Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница34/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40

Откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Монтана

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Проучване на възможностите за разкриване на висше учебно заведение в гр. Видин

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Оборудване и информационни и комуникационни технологии в средното и висше образование и осигуряване на компютър за всяко дете.

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Основен ремонт, реконструкция и строителство на нови детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни площадки и салони (според потребностите)

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие от отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Основен ремонт и реконструкция на висши училища, студентски и ученически общежития, младежки домове, бази за отдих и спорт на учащите се (според потребностите)

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие от отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очакват се незначителни отрицателни въздействия от отделяните емисии на шум и вибрации във фазата на строителството

Оценка на въздействието:

Краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Подприоритет 2.1.2. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнище

Изграждане на локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: краткосрочно, временно, отрицателно, локално


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища, в който да бъдат настанени представители на целевата група.

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: краткосрочно, временно, отрицателно, локално


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Не се очаква въздействие.

Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нови такива и обновяването на съществуващи.

Подприоритет 2.1.3. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности

Приоритет 2.2. Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Приоритет 2.3. Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление

Подприоритет 2.3.1. Достъп до качествени обществени услуги

Предоставяне на интегрирани услуги и пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса. Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги. Въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските администрации (кметствата по райони) с цел качествено и улеснено обслужване на гражданите и бизнеса

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Включване на бизнеса и другите заинтересовани страни в управлението на териториалните общности чрез подходящи форми на сътрудничество

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подприоритет 2.3.2. Подобряване управлението на процесите и дейностите

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подобряване на вътрешните връзки в администрациите и връзката им с централната администрация

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Повишаване на капацитета за управление на проекти

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Повишаване капацитета на местните власти за прилагане принципа на партньорство и стимулиране на междуобщинското сътрудничество

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията – разработване на кадастрални карти и устройствени планове на центровете на общините и други населени места, които да осигуряват комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на населените места

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации – създаване на нови форми за ефективно участие на неправителствените организации и гражданите в процеса на стратегическо планиране и прилагането на политиката за регионално развитие

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подобряване на информационното осигуряване на процесите, свързани с планирането и управлението на територията - изграждане на ГИС базирана национална информационна система за интегриране на статистическа, картна и др. информация необходима за процеса на стратегическо планиране на регионалното и местно развитие.

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност

Приоритет 3.1. Развитие на транспортната инфраструктура

Продължаване строителството на магистрала „Хемус“ (високоскоростен път)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Проектиране и изграждане на високоскоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на участък Димово-Ружинци от път Е-79

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на скоростен път Видин - Ботевград

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-35 Плевен-Ловеч-Троян-Кърнаре и изграждане на алтернативно трасе в гр. Троян

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Модернизация на път ІІ-15 Враца-Оряхово (четирилентов път)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Мездра - Ботевград

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІ и ІІІ клас

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на обходен път на гр. Враца

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на пътен тунел Троян-Хр. Даново

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на тунел под прохода „Петрохан“

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство в градска среда при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно, временно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Проектиране и строителство на нов път Хърлец-Галово (област Враца)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Проектиране и строителство на нов път с. Ботуня-граница с област Монтана

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на нов мост над р. Дунав (Оряхово-Бекет)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен с цел осигуряване на транзитния автомобилен поток от и към автомагистрала Хемус

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на обходен път на град Луковит и път ІІ-35 в Троян с цел подобряване безопасността на движението и оптимизиране на трафика

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Улесняване на достъпа до ГКПП Оряхово-Бекет чрез изграждане на обходен път на гр. Мизия и трета лента на път ІІ-15 Мизия Оряхово и рехабилитация на път в Окръг Долж, Румъния

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на ГКПП Монтана-Пирот и Салаш-Ново корито

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Път Враца – пещерата „Леденика“ (път III – 1002)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Модернизация на железопътната линия Видин-София

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на ж.п. инфраструктурата.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Подобряване и развитие на железопътната инфраструктура

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на ж.п. инфраструктурата.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на фериботен комплекс Лом (България)-Раст (Румъния)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно и средносрочно, временно и постоянно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Развитие на пристанищата като мултимодални логистични центрове

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения срещу високите води на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанище Лом

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Реконструкция и възстановяване на летище Видин

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Приоритет 3.2. Развитие на техническата инфраструктура

Изграждане на газопровод и свързване на област Видин с националната газопреносна мрежа

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на нова комуникационна инфраструктура - мрежи и услуги на информационни и комуникационни технологии, въвеждане на широколентов достъп за всички общини, изграждането на инфраструктура за осигуряване на безжичен достъп на обществени места и гарантираното предлагане на Интернет услуги за обществения сектор

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изготвяне на инвестиционен проект за мост на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието

Подприоритет 3.3.1. Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци

Изграждане на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи, подобряване техническото състояние на водопроводни системи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство в градска среда при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно, временно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж.

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за увреждане и отрицателно въздействие върху обекти на културното наследство в градска среда при строителството.

Оценка на въздействието: краткосрочно, временно, локално, отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж.

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Не се очаква въздействие върху материалните активи


Оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Очаква се положително въздействие върху околната среда от дейностите

Оценка на въздействието: Очаква се пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално въздействие върху околната среда.
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Не се очаква въздействие върху материалните активи.


Поддържане на съществуващите озеленени площи и отреждане на терени за нови такива

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.


Реализиране на проекти за газификация на градове с население над 10000 жители

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие.


Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура.

Изграждане на хидровъзел „Черни Осъм“

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура.

Подобряване на състоянието и поддържане на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията на област Плевен

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Подприоритет 3.3.2. Превенция на природни рискове и климатична сигурност

Укрепване на свлачища и бреговата ивица на р. Дунав (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения)

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Борба с бреговата ерозия

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Изграждане на малки по обем преливници, бентове и др.

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения, на районите за които са определени, че има значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Разработване и изпълнение на Планове за управление на риска от наводнения за определените райони

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – осигуряване на методи и технически средства за реализирането й

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подприоритет 3.2.3. Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура

Разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Внедряване на системи за устойчиво управление на горите

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Приоритет 3.4. Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район

Подприоритет 3.4.1. Подобряване качествата на градската и агломерационната среда

Изграждане на интегриран градски транспорт - разработване на планове за управление на трафика; подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания и др.; обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; изграждане/реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за подобряване на достъпа до обекти от културното наследство, когато е съчетан със системата на обществения градски транспорт

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Реконструкция на централната градска част на общинските центрове, включваща пешеходни зони и пространства, озеленяване и рехабилитация на инженерната инфраструктура

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за подобряване на достъпа до обекти от културното наследство, когато е съчетан със системата на обществения градски транспорт

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения „Кайлъка” гр. Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за подобряване на достъпа до обекти на културното наследство и природни забележителности, когато е съчетан със системата на обществения градски транспорт

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Изграждане на система от обекти за масов и професионален спорт в област Плевен

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локално
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.Очаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Подприоритет 3.4.2. Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони

Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги в населените места

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможност за подобряване на достъпа до обекти на културното наследство и природни забележителности, когато е съчетан със системата на обществения градски транспорт

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.


По време на строителството:

Очаква се незначително отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните по време на строителството отпадъци.

Оценка на въздействието: Очаква се еднократно, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.

По време на експлоатацията:

Не се генерират отпадъциПо време на строителството:

Очаква се въздействие върху околната среда от шум по време на строителните дейности

Оценка на въздействието:

отрицателно, временно, краткосрочно, локалноПо време на експлоатацията:

Очакват се емисии на шум и вибрации, в зависимост от натовареността на пътната мрежа.

Оценка на въздействието:

краткосрочни до дългосрочни, постоянни, отрицателниОчаква се дългосрочно, вторично, постоянно и положително въздействие върху материалните активи от изграждането на нова инфраструктура и обновяването на съществуваща.

Приоритет 3.5. Развитие на териториалното сътрудничество

Подприоритет 3.5.1: Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗР

Подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на рискове и опазване на околната среда

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Разработване на интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии и ефективни механизми за регионална координация

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие на съседните гранични райони

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на съвместни екологични проблеми

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Създаване на Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Изграждане на комуникационна мрежа на местната администрация в Западната част на трансграничната зона Connect West.

Не се очаква въздействие върху културно – историческото наследство.

Не се очаква въздействие от отпадъците.

Не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници

Не се очаква въздействие върху материалните активи.

Подприоритет 3.5.2: Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕС.

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница