Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница33/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   40Допустими дейности/проекти по подприоритети

Въздействие върху културно – историческото наследство

Въздействие от отпадъците

Въздействие от рисковите енергийни източници

Въздействие върху материалните активи

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР

Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес

Подприоритет 1.1.1. Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнес

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.2. Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстери

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности

Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура в гр. Плевен

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие, тъй като се генерират малки количества отпадъци, които ще се третират съгласно законовите разпоредбиПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни,временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна Митрополия и Левски

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие, тъй като се генерират малки количества отпадъци, които ще се третират съгласно законовите разпоредбиПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Приоритет 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност

Изграждане на Интеруниверситетски кампус с технологичен парк в гр. Плевен

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие, тъй като се генерират малки количества отпадъци, които ще се третират съгласно законовите разпоредбиПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Приоритет 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика

Подприоритет 1.3.1. Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси

Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие, тъй като се генерират малки количества отпадъци, които ще се третират съгласно законовите разпоредбиПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

Краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, осигуряваща ефективно използване на водата (намаляване на загубите), достъпни цени и добро управление

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи и др.)

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подприоритет 1.3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм

Развитие и стимулиране на възможностите за развитие на различните видове туризъм, както и на туристически атракции в област Монтана

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Насърчаване на предприемачеството, свързано с промотирането на КН на района, както и основано на ресурса в сектора на НКН;

Оценка на въздействието средносрочно и дългосрочно, постоянно, положително


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Съществува широк спектър от алтернативни форми на туризъм, предпоставка за развитието на които е културното и природно многообразие на района; Оценка на въздействието кумулативно, средносрочно и дългосрочно, положително


По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие, тъй като се генерират малки количества отпадъци, които ще се третират съгласно законовите разпоредбиНе се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Изграждане на ски-комплекс в община Берковица

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие, тъй като се генерират малки количества отпадъци, които ще се третират съгласно законовите разпоредбиПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Реставрация, консервация и възстановяване на Археологически резерват “Улпия Ескус”

Очаква се по дългосрочно, положително въздействие върху културното наследство от неговото популяризиране.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Предприемане на постъпки от областното ръководство за предоставяне на археологически обект „Рациария” на статут на археологически резерват, за да може този обект да получи съответна закрила и се спре с неговото продължаващо от години разграбване и да получи средства за археологическа дейност

Очаква се по дългосрочно, положително въздействие върху културното наследство от дейностите по неговото опазване.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Проучване на ресурсите на минерални води във Видински регион, които са уникални по своите свойства и състав

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване

Подприоритет 2.1.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението

Засилване взаимодействието между образователните институции и бизнеса и включване на работодатели и институции от трудовия пазар в разработването и осъществяването на учебните програми с цел повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Разработване на програми за ранно професионално ориентиране. Разработване на стандарти и учебни програми за придобиване професионална квалификация съвместно с бизнеса

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Оптимизиране на мрежата от професионалните и специализирани училища с цел повишаване на тяхната атрактивност в съответствие с нуждите на пазара на труда

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подкрепа за професионалните и специализирани училища, стипендии за изявени ромски деца

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Създаване на условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на образование

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.)

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Изграждането на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Осигуряването на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечените райони

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница