Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница26/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40

6.2Въздействие на проекта на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. на ниво допустими дейности за финансиране
Допустими дейности/проекти по подприоритети

Въздействие върху въздуха и климатичните фактори

Въздействие върху водите - повърхностни води

Въздействие върху водите - подземни води

Въздействие върху почвите

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР

Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес

Подприоритет 1.1.1. Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнес

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.2. Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстери

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности

Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура в гр. Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, незначително
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Ако предвидената в зоната дейност не нарушава законовите норми по отношение на емисиите на вредни вещества в атмосферата няма да има въздействие.


По време на строителството:

Очаква се негативно влияние върху повърхностните води по време на строителството на съответните съоръжения (транспортна инфраструктура, организация на икономическите дейности, канализационни мрежи, пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води и т.н.),

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, незначително отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните водиПо време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: при отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

при инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните водиПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителните дейности и реализирането на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход

Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни.


Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна Митрополия и Левски

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, незначително


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Ако предвидената в зоните дейност не нарушава законовите норми по отношение на емисиите на вредни вещества в атмосферата няма да има въздействиеПо време на строителството:

Очаква се негативно влияние върху повърхностните води по време на строителството на съответните съоръжения (строителство, транспортна инфраструктура, организация на икономическите дейности, канализационни мрежи, пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води и т.н.),

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, незначително отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните водиПо време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: при отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

при инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход

Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни.


Приоритет 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност

Изграждане на Интеруниверситетски кампус с технологичен парк в гр. Плевен

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, незначително


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните водиПо време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: при отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

при инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните водиПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход

Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни.


Приоритет 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика

Подприоритет 1.3.1. Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси

Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, незначително


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се положително въздействие от предвижданата дейност по отношение на количеството на водите. Ще се постигне по-добра ефективност с ползването на води, в сравнение с текущото състояние, поради подобряване и обновяване на съоръженията. Дейностите не предполагат замърсяване на води и влошаване на качеството им.

Очакваното въздействие е положително, дългосрочно и постоянно, кумулативно.
По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: при отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

при инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очакват въздействия върху почвите


Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, осигуряваща ефективно използване на водата (намаляване на загубите), достъпни цени и добро управление

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, незначително


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

При прилагането на дейностите се очаква положително въздействие по отношение на количеството на водите. Ще се постигне по-добра ефективност с ползването на води, в сравнение с текущото състояние, поради подобряване и обновяване на съоръженията. Дейностите не предполагат замърсяване на води и влошаване на качеството им.

Очакваното въздействие е положително, дългосрочно и постоянно, кумулативно.
По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при евентуално ново строителство.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

непряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: намаляване на загубите от поливни води.

Върху химичното състояние:

подобряване на качеството на водата вследствие на прилагане на добри земеделски практики.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Не се очакват въздействия върху почвите.
Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи и др.)

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Въздействието, в зависимост от обхвата на конкретното мероприятие, може да доведе до незначително изменение на водното течение, но не води до нарушаване на качеството на водите. Дейността съответства на Плановете за управление на риска от наводнения на Басейновите дирекции.

Описание на въздействието: Незначително отрицателно, локално, дългосрочно, не се очаква кумулативностПо време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните водиНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Опазване на почвите от ерозионни процеси.

Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни


Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Описание на въздействието:

Опазване на почвите от замърсяване.

Описание на въздействието:

вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителниПоддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство

Описание на въздействието:

Поддържането и съхраняването на горските ресурси и развитие на горското стопанство ще спомогне за запазване на климатичния потенциал.

Описание на въздействието:

положително, дългосрочно,
Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: нарастване на естествените ресурси на подземните води.

Върху химичното състояние:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Оценка на въздействието непряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително


Не се очаква въздействие върху почвите.


Подприоритет 1.3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм

Развитие и стимулиране на възможностите за развитие на различните видове туризъм, както и на туристически атракции в област Монтана

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Мероприятията по тази дейност имат потенциално слабо до значително отрицателно въздействие върху повърхностните води при строителство на линейна транспортна инфраструктура (лифтове, писти, пътища и т.н) и съпътстващите ги сгради.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, незначително отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

При увеличения туристопоток неизменно се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните води като за всеки конкретен случай задължително трябва да се предвидят мерки за ограничаване негативното им влияние върху качеството на водите

Очакваното въздействие е отрицателно, дългосрочно и кумулативно.Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Изграждане на ски-комплекс в община Берковица

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Мероприятията по тази дейност имат потенциално слабо до значително отрицателно въздействие върху повърхностните води при строителство на линейна транспортна инфраструктура (лифтове, писти, пътища и т.н) и съпътстващите ги сгради.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, незначително отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

При увеличения туристопоток неизменно се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните води като за всеки конкретен случай задължително трябва да се предвидят мерки за ограничаване негативното им влияние върху качеството на водите

Оценка на въздействието:

дългосрочно, кумулативно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при евентуално ново строителство.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

непряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: не се очаква въздействие.

Върху химичното състояние:

би могло да включва влошаване на качеството на водата вследствие на увеличен антропогенен натиск.

Оценка на въздействието непряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

загуба или увреждане на малки площи почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи с битови отпадъци и загуба на почва от ерозионни процеси

Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни


Реставрация, консервация и възстановяване на Археологически резерват “Улпия Ескус”

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Предприемане на постъпки от областното ръководство за предоставяне на археологически обект „Рациария” на статут на археологически резерват, за да може този обект да получи съответна закрила и се спре с неговото продължаващо от години разграбване и да получи средства за археологическа дейност

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница