среда и местообитанията, запазване на биоразнообразието, управление на защитените зони и горите. Възможно е и унищожаване и промяна на местообитания, промяна в хидрологичния режим. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

     Подприоритет 3.3.1

     Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци     Подобряване състоянието на околната среда, водните екосистеми и биоразнообразието. Намаляване на замърсяването. Възможно е и унищожаване и промяна на местообитания, промяна в хидрологичния режим. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни

     Подприоритет 3.3.2

     Превенция на природни рискове и климатична сигурност     Подобряване и опазване на местообитанията. Съхраняване на видове. Очакваните въздействия са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни

     Подприоритет 3.3.3

     Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура     Опазване на местообитания и видовете свързани с тях. Очакваните въздействия са едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни


     Приоритет 3.4.

     Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район     Опазване на местообитания и видовете свързани с тях. Очакваните въздействия са едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни


     Подприоритет 3.4.1.

     Подобряване качествата на градската и агломерационната среда     Опазване на местообитания и видовете свързани с тях. Очакваните въздействия са едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни


     Подприоритет 3.4.2.

     Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони     Не се очаква въздействие върху фауната.


     Приоритет 3.5.

     Развитие на териториалното сътрудничество     Очакват се косвени въздействия върху фауната от подобряване състоянието на околната среда. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни.

     Подприоритет 3.5.1

     Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗР     Очакват се косвени въздействия върху фауната, подобряване състоянието на околната среда, трансгранично сътрудничество в областта на екологията. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни.

     Подприоритет 3.5.2

     Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕС     Не се очаква въздействие върху фауната.

    2. Защитени територии и защитени зони


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху защитените територии и защитените зони

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРОчакват се преки и косвени въздействия, свързани със заложените приоритети за развитие на конкурентноспособна икономика. Предвижданите въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаОчакват се преки и косвени въздействия, свързани с подприоритетите, изпълнявани в рамките на приоритета.

Оценка на въздействието: кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиПонижаване на замърсяването от старо технологично оборудване и механизация, намаляване на водните загуби, предотвратяване на природните рискове, повишаване на екологичното отношение към природата и опазване на околната среда, устойчиво стопанисване на горските ресурси. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмОчаква се косвено положително въздействие от популяризирането на биологичното разнообразие и природните ресурси и косвено отрицателно въздействие от увеличаването на човешкото присъствие и съответния антропогенен натиск върху природата, нарушаване и фрагментиране на природни местообитания; очаква се пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и от строителната механизация и транспорта.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностОчакват се преки и косвени въздействия, свързани със заложените приоритети за подобряване на териториалната устойчивост и свързаност. Предвижданите въздействия са кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураОчаква се пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания; емисии от транспорта. Очакваните въздействия са кумулативни, постоянни и временни, краткосрочни до дългосрочни, отрицателни и положителни.

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОчакват се преки и косвени въздействия, свързани с подприоритетите, изпълнявани в рамките на приоритета. Предвижданите въздействия са кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни и положителни.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на природни площи, нарушаване и фрагментация на местообитания, нарушаване на водния баланс. Устойчиво управление на отпадъци. Очакваните въздействия са кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни и положителни.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностОчаква се пряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, нарушаване на водния баланс. Предотвратяване на природните рискове от наводнения, пожари, ерозия, щадящо ползване на природните ресурси.

Оценка на въздействието: кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни и положителниПодприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураОчаква се пряко и косвено въздействие в следствие устойчиво управление на ЗЗ и ЗТ, устойчиво стопанисване на горите. Предвижданите въздействия са кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница