Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница31/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40

Подкрепа за професионалните и специализирани училища, стипендии за изявени ромски деца

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Създаване на условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на образование

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.)

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Изграждането на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Осигуряването на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечените райони

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Монтана

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Проучване на възможностите за разкриване на висше учебно заведение в гр. Видин

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Оборудване и информационни и комуникационни технологии в средното и висше образование и осигуряване на компютър за всяко дете.

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Основен ремонт, реконструкция и строителство на нови детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни площадки и салони (според потребностите)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Основен ремонт и реконструкция на висши училища, студентски и ученически общежития, младежки домове, бази за отдих и спорт на учащите се (според потребностите)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Подприоритет 2.1.2. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнище

Изграждане на локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху ландшафта.По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху флората.
Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие от дейностите.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.
По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие видимостта на обектите.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация,

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Понижаване на енергопотреблението от конвенционални енергийни източници

Оценка на въздействието:

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Не се очаква въздействие върху фауната.


По време на строителството:

Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.

Не се очаква въздействие върху ландшафта.


Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища, в който да бъдат настанени представители на целевата група.

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Подприоритет 2.1.3. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности

Приоритет 2.2. Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Приоритет 2.3. Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление

Подприоритет 2.3.1. Достъп до качествени обществени услуги

Предоставяне на интегрирани услуги и пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса. Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги. Въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските администрации (кметствата по райони) с цел качествено и улеснено обслужване на гражданите и бизнеса

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Включване на бизнеса и другите заинтересовани страни в управлението на териториалните общности чрез подходящи форми на сътрудничество

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Подприоритет 2.3.2. Подобряване управлението на процесите и дейностите

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Подобряване на вътрешните връзки в администрациите и връзката им с централната администрация

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Повишаване на капацитета за управление на проекти

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Повишаване капацитета на местните власти за прилагане принципа на партньорство и стимулиране на междуобщинското сътрудничество

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията – разработване на кадастрални карти и устройствени планове на центровете на общините и други населени места, които да осигуряват комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на населените места

Очаква се положително въздействие върху ландшафтите от благоустройството на територията

Оценка на въздействието: Очаква се вторично, дългосрочно, постоянно, положително, локално въздействие върху ландшафтите.Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации – създаване на нови форми за ефективно участие на неправителствените организации и гражданите в процеса на стратегическо планиране и прилагането на политиката за регионално развитие

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Подобряване на информационното осигуряване на процесите, свързани с планирането и управлението на територията - изграждане на ГИС базирана национална информационна система за интегриране на статистическа, картна и др. информация необходима за процеса на стратегическо планиране на регионалното и местно развитие.

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност

Приоритет 3.1. Развитие на транспортната инфраструктура

Продължаване строителството на магистрала „Хемус“ (високоскоростен път)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Проектиране и изграждане на високоскоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на участък Димово-Ружинци от път Е-79

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница