Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница27/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   40

Проучване на ресурсите на минерални води във Видински регион, които са уникални по своите свойства и състав

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: може да се изразява в отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и определяне на ресурсите на съществуващ или нов тръбен кладенец в находището на минерална вода „Видин-Сланотрън-Кошава“. Тази дейност изисква осъществяване на процедура за получаване на разрешителни за проучване, реконструкция на съществуващ тръбен кладенец и/или изграждане на нов тръбен кладенец.

Върху химичното състояние: инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на сондажни, изкопни, насипни и бетонови работи за, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Дейността не включва водовземане от минерални води, поради което не се очаква въздействие върху подземните води.Не се очаква въздействие върху почвите.


Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване

Подприоритет 2.1.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението

Засилване взаимодействието между образователните институции и бизнеса и включване на работодатели и институции от трудовия пазар в разработването и осъществяването на учебните програми с цел повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Разработване на програми за ранно професионално ориентиране. Разработване на стандарти и учебни програми за придобиване професионална квалификация съвместно с бизнеса

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Оптимизиране на мрежата от професионалните и специализирани училища с цел повишаване на тяхната атрактивност в съответствие с нуждите на пазара на труда

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подкрепа за професионалните и специализирани училища, стипендии за изявени ромски деца

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Създаване на условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на образование

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.)

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Изграждането на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Осигуряването на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечените райони

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Монтана

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Проучване на възможностите за разкриване на висше учебно заведение в гр. Видин

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Оборудване и внедряване на информационни и комуникационни технологии в средното и висше образование и осигуряване на компютър за всяко дете.

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Основен ремонт, реконструкция и строителство на нови детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни площадки и салони (според потребностите)

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при евентуално ново строителство.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: не се очаква въздействие.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени битово-фекални води.

Оценка на въздействието

Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.Не се очаква въздействие върху почвите.


Основен ремонт и реконструкция на висши училища, студентски и ученически общежития, младежки домове, бази за отдих и спорт на учащите се (според потребностите)

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при евентуално ново строителство.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: не се очаква въздействие.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени битово-фекални води.

Оценка на въздействието

Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.Не се очаква въздействие върху почвите.


Подприоритет 2.1.2. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнище

Изграждане на локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Дейността ще доведе до намаляване на вредни и парникови газове в атмосферата, което ще има положителен ефект върху КАВ и климатичните процеси.

Оценка на въздействието Дългосрочно, постоянно, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Дейността ще доведе до намаляване на вредни и парникови газове в атмосферата, което ще има положителен ефект върху КАВ и климатичните процеси.

Оценка на въздействието Дългосрочно, постоянно, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Не се очаква въздействие върху почвите.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

намаляване на отделяните замърсители във въздуха, водещи до вкисляване на почвите след отлагане в повърхностният слой

Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни


Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища, в който да бъдат настанени представители на целевата група.

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при евентуално ново строителство.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: не се очаква въздействие.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени битово-фекални води.Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подприоритет 2.1.3. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности

Приоритет 2.2. Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Приоритет 2.3. Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление

Подприоритет 2.3.1. Достъп до качествени обществени услуги

Предоставяне на интегрирани услуги и пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса. Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги. Въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските администрации (кметствата по райони) с цел качествено и улеснено обслужване на гражданите и бизнеса

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Включване на бизнеса и другите заинтересовани страни в управлението на териториалните общности чрез подходящи форми на сътрудничество

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подприоритет 2.3.2. Подобряване управлението на процесите и дейностите

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подобряване на вътрешните връзки в администрациите и връзката им с централната администрация

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Повишаване на капацитета за управление на проекти

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Повишаване капацитета на местните власти за прилагане принципа на партньорство и стимулиране на междуобщинското сътрудничество

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията – разработване на кадастрални карти и устройствени планове на центровете на общините и други населени места, които да осигуряват комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на населените места

Разработването на планове за устойчиво планиране с отчитане на климатичните характеристики на районите и връзката им с разпространение на примеси в атмосферата и ролята на урбанизацията върху градския климат ще има благоприятно въздействие върху КАВ и климатичните процеси.

Оценка на въздействието:

дългосрочно, постоянно, положително


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации – създаване на нови форми за ефективно участие на неправителствените организации и гражданите в процеса на стратегическо планиране и прилагането на политиката за регионално развитие

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подобряване на информационното осигуряване на процесите, свързани с планирането и управлението на територията - изграждане на ГИС базирана национална информационна система за интегриране на статистическа, картна и др. информация необходима за процеса на стратегическо планиране на регионалното и местно развитие.

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница