Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница35/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40Допустими дейности/проекти по подприоритети

Въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита

Кумулативно въздействие на ниво дейност

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР

Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес

Подприоритет 1.1.1. Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнес

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.2. Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстери

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности

Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура в гр. Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможно отделяне на емисии на шум и токсични вещества по време на строителството

Оценка на въздействието: отрицателно, временно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: увеличаване на работните места

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


В зависимост от дейностите развивани в индустриалната зона на град Плевен се очакват както положителни така и отрицателни въздействия върху околната среда. От една страна ще се подобри инфраструктурата и градските условия но от друга може да се очаква нарастване на вредните емисии. Възможно е кумулативно въздействие при едновременно изпълнение на няколко дейности, свързани със строителство.

Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна Митрополия и Левски

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможно отделяне на емисии на шум и токсични вещества по време на строителството

Оценка на въздействието: отрицателно, временно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: увеличаване на работните места

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


В зависимост от дейностите развивани в индустриалните зони се очакват както положителни така и отрицателни въздействия върху околната среда. От една страна ще се подобри инфраструктурата и градските условия но от друга може да се очаква нарастване на вредните емисии. Възможно е кумулативно въздействие при едновременно изпълнение на няколко дейности, свързани със строителство.

Приоритет 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност

Изграждане на Интеруниверситетски кампус с технологичен парк в гр. Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможно отделяне на емисии на шум и токсични вещества по време на строителството

Оценка на въздействието: отрицателно, временно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: интегриране на университетското образование с бизнеса, повече работни места за завършващите университета

Оценка на въздействието: дългосрочно, положително


В зависимост от дейностите развивани в технологичния парк на град Плевен се очакват както положителни така и отрицателни въздействия върху околната среда. От една страна ще се подобри инфраструктурата и градските условия но от друга може да се очаква нарастване на вредните емисии. Възможно е кумулативно въздействие при едновременно изпълнение на няколко дейности, свързани със строителство.

Приоритет 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика

Подприоритет 1.3.1. Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси

Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла

Описание на въздействието: подобряване на условията стопанствата, по-добри условия на труд за работниците

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноВ зависимост от дейностите развивани при модернизацията и технологичното обновяване на стопанствата се очакват както положителни така и отрицателни въздействия върху околната среда. Очаква се положително кумулативно въздействие върху околната среда поради по-добра ефективност с ползването на води, в сравнение с текущото състояние. Отрицателни въздействия се очакват в резултат от замърсяване на околните терени по време на строителството с прах, отпадъци, гориво-смазочни материали от строителната техника.

Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, осигуряваща ефективно използване на водата (намаляване на загубите), достъпни цени и добро управление

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Не се очаква кумулативно въздействие върху околната среда, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи и др.)

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Не се очаква кумулативно въздействие върху околната среда, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението и човешкото здраве.

Подприоритет 1.3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм

Развитие и стимулиране на възможностите за развитие на различните видове туризъм, както и на туристически атракции в област Монтана

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: създаване на заетост за населението, мобилизиране на местни и чужди инвестиции.

Оценка на въздействието: дългосрочно, положително


В зависимост от дейностите развивани при развитие на различните видове туризъм се очакват както положителни така и отрицателни кумулативно въздействия върху околната среда. Положително въздействие се очаква от развитието на познавателен, културен и еко-туризъм. Очаква се отрицателно кумулативно въздействие върху повърхностните води, ландшафта, флората в резултат от изграждането на ски-комплекси и увеличения туристопоток в района.

Изграждане на ски-комплекс в община Берковица

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: възможност за туризъм за населението, нови работни места

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Очаква се различно по степен отрицателно кумулативно въздействие върху повърхностните води, почвите, ландшафта, флората при изграждането на ски-комплекс и увеличаване на туристопотока, има положително въздействие върху населението от създаването на нови възможности за туризъм и създаването на нови работни места.

Реставрация, консервация и възстановяване на Археологически резерват “Улпия Ескус”

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на историческия туризъм

Оценка на въздействието: положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Предприемане на постъпки от областното ръководство за предоставяне на археологически обект „Рациария” на статут на археологически резерват, за да може този обект да получи съответна закрила и се спре с неговото продължаващо от години разграбване и да получи средства за археологическа дейност

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Проучване на ресурсите на минерални води във Видински регион, които са уникални по своите свойства и състав

Самото проучване на ресурсите на минерални води няма пряко въздействие върху населението, такова може да се коментира във връзка с резултатите от това проучване и евентуално развитие на отрасъла

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване

Подприоритет 2.1.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението

Засилване взаимодействието между образователните институции и бизнеса и включване на работодатели и институции от трудовия пазар в разработването и осъществяването на учебните програми с цел повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда, повишаване на заетостта, по-лесно интегриране на студентите с бъдещите работодатели,

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Разработване на програми за ранно професионално ориентиране. Разработване на стандарти и учебни програми за придобиване професионална квалификация съвместно с бизнеса

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: осигуряване на адекватно на търсенето професионално ориентиране, подобряване на обучението и заетостта на младите хора

Оценка на въздействието: дългосрочно, положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Оптимизиране на мрежата от професионалните и специализирани училища с цел повишаване на тяхната атрактивност в съответствие с нуждите на пазара на труда

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда, подобряване на достъпа до специализирани училища, повишаване на професионалната квалификация на учениците, конкурентоспособността им в бъдеще

Оценка на въздействието: дългосрочно, положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: повишаване на професионалната компетентност, възможност за развитие, заемане на нови работни места

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подкрепа за професионалните и специализирани училища, стипендии за изявени ромски деца

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: стимулиране на обучението на ромските деца, ненапускане на училище, интеграция на същите

Оценка на въздействието: положително, средносрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: възможности за привличане и оставане в училище на деца от уязвимите групи население

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Създаване на условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на образование

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: повишаване на образователното ниво на населението, по-добри възможности за намиране на работа на по-високи позиции

Оценка на въздействието: положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.)

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: ангажиране на децата от отдалечените населени места в обучението, възможност за използване на съвременни начини и форми на обучение, повишаване на образователното ниво, предотвратяване на отпадането от училище

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изграждането на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: по-лесен достъп до професионално обучение, по-висока образованост, по-голяма конкурентоспособност

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Осигуряването на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечените райони

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на образованието и квалификацията на земеделските производители и горски стопани, възможност за оживяване и развитие на отделечените райони

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Монтана

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: възможности за получаване на бакалавърски и магистърски степени в ново висше учебно заведение на територията на СЗР

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Проучване на възможностите за разкриване на висше учебно заведение в гр. Видин

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: възможности за получаване на бакалавърски и магистърски степени в ново висше учебно заведение на територията на СЗР

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Оборудване и информационни и комуникационни технологии в средното и висше образование и осигуряване на компютър за всяко дете.

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: по-добри условия за обучение, повишаване на интереса към обучението, намаляване случаите на преждевременно напускане на училище

Оценка на въздействието: положително, средносрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Основен ремонт, реконструкция и строителство на нови детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни площадки и салони (според потребностите)

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: възможности за модерно обучение и благоприятни условия за развитие на способностите на учениците в различни направления

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Основен ремонт и реконструкция на висши училища, студентски и ученически общежития, младежки домове, бази за отдих и спорт на учащите се (според потребностите)

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: възможности за модерно обучение, както и за подобряване на изследователските постижения; подобрени битови условия за студентите

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница