Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница25/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   40

6.1.6Културно-историческо наследство


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху културно – историческото наследство

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРВ рамките на стратегическа цел 1 се очакват положителни въздействия върху културно – историческото наследство от предвидените приоритети и подприоритети и заложените в тях дейности за опазване, и популяризиране обекти от културно-историческото наследство.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаПри изпълнението на този приоритет могат да се очакват положителни въздействия върху културно – историческото наследство, свързани с неговото популяризиране.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиПри изпълнението на този подприоритет не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмПри изпълнението на този подприоритет могат да се очакват положителни въздействия върху културно – историческото наследство, свързани с неговото популяризиране. Положително въздействие се очаква също от дейностите по реставрация, консервация и възстановяване на археологически резерват „Улпия Ескус”, развитието и стимулиране развитието на различни видове туризъм, дейности за обявяване на археологически обект „Рациария” за археологически резерват и неговото опазване. Очакваните въздействия са дългосрочни, постоянни и положителни.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоНе се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.
6.1.7Отпадъци


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие от отпадъците

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРПри изпълнението на стратегическа цел 1 се очаква въздействие от отпадъците по време на извършване на предвижданите строителни дейности. Като цяло реализирането на тази цел няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесИзпълнението на този приоритет е свързано с генериране на отпадъци по време на строителството на инфраструктура и индустриални зони. Очакваното въздействие от генерираните отпадъци по време на изпълнението на този приоритет е незначително, отрицателно и краткосрочно.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесПри изпълнението на този подприоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериПри изпълнението на този подприоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностОчаква се положително въздействие върху околната среда от насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност поради по-малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се вторично, дългосрочно, постоянно, положително, локално въздействие.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижданото локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиПри изпълнението на този подприоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталПри изпълнението на тази стратегическа цел не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеПри изпълнението на този приоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаПри изпълнението на този приоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеПри изпълнението на този приоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураПри изпълнението на този подприоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци, но то ще бъде незначително предвид сравнително малкото количество на образуваните отпадъци. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, незначително отрицателно въздействие.

Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоПри изпълнението на този приоритет не се очаква генериране на отпадъци и въздействие върху околната среда.

6.1.8Рискови енергийни източници


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие от рисковите енергийни източници

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРПри изпълнението на стратегическа цел 1 се очаква въздействие от генерирани емисии на шум и вибрации по време на извършване на предвидените строителни дейности. Като цяло реализирането на тази цел няма да окаже значително отрицателно въздействие върху качеството на околната среда от генерираните емисии.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесИзпълнението на този приоритет е свързано с генериране на шум и вибрации по време на строителството на инфраструктура и материални активи. Очакваното въздействие от генерираните емисии на шум и вибрации по време на изпълнението на този приоритет е незначително, отрицателно и краткосрочно.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие елокално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижда се локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностПри изпълнението на тази стратегическа цел се очаква отрицателно въздействие от генерираните емисии на шум и вибрации по време на строителните работи и от увеличения трафик, свързан с изградената инфраструктура.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. По време на експлоатацията на всички обекти на транспортната инфраструктура се очаква повишаване на генерираните емисии на шум и вибрации. Предвижда се локално, краткосрочно (по време на строителство) и дългосрочно (по време на експлоатацията), временно (по време на строителството) и постоянно (по време на експлоатацията), отрицателно въздействие

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи.

Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районПри изпълнението на този приоритет се очаква отрицателно въздействие от генерираните емисии на шум и вибрации по време на строителните работи и от увеличения трафик, свързан с изградената инфраструктура.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаОчаква се отрицателно въздействие върху околната среда от генерираният шум от ремонтни и строителни дейности. Предвижданото въздействие е локално, краткосрочно, временно, отрицателно въздействие по време на строителство и ремонтни работи.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници
6.1.9Материални активи


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху материалните активи

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нови такива и тяхната модернизация.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нови такива и тяхната модернизация.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очаква въздействие върху материалните активи

Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериНе се очаква въздействие върху материалните активи

Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нови такива и тяхната модернизация.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очаква въздействие върху материалните активи

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нови такива и тяхната модернизация.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нови такива и тяхната модернизация.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нови такива и тяхната модернизация.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие върху материалните активи

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие върху материалните активи

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху материалните активи

Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие върху материалните активи

Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностНе се очаква пряко въздействие върху материалните активи

Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураНе се очаква пряко въздействие върху материалните активи

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониОчаква се положително и дългосрочно въздействие върху материалните активи от предвидените дейности по изграждането на нова инфраструктура и нейната модернизация.

Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоВъзможно е изпълнението на този приоритет да доведе до подобряване и изграждане на нова инфраструктура и сгради. Очакваното въздействие е положително, дългосрочно, постоянно.

Подприоритет 3.5.1

Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗРВъзможно е изпълнението на този подприоритет да доведе до подобряване и изграждане на нова инфраструктура и сгради. Очакваното въздействие е положително, дългосрочно, постоянно.

Подприоритет 3.5.2

Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕСНе се очаква пряко въздействие върху материалните активи6.1.10Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРОчаква се в дългосрочен план подобряване на икономическия и социален статус на населението, повишаването на местната заетост, увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната мотивация да останат в региона. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесОчаква се в дългосрочен план запазване и увеличаване на работните места, увеличаване на инвестициите, нарастване на броя на заетите научноизследователски кадри, задържане на кадрите в СЗР. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесОчаква се в дългосрочен план подобряване на заетостта и разкриване на нови работни места. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериПодпомагане развитието на бизнес инфраструктурата и разкриване на нови работни места. Очакваното въздействие е средносрочно и положително.

Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиРазвитие на основните промишлености в района ще доведе до разкриване на нови работни места; възможност за предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, социално предприемачество за безработни лица, хора с увреждания и лица от групи в неравностойно положение. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностОчаква се в дългосрочен план възможност за развитие на бизнеса и разкриване на нови работни места. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаНе се очаква пряко въздействие върху населението


Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиОчаква се създаване на нови работни места в селското стопанство. Очакваното въздействие е средносрочно, положително.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмОчаква се стимулиране на регионалния икономически растеж и заетост. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталОчаква се създаване на условия за по-ефективно използване на наличния човешки ресурс. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеОчаква се разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на труда; възможности за получаване на бакалавърски и магистърски степени в ново висше учебно заведение на територията на СЗР. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 2.1.1.

Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населениетоПо-добри образователни резултати на учащите; намаляване на преждевременното напускане на училище и повишаване образователното равнище на населението. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 2.1.2.

Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнищеОчаква се по-качествено здравеопазване и по-здравословен начин на живот, по-добър здравен статус на населението. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 2.1.3

Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолацияЩе се увеличат възможностите на уязвимите групи да участват активно в пазара на труда и ще доведе до подобряване на тяхното социално положение и начин на живот. Очакваното въздействие е средносрочно, положително.

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаВъзможност за реализация на повече хора и задържане на работна ръка в СЗР. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеОчаква се по-добър достъп до административни услуги, по-бързо решаване на проблемите на гражданите и бизнеса. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 2.3.1.

Достъп до качествени обществени услугиУдобство за гражданите и бизнеса, повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските администрации (кметствата по райони) за качествено и улеснено обслужване на гражданите и бизнеса. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 2.3.2.

Подобряване управлението на процесите и дейноститеСъздаване на нови форми за ефективно участие на гражданите в процеса на стратегическо планиране и прилагането на политиката за регионално развитие, обучение на кадри за реализиране на управлението. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностОчаква се създаване на възможност за населението от удобни комуникации на териториално ниво, възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, работни места, вкл. мобилни Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураПодобряване на свързаността и мобилността в системата градове-села и насърчаване на икономическата активност на местно ниво, повишено удобство за населението. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураОчаква се подобряване на битовите условия в населените места, съвременни придобивки за населението – газифициране, широколентов интернет. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОсигуряване на благоприятни условия за живот, опазване здравето на населението. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се подобряване на битовите условия в населените места и доближаване до европейските стандарти, осигуряване на качествена питейна води за населението; предотвратяване на появата на нежелани, неорганизирани сметища с отделяне на неприятни миризми и опасност от зарази. Очаква се и косвено влияние върху населението от подобряване на урбанизираните територии, оползотворяване на отпадъците, опазване на околната среда. Очакваното въздействие е пряко и непряко, дългосрочно, положително.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностОпазване на здравето и безопасността за населението. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.


Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураНе се очаква пряко въздействие върху населението


Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районПостигане на съчетаване на качествата на градската и на агломерационната среда, която да кореспондира с осъществяваните жизнени функции в селищната и извънселищната среда. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаПодобряване на условията за живот и градската среда, предоставяните публични услуги в населените места, разположени в непосредствена близост до града, с чието развитие са тясно свързани. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониЗапазване на заетостта на местното население; достъп до образователни, здравни и социални услуги в населените места. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоВъзможност за развитие на многообразни връзки с трансграничен и транснационален характер. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 3.5.1

Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗРПовишаване на привлекателността на СЗР в сферата на туризма, културния обмен, на интереса на инвестиционния капитал и т.н, възможност за работа и развитие на човешкия потенциал. Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.

Подприоритет 3.5.2

Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕСПостигане на благосъстояние в региона на река Дунав, укрепване на връзките между университетите, изследователските центрове, комплексни проекти, разкриване на работни места Очакваното въздействие е дългосрочно, положително.6.1.11Кумулативно въздействие

    1. Въздух и климатични фактори


Всички цели в РПР на СЗР отнасящи се до климатичните условия и качеството на атмосферният въздух, приложени съвместно ще имат положителен кумулативен ефект както по отношение чистотата на атмосферния въздух, така и по отношение на локалните климатични условия и глобалния климат.
    1. Води

     1. Повърхностни води

Част от предвидените в Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. приоритети и подприоритети са насочени основно към градското развитие, културата и туризма в т.ч. към опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, към подобряване качеството на живот на населението и подобряване на градската среда в населените места и др., което кореспондира с Програмата от мерки на ПУРБ на Басейнова Дирекция Дунавски Район целящи достигане на добро количествено и качествено състояние на водите.

Положителни кумулативни въздействия

В процеса на изпълнение на плана ще се наблюдават положителни, както и комплексни влияния върху околната среда, включително и върху повърхностните води.

Ще се постигне по-добра ефективност във връзка с ползването на води, в сравнение с текущото състояние, поради подобряване и обновяване на съоръженията. Нарастващият брой на населението, включено към канализационните системи (мрежите и пречиствателните станции за третиране на отпадъчни води) също ще има положителен ефект за подобряване качеството на околната среда, и по-точно по отношение на качеството на водите.

Осъществяването на дейности, като закриване и рекултивация на нерегламентирани сметища и възстановяване на терени, замърсени с отпадъци, ще окаже непосредствено влияние върху минимизирането на рисковете от дифузни източници на замърсяване на водите.


Отрицателни (вредни) кумулативни влияния – мерки за тяхното смекчаване

Независимо от положителните влияния, осъществяването на плана може да бъде съпроводено и с негативни влияния върху околната среда. Тези ефекти се очакват предимно в периода на построяване на съответните съоръжения (жилищно строителство, транспортна инфраструктура, организация на икономическите дейности, канализационни мрежи, пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води и т.н.), но също и по време на експлоатацията на съоръженията, главно в резултат на аварии, щети и/или инциденти. Вероятните негативни последствия от развитието на регионалната инфраструктура могат да окажат негативно влияние върху зоните за защита на водите по реда на чл.119а от Закона за водите. Те са свързани и зависят от добре подготвените проекти и тяхното изпълнение, от тяхното физическо планиране, от адекватните експлоатационни планове и т.н.


     1. Подземни води

Кумулативният ефект ще произтича от наслагващи се отрицателни и положителни въздействия върху количественото и качественото състояние на подземните води в едно и също подземно водно тяло при:

 • едновременно осъществяване на редица строителните дейности, предвиждани по всички стратегически цели, приоритети и част от подприоритетите;

 • едновременната експлоатация на рехабилитирани и изградени нови канализационни и водопроводни мрежи, системи за третиране и оползотворяване на отпадъците и др. обекти.
    1. Почви


Реализирането на Стратегическите цели заложени в Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г., е свързано с мащабни строежи целящи изграждането на инфраструктурни коридори с национално и наднационално значение, както и малки по площ проекти на регионално и местно ниво. При изпълнението на Приоритет 1.1, 3.1, 3.2 и Подприоритети 1.1.2, 1.1.3, 2.1.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 се предвижда загуба и/или нарушаване на продуктивните качества на почвите в обхвата на проектите и възникване на отрицателен кумулативен ефект

Кумулативен положителен ефект ще възникне при реализиране на Приоритет 1.3, 3.3 и Подприоритети 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.


    1. Ландшафт


Предвидените в Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. цели, приоритети и подприоритети, които имат отношение към състоянието на ландшафтите са свързани с изграждането на нови структури и обекти, транспортни коридори и трасета, изграждане на туристическа инфраструктура, изграждане и подмяна на инфраструктура, подмяна или изграждане на нови водопроводни системи и канализационни мрежи както и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

По време на строителството се очаква незначително негативно кумулативно въздействие по отношение на визуалното възприемане на ландшафта, което се наблюдава при всякакъв вид строителни дейности.

По време на експлоатацията се очаква положително естетическо-визуално въздействие, в следствие подобряване на екологичната обстановка и вписването на обектите, съоръженията и инфраструктурата в околните територии.

    1. Биологично разнообразие, флора, фауна

     1. Флора

За целите на оценка на кумулативните въздействия от Регионалния план за развитие (РПР) на СЗР са взети предвид комбинираните въздействия от осъществяването всички стратегически цели, приоритети и подприоритети, заложени в РПР. В този смисъл, кумулативният ефект върху флората ще произтича от наслагващи се отрицателни и положителни въздействия при осъществяването на стратегическите цели и съответните подприоритети както следва:

Дългосрочни положителни кумулативни въздействия може да се очакват при осъществяването на подприоритети 1.1.3, 3.3.3, 3.5.1. Те са свързани най-вече с крайните резултати от реализацията на съответните цели.

Ясно изразени отрицателни кумулативни въздействия може да се очакват при осъществяването на приоритети 1.2, 3.2 и подприоритети 2.1.1, 3.4.2. Те се отнасят предимно за фазата на строителството на предвижданите за изпълнение на съответните цели съоръжения и експлоатацията на част от тези съоръжения, които, макар и косвено, могат да имат отрицателно въздействие върху флората.

Останалите приоритети и подприоритети, заложени в РПР на СЗР имат както положително, така и отрицателно въздействие върху флората, в зависимост от аспектите на предвижданите за тяхното осъществяване дейности и планираните от тях резултати.


     1. Фауна

Кумулативните въздействия върху фауната са от ограничен брой дейности към всеки един от подприоритетите, като могат да бъдат положителни и отрицателни.

Отрицателни кумулативни въздействия може да се получат при дейности по приоритети 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 и 3.3.1 (при изграждане на хидровъзела при „Черни осъм”).Положителни са кумулативните въздействия върху фауната при приоритети 1.3, 3.3.
     1. Защитени територии и защитени зони

При изпълнение на стратегическите цели, приоритети и подприоритети не се очаква кумулативно въздействие върху защитените територии и защитените зони.
    1. Културно – историческо наследство


При изпълнение на стратегическите цели, приоритети и подприоритети не се очаква кумулативно въздействие върху културно – историческото наследство.
    1. Материални активи


Изпълнението на повечето стратегически цели, приоритети и подприоритети на РПР на СЗР е свързано пряко или непряко с подобряване на съществуващите материални активи и създаване на нови такива. Предвижда се изграждане на нова инфраструктура и рехабилитация на съществуващи сгради и съоръжения. Това означава, че изпълнението на РПР на СЗР ще окаже положително кумулативно въздействие върху материалните активи.

    1. Рискови енергийни източници


При изпълнение на стратегическите цели, приоритети и подприоритети не се очаква кумулативно въздействие от рисковите енергийни източници.
    1. Отпадъци


Предвидените в Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. цели, приоритети и подприоритети, които имат отношение към въздействието от генерираните отпадъци по време на строителството са свързани с въвеждането на система за управлението на отпадъците, премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и ограничаването им. Тъй като количеството на генерираните отпадъци е сравнително малко - предимно отпадъци по време на строителство и реконструкции на сгради, съоръжения и подмяна или изграждане на инфраструктура на обектите не се очаква те да окажат кумулативно отрицателно въздействие върху околната среда.
    1. Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита


Изпълнението на стратегическите цели, приоритети и подприоритети на РПР на СЗР ще окаже значително положително кумулативно въздействие върху населението и човешкото здраве. Очаква се изпълнението на плана да подобри транспортната инфраструктура, което ще повиши мобилността на населението, възможността за предвижване между населените места. Предвижданите дейности за развитие на икономиката, селските райони, туризма, социалните, здравните и образователни услуги ще доведат до разкриване на нови работни места, повишаване на квалификацията на персонала, образователното равнище и заетостта на висококвалифициран персонал и ще спомогнат за задържана на хората в района и намаляване на емиграцията.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница